KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci do sejmików wojewódzkich (2010)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty regionalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)

Na jakie cele, Pani/ Pana zdaniem, władze województwa powinny przeznaczać te środki z Unii Europejskiej, o których wykorzystaniu decyduje samorząd województwa?

Prosimy wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi

Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana województwa? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)

Jakie Pani/ Pana zdaniem inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/ Pana województwie?

Prosimy wybrać maksymalnie 4 inwestycje, które w tej chwili nie są jeszcze realizowane lub nie są planowane, a które są potrzebne

Jak Pani/ Pana zdaniem powinien być zorganizowany regionalny transport kolejowy na terenie województwa?

Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy wojewódzkie w celu zadbania o bezpieczeństwo drogowe mieszkańców. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych działań w Pani/ Pana województwie.

Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy wojewódzkie w celu zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami katastrof i klęsk żywiołowych. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych poniżej działań w Pani/ Pana województwie.

Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w województwie jest wystarczający?

Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi

Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania sejmiku województwa są wystarczające, aby samorząd regionalny mógł skutecznie realizować swoje zadania?

Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi

Czy według Pani/ Pana wojewódzkie szpitale oraz ośrodki zdrowia powinny zostać przekształcone w spółki prawa handlowego?

Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi

Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie.prosimy wybrać trzy działy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego finansowania w nadchodzącej kadencji.

Typowym sposobem wspierania przez samorząd województwa realizacji zadań publicznych jest dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek realizujących te zadania. Prosimy ocenić potrzebę realizacji wymienionych działań w Pani/ Pana województwie.