KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?

Prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.

Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poglądem, że władze powinny zabiegać o uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienie prawa. Które z wymienionych mechanizmów zamierza Pani/ Pan wspierać i stosować, zasiadając w Parlamencie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Zasada transparentności – możliwość wglądu każdego zainteresowanego obywatela w kolejne etapy stanowienia praw
Zasada partycypacji – stworzenie prawnych gwarancji procesu konsultacji społecznych, rozumianych jako możliwość formułowania opinii przez wszystkie zainteresowane strony (w tym indywidualnych obywateli) i szerokie korzystanie z nich w procesie stanowienia prawa
Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
Częstsze niż dotychczas ustalanie opinii obywateli w referendach powszechnych

Które z poniżej wymienionych funkcji pełnionych przez organizacje pozarządowe powinny być Pani/ Pana zdaniem wspierane przez państwo?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Tworzenie przestrzeni dla wyrażania wspólnych zainteresowań i pasji obywateli
Dostarczanie usług publicznych/ tworzenie dóbr publicznych
Tzw. działalność strażnicza, „patrzenie władzy na ręce”
Działania rzecznicze (wyrażanie interesów obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i tych, na rzecz których działają)
Tworzenie niezależnych ekspertyz i opinii

Na kształtowanie polityk publicznych państwa mają wpływ różne środowiska, między innymi wymienione poniżej. Jaka Pani/ Pana zdaniem powinna być ich rola w tym procesie (w porównaniu do tej, którą obecnie odgrywają)?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Związki zawodowe
Organizacje pracodawców
Organizacje konsumenckie
Organizacje pozarządowe działające w różnych obszarach tematycznych

W 2013 roku skończy się działanie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Jest to program finansowany z krajowych środków publicznych. W ramach programu FIO w konkursach rozdzielanych jest rocznie ok. 60 mln zł, z których wspieranych jest rocznie ponad 1000 inicjatyw organizacji pozarządowych. Czy Pani/ Pana zdaniem działalność FIO lub analogicznego instrumentu po 2013 roku powinna być:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).
B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).

Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:

Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź

Kiedy według Pani/ Pana Polska powinna przyjąć europejską walutę euro?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Nasza polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską, współtworzeniu i przestrzeganiu reguł w niej obowiązujących.
B. Nasza polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności Polski, nawet za cenę wystąpienia z Unii Europejskiej.

Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna zacieśniać współpracę z wybranymi krajami w dziedzinie obrony?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Polska powinna podejmować bardziej zdecydowane działania w kwestii naruszeń praw człowieka w innych krajach, niezależnie od ich pozycji i siły ekonomicznej.
Polska powinna uczestniczyć w operacjach zbrojnych poza swoim terytorium.
Wojsko Polskie może być wysyłane za granicę tylko w przypadku klęsk żywiołowych lub w celu ochrony misji ONZ i NATO.
Polska powinna była wziąć udział w operacji ONZ w Libii.
Kraje, które nie przestrzegają w pełni standardów demokratycznych (np. Azerbejdżan, Białoruś), powinny być w dalszym ciągu objęte programem Partnerstwa Wschodniego.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom w sprawach związanych z Białorusią?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od obcych inwestorów.
B. Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i tworzy nowe miejsca pracy.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.
B. Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji.
B. Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych, np. stabilny pieniądz, niska inflacja.

Polska zajmuje 71. miejsce wśród 183 krajów objętych rankingiem swobód gospodarczych. Jakie Pani/ Pana zdaniem zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw powinny zostać wprowadzone w najbliższej kadencji parlamentu, by zapewnić większą swobodę gospodarczą w kraju?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).
B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy jak najszybciej ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych i tempo narastania długu publicznego.
B. Dług publiczny powinien być kontrolowany, jednak nie należy go za wszelką cenę ograniczać, ponieważ zaciąganie zobowiązań umożliwia rozwój inwestycyjny.

W celu ograniczania deficytu finansów publicznych należy:

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Światowy kryzys finansowy wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno pomagać obywatelom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych spowodowanych sytuacją makroekonomiczną?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Tak, w szczególnych przypadkach państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).
B. Nie, obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Państwo powinno prowadzić politykę mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń dzięki finansowemu wsparciu rodzin.
B. Kwestie rodziny są prywatną sprawą obywateli i państwo nie powinno w nie ingerować.

Jakie formy wsparcia rodziny uważa Pani/ Pan za najpotrzebniejsze i najbardziej skuteczne:

Prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Państwo powinno zapewniać obywatelom możliwie pełen zakres świadczeń społecznych dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, itp.
B. Obywatele sami powinni dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa bytowego, edukacji, itp.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Kodeks Pracy powinien być elastyczniejszy niż obecnie – jest to konieczny warunek zwiększania poziomu zatrudnienia w Polsce.
B. Prawo pracy w Polsce jest wystarczająco sprzyjaja interesom pracodawców, jego uelastycznienie przyczyni się tylko do pogorszenia sytuacji pracowników.

Środki z Funduszu Pracy przeznacza się na zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia dla bezrobotnych itp. Czy Pani/ Pana zdaniem środki z Funduszu Pracy:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Która opinia na temat opieki nad zależnymi osobami starszymi jest najbliższa Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Obecnie wysokość płacy minimalnej w Polsce wynosi 1386 PLN brutto. Czy Pani/ Pana zdaniem płacę minimalną należy:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn
Należy zlikwidować KRUS
Należy zlikwidować przywileje emerytalne górników
Należy zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych
Należy zlikwidować przywileje emerytalne sędziów i prokuratorów

Czy uważa Pani/ Pan, że składki trafiającej do OFE należy:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).
Dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole w wieku 7 lat.
Należy utrzymać obowiązkową maturę z matematyki.
Powinno się wprowadzić powszechny system bonów edukacyjnych.
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Należy zwiększyć tygodniową liczbę godzin pracy nauczyciela (pensum dydaktyczne).
Należy zreformować system rozliczania nauczycieli z efektów pracy.
Należy zreformować sposób wyłaniania dyrektorów szkół.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Szkolnictwo na poziomie podstawowym i gimnazjalnym powinno być wyłącznie publiczne, co zapewni równe szanse edukacyjne i zapobiegnie rozwarstwianiu społeczeństwa.
B. Należy wspierać rozwój szkolnictwa niepublicznego – sprzyja ono podniesieniu poziomu edukacji i daje możliwość wyboru różnych programów nauczania.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Rola władz samorządowych w tworzeniu polityki oświatowej powinna być większa.
B. Polityka oświatowa powinna być tworzona na poziomie centralnym.

Proces edukacyjny może prowadzić do zmian postaw w społeczeństwie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć rywalizacji.
B. Polska szkoła powinna przede wszystkim uczyć współpracy w grupie rówieśniczej.

Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Sukces ekonomiczny obywateli i kraju zapewni konsekwentnie prowadzona strategia edukacyjna państwa polegająca na wspieraniu określonych kierunków studiów.
B. Wybór kierunku kształcenia powinien podlegać niezależnym wyborom obywateli i państwo nie powinno wpływać na ich preferencje.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami:

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy znieść opłaty za drugi kierunek studiów
Należy znieść stopień naukowy doktora habilitowanego

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim studentom w trudnej sytuacji materialnej, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
B. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim najzdolniejszym studentom, co pomaga kształcić wybitnych specjalistów.

Strategicznym celem dla Polski powinno być wspieranie kształcenia w określonych dziedzinach nauki (np. zamawiane kierunki studiów, stypendia dla studentów określonych kierunków, dotowanie badań naukowych w określonych dziedzinach).

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce.
B. Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Zadaniem państwowych instytucji kultury powinno być w większym stopniu działanie na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego.
B. Zadaniem państwowych instytucji kultury powinno być w większym stopniu wspieranie kultury współczesnej.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy wzmocnić znaczenie prywatnych źródeł finansowania kultury, ograniczając rolę państwa w tej dziedzinie.
Finansowanie kultury powinny całkowicie przejąć od państwa instytucje prywatne.
Powinna zostać wprowadzona możliwość odpisania 1% podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz kultury.

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Najważniejsza jest swoboda twórcza.
B. Dzięki kulturze powinno się kształtować postawy etyczne oraz umacniać tożsamość Polaków.

W zawartym w 2010 roku „Pakcie dla kultury” znalazły się zapisy postulujące m.in. powołanie Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Prezesie Rady Ministrów oraz przeznaczania co najmniej 1% budżetu państwa na kulturę. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:

Poniżej wymieniono możliwe źródła finansowania mediów publicznych. Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny być stosowane w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Służba zdrowia powinna być finansowana ze źródeł prywatnych (składka zdrowotna potrącana od wynagrodzeń).
B. Służba zdrowia powinna być finansowana ze źródeł publicznych (dotacje z budżetu państwa).

Należy wprowadzić dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, gwarantujące w razie potrzeby nieodpłatne leczenie na wyższym poziomie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Który ze sposobów zarządzania finansami w ochronie zdrowia uważa Pani/ Pan za najskuteczniejszy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Który ze sposobów organizacji szpitali uważa Pani/ Pan za najbardziej skuteczny?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Zadłużenie jednostek służby zdrowia należących do samorządu powinno być pokrywane z budżetu państwa.
B. Zadłużenie jednostek służby zdrowia należących do samorządu powinno być pokrywane z budżetu danego samorządu.

Polityka zdrowotna dotyczy między innymi kwestii palenia tytoniu. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Poniżej znajduje się lista propozycji form zaostrzania polityki wobec palaczy i przemysłu tytoniowego. Które z wymienionych rozwiązań są Pani/ Pana zdaniem najskuteczniejsze?

Prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

Polityka zdrowotna dotyczy między innymi kwestii spożywania alkoholu. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Poniżej znajduje się lista propozycji rozwiązań ograniczenia problemu alkoholizmu w Polsce. Które z wymienionych rozwiązań są Pani/ Pana zdaniem najskuteczniejsze?

Prosimy wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa, bo w przeciwnym razie wiele gospodarstw upadnie.
B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Polska powinna podjąć działania na rzecz zmiany zasad ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.
B. Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zdecydowanie przeciwdziałać odtwarzaniu wielkich gospodarstw rolnych i wzmacniać małe gospodarstwa.
Należy dążyć do liberalizacji rynków rolnych na świecie w celu umożliwienia importu taniej żywności spoza Europy.
Należy utrzymać i wzmocnić wspólną politykę rolną Unii Europejskiej.
Powinien zostać wprowadzony podatek dochodowy w rolnictwie.
Należy zreformować KRUS.

Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna:

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Angażować się w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju.
Angażować się w rozwiązywanie kryzysów humanitarnych.
Działać na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego (w tym dostęp do wody pitnej) w krajach najuboższych.
Wspierać demokratyczne reformy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach byłego ZSRR?

Jakie formy zaangażowania we współpracę rozwojową uważa Pani/ Pan za najważniejsze?

Prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi

W których regionach świata Polska powinna angażować się we współpracę rozwojową w największym stopniu?

Prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi

Obecnie Polska przeznacza na pomoc rozwojową 0,08% PKB. Zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym przez Komisję Europejską oraz deklaracją Milenijnych Celów Rozwoju odsetek ten powinien wzrosnąć do 0,33% PKB w 2015 r. Czy Pani/ Pana zdaniem wydatki Polski na pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do tego poziomu?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy Pani/ Pana zdaniem decyzja o podjęciu przez Polskę współpracy rozwojowej może być uzależniona od zawarcia porozumienia o udogodnieniach inwestycyjnych w danym państwie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Władze powinny zachęcać do osiedlania się w Polsce obywateli innych państw, którzy wyrażą taką chęć.
B. Władze powinny przeciwdziałać osiedlaniu się w Polsce cudzoziemców.

Poniżej przedstawiono listę rozwiązań mających na celu przyspieszenia procesu repatriacji i skrócenie czasu oczekiwania polskich rodzin na przyjazd do Polski. Które z nich uważa Pani/ Pan za najbardziej skuteczne?

Prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi

Czy jest Pani/ Pan za otwarciem polskiego rynku pracy dla imigrantów?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Imigranci mają pełne prawo do zachowania swojej kultury i tradycji, nawet jeśli są one sprzeczne z wartościami obowiązującymi w państwie przyjmującym.
B. Imigranci powinni dostosować się do wartości i zasad panujących w państwie przyjmującym.

Prosimy wskazać źródło energii, które Pani/ Pana zdaniem powinno mieć największy udział w produkcji energii elektrycznej Polski po 2030 roku.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy dalsze ograniczanie emisji CO2 leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy dalsza prywatyzacja sektora energetycznego leży Pani/ Pana zdaniem w interesie Polski?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój sieci kolei.
B. Głównym celem rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce powinien być przede wszystkim rozwój dróg.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2030 zakłada dwa cele wydawania europejskich funduszy strukturalnych. Który z przedstawionych kierunków wydatkowania pieniędzy powinien być Pani/ Pana zdaniem w większym stopniu wspierany?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Wsparcie biedniejszych regionów w całym kraju (w tym utrzymanie programu Rozwój Polski Wschodniej).
B. Wzmocnienie roli 18 największych miast (tzw. rozwój metropolii).

Poniżej wymienione są działania służące przenoszeniu transportu towarowego na kolej. Który z nich jest Pani/ Pana zdaniem najskuteczniejszy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Samowole budowlane powinny być poddane abolicji (legalizowane) – należy brać pod uwagę to, że ktoś się napracował, a budynek zaczął już pełnić określone funkcje.
B. Samowole budowlane powinny być poddane kategorycznemu nakazowi rozebrania – należy brać pod uwagę obowiązujące prawo oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi poniżej stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Obecne przepisy o zabudowie przestrzennej są nieskuteczne.
Na poziomie administracji centralnej należy ściśle określić miejsca wolne od zabudowy.
Należy wprowadzić przepisy zaostrzające regulacje ładu przestrzennego.
Powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz stosowania reklam w przestrzeni publicznej.

Której z wymienionych poniżej instytucji powinny Pani/ Pana zdaniem podlegać kwestie dotyczące architektury i ładu przestrzennego?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Ochrona gatunków i bioróżnorodności mają w tej chwili znaczenie marginalne dla kraju i społeczeństwa. Polityka państwa nie powinna dotyczyć tego typu zagadnień.
B. Ochrona gatunków i bioróżnorodności to kwestie o poważnym znaczeniu kulturowym, społecznym i gospodarczym. Powinny być traktowane jako jeden z istotniejszych obszarów polityki państwa.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Nie należy tworzyć nowych obszarów Natura 2000 , gdyż jest ich w Polsce wystarczająco dużo, zaś nowe będą ograniczały rozwój kraju.
B. Należy tworzyć nowe obszary Natura 2000, bo chroniąc bioróżnorodność kraju, wspieramy jednocześnie jego potencjał gospodarczy i kulturowy.

Który z wymienionych poniżej sposobów ochrony przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce jest Pani/ Pana zdaniem najlepszy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z wymienionych metod promowania zachowań ekologicznych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczne?

Prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Decyzja o utworzeniu lub poszerzeniu parku narodowego powinna być podejmowana przez Ministra Środowiska po konsultacjach z samorządem i mieszkańcami (zgodnie z założeniami inicjatywy ustawodawczej „Oddajcie parki narodowi”).
B. Władze samorządowe powinny mieć prawo weta w sprawie utworzenia lub poszerzenia obszaru parku narodowego.

Czy zgadza się Pani/ Pan z opinią, że 100% dochodu z aukcji uprawnieniami do emisji CO2 należy przeznaczyć na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z wymienionych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.
B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.
B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.
B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.

Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Prawo do prywatności
Prawo do wolności od tortur
Prawo do wolności osobistej
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Prawo do swobody praktyk religijnych

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.
B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.
B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna.
B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.