KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

bezpieczeństwo wewnętrzne
cyfryzacja
edukacja
energetyka
gospodarka i finanse
klimat i środowisko
kultura
media
obronność i wojsko
ochrona zdrowia
polityka społeczna
polityka zagraniczna i migracje
prawa i wolności obywateli
rolnictwo i wieś
samorząd i rozwój regionalny
transport i infrastruktura
ustrój państwa
pokaż wszystkie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Planując politykę energetyczną, powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, uzgodniła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie (Europejski Zielony Ład). Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój których źródeł energii powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem dla Polski w trakcie obecnej kadencji Parlamentu?

energetyka

Na koniec 2022 r. państwo polskie było współwłaścicielem 412 spółek (Spółki Skarbu Państwa). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Państwo powinno aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Istnienie i funkcjonowanie kilkuset spółek Skarbu Państwa jest niezbędne.
B. Państwo powinno ograniczyć swoje zaangażowanie w życiu gospodarczym do sektorów o znaczeniu strategicznym (np. energetyka, produkcja paliwa, obronność). W pozostałych gałęziach gospodarki spółki Skarbu Państwa powinny zostać sprywatyzowane.
gospodarka i finanse
polityka zagraniczna i migracje

W 2015 r. rozpoczęły się gruntowne zmiany w wymiarze sprawiedliwości i organizacji sądów w Polsce. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie obrały właściwy kierunek i powinny być kontynuowane.
B. Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo zostały zmienione w sposób uniemożliwiający im realizowanie zadań wynikających z Konstytucji i wymagają odwrócenia reform.
ustrój państwa

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o największych predyspozycjach.
edukacja

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

samorząd i rozwój regionalny
ustrój państwa

Szacuje się, że w Polsce brakuje około 1,5 mln mieszkań. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?

gospodarka i finanse
polityka społeczna

Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian w polityce emerytalnej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy wprowadzić emerytury stażowe po przepracowaniu 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.
Należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
Emeryci powinni być zwolnieni z podatku dochodowego.
gospodarka i finanse
polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących gospodarstw rolnych jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Przyszłość polskiego rolnictwa to gospodarstwa rodzinne. Państwo powinno ograniczać możliwość dzierżawy ziemi należącej do Skarbu Państwa wielkoobszarowym gospodarstwom na rzecz gospodarstw rodzinnych.
B. Należy ustabilizować sytuację wielkoobszarowych gospodarstw i stworzyć system zachęt do ich powstawania. To głównie one zapewniają wysoką konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych.
rolnictwo i wieś

Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu wskazanych przez niego postaw etycznych, wartości i tożsamości narodowej obywateli.
B. Kultura powinna być niezależna od celów politycznych i tożsamościowych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
kultura

Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu publicznego w Polsce. Które z nich uważa Pani/Pan za priorytetowe w obecnej kadencji?

polityka społeczna
transport i infrastruktura

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?

ochrona zdrowia

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Aborcja powinna być legalnym zabiegiem medycznym.
B. Aborcja powinna być uznana za przestępstwo.
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywateli

W Polsce służy 125 tys. żołnierzy zawodowych, a wydatki na obronność przekroczą w 2023 r. 130 mld zł (4 proc. PKB), podczas gdy państwa członkowskie NATO są zobowiązane do wydatkowania 2 proc. PKB. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Bezpieczeństwo Polsce zapewni rozwój armii narodowej – dozbrajanie oraz zwiększanie liczby żołnierzy. Dlatego należy w dalszym ciągu podnosić wydatki na obronność.
B. Bezpieczeństwo Polsce gwarantują sojusze międzynarodowe – przyszły rząd powinien skupić się wzmocnieniu pozycji Polski w NATO, UE i w relacjach z USA. Obecny poziom wydatków na obronność jest wystarczający.
bezpieczeństwo wewnętrzne
obronność i wojsko
polityka zagraniczna i migracje

W 2021 r. rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który trwa do dziś. Które z poniższych działań należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zadbać o bezpieczeństwo państwa?

bezpieczeństwo wewnętrzne
polityka zagraniczna i migracje

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 r. Jak Pana/Pani zdaniem powinna kształtować się strategia dalszej pomocy Polski dla Ukrainy?

obronność i wojsko
polityka zagraniczna i migracje

Czy popiera Pan/Pani poniższe postulaty działań Polski w ramach Unii Europejskiej?

Polska wraz z Unią Europejską powinna prowadzić wspólną politykę zagraniczną.
Polskę z Unią Europejską powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
Polska powinna dążyć do jak najszybszego przyjęcia waluty euro.
Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
gospodarka i finanse
polityka zagraniczna i migracje
ustrój państwa

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy zlikwidować abonament telewizyjny i zrezygnować z roszczeń wobec osób zalegających z jego zapłatą.
Telewizja publiczna powinna przejść proces decentralizacji zarządzania. Regionalne stacje powinny mieć większą autonomię w działaniu i doborze treści.
Należy zlikwidować Radę Mediów Narodowych.
Możliwość działania na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka”, „Faktu”) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
media
prawa i wolności obywateli

PYTANIA TEMATYCZNE W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się pytania dotyczące konkretnych obszarów polityk publicznych. Prosimy o wybranie tego lub tych, w których chce się Pani/Pan specjalizować pracując w Parlamencie lub które szczególnie Panią/Pana interesują. Cyfra w nawiasie, to liczba pytań w obszarze. Pytania w ramach wybranych działów są obowiązkowe.

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Wpływ kuratoriów oświaty na szkoły powinien zostać zwiększony.
Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści edukacyjnych.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na politykę oświatową na swoim terenie.
Należy zwiększyć rolę samorządu uczniowskiego, tak aby uczniowie mieli realny wpływ na codzienne życie szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych, niezależnie od wysokości czesnego.
Edukacja seksualna i psychoseksualna powinna być elementem edukacji zdrowotnej, włączonej do programu nauczania.
Pensje nauczycieli powinny zostać radykalnie podniesione (o co najmniej 20 proc.) i być regularnie waloryzowane.
Subwencją oświatową należy objąć również edukację przedszkolną, jak w przypadku 6-latków w zerówce.
Należy wprowadzić bon edukacyjny, za pomocą którego rodzic będzie decydował o sposobie finansowania i organizacji edukacji swojego dziecka.
Państwo nie powinno finansować lekcji religii, a same zajęcia powinny się odbywać poza szkołą.
Szkoła powinna zapewniać darmowy posiłek dla wszystkich chętnych uczniów.
edukacja
samorząd i rozwój regionalny

Czego Pana/Pani zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

edukacja

W szkołach mogą działać organizacje społeczne, których celem jest m.in. wzbogacenie oferty dydaktycznej. Kto Pana/Pani zdaniem powinien decydować o współpracy szkoły z organizacją społeczną?

edukacja

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Należy powołać Komisję Edukacji Narodowej, jako instytucję niezależną od Ministerstwa Edukacji i Nauki, obdarzoną kompetencjami właściwymi do kreowania polityki edukacyjnej w Polsce.
B. Nie ma potrzeby, aby powoływać Komisję Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspierane przez kuratorów oświaty odpowiada na wszystkie wyzwania stojące przed polską edukacją.
edukacja

Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?

ochrona zdrowia

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia obecne w debacie publicznej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Jeśli czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w publicznej placówce przekracza trzy miesiące – pacjentowi powinna przysługiwać dodatkowa ulga podatkowa lub zwrot za wizytę prywatną.
Zabiegi in vitro powinny być refundowane z budżetu państwa.
Należy ograniczać usługi telemedyczne na rzecz konsultacji lekarskich na żywo.
Antykoncepcja awaryjna (tzw. pigułka dzień po) powinna być dostępna bez recepty.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów.
Należy poprawić jakość posiłków serwowanych w szpitalach.
Należy ułatwić proces nostryfikacji dyplomów i uznawania uprawnień lekarzom z zagranicy.
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywateli

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w Polsce wykonanie zabiegu aborcji przez lekarza jest legalne tylko w dwóch przypadkach: w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu). Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Aborcja powinna być całkowicie zakazana.
Obowiązujące prawo przerywania ciąży jest odpowiednie.
Należy przywrócić tzw. kompromis aborcyjny – prawo do aborcji z powodu „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.
Aborcja powinna być dostępna do 12 tyg. ciąży, niezależnie od okoliczności.
Aborcja powinna być dostępna po obowiązkowej konsultacji z lekarzem i psychologiem.
Dostęp do aborcji nie powinien być regulowany ani ograniczany prawnie.
Pomoc w aborcji nie powinna być karana (art. 152 Kodeksu Karnego).
Prawo dotyczące aborcji powinno zostać uchwalone w wyniku ogólnokrajowego referendum.
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywateli

Koszt produkcji energii wzrośnie w najbliższych latach. Na co Pana/Pani zdaniem w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?

energetyka
gospodarka i finanse
polityka społeczna

Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/ poparłby Pan w parlamencie?

gospodarka i finanse
klimat i środowisko
rolnictwo i wieś

W lipcu 2022 r. na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej, która zasięgiem objęła pięć województw przy zachodniej granicy Polski. Jakie działania Pana/Pani zdaniem należy podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości?

klimat i środowisko

Szacuje się, że w Polsce suszą zagrożonych jest ok. 13,5 proc. powierzchni obszarów rolnych i leśnych z czego ich 1/4 zagrożona jest w stopniu ekstremalnym. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego roczne straty polskich rolników spowodowane suszą wynoszą od 3,9 do 6,5 mld zł. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, by zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce?

klimat i środowisko
rolnictwo i wieś

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w swoich zasobach posiada 75 proc. lasów i jest niemal niezależnym decydentem w zarządzaniu gospodarką leśną kraju. Poniżej wymienione zostały główne postulaty dotyczące zmiany organizacji tego przedsiębiorstwa. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Co najmniej 20 proc. lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe powinno być wyłączone z gospodarczego pozyskiwania drewna.
Lasy Państwowe powinny zapewnić społeczeństwu pełny dostęp do danych o lasach (np. plany prac, pozyskanie i wykorzystanie drewna, finanse nadleśnictw).
Należy zwiększyć kontrolę obywateli nad funkcjonowaniem Lasów Państwowych, poprzez np. możliwość zaskarżenia planów urządzenia lasu do sądu.
Lasy Państwowe powinny zwiększyć finansowanie działań związanych z ochroną przyrody.
Pracownicy Lasów Państwowych powinni mieć ustawowy zakaz pełnienia innych, politycznych funkcji publicznych, jak np. radny/a samorządu.
klimat i środowisko
prawa i wolności obywateli

Ekonomiści spodziewają się spadku inflacji bazowej do 6 proc. w 2024 r., a następnie do 4 proc. w 2025 r. Jakie, poza dalszą walką z inflacją, najważniejsze wyzwania gospodarcze stoją według Pana/Pani przed rządem w obecnej kadencji?

gospodarka i finanse

Znaczną część wydatków publicznych realizują instytucje i fundusze działające poza ustawą o finansach publicznych. Są to m.in. nadzwyczajne programy, jak Fundusz przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Wydatki te nie są ujęte w budżecie państwa. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Nie wszystkie centralne wydatki państwa powinny być ujęte w ustawie budżetowej. Część zadań wymaga elastyczności i szybkiego przekazywania funduszy.
B. Wszystkie centralne wydatki państwa muszą być ujęte w ustawie budżetowej. Finanse publiczne powinny być zarządzane według przejrzystych i jednolitych przepisów.
gospodarka i finanse
prawa i wolności obywateli

Poniżej wymieniliśmy wybrane usługi publiczne, obecnie finansowane ze składek i podatków i realizowane przez państwo. Które z nich Pana/Pani zdaniem powinny być w większym stopniu realizowane prywatnie przez obywatela?

gospodarka i finanse
polityka społeczna

Zgodnie z art. 197 Kodeksu karnego, do gwałtu dochodzi, gdy ktoś „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego”. Czy według Pana/Pani definicja gwałtu w Kodeksie karnym powinna zostać zmieniona na „stosunek bez zgody osoby doprowadzonej do obcowania płciowego”?

prawa i wolności obywateli

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pana/Pani zdaniem wprowadzić?

prawa i wolności obywateli

Czy Pana/Pani zdaniem w obecnej kadencji Parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?

prawa i wolności obywateli
ustrój państwa

Czy Pana/Pani zdaniem w latach 2019-2023 doszło do naruszeń Konstytucji RP?

prawa i wolności obywateli
ustrój państwa

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Należy wprowadzić zakaz udziału żołnierzy na służbie w spotkaniach wyborczych.
Należy wprowadzić ułatwienia w dostępie do broni.
Polska powinna dołączyć do europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej (European Sky Shield Initiative).
Rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powinien być priorytetem w procesie modernizacji sił zbrojnych.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
obronność i wojsko
prawa i wolności obywateli

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

gospodarka i finanse
obronność i wojsko

W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad dzieckiem?

polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących roli związków zawodowych w Polsce jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

polityka społeczna
prawa i wolności obywateli

Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian rynku pracy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy wprowadzić przepisy gwarantujące równą pensję kobietom i mężczyznom na tych samych stanowiskach.
Pensja minimalna powinna być zróżnicowana regionalnie.
Polska powinna przejść na model 7-godzinnego dnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.
Należy wprowadzić przepisy zwiększające ochronę pracowniczą i socjalną pracowników platformowych (Uber, Bolt).
Należy uelastycznić umowy cywilnoprawne, aby jeszcze bardziej ułatwić proces ich zawierania, a także dążyć do zmniejszania obciążeń podatkowych w takich umowach.
gospodarka i finanse
polityka społeczna

W Polsce żyje ponad 3 mln osób, które posiadają formalne potwierdzenie niepełnosprawności. Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w systemie wsparcia tych osób. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy niezwłocznie podnieść rentę socjalną (świadczenia dla osób dorosłych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować) do poziomu płacy minimalnej.
Wsparcie finansowe, należy kierować zarówno do osoby z niepełnosprawnością, jak i do osoby ją wspierającej.
Polityka pomocy osobom z niepełnosprawnościami powinna przechodzić proces deinstytucjonalizacji, skupiając się na wsparciu tych osób w środowisku lokalnym.
ochrona zdrowia
polityka społeczna

Poniżej wymieniliśmy propozycje organizacji systemu kontroli nad służbami specjalnymi. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

bezpieczeństwo wewnętrzne

Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi funkcjonowania policji?

Działania policji powinny zostać zdecentralizowane, tak aby miejscowi komendanci mogli w większym stopniu współpracować z lokalnym samorządem.
Należy wprowadzić obowiązek rejestracji interwencji policyjnych z wykorzystaniem kamer tzw. nasobnych funkcjonariuszy.
bezpieczeństwo wewnętrzne
prawa i wolności obywateli

Czy uważa Pan/Pani, że rozwój sztucznej inteligencji jest zagrożeniem dla państwa, demokracji i praw człowieka?

cyfryzacja
prawa i wolności obywateli

Która z poniższych koncepcji rozwoju infrastruktury internetowej powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?

A. Infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) powinny budować państwowe spółki i dzierżawić je firmom dostarczającym usługi internetowe.
B. Budowę infrastruktury internetowej należy zlecać firmom prywatnym.
cyfryzacja

Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: Państwo powinno ograniczać możliwość inwestycji w budowę sieci podmiotom z Chin?

cyfryzacja

Czy Pana/Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany w systemie kontroli nad wykorzystywaniem danych o obywatelach, które gromadzi państwo?

cyfryzacja
prawa i wolności obywateli

W 2015 r. miał miejsce kryzys migracyjny w Unii Europejskiej. Od tego czasu wśród państw wspólnoty europejskiej trwa debata na temat zmiany wspólnej polityki migracyjnej i azylowej. Od 2020 r. migracja do Unii Europejskiej ponownie zaczęła rosnąć. Które z poniższych działań Pani/Pana zdaniem Polska powinna podjąć we współpracy z resztą państw Unii Europejskiej?

bezpieczeństwo wewnętrzne
polityka zagraniczna i migracje

Poniżej wymieniliśmy obszary zadań publicznych. Które z nich wymagają priorytetowych działań w Pana/Pani regionie?

polityka społeczna
samorząd i rozwój regionalny

Czy Pana/Pani zdaniem miasta na prawach powiatu powinny brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin?

gospodarka i finanse
samorząd i rozwój regionalny

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

gospodarka i finanse
rolnictwo i wieś

Tegoroczne żniwa mijają pod znakiem kryzysu zbożowego, wywołanego otwarciem granicy na plony z Ukrainy. Jakie kroki Pana/Pani zdaniem powinien podjąć rząd, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników?

polityka zagraniczna i migracje
rolnictwo i wieś

Ustawa o ochronie praw zwierząt daje możliwość przedstawicielom organizacji pozarządowych odebrania zwierzęcia właścicielom, których działania zagrażają życiu zwierzęcia. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Obecne przepisy ingerują w wolność właścicieli zwierząt i pozostawiają zbyt dużą swobodę w ocenie sytuacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy ograniczyć ich uprawnienia do odbierania zwierząt z prywatnych gospodarstw.
B. Obecne przepisy pozwalają na ratowanie zwierząt przebywających w patologicznych warunkach. Należy wspierać działania tych organizacji pozarządowych, a ich działaczom zapewniać ochronę służb w trakcie przeprowadzanych interwencji.
prawa i wolności obywateli
rolnictwo i wieś

W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno zwiększać dostęp do kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działania, które powinny być priorytetami obecnej kadencji.

edukacja
kultura
polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących pozycji artysty na rynku pracy jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

kultura
polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Wybór dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien być wyłączną kompetencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
B. Proces wyboru dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien dokonywać się wewnątrz instytucji i odbywać się w ramach konkursu.
kultura

Według planów Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma pełnić rolę głównego węzła przesiadkowego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Realizacja projektu ma kosztować około 40 mld złotych i zostać ukończona w 2028 r. Jakie działania powinien według Pana/Pani podjąć przyszły rząd wobec projektu?

gospodarka i finanse
transport i infrastruktura

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Opłaty dla użytkowników autostrad powinny zostać zniesione.
Należy wprowadzić ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
Piesi, na własną odpowiedzialność, powinni mieć prawo przejścia przez pasy na czerwonym świetle.
Rowerzystom przejeżdżającym przez pasy należy, wzorem pieszych, przyznać pierwszeństwo nad kierowcami samochodów.
W ruchu drogowym transport zbiorowy powinien być uprzywilejowany względem transportu indywidualnego.
Obowiązek zapinania pasów samochodowych powinien zostać zniesiony.
prawa i wolności obywateli
transport i infrastruktura