KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

bezpieczeństwo
budżet
cyfryzacja
edukacja
energetyka
gospodarka
kultura
nauka
podatki
polityka społeczna
polityka zagraniczna i migracje
prawa i wolności obywatelskie
rolnictwo
rynek pracy
samorząd i rozwój regionalny
sprawy europejskie
sprawy ustrojowe
zdrowie
pokaż wszystkie

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
sprawy ustrojowe

Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
sprawy ustrojowe

W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

sprawy ustrojowe

Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Wprowadzenie głosowania przez internet.
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.
Wprowadzenie obowiązku głosowania.
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.
cyfryzacja
samorząd i rozwój regionalny
sprawy ustrojowe

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli.
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.
prawa i wolności obywatelskie
sprawy ustrojowe

Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.
samorząd i rozwój regionalny
sprawy ustrojowe

Mieszkańcy gminy wybierają radę (organ prawodawczy i kontrolny) oraz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta (organ wykonawczy), które realizują różne zadania związane z zarządzaniem gminą. Które z poniżej wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w samorządzie, aby zmienić relacje między radą gminy a wójtem?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

samorząd i rozwój regionalny

Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa).
Należy zlikwidować powiaty.
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu.
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie.
prawa i wolności obywatelskie
samorząd i rozwój regionalny
sprawy ustrojowe

Większość samorządów boryka się z trudnościami finansowymi. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
podatki
samorząd i rozwój regionalny

Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienie prawa. Które z wymienionych mechanizmów zamierza Pani/ Pan wspierać i stosować, zasiadając w parlamencie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Szersze niż dotychczas stosowanie praktyki wysłuchania publicznego.
Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji można brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
Zmniejszenie obowiązującego obecnie progu liczby podpisów (100 tys.) niezbędnych do wniesienia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
Zniesienie wymogu 50 proc. frekwencji, która jest obecnie warunkiem uznania wyniku referendum za wiążący.
Zakaz odrzucenia obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu w Sejmie.
Uregulowanie ustawą mechanizmu konsultacji społecznych.
prawa i wolności obywatelskie

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Istnieją sprawy, które w nadchodzącej kadencji Sejmu należy rozstrzygnąć w ogólnokrajowym referendum.
prawa i wolności obywatelskie

Składając deklarację podatkową, obywatel może wybrać organizację pożytku publicznego, do której trafi 1 proc. jego podatku. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami na temat mechanizmu „1 %”?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy ograniczyć możliwość przekazywania odpisu na tzw. subkonta, które organizacje tworzą w celu redystrybucji środków dla osób prywatnych i instytucji.
Emeryci, renciści i osoby rozliczające się przez ZUS powinni zyskać prawo przekazywania 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.
Należy zwiększyć wysokość odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego z 1 proc. do 5 proc.
Należy rozszerzyć grupę uprawnionych do otrzymywania odpisu podatkowego o instytucje publiczne (np. szkoły, domy kultury, muzea).
podatki
prawa i wolności obywatelskie

Które z wymienionych sposobów zwiększenia przejrzystości instytucji publicznych należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa i wolności obywatelskie
samorząd i rozwój regionalny

Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w parlamencie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa i wolności obywatelskie

Ustawę regulującą działalność lobbingową Polska wprowadziła jako jeden z pierwszych krajów w Europie (w 2005 r.). Które z wymienionych rozwiązań zwiększających przejrzystość lobbingu byłaby Pani gotowa/ byłby Pan gotowy poprzeć?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa i wolności obywatelskie

W Polsce pogłębia się kryzys demograficzny: prognozy przewidują zmniejszanie się liczby ludności (o 12 proc. do 2030 r.) oraz liczby osób w wieku produkcyjnym (GUS, 2014). Która z poniższych opinii na temat polityki prorodzinnej jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Państwo powinno prowadzić politykę mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń poprzez finansowe wsparcie rodzin.
B. Nie ma dowodów na to, że wydatki na politykę prorodzinną wpływają na dzietność, więc państwo nie powinno wydawać pieniędzy na ten cel.
polityka społeczna

Jakie instrumenty należy przede wszystkim stosować w celu zwiększenia dzietności Polaków?

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy wprowadzić obowiązek dzielenia urlopu rodzicielskiego po równo między ojca i matkę dziecka.
W sytuacji, gdy jedno z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej i nieodpłatnie pracuje w domu, okres ten powinien wliczać się do okresów składkowych potrzebnych do uzyskania świadczeń emerytalnych.
polityka społeczna
rynek pracy

Polskie społeczeństwo starzeje się, wobec czego, rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami w sędziwym wieku. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w pierwszej kolejności, aby zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad starszymi osobami zależnymi?

budżet
podatki
polityka społeczna

Poniżej wymieniliśmy różne założenia systemów emerytalnych. Czy popiera Pani/ Pan ich wprowadzenie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zrezygnować z Otwartych Funduszy Emerytalnych, cała składka powinna trafiać do ZUS.
Należy przywrócić wysokość składki przekazywanej do OFE i ponownie wprowadzić obowiązkowe członkostwo w funduszach.
Nie należy zmieniać roli otwartych funduszy emerytalnych: obecny system odpowiednio równoważy OFE i ZUS oraz umożliwia wybór między nimi.
Wszyscy obywatele po osiągnięciu określonego wieku powinni być uprawnieni do otrzymania stałego świadczenia finansowanego z podatków powszechnych (tzw. emerytura obywatelska).
Państwo nie powinno zajmować się wypłacaniem emerytur, zabezpieczenie na starość jest indywidualną sprawą obywateli i ich rodzin.
Należy wprowadzać dalsze preferencje podatkowe zachęcające do oszczędzania w III filarze.
polityka społeczna
rynek pracy

Które z poniższych stwierdzeń na temat wieku emerytalnego jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

polityka społeczna
rynek pracy

Istnieją grupy zawodowe, które korzystają z innych zasad ubezpieczenia społecznego niż większość zatrudnionych. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy włączyć rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.
Składka rolników na ubezpieczenie społeczne powinna być proporcjonalna do dochodów, a nie ustalona na podstawie wielkości gospodarstwa.
Wysokość emerytur górników powinna być naliczana na tych samych zasadach co emerytury reszty pracujących.
Należy włączyć sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego.
Należy zlikwidować przywileje emerytalne służb mundurowych.
Fundusz kościelny, z którego finansowana jest część składek emerytalnych księży, sióstr, zakonników, powinien zostać zlikwidowany.
polityka społeczna
rynek pracy

Wysokość płacy minimalnej w Polsce wynosi obecnie 1750 zł brutto i jest co roku negocjowana na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (od 2016 r. Rada Dialogu Społecznego). Czy Pani/ Pana zdaniem płacę minimalną w ciągu najbliższej kadencji należy:

polityka społeczna
rynek pracy

W zależności od formy zatrudnienia suma podatku i składek na ubezpieczenie społeczne różni się. Która z poniższych opinii na temat zróżnicowania typów umów i stawek podatkowych jest najbliższa Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

rynek pracy

Który z poniższych modeli finansowania opieki zdrowotnej uważa Pani/ Pan za najodpowiedniejszy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

budżet
zdrowie

Która z poniższych opinii na temat gromadzenia i przetwarzania danych o zdrowiu obywateli jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Informacje na temat zdrowia obywateli to dane wrażliwe. Ich gromadzenie i analizę należy ograniczyć do minimum, dbając przede wszystkim o prywatność pacjentów.
B. Gromadzenie i analiza bieżących informacji o stanie zdrowia obywateli pomagają lepiej planować świadczenie usług zdrowotnych. Należy je zbierać i analizować pomimo zagrożenia prywatności pacjentów.
prawa i wolności obywatelskie
zdrowie

Które z poniższych stwierdzeń na temat legalizacji marihuany jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa i wolności obywatelskie
zdrowie

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego powinien pozostać odrębnym programem zdrowotnym z własnym budżetem i prowadzonym monitorowaniem jego realizacji.
zdrowie

Które z poniższych stwierdzeń na temat roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Państwo nie powinno być właścicielem przedsiębiorstw.
B. Istnieją strategiczne przedsiębiorstwa i sektory gospodarki, które powinny pozostać własnością państwową.
gospodarka

W jakich sektorach gospodarki państwo powinno pozostać właścicielem przedsiębiorstw?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Spada liczba osób podróżujących koleją. Jak można Pani/ Pana zdaniem najskuteczniej zwiększyć znaczenie kolei?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

gospodarka

Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/ Pana zdaniem realizowana?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

cyfryzacja
gospodarka

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami na temat przepisów dotyczących przedsiębiorstw?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy sprawić, by interpretacja prawna jednego urzędu skarbowego była wiążąca na terenie całego kraju.
Należy zharmonizować stawki podatkowe za podobne produkty.
Sklepy wielkopowierzchniowe powinny płacić podatek obrotowy (od wartości sprzedanych dóbr).
Aktywa, którymi obracają banki powinny podlegać opodatkowaniu w postaci tzw. podatku bankowego.
Należy stworzyć specjalne przepisy regulujące działalność firm w internecie.
gospodarka
podatki

68 proc. przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Należy wprowadzić przepisy, które pozwolą by po śmierci właściciela firma istniała bez zakłóceń.
Należy ułatwić przejmowanie firmy przez jednego ze spadkobierców, uelastyczniając przepisy spadkowe (m.in. zachowek).
gospodarka

Światowy kryzys wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).
Państwo powinno wspierać, również finansowo, obywateli, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej z powodu sytuacji makroekonomicznej.
Należy stworzyć rejestr instytucji pożyczkowych i objąć je nadzorem KNF.
Należy zwiększyć obowiązki informacyjne instytucji finansowych w stosunku do ich klientów.
Należy stworzyć specjalne mechanizmy prawne chroniące seniorów na rynku usług finansowych.
Obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.
gospodarka
polityka społeczna

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy rozszerzyć możliwość stosowania pozacenowych kryteriów zamówień publicznych na wszystkie etapy realizacji zamawianych usług oraz produkcji zamawianych towarów (w Polsce jak i za granicą).
Należy wprowadzić obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów zamówień publicznych lub konieczność uzasadnienia w przypadkach, gdy zamawiający ich nie zastosuje.
gospodarka

Które z poniższych działań powinno Pani/ Pana zdaniem realizować państwo, aby wspierać działalność B+R (badania i rozwój) prowadzoną w ramach sektora prywatnego?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
gospodarka
nauka

Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu badań naukowych w kilku strategicznych sektorach.
B. Państwo powinno finansować badania naukowe w różnych sektorach, dając możliwość swobodnego eksperymentowania, niezależnie od dziedziny.
budżet
nauka

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Polska powinna zwiększyć wydatki na naukę do 2,5 proc. PKB do 2030 roku.
Należy uelastycznić model kariery naukowej.
Państwo powinno wspierać finansowo rozwój nauk humanistycznych.
budżet
nauka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju gospodarczego - należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy przede wszystkim rozwijać ofertę kształcenia zawodowego.
edukacja
nauka

Istnieją dwie koncepcje rozwoju regionalnego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce – tylko takie uczelnie mogą przyciągnąć biznes i wpływać na rozwój gospodarczy.
B. Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce – ośrodki naukowe przyciągają biznes i wspomagają rozwój regionu.
gospodarka
nauka
samorząd i rozwój regionalny

Która z poniższych opinii na temat wspierania rolnictwa jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa - w przeciwnym razie wiele gospodarstw rolnych upadnie.
B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.
budżet
rolnictwo

Która z poniższych opinii na temat dopłat unijnych dla rolników jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Polska powinna podjąć działania na rzecz zmiany zasad ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.
B. Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.
rolnictwo
sprawy europejskie

Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa i wolności obywatelskie
rolnictwo

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Polska energetyka powinna opierać się o własne zasoby (OZE, węgiel, gaz), nawet jeśli oznaczałoby to wyższą cenę energii.
B. Polska energetyka powinna kierować się niższą ceną energii i dążyć do otwartej wymiany transgranicznej, w tym większego importu (gazu, energii).
bezpieczeństwo
energetyka

Jakie Pani/ Pana zdaniem jest główne wyzwanie bezpieczeństwa energetycznego Polski w nadchodzącej kadencji?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

bezpieczeństwo
energetyka

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi opiniami na temat energetyki?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Dalsza prywatyzacja sektora energetycznego jest w interesie państwa.
Polska powinna realizować unijną politykę stałego ograniczania emisji gazów cieplarnianych.
Należy wprowadzić podatek od emisji CO2 przez samochody.
Obywatele powinni ponosić wyższe koszty związane z poprawą efektywności energetycznej gospodarki, nawet jeśli efekty będą widoczne dopiero w dłuższym okresie.
Obywatele powinni otrzymywać wsparcie państwa, by termomodernizować budynki mieszkalne.
Państwo powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych.
Państwo powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Budowa elektrowni atomowej w Polsce jest uzasadniona.
energetyka
podatki

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy stawiać na rozproszoną energetykę: wspierać tworzenie mikroinstalacji prosumenckich i ograniczać budowę dużych jednostek wytwórczych.
B. Polska energetyka powinna pozostać scentralizowana: należy stawiać na duże inwestycje a energetyka prosumencka powinna być tylko uzupełnieniem.
energetyka
gospodarka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).
B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).
podatki

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Opodatkowanie konsumpcji (VAT) jest korzystniejsze dla gospodarki i społeczeństwa niż opodatkowanie dochodów - pozostawione w kieszeni podatnika dochody umożliwiają inwestowanie w rozwój własny lub firmy.
B. Opodatkowanie dochodów (PIT i CIT) jest korzystniejsze dla gospodarki i społeczeństwa niż opodatkowanie konsumpcji - niweluje różnice w dochodach i napędza konsumpcję.
gospodarka
podatki

Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy zwiększyć dopuszczalną wysokość długu publicznego.
B. Należy jak najszybciej ograniczyć tempo narastania długu publicznego.
budżet

Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska wobec konfliktu na Ukrainie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
polityka zagraniczna i migracje

Z którymi państwami Pani/ Pana zdaniem Polska powinna rozwijać regionalną współpracę wojskową?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
polityka zagraniczna i migracje

Plan modernizacji armii na lata 2013-2022 zakłada wydanie ok. 130 mld zł m.in. na uzbrojenie. Która z poniższych opinii na temat zakupów zbrojeniowych jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

bezpieczeństwo
gospodarka

Poniżej przedstawiliśmy propozycje zmian w polskim systemie obrony. Czy popiera Pani/ Pana wprowadzenia poniższych zmian?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Budżet obronny powinien być większy niż 2 proc. PKB.
Należy zwiększyć armię zawodową do 150 tys. żołnierzy.
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
Należy zorganizować powszechną, dobrowolną Obronę Terytorialną.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez zwiększenie liczby żołnierzy.
Polska powinna zabiegać o tworzenie na swoim terytorium stałych baz NATO.
bezpieczeństwo

Czy Pani/ Pana zdaniem służby mundurowe i specjalne powinny mieć dostęp do danych telekomunikacyjnych (czas, rodzaj, miejsce połączeń itp.) obywateli?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

bezpieczeństwo
cyfryzacja
prawa i wolności obywatelskie

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2014 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 8 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 625 tys. wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

polityka zagraniczna i migracje

Polska zobowiązała się do przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, którzy obecnie przebywają m.in. w Grecji, Włoszech oraz w obozach po za Unią. Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec przybyszów?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.
polityka zagraniczna i migracje

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

polityka zagraniczna i migracje

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).
B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).
sprawy europejskie

Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro, bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Kiedy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna przyjąć euro?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
sprawy europejskie

Komisja Europejska pracuje nad umowami dotyczącymi handlu i inwestycji z Kanadą (w skrócie ang. CETA) i Stanami Zjednoczonymi (w skrócie ang. TTIP). Celem umów jest zwiększenie wymiany handlowej oraz wzajemnych inwestycji poprzez redukcję ceł i tzw. barier pozataryfowych, czyli przepisów ograniczających przepływ towarów i usług. Treść porozumień wzbudza jednak obawy społeczne m.in. o obniżenie standardów ochrony konsumentów, środowiskowych, demokracji czy praw człowieka. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Polska powinna ratyfikować umowy handlowe CETA i TTIP.
Negocjacje umów międzynarodowych (w tym umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi) powinny być jawne.
Umowa z USA powinna zawierać system rozstrzygania sporów między państwami a zagranicznymi inwestorami (ang. ISDS).
gospodarka
prawa i wolności obywatelskie
sprawy europejskie

Współpraca (pomoc) rozwojowa to partnerskie działania, których celem jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego krajów uboższych. Działania w ramach współpracy rozwojowej są realizowane min. przez rządy krajów wysoko rozwiniętych, organizacje międzynarodowe, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Bank Światowy, oraz międzynarodowe i lokalne organizacje pozarządowe. Polska zobowiązała się, by do 2030 roku zwiększyć oficjalną pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto (obecnie na ten cel Polska przeznacza 0,08 proc. DNB). Czy będzie Pani/ Pan popierać realizację tego zobowiązania?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

budżet
polityka zagraniczna i migracje

Jakie powinny być Pani/ Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?

polityka zagraniczna i migracje

Ministerstwo Gospodarki wspiera polskie przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań w krajach afrykańskich, m.in. w ramach programu GoAfrica. Czy Pani/Pana zdaniem publiczne wsparcie dla polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w krajach rozwijających się powinno być warunkowane przestrzeganiem określonych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przez te przedsiębiorstwa?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
polityka zagraniczna i migracje

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).
Wydatki z budżetu państwa na oświatę powinny być większe niż obecnie (subwencja oświatowa w 2015 r. była planowana na ok. 40 mld zł).
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
Nauczyciele powinni rozliczać się z 40 godzinnego tygodnia pracy (obecnie nauczyciel rozlicza się z prowadzenia 18 lekcji, pozostały może poświęcić na przygotowanie, sprawdzanie prac, doszkalanie, itp.).
Dzieci powinny zaczynać edukację szkolną w wieku 6 lat.
Rodzice powinni decydować czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat.
budżet
edukacja
prawa i wolności obywatelskie

Które z poniższych stwierdzeń na temat sposobu wynagradzania nauczycieli jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z wynikami jakie osiągają ich uczniowie w egzaminach zewnętrznych.
B. Wynagrodzenie nauczycieli nie powinno zależeć od wyników uczniów.
edukacja

Obecnie dyrektorzy szkół prowadzonych przez samorządy są wybierani w konkursach przez komisje złożone z przedstawicieli samorządu, kuratorium, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych. Wybranego kandydata musi zaakceptować kuratorium. Kto Pani/ Pana zdaniem powinien wybierać dyrektora szkoły?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

edukacja

Co powinno Pani/ Pana zdaniem być priorytetem edukacji szkolnej?

edukacja

Pojawiają się postulaty zmian w programach nauczania. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w programach nauczania?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy rozszerzyć elementy doradztwa zawodowego, prawa pracy i podatkowego w programie nauczania.
Należy rozszerzyć program szkolny w zakresie kompetencji cyfrowych (np. nauka programowania, wykorzystanie internetu w prowadzeniu biznesu).
Należy wycofać nauczanie religii ze szkół publicznych.
Należy wprowadzić obowiązkową edukację seksualną do szkół.
Powinien zostać uruchomiony program przygotowujący nauczycieli do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, w tym płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową (seksizm, homofobię, transfobię).
Należy rozszerzyć nauczanie przedmiotów ogólnych w liceach, niezależnie od profilu wybieranego przez uczniów.
Należy wprowadzić obowiązkowy kanon lektur w szkołach podstawowych i gimnazjach.
edukacja

Obecnie działa ok 19 tys. szkół podstawowych i gimnazjów. W latach 2007–2012 zamknięto około 1 tys. szkół, w kolejnych 400 zlikwidowano najmłodsze klasy, co jest wstępem do zamknięcia placówki, a 500 szkół gminy przekazały innym podmiotom (dane Instytutu Badań Edukacyjnych). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Państwo powinno wspierać samorządy w utrzymaniu mniejszych szkół, nawet jeśli są one droższe: samorząd musi zapewnić dostęp do edukacji, a rolą budżetu centralnego jest dbanie o to, by standardy oświaty były takie same, niezależnie od zamożności gmin.
B. Nie należy zatrzymywać procesu likwidacji i przekazywania szkół - jest to adekwatna odpowiedź na niż demograficzny, pozwala optymalizować koszty.
edukacja
samorząd i rozwój regionalny

Polska podjęła kroki zmierzające do zapewnienia otwartych, dostępnych podręczników i materiałów edukacyjnych – między innymi w ramach programu „E-podręcznik do kształcenia ogólnego”. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Nauczyciele powinni mieć możliwość wyboru podręcznika, którego będą używać.
Podręczniki i materiały edukacyjne wykorzystywane w polskich szkołach powinny być darmowe dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Podręczniki szkolne powinny być płatne, jednak należy przywrócić ulgę podatkową na podręczniki szkolne.
Treści edukacyjne finansowane z funduszy publicznych powinny być udostępniane obywatelom jako otwarte zasoby, wraz z pełnią praw do ich wykorzystywania i przetwarzania.
Podręczniki w formie papierowej powinny być stopniowo zastępowane e-podręcznikami, a szkoły powinny w coraz większym stopniu wykorzystywać multimedia i nowe technologie w nauczaniu.
cyfryzacja
edukacja

Czy Pani/Pana zdaniem w epoce internetu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie i pokrewne:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

cyfryzacja
kultura

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Polska powinna popierać znoszenie barier w dostępie do treści cyfrowych online (np. filmów, transmisji meczów, seriali) opartych na blokowaniu geograficznym na terenie UE.
Finansowanie kultury z budżetu państwa nie powinno być mniejsze niż 1 proc. budżetu (nie wliczając środków samorządowych i europejskich).
Przedsiębiorstwa powinny mieć prawo do odpisu 1 proc. z CIT na przedsięwzięcia z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
Instytucje kultury powinny mieć zapewnioną autonomię programową i pełnić rolę gwaranta wolności twórczej, a władza publiczna powinna zapewniać wystarczające środki na realizację ich misji.
Konstytucyjne gwarancje wolności twórczej powinny być aktywnie chronione przez państwo przed wszelkimi próbami ograniczania i cenzury.
Media publiczne wymagają pilnego wprowadzenia nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację właściwej im misji.
Państwo powinno poprzez wieloletnie programy wspierać rozwój czytelnictwa i bibliotek.
cyfryzacja
kultura

Która z poniższych koncepcji finansowania mediów publicznych jest najbliższa Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

cyfryzacja
kultura

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa i wolności obywatelskie

W jakich sytuacjach Pani/ Pana zdaniem przerywanie ciąży powinno być dopuszczone?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Od 2003 r. w Polsce są podejmowane próby uchwalenia ustawy o związkach partnerskich, które dawałyby parom m.in. prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, dziedziczenia ustawowego bez konieczności płacenia podatku, prawo do pochówku partnera/ partnerki. Którą z poniższych propozycji uregulowania tej kwestii Pani/ Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa i wolności obywatelskie

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie.
prawa i wolności obywatelskie

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź

A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.
B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
prawa i wolności obywatelskie

W sieci jest coraz więcej nienawiści i tzw. hejtu, a pociągnięcie do odpowiedzialności autorów obelżywych wypowiedzi nadal jest bardzo trudne. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź

A. Należy wprowadzić możliwość składania tzw. ślepych pozwów (niewymagających znajomości imienia i nazwiska hejtera), na podstawie których osoba obrażana w sieci występowałaby do sądu cywilnego, a następnie ten badałby zarzuty i nadawał bieg sprawie.
B. Narzędzia pozwalające pociągnąć do odpowiedzialności autorów znieważających wypowiedzi istnieją i są wystarczające.
prawa i wolności obywatelskie

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź

Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
prawa i wolności obywatelskie

Obserwujemy coraz powszechniejsze wykorzystanie kamer monitoringu przez publiczne i prywatne podmioty. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących przepisów dotyczących monitoringu?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

cyfryzacja
prawa i wolności obywatelskie

Rozwój nowoczesnych technologii wiąże się z możliwością zbierania i wykorzystywania danych o obywatelach na niespotykaną dotychczas skalę. Rodzi to nowe zagrożenia dla prywatności obywateli, ale też stanowi szansę na rozwój nowych gałęzi biznesu. Czy Pani/Pana zdaniem kluczowe jest:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

cyfryzacja
prawa i wolności obywatelskie

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zaostrzyć kary dla osób znęcających się nad zwierzętami.
W Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
Należy wprowadzić przepisy, które w większym stopniu niż obecnie będą chroniły zwierzęta laboratoryjne.
prawa i wolności obywatelskie