KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

cyfryzacja
edukacja
finanse
gospodarka
klimat i energetyka
kultura
mieszkalnictwo
migracje
nauka
ochrona środowiska
polityka obronna
polityka regionalna
polityka społeczna
prawa obywateli
rolnictwo
rozwój regionalny
rynek pracy
samorząd
sprawy międzynarodowe
transport
ustrój
zdrowie
pokaż wszystkie

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

edukacja

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

edukacja
nauka

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
prawa obywateli
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
klimat i energetyka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
ochrona środowiska
rolnictwo

By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów. Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania

finanse
rozwój regionalny

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
finanse

Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują. Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

migracje
polityka społeczna
rynek pracy

Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej. Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa obywateli

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
finanse
samorząd
ustrój

Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
cyfryzacja
prawa obywateli

Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach. Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

transport

W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
sprawy międzynarodowe

Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
prawa obywateli

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa obywateli

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa obywateli

Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa obywateli

Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?

prawa obywateli

Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

edukacja
prawa obywateli

Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa obywateli
ustrój

Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii. Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?

Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze

gospodarka
klimat i energetyka
ochrona środowiska

Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? Prosimy wybrać dwa priorytetowe.

finanse
klimat i energetyka
mieszkalnictwo

W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci. Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

finanse
gospodarka
klimat i energetyka
ochrona środowiska

W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?

Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi

klimat i energetyka
ochrona środowiska
rolnictwo

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
edukacja

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
edukacja

Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

edukacja
rynek pracy

Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/Pana opinii?

A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu stosowanych badań w naukach ścisłych, przydatnych w konkretnych sektorach gospodarki.
B. Państwo powinno finansować podstawowe i stosowane badania we wszystkich dziedzinach nauki.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
nauka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

nauka
polityka regionalna

Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

finanse
gospodarka

Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro.
B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
sprawy międzynarodowe

Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

finanse
gospodarka

Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach.
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
gospodarka
rozwój regionalny

Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie. Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców.
B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
rozwój regionalny
samorząd

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy rozwijać sprzedaż żywności w oparciu o sieci łączące bezpośrednio rolników i konsumentów.
Należy zachęcać rolników do tworzenia gospodarstw wielkoobszarowych.
Należy uprościć system dostępu do środków finansowych na rozwój rolnictwa.
Produkty rolne z Polski powinny obowiązkowo stanowić większość oferty spożywczej hipermarketów.
Należy zaangażować gospodarstwa rolne w politykę klimatyczną poprzez wspieranie produkcji energii z OZE (np. tworzenie biogazowni zagospodarowujących odpady produkcji rolnej).
Minimalne ceny produktów rolniczych powinny być regulowane przez rząd.
gospodarka
rolnictwo

Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

gospodarka
ochrona środowiska
rolnictwo

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

ochrona środowiska
rolnictwo

Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?

A. Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych.
B. Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie firm prywatnych.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

cyfryzacja

Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
cyfryzacja
prawa obywateli

Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

kultura

W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

finanse
kultura
rozwój regionalny

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Należy uregulować status artysty np. w zakresie ubezpieczeń społecznych i ulg podatkowych.
Twórcy kultury powinni być traktowani jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku i nie należy w szczególny sposób regulować ich statusu prawnego.
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać właściciele tych portali.
finanse
kultura
rynek pracy

Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym. Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać trzy najważniejsze.

migracje
polityka społeczna
rynek pracy

Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi. Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

polityka społeczna

Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym. W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

polityka społeczna
rynek pracy

Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

edukacja
gospodarka
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

mieszkalnictwo
prawa obywateli
rozwój regionalny

Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

mieszkalnictwo
polityka społeczna
rozwój regionalny

Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
transport

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

zdrowie

Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

zdrowie

Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy. Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat?

Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują

finanse
zdrowie

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.
B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

sprawy międzynarodowe

Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

migracje
sprawy międzynarodowe

Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

polityka obronna
sprawy międzynarodowe

Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB. Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

migracje
sprawy międzynarodowe

Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

finanse
migracje
sprawy międzynarodowe

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Polska powinna zabiegać o inwestycje europejskich przemysłów zbrojeniowych na swoim terenie, by powiązać swój przemysł zbrojeniowy z europejskimi firmami (tzw. offset).
B. Polska powinna postawić na zakup broni i technologii obronnych w Stanach Zjednoczonych.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

polityka obronna

Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.
polityka obronna