KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.

W szkołach mogą działać organizacje społeczne, których celem jest m.in. wzbogacenie oferty dydaktycznej. Kto powinien decydować o współpracy szkoły z organizacją społeczną?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Realizacja zadań z zakresu edukacji jest dotowana z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej. W 2021 r. subwencja oświatowa wynosi 52 mld zł (2,2 mld zł więcej niż w 2020 r.). Gminy dodatkowo finansują przeciętnie ok. 30 proc. wydatków na szkolnictwo podstawowe z własnych środków. W dyskusji na temat reform w oświacie pojawia się projekt zmiany zarządzania środkami na edukację. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/Pana poglądom?

A. Wydatki na edukację powinny być ponoszone bezpośrednio z budżetu centralnego.
B. Należy utrzymać mechanizm subwencji oświatowej, w ramach którego środki trafiają i są dysponowane w ramach samorządów.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź