Kwestionariusz: porównanie odpowiedzi z politykiem - Wybory do parlamentu 2019

Paulina Matysiak

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sejm, okręg 11 (Sieradz)

Wspólnych pytań: 15

edukacja
gospodarka
nauka
ochrona środowiska
rolnictwo
sprawy międzynarodowe
transport
ustrój
pokaż wszystkie
Twoje odpowiedzi
Odpowiedzi polityka
Wspólne odpowiedzi

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
edukacja

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Zdecydowanie A
Raczej A
Raczej B
Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
edukacja
nauka

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
prawa obywateli
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
klimat i energetyka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Zdecydowanie A
Raczej A
Raczej B
Zdecydowanie B
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
gospodarka
ochrona środowiska
rolnictwo

By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów. Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania

budowa żłobków w najmniejszych gminach
dostęp do specjalistycznych szpitali
przychodnie z podstawową opieką lekarską
transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
poprawa jakości szkół
zwiększenie dostępności mieszkań
pomoc społeczna
czystość środowiska
ochrona przeciwpowodziowa
dostęp do kultury
ład przestrzenny
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
finanse
rozwój regionalny

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
finanse

Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują. Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
migracje
polityka społeczna
rynek pracy

Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej. Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

godność osobista
równość obywateli
ochrona życia
nietykalność i wolność osobista
prawo do sprawiedliwego sądu
ochrona prywatności
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
wolność sumienia i religii
wolność słowa
ochrona zdrowia
bezpieczeństwo ekologiczne
wolna działalność gospodarcza
prawo do edukacji
Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
prawa obywateli

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
finanse
samorząd
ustrój

Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
cyfryzacja
prawa obywateli

Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach. Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

podniesienie wysokości mandatów
zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
poprawa stanu dróg
częstsze kontrole drogowe
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
transport

W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
gospodarka
sprawy międzynarodowe

Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Tak
Nie
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
ustrój