Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Okręg: 12
Miejsce na liście: 2
Przynależność do partii: Korwin
Miejsce zamieszkania: Trzebinia

Informacje ogólne

Zawód: inżynier budownictwa

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Emil Krawczyk
Data urodzenia
1991 r.
Miejsce urodzenia
Chrzanów
Ostatnio wykonywany zawód
asystent projektanta
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Ukończył studia na kierunku Budownictwo Wodne i Hydrotechnika na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Obecnie jest studentem niestacjonarnych studiów magisterskich na wydziale inżynierii środowiska i geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
chrzanowski XII
Komitet wyborczy:
Konfederacja Wolność i Niepodległość
Numer na liście wyborczej:
2
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  emil.krawczyk@wolnosc.pl
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  https://www.facebook.com/krawczykemil/
 5. YouTube
 6. Twitter
  https://twitter.com/krawczyk_emil
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
W wyborach parlamentarnych w roku 2015 ubiegał się o mandat posła na Sejm, z list KW KORWiN, w okręgu XII. Uzyskał 6503 głosów. Należy do Rady Krajowej partii KORWiN oraz jest Prezes Partii KORWiN oddziału chrzanowskiego - okręg XII obejmujący powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki i suski. W wyborach samorządowych w 2018 r. pełnił funkcję pełnomocnika wyborczego KWW Trzebinia Od Nowa, który wystawiły listy kandydatów na radnych w gminie Trzebinia. Komitet otrzymał 7,96% głosów ważnych otrzymując jeden mandat do Rady Miasta Trzebinia. Od ukończenia studiów inżynierskich w 2014 r. pracuje w jako asystent projektanta, zajmując się opracowywaniem dokumentacji projektów branży inżynierii drogowej i infrastruktury towarzyszącej.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Reforma systemu emerytalnego, poprzez likwidację przymusu ubezpieczeń ZUS i wprowadzenie systemu ubezpieczeń prywatnych i oszczędności. Wypłacanie z budżetu emerytur wraz z ich waloryzacją, aż do wyczerpania zobowiązań państwa. Dokończenie przejścia do modelu armii zawodowej, poprzez zwiększenie nakładów finansowych, które zostaną przeznaczone na modernizację i zakup sprzętu, szkolenia, w tym dodatkowego komponentu jakim są ochotnicze wojska obrony terytorialnej. Upowszechnienie w społeczeństwie kultury posiadania broni oraz ułatwienie dostępu do broni dla obywateli. Polityka polegająca na wsparciu mniejszości polskiej zarówno na Kresach jak i na Zachodzie, uznanie ich za mniejszości narodowej i upominanie się o jej prawa. Wielowektorowa polityka zagraniczna poprzez tworzenie sojuszy bilateralnych gospodarczych i militarnych, poza bieżącymi wzajemnymi zobowiązaniami UE i NATO.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Reforma systemu emerytalnego, poprzez likwidację przymusu ubezpieczeń ZUS i wprowadzenie systemu ubezpieczeń prywatnych i oszczędności.
2
Uproszczenie prawa podatkowego (np. ujednolicenie stawek VAT). Likwidacja nieefektywnych podatków (np. PIT). Obniżka podatków (np. akcyzy paliwowej) i opłat.
3
Reforma szkolnictwa i systemu ochrony zdrowia. Bon edukacyjny dla rodziców, w systemie placówek niepublicznych. Zniesienie monopolu NFZ. Wprowadzenie systemu dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma systemu emerytalnego w obliczu sytuacji demograficznej i zapaści sektora finansów publicznych: likwidacja obowiązku ZUS.
2
Reforma systemu ochrony zdrowia w obliczu jego niewydolności: zniesienie monopolu NFZ, urynkowienie branży wykonawców usług medycznych.
3
Likwidacja PIT i akcyzy paliwowej.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szkoła powinna realizować program zgodny z przekonaniami rodziców i kształcić dziecko w kierunku wybranym przez rodziców, nie przez Ministra Edukacji w tzw. podstawie programowej. To rodzice w porozumieniu ze swoimi dziećmi, powinni samodzielnie wybierać kierunek jego rozwoju. To rodzice znają najlepiej swoje dzieci, ich marzenia, atuty i słabości i wiedzą jak dobrze jak je przygotować do dorosłości, której nierozłączną częścią jest praca zawodowa.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Sytuacja, w której nie mogę dopłacić za dodatkowe znieczulenie u anestezjologa, lepszej jakości plombę u dentysty, czy samodzielnie zakupić endoprotezę albo zapłacić za protonoterapię ratującą życie w chorobie onkologicznej jest kuriozalna.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
1. Docelowo opieka zdrowotna i wszelkie zabiegi medyczne powinny być finansowana przez system ubezpieczeń prywatnych, za wyjątkiem terapii w leczeniu chorób rzadkich. 2. Szczepionki są jednym z największych medycznych dokonań XX w. ale tylko rodzice są uprawnieni do decydowania o wykonywaniu bądź nie wykonywaniu jakichkolwiek zabiegów medycznych z swoim dziecku, biorąc odpowiedzialność za ich następstwa. Obowiązek szczepień i niepoczuwanie się państwa do brania odpowiedzialności za powikłania poszczepienne, obniża publiczne zaufanie do szczepień.? 3. Każdy powinien móc prowadzić swoje życie, także zawodowe zgodnie ze swoim systemem wartości. 4. Najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny, zwłaszcza natalnej pozwalają nam skutecznie ratować coraz wcześniej urodzone dzieci. Dzięki genetyce wiemy, że już po zapłodnieniu mamy do czynienie z człowiekiem. To tzw. kryterium genetyczne. W 12 tyg. dziecko posiada w pełni wykształcone organy, zaczyna się poruszać, ssać kciuk, spontaniczne reagować na bodźce zewnętrzne. Jako agnostyk jestem przeciw aborcji na życzenie, która jest zaprzeczeniem humanizmu, u którego podstawy leży wiedza i racjonalizm. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia matki, to do niej powinna należeć ostateczna decyzja, gdyż nie można nikogo zmuszać do męczeństwa.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nakładanie dodatkowych opłat na współczesne metody wytwarzania energii jest przeciwskuteczna. Powoduje ubożenie społeczeństwa, co ogranicza jego dostęp do nowoczesnych technologii i sprzyja centralizacji wytwarzania energii w wielkich jednostkach, znacznie oddziałowujących na środowisko. Każde państwo powinno móc w pełni wykorzystywać dostępne zasoby i aututy, które pozwolą im efektywnie wytwarzać energię, bogacić się i tym samym zwiększać własną dostępność do czystych technologii. Nie oznacza to przyzwolenia na rabunkowe wykorzystanie zasobów naturalnych. Korzystanie z nich powinno odbywać się racjonalnie - w oparciu o technologię pozostające w równowadze pomiędzy ich czystym i efektywnym ich wykorzystaniem.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W kraju nizinnym jakim jest Polska, potencjał wykorzystanie energii z rzek ogranicza się włączenie do zapasu energii wykorzystywane w szczytach zużycia, awarii innego komponentu czy jego rozruchu. Istotniejszy problemem stanowi ochrona przeciwpowodziowa, którą najskuteczniej pełnią rzeki nieuregulowane z ich naturalnymi rozlewiskami. Tam gdzie koryta rzeczne zostały już znacząco przekształcone należy dążyć do utrzymania dobrego stanu tej infrastruktury. Wykorzystanie rzek jako dróg wodnych nie wyklucza racjonalnego ich przekształcenia z zachowaniem ich naturalnych walorów środowiskowych.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 13. Inne (jakie?): sądownictwo, policja, armia
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W zakresie bezpieczeństwa, państwo na poziomie budżetu centralnego powinno wyłączenie finansować usługi publiczne: sądownictwo, policję, armię zawodową, ochronę przeciwpowodziową, ratownictwo medyczne i terapie specjalistyczne.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Które rozwiązania podatkowe należy wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy podnieść podatek od dochodów osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą (PIT).
 2. Należy podnieść podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT).
 3. Należy podnieść podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Należy w pełni oskładkować wszystkie umowy zlecenia (ZUS).
 5. Najlepiej zarabiające osoby powinny płacić składki ZUS od całego wynagrodzenia.
 6. Należy wprowadzić podatek od działalności gigantów technologicznych (tzw. podatek cyfrowy).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Budżet państwa powinien być jak najmniejszy, bo państwo na poziomie centralnym powinno mieć jak najmniej wydatków: sądownictwo, policję, armię zawodową, ochronę przeciwpowodziową, ratownictwo medyczne i terapie specjalistyczne.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): likwidacja ZUS
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Należy dążyć do wyłączenia obecnych i przyszłych pokoleń z piramidy finansowej jaką stanowią ubezpieczenia społeczne, w obliczu sytuacji demograficznej. Obecne i przyszłe emerytury należy wpłacać jak obecnie - z wpływów budżetowych (VAT, akcyzy). Resztę należy pokryć z oszczędności jaką stanowią obecne wydatki na NFZ (który zastąpią prywatne ubezpieczenia) i programy socjalne. Niskie i proste podatki przyczynią się do dynamicznego rozwoju gospodarczego, zwęszenia wpływów budżetowych z opodatkowania konsumpcji (VAT, akcyzy). W ostateczności zajdzie również możliwość finansowania emerytur z obligacji państwowych.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zapewnić realizację wskazanych przez Panią/Pana praw i wolności?  
Godność osobista: dostępność do sprawiedliwego sądu, cywilizowanego poziomu opieki zdrowotnej. Prawo do sprawiedliwego sądu: sprawne sądy, w których wyrok zapada najwyżej w ciągu kilku tygodni, proces dowodowy prowadzony dzień po dniu, parametryzacja pracy sądów, niezawisłość sędziów. Ochrona prywatności: szpiegowanie obywateli tylko za zgodą sądu i w przypadku podejrzenia o przestępstwa: przeciw państwu, życiu, bezpieczeństwu publicznemu - terroryzm; ochrona prywatności jako ochrona własności prywatnej, Ochrona zdrowia: dostępność do szybkiego i nowoczesnego leczenia, co może być zrealizowane wyłącznie w systemie prywatnych wykonawczych usług medycznych i prywatnych ubezpieczycieli. Wolna działalność gospodarcza: wymaganie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej tylko w uzasadnionych przypadkach, jak np. handel bronią czy substancjami niebezpiecznymi. Stabilne i jasne prawo.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Jakie nowe zadania i kompetencje należy Pani/Pana zdaniem przekazać samorządom? Jakie powinny być ich źródła finansowania?
Powinna zostać wzmocniona rola samorządów w rozwoju infrastruktury, do czego niezbędna jest znacznie większa niezależność finansowa samorządów od budżetu centralnego. Obecnie budżet centralny jest wielokrotnie większy niż budżet JST, które muszą starać się o subwencje centralne na realizację dużych zadań infrastrukturalnych, jak np budowa obwodnic. Tą zależność należy znieść poprzez zwiększenie wpływów samorządów. Samorządy powinny partycypować w wpływach z VAT i akcyz od towarów zakupywanych na ich terenie.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Każdy wobec kogo zostały słowa karalne ma prawo i możliwość skierowania sprawy do organów ścigania, które posiadają skuteczne narzędzi identyfikacji "anonimowego" użytkownika internetu. Zwalczanie tzw. dezinformacji czy mowy nienawiści jest tylko sloganem do stosowania cenzury prewencyjnej i alternatywnych źródeł informacji.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tego nie wiedzą nawet konstytucjonaliści.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Sejm
 2. Zgromadzenia sędziów
 3. Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii.  Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?
Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze.
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Z uwagi na głębokie położenie polskich zasobów węgla, należy wykorzystać alternatywne formy jego pozyskiwania i wykorzystania, np. poprzez technologię jego zgazowania do wytwarzania wodoru.
  Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci.  Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
 2. dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
 3. zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
 4. obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
 5. dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
 6. Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Program nauczania realizowany w szkole powinien być ustalany wyłącznie przez szkołę. Do rodzica należy wybór szkoły realizującej najbliższy mu program, tak jak należy np. wybór restauracji z najodpowiedniejszym menu. Tak więc i samorządy nie powinny mieć wpływu na program nauczania. Kuratoria są zbędne i należy je zlikwidować. Pracodawcy jako ewentualni sponsorzy placówek oświatowych, powinni wspierać finansowo szkolnictwo w stopniu jaki sami uważają za słuszny.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Liczba godzin pensum zatrudnionego nauczyciela powinna być indywidualną sprawą placówki w jakiej jest zatrudniony. Wysokość pensji nauczyciela powinna być uzależniona według kryteriów jakie obowiązują w każdym miejscu pracy: sprawności w wykonywaniu obowiązków, zaangażowania, inicjatywy, osobistych atutów i predyspozycji.
Jakie zmiany należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić w procesie kształcenia, awansu zawodowego, rekrutacji i wynagradzania nauczycieli, by w szkołach pracowali najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach?
Szkolnictwo należy urynkowić i uwolnić swobodę jego funkcjonowania. Należy zlikwidować Kartę Nauczyciela, tak aby złych nauczycieli można było łatwo zwalniać i na ich miejsce zatrudniać dobrych.
Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra).  Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
 2. Ok. 4 000 zł brutto.
 3. Ok. 5 000 zł brutto.
 4. Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie wiem ile powinien zarabiać nauczyciel, tak samo nie wiem ile powinna zarabiać osoba obsługująca tokarkę CMC. Wysokość ich zarobków reguluje rynek pracy.
Gdyby mogła Pani/mógł Pan zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było? Prosimy o podanie tytułu i autora utworu.
Co widać i czego nie widać - Frédéric Bastiat
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
 2. Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
 3. Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać? 
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 
 1. produkcja rolno-spożywcza
 2. produkcja broni i sprzętu wojskowego
 3. produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
 4. składowanie i przetwarzanie odpadów
 5. produkcja i eksport zielonej energii
 6. biotechnologia
 7. edukacja
 8. robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
 9. transport międzynarodowy
 10. Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania.  Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro. 

B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje.  Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
 2. W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
 3. Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo powinno stworzyć jasną przestrzeń prawną i fiskalną dla firm. Niedopuszczalne jest "wspieranie" jednych firm z pieniędzy pobieranych innym firmom w podatkach, bez względu na pochodzenie ich kapitału.
Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach.
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego nie potrzebują siedzib spółek państwowych i urzędów tylko stabilnego prawa oraz niskich i prostych podatków. Prywatni przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, gdzie powinny znaleźć się siedziby ich firm.
Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie.  Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców. 

B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi. 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB.  Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Rozwój sieci gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ)
 2. Rozwój sieci przychodni ze specjalistyczną opieką zdrowotną
 3. Rozwój szpitali ze specjalistyczną opieką zdrowotną
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wydzielanie konkretnego % PKB na utrzymanie systemu ochrony zdrowia to centralne planowanie. Tak samo nie wiemy ile powinniśmy wydawać % PKB na zakupy, gdyby istniał Narodowy Fundusz Aprowizacji. Na służbę zdrowia powinniśmy wydawać tyle ile potrzeba. W sytuacji, gdy pieniądze ze składki z NFZ zostaną w naszej kieszeni, za którą wykupimy prywatne ubezpieczenie zdrowotne, to ubezpieczyciele wydadzą na nasze zdrowie tyle ile należy.
Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. To, ile szpital lub przychodnia mogą wykonać badań lub zabiegów, powinno zależeć wyłącznie od możliwości placówki – liczby zatrudnionych lekarzy i dostępności sprzętu – a nie od kontraktu przyznanego przez NFZ.
 2. Każdy pacjent powinien opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
 3. Pacjenci powinni sami opłacać leczenie na zasadzie opłaty za usługę.
 4. Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w nowocześniejszej technologii.
 5. Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
 6. Całość świadczeń powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
 7. Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy.  Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat?
Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują.
 1. Należy zwiększyć środki w budżecie państwa przeznaczone na ochronę zdrowia
 2. Należy zwiększyć liczbę studentów i co roku wykształcać większą liczbę lekarzy
 3. Należy poprawić warunki pracy w szpitalach i przychodniach
 4. Należy stworzyć zachęty dla lekarzy, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej, do tego, by wracali do kraju
 5. Należy zatrudnić lekarzy z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 6. Należy zwiększyć personel administracyjny, żeby odciążyć personel medyczny
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Najlepszą zachętą dla lekarzy będą dla nich większe płace netto. Należy zlikwidować PIT, obowiązek ZUS i urynkowić szpitale aby ustabilizować ich sytuację finansową. Komercjalizacja placówek medycznych poprawi panujące w nich warunki pracy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Konrad Makarewicz
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
27
zgodność
85%
Krystian Kamiński
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
18
zgodność
82%
Andrzej Wyrębek
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
16
zgodność
82%

Najmniej zgodni politycy

Michał Wysocki
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
11
zgodność
29%
Maciej Bock
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
14
zgodność
30%
Urszula Zielińska
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
19
zgodność
31%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: