Porównaj się z kandydatkami i kandydatami na prezydentów miast

Wybierz miasto:

Miasto:

W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji i organizacji społecznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszów. Budżet naszego miasta powinien rosnąć, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu.
B. Polityka lokalowa naszego miasta powinna być oparta o planowanie przestrzenne i służyć dostępowi do różnych usług dla mieszkańców. Należy unikać zagęszczenia lokali o podobnym profilu, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów.

Miasto może wprowadzić kartę mieszkańca dla osób, które płacą podatki na jego terenie. Uprawnia ona do np. tańszych biletów komunikacji miejskiej, pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola czy zasiłków. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Karta mieszkańca jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych w naszym mieście powinni mieć jego mieszkańcy, którzy płacą tu podatki.
B. W naszym mieście nie powinna funkcjonować karta mieszkańca. Wprowadza ona nierówności w dostępie do usług publicznych dla osób, które żyją i pracują w naszym mieście, ale mieszkają poza jego granicami.

Samorządy sygnalizują, że fundusze przekazywane im przez rząd na prowadzenie szkół (subwencja oświatowa) są za niskie. W związku z tym samorządy zmuszone są dopłacać do edukacji, w tym do wynagrodzeń nauczycieli, z własnego budżetu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Naszego miasta nie stać na finansowanie edukacji, w tym wynagrodzeń nauczycieli, ponad otrzymywaną subwencję oświatową. Za wysokość pensji nauczycieli powinien odpowiadać rząd.
B. Edukacja jest ważną polityką publiczną w naszym mieście. Powinniśmy oferować atrakcyjne pensje dla nauczycieli, nawet jeżeli oznacza to przeznaczanie dodatkowych funduszy z budżetu miasta.

Gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu trzylatkowi, który mieszka na jej terenie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących miejsc w przedszkolach w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Nasze miasto powinno zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie.
B. Nasze miasto nie musi zapewniać miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie. Jeśli miejsc w przedszkolach publicznych jest za mało – miasto powinno dofinansować miejsca w przedszkolach prywatnych.

Za użytkowanie boisk szkolnych odpowiadają dyrektorzy szkół. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk poza godzinami pracy szkół, jeśli zapłacą za dostęp lub jeśli miasto przeznaczy na to specjalne środki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. W naszym mieście publiczne boiska szkolne powinny być bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców poza godzinami pracy szkół.
B. W naszym mieście boiska szkolne powinny stanowić źródło dodatkowego dochodu dla szkół i być udostępniane przede wszystkim na zasadach komercyjnych.

Gmina może wprowadzać programy odpowiadające na problemy zdrowotne mieszkańców. Który z poniżej wymienionych programów polityki zdrowotnej należy Pani/Pana zdaniem priorytetowo realizować w naszym mieście?

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.

Miasto w różny sposób może wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami. Która forma odciążenia opiekunów osób zależnych jest Pani/Pana zdaniem najbardziej potrzebna mieszkańcom naszego miasta?

W miastach trwa dyskusja nad tym, jaki rodzaj transportu powinny wspierać władze – komunikację miejską, transport samochodowy, rowerowy czy pieszy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

W naszym mieście priorytetem powinien być ruch samochodowy. Należy remontować jezdnie, budować parkingi, tak aby zapewnić płynność transportu indywidualnego.
W naszym mieście priorytetowe powinny być inwestycje w transport zbiorowy, jak np. wyznaczanie nowych buspasów czy budowa tras tramwajowych, nawet jeśli odbywa się to kosztem ruchu samochodowego.
W naszym mieście powinien powstać plan ścieżek rowerowych dla całego miasta. W kolejnych latach każda inwestycja drogowa powinna zakładać budowę ścieżek i poprawę infrastruktury rowerowej.
W naszym mieście należy wyznaczać strefy ruchu uspokojonego, czyli obszary, w których prędkość poruszania się samochodów ograniczona jest do 30 km/h.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy skupić się na rozwoju lokalnej oferty kulturalnej. Potrzebne są działania, które poprawią program bibliotek miejskich, miejsc aktywności lokalnej czy kin i teatrów.
B. Nasze miasto powinno postawić na organizację dużych wydarzeń kulturalnych – koncertów, wydarzeń sportowych i spektakli. Takie przedsięwzięcia zapewniają rozrywkę mieszkańcom i są elementem promocji naszego miasta.

Które z poniższych stwierdzeń na temat finansowania sportu w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Nasze miasto powinno przede wszystkim dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, jako ważne elementy promocji miasta i regionu.
B. Nasze miasto powinno dofinansowywać sport amatorski i rekreacyjny, aby aktywizować ruchowo jak najwięcej mieszkańców.

W 2023 r. połowa mieszkań w Polsce sprzedawanych była w celach inwestycyjnych (NBP, 2023). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Najem krótkoterminowy jest jedną z wielu form prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców i nie powinien być regulowany. Dodatkowo jest szansą na turystyczny rozwój naszego miasta.
B. Najem krótkoterminowy wpływa niekorzystnie na lokalne wspólnoty mieszkańców oraz przyczynia się do zmniejszenia zasobu mieszkań wynajmowanych na stałe. W naszym mieście powinniśmy dążyć do ograniczenia liczby lokali wynajmowanych krótkoterminowo.

Miasto, szukając terenów pod zabudowę mieszkaniową, może stosować różne strategie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zabudowy miasta jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mieszkań komunalnych w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Lokatorzy mieszkań komunalnych powinni mieć możliwość ich odkupienia na preferencyjnych warunkach.
B. Mieszkania komunalne nie powinny podlegać sprzedaży, a miasto powinno skupić się na powiększaniu ich liczby.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy stworzyć korzystne warunki dla deweloperów budujących osiedla. Nie należy nakładać na nich dodatkowych regulacji dotyczących budowy.
B. W naszym mieście należy wypracować system warunków, które muszą spełnić deweloperzy przy budowie osiedli. Powinny one dotyczyć budowy dróg dojazdowych, lokali usługowych czy przekazania części mieszkań do zasobu komunalnego naszego miasta.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któremu podlegają Lasy Państwowe, zapowiada wyłączenie z wycinki 20 proc. najcenniejszych lasów, należeć do nich mogą lasy okalające nasze miasto. Które z poniższych działań na rzecz ochrony lasów w naszym mieście i okolicach są według Pana/Pani najbardziej potrzebne?

Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce co roku umiera około 45 tys. ludzi. Które z poniższych działań trzeba najpilniej podjąć w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście?

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Tereny zielone pozytywnie wpływają na czystość powietrza. W naszym mieście należy objąć je szczególną ochroną, nawet jeśli negatywnie wpłynie to na plany inwestycyjne mające na celu rozwój miasta.
B. Tereny zielone w mieście są ważne, ale nie powinny być traktowane priorytetowo względem inwestycji, np. w budynki mieszkalne czy nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców.

3,5 mln mieszkańców Polski stanowią dzisiaj imigranci (WEI, 2023), większość z nich to uchodźcy wojenni z Ukrainy. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących integracji migrantów jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

Rada miasta może przyjąć uchwałę krajobrazową, która reguluje obecność reklam w przestrzeni miejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Uchwała krajobrazowa, ograniczająca obecność reklam na bilbordach i telebimach w przestrzeni publicznej, jest potrzebna. Przyjazne w odbiorze otoczenie pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców i niweluje ilość bodźców.
B. Uchwała krajobrazowa ograniczająca obecność reklam w przestrzeni publicznej ingeruje w wolność mieszkańców i pozbawia ich możliwości decydowania o posiadanych terenach i budynkach.

Trwa dyskusja na temat dostępności alkoholu w przestrzeni miejskiej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

W naszym mieście należy wyznaczyć dodatkowe miejsca w przestrzeni publicznej, w których dozwolone będzie picie alkoholu.
Dostępność alkoholu jest zbyt szeroka i niekorzystnie wpływa m.in. na bezpieczeństwo. Na terenie naszego miasta należy wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących dostępności toalet w mieście jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy zwiększać dostępność toalet poprzez budowę nowych, darmowych szaletów miejskich. Powinny być rozmieszczane szczególnie w miejscach, gdzie bywają mieszkańcy i turyści – na deptakach, w parkach czy na placach zabaw.
B. Dostępność toalet publicznych w naszym mieście należy zwiększać poprzez wykorzystanie lokali usługowych wynajmowanych przez miasto. Właściciele restauracji i barów powinni mieć obowiązek udostępniania swoich WC wszystkim chętnym, nie tylko klientom.

Samorządy mogą wydawać tzw. media lokalne (gazety, telewizję i portale). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Samorząd nie powinien móc prowadzić portali i wydawać prasy lokalnej. Jego działania powinny ograniczyć się do informacji na ściśle określonych publikatorach miasta (oficjalna strona internetowa i profile w mediach społecznościowych).
B. Samorząd dalej powinien móc wydawać własne media. Dzięki temu jest w stanie dotrzeć z dodatkową informacją dla mieszkańców, a także skutecznie promować gminę.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących usprawnienia procesu wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania („kopciuchów”) jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

Trwa dyskusja na temat zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych na Śląsku. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

Trwa dyskusja nad powiększeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) o kolejne gminy i utworzeniem „mega miasta” wokół Katowic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

W połowie 2024 r. w Warszawie i Krakowie planowane jest uruchomienie Stref Czystego Transportu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

Jednym z problemów mieszkańców Trójmiasta są swobodnie poruszające się po mieście dziki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Należy rozwiązać problem dzików wyłącznie za pomocą ich odstrzału lub odłowu z uśmierceniem.
B. Trójmiasto powinno wypracować programy zabezpieczające miasta przed dzikami. Należy edukować mieszkańców, stawiać zamykane kosze na śmieci i stosować urządzenia odstraszające dziką zwierzynę.

Według danych Fundacji GrowSpace w 2023 r. w Polsce wśród osób poniżej 18 roku życia odnotowano 2139 prób samobójczych. 406 z nich miało miejsce w województwie pomorskim. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

Pas nadmorski w Trójmieście jest zagospodarowany w różnorodny sposób. W niektórych miejscach zabudowa dociera bezpośrednio nad brzeg morza, w innych brzeg oddzielony jest od miasta terenami zielonymi. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Pas nadmorski to przede wszystkim atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie teren. W jego obrębie należy rozwijać infrastrukturę dla mieszkańców i turystów, nawet kosztem ingerencji w przyrodę lub zmniejszenia terenów zielonych.
B. Pas nadmorski pełni przede wszystkim ważną funkcję przyrodniczą i środowiskową. Chroni przed powodziami, zapobiega suszom i wychładza miasta w trakcie upałów. Tereny zielone w jego obrębie należy chronić nawet kosztem innych inwestycji.

Samorządy mają wpływ na funkcjonowanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez np. wydawanie opinii do Planu Urządzenia Lasu mogą zmienić politykę Lasów Państwowych. Wpływają też na bioróżnorodność Parku poprzez uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów graniczących z TPK. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę przyrodniczą dla Trójmiasta. Należy podejmować działania mające na celu ochronę jego środowiska naturalnego, tworząc nowe rezerwaty oraz zakazując wycinek na terenie całego parku.
B. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę społeczną. Należy promować i rozwijać możliwości rekreacyjne na jego terenie poprzez planowanie dodatkowych tras rowerowych czy ścieżek oraz innej infrastruktury dla pieszych
Poprzednie
Następne
Odpowiadasz tylko na część pytań. Zobacz cały kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl.