facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Finanse publiczne (99)
<
1 2
>
Za
2017-12-14 09:29:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad zmianą
249
65
113 33
2017-12-14 09:22:00 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
0
0 33
2017-12-12 23:51:00 Ustawa o podatku akcyzowym Głosowanie nad zmianą
254
177
7 22
2017-12-06 19:58:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Głosowanie nad zmianą
422
3
1 34
2017-11-24 12:05:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Głosowanie nad przyjęciem
256
173
3 28
2017-11-24 10:26:00 Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Głosowanie nad przyjęciem
367
47
23 23
2017-11-24 10:21:00 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Głosowanie nad zmianą
272
157
7 24
2017-11-24 10:19:00 Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
1
4 32
2017-11-24 10:17:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Głosowanie nad zmianą
415
3
3 39
2017-11-09 19:09:00 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
415
0
4 41
2017-11-09 19:04:00 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Głosowanie nad przyjęciem
417
2
0 41
2017-11-09 17:25:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Głosowanie nad zmianą
233
196
1 30
2017-11-09 17:08:00 Ustawa budżetowa na rok 2017 Głosowanie nad zmianą
235
193
4 28
2017-10-27 11:26:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od... Głosowanie nad zmianą
240
189
10 21
2017-10-27 10:55:00 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Głosowanie nad zmianą
424
13
1 22
2017-10-27 10:54:00 Ustawa o podatku akcyzowym oraz ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych Głosowanie nad zmianą
391
15
32 22
2017-10-27 10:51:00 Ordynacja podatkowa Głosowanie nad zmianą
438
1
1 20
2017-09-29 11:13:00 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Głosowanie nad zmianą
434
0
2 24
2017-09-29 10:38:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów... Głosowanie nad zmianą
239
194
6 21
2017-09-29 10:26:00 Ratyfikacja Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstwy opodatkowania... Głosowanie nad przyjęciem
402
36
0 22
2017-07-20 20:23:00 Ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Głosowanie nad zmianą
260
5
5 190
2017-07-20 15:36:00 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
236
204
5 15
2017-07-18 22:37:00 Prawo wodne Głosowanie nad przyjęciem
233
210
1 16
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
5 33
2017-07-07 12:18:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Głosowanie nad zmianą
435
1
0 24
2017-07-07 12:10:00 Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Głosowanie nad zmianą
430
6
1 23
2017-06-22 10:07:00 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
429
1
2 28
2017-06-08 22:11:00 Ustawa o obligacjach Głosowanie nad zmianą
435
5
2 18
2017-05-25 19:30:00 Ustawa o podatku rolnym oraz ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Głosowanie nad zmianą
436
2
0 22
2017-05-11 14:38:00 Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,... Głosowanie nad zmianą
425
1
0 33
2017-04-07 16:52:00 Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym Głosowanie nad przyjęciem
371
52
7 30
2017-03-23 21:41:00 Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Głosowanie nad zmianą
421
3
0 36
2017-03-09 20:43:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Głosowanie nad zmianą
405
1
30 24
2017-03-09 20:24:00 Ustawa o podatku akcyzowym Głosowanie nad zmianą
409
25
2 24
2017-02-24 10:32:00 Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Głosowanie nad przyjęciem
426
2
0 32
2017-02-24 10:28:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Głosowanie nad zmianą
421
0
3 36
2017-02-24 09:29:00 Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Głosowanie nad zmianą
234
197
7 22
2017-02-10 12:36:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad przyjęciem
231
196
3 30
2017-02-10 11:44:00 Ustaw o finansach publicznych Głosowanie nad zmianą
434
0
0 26
2017-02-10 11:43:00 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Głosowanie nad przyjęciem
424
2
2 32
2017-02-10 11:40:00 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
355
33
43 29
2017-02-10 11:33:00 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
422
0
5 33
2017-01-26 19:09:00 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Głosowanie nad zmianą
376
35
26 22
2017-01-26 19:05:00 Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Głosowanie nad zmianą
245
176
21 17
2016-12-15 21:30:00 Ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
1 30
2016-12-15 21:27:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Głosowanie nad zmianą
228
178
31 23
2016-12-15 21:16:00 Ustawa budżetowej na rok 2016 Głosowanie nad zmianą
228
175
31 26
2016-12-15 21:12:00 Ustawa o grach hazardowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
244
186
6 24
2016-12-15 00:29:00 Ustawa o rachunkowości Głosowanie nad zmianą
427
1
0 32
2016-11-30 12:12:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22... Głosowanie nad przyjęciem
380
5
1 74
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.