facebook tweeter youtube

 
Michał Jaros

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 07.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Program "Zielone Światło dla Wrocławia", który jest kompleksowym projektem, zawierającym rozwiązania mające ograniczyć problem korków we Wrocławiu. Program został opracowany wspólnie z ekspertami, został również skonsultowany z mieszkańcami Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Obejmuje szereg działań m.in budowę nowych linii tramwajowych, rozwój systemu Park&Ride, bezpłatną komunikację miejską w centrum Wrocławia oraz przebudowę tzw. wąskich gardeł Wrocławia. Wszystkie założenia programu znajdują się na stronie www.wroclawbezkorkow.pl
2.
Ustawa o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, który zrzeszałby Miasto Wrocław oraz 8 ościennych powiatów i wchodzące w ich skład 44 gminy. Liczba mieszkańców zamieszkujących ten obszar to wg danych z 2016 r. ponad 1 mln 130 tysięcy osób. Wrocławski Związek dysponowałby określonym budżetem, na poziomie ok. 200 mln zł rocznie. Środki te, m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 5%, zamiast trafiać do budżetu państwa, zasilałyby budżet Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Następnie, byłyby przeznaczone na realizację szeregu zadań, m.in. wspólnych rozwiązań w ramach transportu publicznego i walki z problemem korków, kształtowania ładu przestrzennego czy promocji i rozwoju obszaru związku. Projekt ustawy został przygotowany wspólnie z ekspertami oraz skonsultowany zarówno z mieszkańcami aglomeracji wrocławskiej jak również władzami samorządowymi z tego obszaru
3.
Zniesienie opłaty targowej we Wrocławiu, poprzedzone zbiórką podpisów, które zostały przedłożone Radzie Miejskiej Wrocławia, a ta poparła tę inicjatywę i swoją uchwałą zniosła opłatę targową z dniem 1 stycznia 2017 r.

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej tzw. mała ustawa o innowacyjności
2.
Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która umożliwiła zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaproponowanych przez rząd PiS, kosztem 3 prawidłowo i konstytucyjnie wybranych sędziów. Była to ustawa, której konsekwencją był paraliż pracy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce
3.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz późniejsze rozporządzenia. Poprzez przyjęcie przez tej ustawy obóz rządzący dał wyraźny sygnał, że metropolie mogą powstawać w Polsce. Wierzę, że idąc za tym przykładem, zostanie powołany również Wrocławski Związek Metropolitalny, niezbędny dla dalszego rozwoju całej aglomeracji wrocławskiej

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Doprowadzenie do przyjęcie przez Sejm RP ustawy o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Jest to bowiem szansa na rozwój Wrocławia i całej aglomeracji. Współpraca samorządów to jedyna droga do stałego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu oraz rozwiązywania wielu problemów aglomeracyjnych, m.in. korków czy zanieczyszczenia powietrza, współpracy dotyczącej poprawy ładu przestrzennego lub edukacji
2.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i ochrony najbardziej nieosłoniętych użytkowników przestrzeni publicznej, takich jak piesi i rowerzyści
3.
Decentralizacja państwa i wsparcie dla samorządności. Przekazanie kolejnych kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego, wraz ze zwiększonymi wpływami z podatków. Wspieranie partycypacji społecznej oraz inicjatyw obywatelskich, m.in. budżety obywatelskie i partycypacyjne w miastach i gminach lub obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Centralizacja władzy to błędny kierunek, gdyż to władze lokalne oraz mieszkańcy gmin i powiatów najlepiej wiedzą czego potrzebują, w jakich proporcjach dysponować środkami finansowymi oraz na co je przeznaczać. Partycypacja społeczna, procesy konsultacji społecznych to istotne elementy demokracji i w tę stronę należy podążać

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Sprawozdanie znajduje się na mojej stronie internetowej oraz profilu facebook, odpowiednio: http://michaljaros.pl/2017/10/podsumowanie-polmetku-viii-kadencji-sejmu-2/ https://www.facebook.com/poselJaros/photos/a.170422783014591.42770.169913419732194/1631854046871450/?type=3&theater

Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 20.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Michał
Nazwisko:
Jaros
Data urodzenia:
1981-01-26
Miejsce urodzenia:
Aleksandrów Kujawski

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Okręg wyborczy:
3 Wrocław

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

A.5. Numer na liście
4

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Ukończyłem studia na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskując tytuł mgr inż.

A.8. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
michal.jaros@sejm.pl
Strona internetowa
http://michaljaros.pl/
Blog
http://michaljaros.pl/category/blog/
Inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami (np. adresy w serwisach społecznościowych, loginy w komunikatorach internetowych)
https://www.facebook.com/poselJaros
Adres biura wyborczego
ul. Oławska 2 50-123 Wrocław

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
W latach 2006-2007 byłem radnym Rady Miejskiej Wrocławia (Komisja Statutowa, Budżetów i Finansów oraz Inicjatyw Gospodarczych). Zainicjowałem powstanie Podkomisji ds. Stabilizacji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Poza działalnością samorządową, do 2007 roku prowadziłem własną firmę, zajmującą się m.in. organizacją jednych z cyklicznie odbywających się targów mieszkaniowych. Działalność Studencka
: W 2001 roku rozpocząłem działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Ekonomicznej, trzy lata później zostałem jego przewodniczącym. Wraz z przyjaciółmi z NZS-u wspierałem działalność opozycyjną na Ukrainie i Białorusi. W zorganizowanym marszu „Demokracja przede wszystkim” wzięło udział ponad 5 tys. osób. Dzięki temu opinia publiczna zwróciła wtedy uwagę na dramatyczną sytuację za naszą wschodnią granicą. Działalność polityczna: w latach 2006-2007 byłem radnym RM Wrocławia, a w latach 2007-2011 posłem na Sejm RP. Obie te funkcje sprawowałem z ramienia Platformy Obywatelskiej, do której wstąpił w roku 2005.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta      
B. Radny rady gminy tak    
C. Radny rady powiatu      
D. Radny sejmiku wojewódzkiego      
E. Poseł na Sejm RP   tak  
F. Senator RP      
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego      

B.3. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

B.4. Zainteresowania/ hobby
sport, szczególnie piłka nożna; Gruzja (kultura, polityka, stosunki międzynarodowe), spotkania z przyjaciółmi, spacery z moją żoną Anną po Ostrowie Tumskim

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
in dubio pro tributario -ustawa mająca rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatników

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
  sprawy ustrojowe
  prawa i wolności obywatelskie
budżet
podatki
  polityka społeczna
  rynek pracy
  zdrowie
  energetyka
  bezpieczeństwo
gospodarka
  rolnictwo
  cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
samorząd i rozwój regionalny
  nauka
  edukacja
  kultura

D.2.   Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w obowiązującym systemie wyborczym. Prosimy o zaznaczenie, które z nich Pani/ Pan popiera.  Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Zniesienie kwot płci na listach wyborczych.     tak
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).     tak
Ograniczenie liczby kadencji dla posłów i senatorów.      
Ograniczenie liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.      
Ograniczenie liczby kadencji dla radnych gmin, powiatów i sejmików województw.      
Zniesienie ciszy wyborczej. tak    
Wprowadzenie opcji „żaden z powyższych” na listach wyborczych.      
Wprowadzenie obowiązku głosowania.      
Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego poniżej 18 lat.      

D.3.   Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, samorządy lokalne powinny mieć swobodę w realizacji swoich zadań i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. W praktyce, sposób realizacji zadań przez samorządy jest bardzo szczegółowo regulowany ustawami i rozporządzeniami.  Czy zgadza się Pani/ Pan z następującym stwierdzeniem? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wypracować nowe reguły funkcjonowania samorządu lokalnego.

takTak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.4. Jak Pani/ Pana zdaniem należy zorganizować nowy sposób działania samorządu, określić cele i narzędzia, którymi dysponuje?
Wprowadzenie Zespołów Metropolitalnych.

D.5.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa). tak    
Należy zlikwidować powiaty.   tak  
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. tak    
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu. tak    
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie. tak    

D.6.   Większość samorządów boryka się z trudnościami finansowymi. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Zachęcanie samorządów do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
  Zwiększanie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT.
  Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
  Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
  Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
  Gminy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.7.   Który z poniższych modeli finansowania opieki zdrowotnej uważa Pani/ Pan za najodpowiedniejszy?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Opiekę zdrowotną należy finansować ze składek obywateli (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od sytuacji na rynku pracy).
  Opiekę zdrowotną należy finansować bezpośrednio z budżetu państwa (wysokość budżetu na opiekę zdrowotną powinna zależeć od wyniku negocjacji między ministerstwami zdrowia i finansów).
  Obywatele sami powinni opłacać usługi zdrowotne, których potrzebują.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.8.     Które z poniższych stwierdzeń na temat roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Państwo nie powinno być właścicielem przedsiębiorstw.
B. Istnieją strategiczne przedsiębiorstwa i sektory gospodarki, które powinny pozostać własnością państwową.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.9.   Spada liczba osób podróżujących koleją. Jak można Pani/ Pana zdaniem najskuteczniej zwiększyć znaczenie kolei?
  Należy przywrócić jedno przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe i zintegrować politykę kolejową.
  Należy bardziej dofinansować kolej, by mogła skutecznie konkurować z transportem drogowym i lotniczym.
Państwo i samorządy powinny mocniej zaangażować się w organizacje systemu kolejowego (integrację taryf biletowych, rozkładów jazdy, połączeń różnych przewoźników).
Należy zwiększać skalę działalności tworząc nowe połączenia.
  Transport kolejowy powinien działać bez dotacji, a więc jeździć tylko tam, gdzie może sam się sfinansować.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.10.   Która z poniższych opinii na temat wspierania rolnictwa jest bliższa Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Rolnicy powinni otrzymywać dotacje z budżetu państwa - w przeciwnym razie wiele gospodarstw rolnych upadnie.
B. Rolnicy nie powinni dostawać dotacji z budżetu – ta grupa nie powinna być szczególnie wspierana.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.11.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).
B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Mirosław Suchoń Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru573%
Kamila Gasiuk-Pihowicz Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru972%
Artur Gierada Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP870%
Kinga Gajewska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP670%
Ryszard Petru Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru969%
Marta Golbik Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru968%
Monika Rosa Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru968%
Adam Szłapka Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru966%
Janusz Cichoń Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP665%
Mirosław Pampuch Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru764%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Marek Rząsa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP520%
Jan Klawiter Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość522%
Mieczysław Miazga Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość926%
Anna Paluch Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość529%
Marek Rocki Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP630%
Joanna Fabisiak Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP531%
Elżbieta Duda Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość932%
Joanna Lichocka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość833%
Michał Kamiński Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP534%
Kornelia Wróblewska Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru935%
Kwestionariusz — Parlament 2011
Data wypełnienia:
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię
Michał
Nazwisko
Jaros
Data urodzenia (dd-mm-rrrr)
26-01-1981
Miejsce urodzenia
Aleksandrów Kujawski
Miejscowość zamieszkania
Wrocław

A.2. Kandydatka/ kandydat na funkcję
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Wykształcenie
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
  Wyższe licencjackie/ inżynierskie
Wyższe magisterskie

A.4. Dodatkowe informacje o wykształceniu (Np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (do 2008 roku Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego), Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny. Praca magisterska "Podatki bezpośrednie a wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych kierunków współczesnej ekonomii". Obecnie piszę doktorat, w którym poszerzam tematykę i prace zapoczątkowane w pracy magisterskiej.

A.5. Ostatnio wykonywany zawód
Poseł na Sejm RP (2007-2011)

A.6. Okręg wyborczy
Okręg 3 - Wrocław

A.7. Komitet wyborczy (Sejm)
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

A.8. Numer na liście wyborczej
10

B. Dane kontaktowe

B.1. Dane kontaktowe
E-mail
kontakt@michaljaros.pl
Strona internetowa kandydatki/ kandydata
www.michaljaros.pl

B.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami
(prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w przypadku komunikatorów )
Nasza klasa
http://nk.pl/michal_jaros
Facebook
http://www.facebook.com/poselJaros
Goldenline
http://www.goldenline.pl/michal-jaros
Twitter
https://twitter.com/JarosMichal
Inne
Google +: https://plus.google.com/s/Michal/Jaros; Kanał Youtube: http://www.youtube.com/user/MichalJaros

B.3. Adres biura wyborczego
Adres
ul. Oławska 2 (2 piętro); 50-123 Wrocław
Telefon
71 343 01 46
E-mail
kontakt@michaljaros.pl

C. Informacje biograficzne kandydatki/ kandydata

C.1. Aktywność zawodowa
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności zawodowej)
W latach 2006-2007 byłem radnym Rady Miejskiej Wrocławia (Komisja Statutowa, Budżetów i Finansów oraz Inicjatyw Gospodarczych). Zainicjowałem powstanie Podkomisji ds. Stabilizacji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Poza działalnością samorządową, do 2007 roku prowadziłem własną firmę, zajmującą się m.in. organizacją jednych z cyklicznie odbywających się targów mieszkaniowych.

C.2. Aktywność społeczna i polityczna
(prosimy o opisanie Pani/ Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej – działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych)
Działalność Studencka
: W 2001 roku rozpocząłem działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Ekonomicznej, trzy lata później zostałem jego przewodniczącym. Wraz z przyjaciółmi z NZS-u wspierałem działalność opozycyjną na Ukrainie i Białorusi. W zorganizowanym marszu „Demokracja przede wszystkim” wzięło udział ponad 5 tys. osób. Dzięki temu opinia publiczna zwróciła wtedy uwagę na dramatyczną sytuację za naszą wschodnią granicą. Działalność polityczna: w latach 2006-2007 byłem radnym RM Wrocławia, a w latach 2007-2011 posłem na Sejm RP. Obie te funkcje sprawowałem z ramienia Platformy Obywatelskiej, do której wstąpił w roku 2005.

C.3. Zainteresowania/ hobby
sport, szczególnie piłka nożna; Gruzja (kultura, polityka, stosunki międzynarodowe), spotkania z przyjaciółmi, spacery z moją żoną Anną po Ostrowie Tumskim

D. Motywy kandydowania i planowana działalność w parlamencie

D.1. Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Kiedy w 2007 roku kandydowałem po raz pierwszy do Sejmu RP, kierowała mną przede wszystkim chęć wprowadzenia nowych i świeżych pomysłów reprezentujących młode pokolenie. Teraz, po 4 latach pracy w Sejmie mogę powiedzieć, że udało mi się zapoczątkować te zmiany. Dlatego też zdecydowałem się kandydować po raz drugi - zależy mi na kontynuacji i ukończeniu już prowadzonych przez mnie projektów i inicjatyw. Ponadto, dalej uważam, że w Parlamencie potrzebna jest "świeża krew". Dzięki współpracy międzypokoleniowej udaje nam się niejednokrotnie uzyskać lepsze rozwiązania prawne.

D.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta     tak
Radny rady gminy tak    
Radny rady powiatu tak    
Radny sejmiku wojewódzkiego     tak
Poseł na Sejm RP   tak  
Senator RP     tak
Poseł do Parlamentu Europejskiego     tak

D.3. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Celem pracy każdego posła powinno być dbanie o dobro społeczeństwa poprzez wprowadzanie takich zmian i regulacji w prawie, które przy zachowaniu maksymalnej swobody i wolności obywatelskich, zapewnią mu bezpieczeństwo i dobrobyt. Jest to też oczywiście moim celem. Nie ukrywam również, że poprzez pracę w Sejmie chciałbym systematycznie poprawiać jakość życia mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. W tym punkcie będę się skupiał przede wszystkim na zmianach w obszarach, które znam najlepiej, czyli w gospodarce i sporcie.

D.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
droga ekspresowa Wrocław – Poznań (S5); „Błękitne Orliki” – budowa basenów na Dolnym Śląsku; organizacja we Wrocławiu The World Games 2017 – multisportowych igrzysk o światowym prestiżu; zwiększenie innowacyjności polskiej nauki; podatek obrotowy zamiast podatku CIT; kontynuacja przygotowań i przebiegu Euro2012 we Wrocławiu

D.5. W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać wyborcom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Regularne spotkania z wyborcami w okręgu
Prowadzenie strony internetowej
Prowadzenie bloga
Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)

D.6. Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.7. Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
rozwój nauki; upraszczanie procedur biurokratycznych; budowa dróg i poprawa komunikacji publicznej w obrębie aglomeracji wrocławskiej - ustawa metropolitarna; rozwój sportu i promocja zdrowego aktywnego życia EKSPERCI: Związek Pracodawców Prywatnych, Centrum A. Smitha, Towarzystwo Upiększania Wrocławia, Pan Radosław Szmit

E. Ocena działań parlamentu poprzedniej kadencji

E.1. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Dokonania możemy analizować na dwóch płaszczyznach: wewnętrznych i zewnętrznych stosunków Parlamentu RP oraz na płaszczyźnie dokonań legislacyjnych. Na pierwszej płaszczyźnie Sejm tej kadencji zrobił dużo - przez 4 lata utrzymała się koalicja PO-PSL i była to dobra koalicja, w której strony dochodziły do kompromisu, a nierzadko nawet - do konsensusu. Poza tym, poprawił się zewnętrzny (międzynarodowy) wizerunek polskiego Parlamentu, jako stabilnego i sprawnie działającego organu ustawodawczego. Jeśli chodzi o dokonania legislacyjne - Polska wyszła obronną ręką z kryzysu międzynarodowego. Realizowane są na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, a środki unijne są sprwnie wykorzystywane.

E.2. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Nie udało się dotychczas uprościć podatków - głównie właśnie poprzez sytuację gospodarczą w Polsce i w Europie. Chciałbym jednak zabiegać nie tylko o niższe podatki, ale także m.in. ograniczenie biurokratycznych procedur.

E.3. Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
(prosimy podać uzasadnienie)
Było wiele ważnych. Odpowiem na to pytanie przez pryzmat spraw, w których się specjalizuję i które klasyfikuję jako moje piorytety. Dlatego wymienię: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowy. Wskazuję właśnie na nią, gdyż jest jedną z najnowocześniejszych w Europie i zaostrza kary dla huliganów stadionowych.

F. Ustrój państwa i funkcjonowanie instytucji publicznych

F.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
  Tak
Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.2. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)
Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
  Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
  Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

F.3. Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
  Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
Prowadzenie programów edukacyjnych.
  Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
  Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.

F.4. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe. tak    
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych. tak    
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.   tak  

F.5. Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują )
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej. tak    
Wprowadzenie głosowania przez internet. tak    
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).   tak  
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).     tak
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).     tak
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych. tak    
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).   tak  
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. tak    

G. Główne obszary zainteresowań

G.1. Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
(prosimy wybrać wszystkie, które pasują)
  Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy
  Sprawy europejskie
  Polityka zagraniczna
Polityka gospodarcza
Budżet państwa i podatki
  Polityka społeczna i rynek pracy
  Edukacja
Szkolnictwo wyższe
  Kultura
  Ochrona zdrowia
  Rolnictwo
Współpraca rozwojowa
  Polityka migracyjna
  Energetyka
  Infrastruktura
  Ochrona środowiska
  Prawa i wolności obywatelskie

H. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy

H.1. Art. 4. Konstytucji RP głosi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Jakie Pani/ Pana zdaniem systemowe i ważne dla obywateli problemy powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
(prosimy wskazać maksymalnie 3 problemy)
Brak odpowiedzi.

I. Polityka gospodarcza

I.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Napływ zagranicznego kapitału do Polski należy ograniczyć, gdyż uzależnia polską gospodarkę od obcych inwestorów.
B. Bez znaczenia jest to, czy kapitał jest polski, czy zagraniczny dopóki pobudza inwestycje, produkcję i tworzy nowe miejsca pracy.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Należy sprywatyzować wszystkie przedsiębiorstwa państwowe.
B. Znaczna liczba przedsiębiorstw powinna pozostać własnością państwową.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Zwalczanie bezrobocia powinno być najważniejszym zadaniem rządu, nawet jeśli miałoby to doprowadzić do wzrostu wydatków z budżetu i inflacji.
B. Jest wiele innych ważniejszych niż bezrobocie kwestii gospodarczych, np. stabilny pieniądz, niska inflacja.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.4. Polska zajmuje 71. miejsce wśród 183 krajów objętych rankingiem swobód gospodarczych. Jakie Pani/ Pana zdaniem zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstw powinny zostać wprowadzone w najbliższej kadencji parlamentu, by zapewnić większą swobodę gospodarczą w kraju?
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
Uproszczenie procedur otwierania firm
Uproszczenie procedur przyznawania koncesji i zezwoleń
Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości (skrócenie trwania procesu sądowego)
  Ograniczenie liczby przyjmowanych przez parlament ustaw
  Poszerzenie liczby podmiotów prawnych objętych podatkiem ryczałtowym
Zastąpienie podatku PIT i CIT podatkiem obrotowym
Likwidacja płacy minimalnej
  Uelastycznienie kodeksu pracy
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

I.5. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze polityki gospodarczej, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Dywersyfikacja źródeł energii i poprawa bezpieczeństwa energetycznego (nowoczesne elektrownie opalane węglem, o sprawności dochodzącej do 45 proc., duże elektrownie gazowe o mocach 400 lub 800 MW, energetyka jądrowa - ale tylko po dokładnym oszacowaniu kosztów inwestycyjnych) oraz wspieranie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej
2.
Ustanowienie rzecznika praw podatnika (powołać go w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, jako jednego z jego zastępców)
3.
Wprowadzenie instytucji gminnego asystenta inwestycyjnego - opiekuna inwestora, który w trakcie całego procesu inwestycyjnego będzie odpowiedzialny za przedstawienie potrzebnych uzgodnień, tj. warunków zabudowy, zgody środowiskowej, uzgodnień z mediami skończywszy na zgłoszeniu inwestycji do odbioru. Jest to przejściowa odpowiedź ułatwień administracyjnych skierowana dla inwestorów.

J. Budżet państwa i podatki

J.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Podatki każdego obywatela powinny stanowić taki sam procent jego dochodów (podatek liniowy).
B. Podatki kogoś, kto więcej zarabia, powinny stanowić większy procent jego dochodów, a podatki kogoś, kto mniej zarabia, powinny stanowić mniejszy procent jego dochodów (podatek progresywny).

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.2. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Należy jak najszybciej ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych i tempo narastania długu publicznego.
B. Dług publiczny powinien być kontrolowany, jednak nie należy go za wszelką cenę ograniczać, ponieważ zaciąganie zobowiązań umożliwia rozwój inwestycyjny.

takZdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.3. W celu ograniczania deficytu finansów publicznych należy:
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Podnosić podatki.
  Przywrócić trzeci próg podatkowy.
Ograniczać wydatki socjalne.
  Ograniczać tempo waloryzacji rent i emerytur.
  Ograniczać przywileje emerytalne.
Ograniczać płace i zatrudnienie w sektorze publicznym.
  Ograniczać wydatki inwestycyjne.
  Ograniczać wydatki na edukacje.
  Ograniczać wydatki na sądy, policję i wojsko.
  Ograniczać wydatki na służbę zdrowia.
  Ograniczać dotacje dla organizacji pozarządowych.
  Pozwalać na zadłużenie samorządów do określonego progu.
Zlikwidować KRUS.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.4. Światowy kryzys finansowy wpłynął na bezpieczeństwo finansowe polskich obywateli. Czy Pani/ Pana zdaniem państwo powinno pomagać obywatelom w rozwiązywaniu ich problemów finansowych spowodowanych sytuacją makroekonomiczną?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Tak, w szczególnych przypadkach państwo powinno zwiększać zakres regulacji rynków finansowych (np. prawo dot. sektora bankowego, określanie zasad udzielania kredytów).
B. Nie, obywatele sami biorą odpowiedzialność za swoje finanse, państwo nie może ograniczać wolności gospodarczej.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

J.5. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów dla Polski w obszarze budżetu państwa i podatków, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Stopniowe ograniczanie deficytu publicznego poprzez obniżanie kosztów funkcjonowania administracji publicznej (zmniejszanie zatrudnienia oraz wprowadzenie rozwiązań obniżających koszty np. aukcje online przy przetargach)
2.
Maksymalne uproszczanie podatków, w tym wprowadzenie podatku obrotowego zamiast CIT
3.
Wprowadzenie budżetu zadaniowego zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym

K. Szkolnictwo wyższe

K.1. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Sukces ekonomiczny obywateli i kraju zapewni konsekwentnie prowadzona strategia edukacyjna państwa polegająca na wspieraniu określonych kierunków studiów.
B. Wybór kierunku kształcenia powinien podlegać niezależnym wyborom obywateli i państwo nie powinno wpływać na ich preferencje.

Zdecydowanie A Raczej A Raczej B takZdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.2. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami:
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy znieść opłaty za drugi kierunek studiów   tak  
Należy znieść stopień naukowy doktora habilitowanego     tak

K.3. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim studentom w trudnej sytuacji materialnej, co pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
B. Stypendia powinny być przyznawane przede wszystkim najzdolniejszym studentom, co pomaga kształcić wybitnych specjalistów.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.4. Strategicznym celem dla Polski powinno być wspieranie kształcenia w określonych dziedzinach nauki (np. zamawiane kierunki studiów, stypendia dla studentów określonych kierunków, dotowanie badań naukowych w określonych dziedzinach). prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.5. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź)

A. Należy wspierać i rozwijać duże ośrodki akademickie w Polsce.
B. Należy wspierać równomiernie rozłożoną terytorialnie sieć mniejszych uczelni w Polsce.

Zdecydowanie A takRaczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

K.6. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem strategicznych celów w obszarze szkolnictwa wyższego, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Komercjalizacja wyników prac badawczych, wprowadzanie regulacji prawnych sprzyjających innowacyjności i inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez wsparcie kapitał.
2.
Tworzenie federacji uczelnianych w obrębie danej aglomeracji (np. "Uniwersytet Dolnośląski" w obrębie uczelni Wrocławia), który będzie mógł konkurować na rynkach europejskich.
3.
Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej.

L. Współpraca rozwojowa

L.1. Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna:
(prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują)
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Angażować się w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. tak    
Angażować się w rozwiązywanie kryzysów humanitarnych. tak    
Działać na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego (w tym dostęp do wody pitnej) w krajach najuboższych. tak    
Wspierać demokratyczne reformy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach byłego ZSRR? tak    

L.2. Jakie formy zaangażowania we współpracę rozwojową uważa Pani/ Pan za najważniejsze?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  Pomoc finansowa
  Pomoc rzeczowa (wysyłanie darów)
  Pomoc w budowaniu infrastruktury w krajach najuboższych
  Prowadzenie szkoleń i zwiększanie dostępu do edukacji
  Wymiana doświadczeń między administracją
Wymiany studentów
Wysyłanie ekspertów i doradców
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L.3. W których regionach świata Polska powinna angażować się we współpracę rozwojową w największym stopniu?
(prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
Afryka Północna
  Afryka Subsaharyjska
  Bliski Wschód
  Ameryka Środkowa
  Azja Centralna
  Azja południowo-wschodnia
Kraje byłego ZSRR
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L.4. Obecnie Polska przeznacza na pomoc rozwojową 0,08% PKB. Zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym przez Komisję Europejską oraz deklaracją Milenijnych Celów Rozwoju odsetek ten powinien wzrosnąć do 0,33% PKB w 2015 r. Czy Pani/ Pana zdaniem wydatki Polski na pomoc rozwojową powinny wzrosnąć do tego poziomu?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
  Tak
Tak, pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L.5. Czy Pani/ Pana zdaniem decyzja o podjęciu przez Polskę współpracy rozwojowej może być uzależniona od zawarcia porozumienia o udogodnieniach inwestycyjnych w danym państwie?
(prosimy wybrać jedną odpowiedź )
Tak
  Nie
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

L.6. Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych dla Polski w obszarze współpracy rozwojowej, koniecznych do zrealizowania w nadchodzącej kadencji Parlamentu.
1.
Zaciśnianie współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego między krajami PWsch a krajami UE.
2.
Rozszerzenie programu Socrates Erasmus w krajach objętych Partnerstwem Wschodnim.
3.
Współpraca jednostek administracji państwowej we wszystkich obszarach zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym (m.in. przy okazji reformy samorządowej w Gruzji).

M. Dodatkowe komentarze

M.1. Jeżeli w powyższym kwestionariuszu nie zostały poruszone istotne zdaniem Pani/ Pana obszary, w których Pani/ Pana stanowisko powinno być znane wyborcom (względnie poruszone zostały w sposób niedostateczny), to prosimy poniżej opisać te kwestie.
Od marca 2008 roku pełnię społecznie Funkcję Pełnomocnika ds. Wojewody Dolnośląskiego Euro 2012. To na co szczególnie chcę zwrócić uwagę to rozwój infrastruktury zarówno drogowej, jak i sportowej. Chciałbym promować aktywność sportową od najmłodszych lat w szkołach, a jednocześnie rozwijać sporty zawodowe. Polityka to dla mnie misja i praca. W kolejnej kadencji będą kontynuował projekty, które już rozpocząłem, ale także wykrzystując zdobyte doświadczenie będę angażował się w sprawy kluczowe dla gospodarki i finansów publicznych. W mijającej kadencji Sejmu zostałem odznaczony gruzińskim Orderem Honoru za wspieranie demokracji, w koljenych miesiącach chciałbym nawiązać współpracę między naszymi krajami opierającą się na wymianie doświadczeń związanych z samorządnością.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.