Kto może głosować przez pełnomocnika?

Najpóźniej na 10 dni przed wyborami, osoba, która chce skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika, musi złożyć w tej sprawie wniosek do urzędu gminy, na terenie której jest zameldowana.  Jeżeli nie może zrobić tego osobiście, może się tym zająć osoba, która ma zostać pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwa do głosownia w swoim imieniu w wyborach może udzielić:
- Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (czyli posiadający  orzeczenie  o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidzkiej lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej);
- Wyborca ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
- Wyborca, który najpóźniej w dniu glosowania kończy 75 lat;
Nikt inny nie może udzielić pełnomocnictwa.

Jak głosować przez pełnomocnika?

Najpóźniej na 10 dni przed wyborami, czyli do 10 czerwca 2010 r., osoba, która chce skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika, musi złożyć w tej sprawie wniosek do urzędu gminy, na terenie której jest zameldowana.  Jeżeli nie może zrobić tego osobiście, może się tym zająć osoba, która ma zostać pełnomocnikiem. Wniosek składa się z podania, zgody osoby, która ma zostać pełnomocnikiem oraz dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa przed wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta lub przed inną upoważnioną do tego osobą.

Pełnomocnictwo może obejmować głosowanie w pierwszej i drugiej turze wyborów, jeśli zostało sporządzone przed pierwszą turą, czyli do 10 czerwca, lub tylko przed drugą turą (do 24 czerwca), jeśli zostało sporządzone pomiędzy pierwszą a drugą turą.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać osoba korzystająca z czynnego prawa wyborczego i wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, w której mieszka udzielający pełnomocnictwa. Jedna osoba może być pełnomocnikiem maksymalnie dwóch wyborców.


Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mężowie zaufania oraz kandydaci na RP.

Zobacz najnowsze