KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Zapytaliśmy posłów i posłanki IX kadencji Sejmu o kryzys na granicy polsko-białoruskiej.

Kwestionariusz składa się z pięciu pytań. Dotyczą one m.in.: działań, które należy podjąć w związku z sytuacją na granicy, kwestii związanych z ochroną międzynarodową i programami adaptacyjnymi skierowanymi do uchodźców. Posłów i posłanki poprosiliśmy także o napisanie, jakich działań oczekują od nich ich wyborcy i wyborczynie.

Pytania przygotowaliśmy wspólnie z ekspertami i ekspertkami w dziedzinie polityki migracyjnej. Współpracowali z nami: Joanna Subko (ekspertka prawa migracyjnego i antydyskryminacyjnego), Ewa Ostaszewska-Żuk (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), dr hab. Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami UW), dr. hab Witold Klaus (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Od początku roku do września 2021 r. ok. 5,2 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce. Najliczniejszą grupą stanowią obywatele Afganistanu (1,7 tys.), w tym ewakuowani do kraju współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego i dyplomacji (źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców). Do Polski stale będą docierać osoby potrzebujące azylu. W związku z tym, które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Polska powinna opracować lepszy, kompleksowy program adaptacji uchodźców (językowej, zawodowej, kulturowej).
B. Polska nie musi prowadzić żadnych dodatkowych działań, obecna infrastruktura, programy adaptacyjne i administracja są wystarczające.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Kryzys na granicy jest obserwowany i komentowany przez wyborców i wyborczynie. Stan wyjątkowy, kryzys humanitarny i sposób działania służb mundurowych wpływa na życie społeczne i gospodarcze mieszkańców regionów przygranicznych. Czego oczekują Pani/Pana wyborcy w kontekście kryzysu na granicy? Prosimy o wymienienie w odpowiedzi konkretnych działań, których podjąłby się Pan/podjęłaby się Pani korzystając z mandatu poselskiego. *pytanie nieobowiązkowe

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.