KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci do sejmików wojewódzkich (2010)

Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców województwa?
Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty regionalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Jakie są największe atuty Pani/ Pana województwa?
Jak wskazane przez Panią/ Pana atuty należy wykorzystać dla rozwoju województwa?
W czym Pani/ Pana zdaniem Pani/ Pana województwo może być konkurencyjne w stosunku do innych regionów w skali europejskiej?
Na jakie cele, Pani/ Pana zdaniem, władze województwa powinny przeznaczać te środki z Unii Europejskiej, o których wykorzystaniu decyduje samorząd województwa?
Prosimy wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi
 1. Wspieranie innowacyjności w gospodarce, prowadzenia badań naukowych i transferu wiedzy z instytucji naukowych do przemysłu
 2. Rozwój infrastruktury transportowej (np. budowa i modernizacja dróg i linii kolejowych)
 3. Wspieranie rozwoju miast
 4. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej, w tym zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz rozwój e-administracji (np. możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet)
 5. Zapobieganie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej, rozwój systemu kursów i szkoleń dla osób dorosłych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy
 6. Rozwój przedsiębiorczości, wspieranie małych i średnich firm
 7. Rozwój placówek edukacyjnych i infrastruktury edukacyjnej, w tym budowa obiektów dydaktycznych wyższych uczelni, zakup niezbędnego sprzętu (np. wyposażenie laboratoriów) przez szkoły i uczelnie
 8. Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, wspieranie osób niepełnosprawnych, starszych, długotrwale bezrobotnych, ubogich i innych zagrożonych wykluczeniem
 9. Rozwój infrastruktury sportowej (budowa hal sportowych, boisk, stadionów, pływalni itp.)
 10. Rozwój turystyki, wspieranie placówek kulturalnych i ochrona dziedzictwa narodowego
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jakie działania, Pani/ Pana zadaniem, powinny podjąć władze województwa, aby zachęcać inwestorów polskich i zagranicznych do inwestowania na terenie Pani/ Pana województwa?
Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów województwa.
Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana województwa? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Bezrobocie
 2. Przestępczość
 3. Korupcja
 4. Klęski żywiołowe
 5. Migracje ludności
 6. Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna
 7. Zagęszczenie ruchu drogowego
 8. Trudności w pozyskaniu inwestorów
 9. Konflikty polityczne we władzach
 10. Zmniejszanie się terenów zielonych
 11. Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy
 12. Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych
 13. Nie dostrzegam potencjalnych zagrożeń
 14. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Spośród wskazanych przez Panią/ Pana zagrożeń prosimy wybrać jedno najważniejsze i opisać, w jaki sposób można mu zapobiegać?
Prosimy o wskazanie maksymalnie 3 najważniejszych Pani/ Pana zdaniem działań, jakie powinny podjąć władze województwa w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana województwo.
Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana województwa?
Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana województwa?
Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji województwa?
Jakie Pani/ Pana zdaniem inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/ Pana województwie?
Prosimy wybrać maksymalnie 4 inwestycje, które w tej chwili nie są jeszcze realizowane lub nie są planowane, a które są potrzebne
 1. Budowa lub modernizacja dróg wojewódzkich, dróg krajowych, autostrad i dróg ekspresowych
 2. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków / wysypiska / spalarni śmieci
 3. Budowa lub modernizacja linii kolejowych
 4. Budowa lub modernizacja lotniska regionalnego
 5. Budowa lub modernizacja mostów
 6. Budowa lub konserwacja wałów przeciwpowodziowych
 7. Budowa lub modernizacja dużych obiektów sportowych
 8. Budowa lub modernizacja szpitala wojewódzkiego (lub innych wojewódzkich ośrodków zdrowia)
 9. Budowa lub modernizacja obiektów kulturalnych (teatry, muzea, opera itp.)
 10. Budowa lub modernizacja obiektów dydaktycznych wyższych uczelni
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jak Pani/ Pana zdaniem powinien być zorganizowany regionalny transport kolejowy na terenie województwa?
Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi
 1. Województwo powinno dopłacać do przewozów realizowanych przez spółkę „Przewozy Regionalne”
 2. Województwo powinno dopłacać do przewozów realizowanych przez prywatne firmy wyłonione w ramach przetargów na świadczenie usług przewozowych na poszczególnych trasach
 3. Województwo powinno utworzyć własną firmę kolejową (lub jeśli taka firma już istnieje – dalej ją rozwijać)
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy wojewódzkie w celu zadbania o bezpieczeństwo drogowe mieszkańców. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych działań w Pani/ Pana województwie.
bardzo potrzebne raczej potrzebne raczej niepotrzebne niepotrzebne
Rozwijanie systemu monitoringu (montowanie kamer na drogach wojewódzkich)
Rozwijanie infrastruktury przy drogach wojewódzkich (fotoradary, wysepki ograniczające prędkość, sygnalizacja świetlna)
Budowanie nowych przejść dla pieszych i kładek dla pieszych
Budowanie bezpiecznych przejazdów kolejowych z zaporami
Modernizacja dróg wojewódzkich, poprawa jakości nawierzchni dróg
Odśnieżanie dróg wojewódzkich
Zabezpieczenie dróg wojewódzkich przed zwierzętami (np. budowa kładek dla zwierząt)
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy wojewódzkie w celu zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami katastrof i klęsk żywiołowych. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych poniżej działań w Pani/ Pana województwie.
bardzo potrzebne raczej potrzebne raczej niepotrzebne niepotrzebne
Opracowanie i utrzymywanie systemu zarządzania kryzysowego w województwie
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla służb
Budowa i rozwijanie infrastruktury przeciwpowodziowej (m.in. rozwijanie i utrzymywanie sieci melioracyjnej, tworzenie polderów i wałów powodziowych)
Budowa i rozwijanie zintegrowanego systemu ratunkowego (m.in. obsługa numeru alarmowego 112)
Inne (poniżej prosimy podać jakie)
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Co, według Pani/ Pana, należałoby zrobić w dziedzinie zarządzania kryzysowego w celu ochrony mieszkańców województwa przed skutkami klęsk żywiołowych?
W realizacji swoich zadań władze województwa mogą podejmować współpracę z różnymi środowiskami i instytucjami będącymi w jego otoczeniu np. innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, regionami zagranicą. Z jakimi środowiskami/ instytucjami Pani/ Pana zdaniem powinny współpracować władze województwa i w jakim zakresie?
Władze samorządowe województwa mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Prosimy o wskazanie, w jakich, Pani/ Pana zdaniem, sprawach władze województwa powinny prowadzić konsultacje z mieszkańcami.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w województwie jest wystarczający?
Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli NIE: jak Pani/ Pana zdaniem należałoby to zmienić?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania sejmiku województwa są wystarczające, aby samorząd regionalny mógł skutecznie realizować swoje zadania?
Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy według Pani/ Pana wojewódzkie szpitale oraz ośrodki zdrowia powinny zostać przekształcone w spółki prawa handlowego?
Prosimy wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie.
 1. Rolnictwo i leśnictwo
 2. Drogi, transport, łączność
 3. Sport, rekreacja i turystyka
 4. Gospodarka mieszkaniowa
 5. Wydatki na administrację publiczną i promocję
 6. Bezpieczeństwo publiczne
 7. Oświata i wychowanie
 8. Ochrona zdrowia
 9. Pomoc społeczna
 10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Co Pani/ Pana zdaniem może być źródłem dodatkowych lub zwiększonych wpływów do budżetu województwa?
Typowym sposobem wspierania przez samorząd województwa realizacji zadań publicznych jest dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek realizujących te zadania. Prosimy ocenić potrzebę realizacji wymienionych działań w Pani/ Pana województwie.
wymaga pilnej realizacji raczej wymaga realizacji raczej nie wymaga realizacji zdecydowanie nie wymaga realizacji
Zakup radiowozów dla policji
Zakup samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego dla straży pożarnej (państwowej i ochotniczej)
Zakup nowoczesnego sprzętu łącznościowego dla służb ratowniczych
Zakup taboru do obsługi regionalnego transportu kolejowego
Zakup karetek pogotowia dla szpitali i/lub stacji pogotowia ratunkowego
Zakup sprzętu medycznego dla szpitali i ośrodków zdrowia
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędów i instytucji samorządowych na terenie województwa
Inne (prosimy podać poniżej jakie)
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności w sejmiku województwa?