KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć pracując w parlamencie?
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w obecnej kadencji parlamentu?
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Planując politykę energetyczną, powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, uzgodniła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie (Europejski Zielony Ład). Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój których źródeł energii powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem dla Polski w trakcie obecnej kadencji Parlamentu?
 1. Energetyka gazowa
 2. Energetyka jądrowa
 3. Energetyka węglowa
 4. Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Na koniec 2022 r. państwo polskie było współwłaścicielem 412 spółek (Spółki Skarbu Państwa). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. Państwo powinno aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Istnienie i funkcjonowanie kilkuset spółek Skarbu Państwa jest niezbędne.
B. Państwo powinno ograniczyć swoje zaangażowanie w życiu gospodarczym do sektorów o znaczeniu strategicznym (np. energetyka, produkcja paliwa, obronność). W pozostałych gałęziach gospodarki spółki Skarbu Państwa powinny zostać sprywatyzowane.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W 2015 r. rozpoczęły się gruntowne zmiany w wymiarze sprawiedliwości i organizacji sądów w Polsce. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie obrały właściwy kierunek i powinny być kontynuowane.
B. Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo zostały zmienione w sposób uniemożliwiający im realizowanie zadań wynikających z Konstytucji i wymagają odwrócenia reform.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o największych predyspozycjach.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?
 1. Należy zwiększyć kompetencje władzy centralnej i ograniczyć pozycję ustrojową samorządów terytorialnych.
 2. Należy rozszerzyć kompetencje samorządu terytorialnego oraz zwiększyć udział samorządu w podziale środków publicznych.
 3. Należy utrzymać obecny podział obowiązków władzy centralnej i samorządu terytorialnego oraz obecny sposób finansowania samorządu.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szacuje się, że w Polsce brakuje około 1,5 mln mieszkań. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?
 1. Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować mieszkania na wynajem.
 2. Należy wprowadzić niskooprocentowane kredyty na zakup pierwszego mieszkania dla osób młodych.
 3. Należy dopłacać bądź w całości finansować wkład własny na pierwsze mieszkanie dla osób młodych.
 4. Należy wprowadzić politykę regulowanego czynszu, obejmującego również najem mieszkań prywatnych.
 5. Należy dążyć do deregulacji prawa budowlanego.
 6. Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom, ani w żaden inny sposób ingerować w rynek mieszkaniowy.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian w polityce emerytalnej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy wprowadzić emerytury stażowe po przepracowaniu 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.
Należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
Emeryci powinni być zwolnieni z podatku dochodowego.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących gospodarstw rolnych jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. Przyszłość polskiego rolnictwa to gospodarstwa rodzinne. Państwo powinno ograniczać możliwość dzierżawy ziemi należącej do Skarbu Państwa wielkoobszarowym gospodarstwom na rzecz gospodarstw rodzinnych.
B. Należy ustabilizować sytuację wielkoobszarowych gospodarstw i stworzyć system zachęt do ich powstawania. To głównie one zapewniają wysoką konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu wskazanych przez niego postaw etycznych, wartości i tożsamości narodowej obywateli.
B. Kultura powinna być niezależna od celów politycznych i tożsamościowych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu publicznego w Polsce. Które z nich uważa Pani/Pan za priorytetowe w obecnej kadencji?
 1. Otwarcie rynku kolejowych połączeń dalekobieżnych między największymi miastami w Polsce na innych przewoźników niż PKP Intercity.
 2. Wprowadzenie długoterminowych rozkładów, precyzyjnie określających częstotliwość kursowania pociągów i PKS-ów.
 3. Wprowadzenie jednolitego biletu obejmującego połączenia kolejowe i autobusowe na poziomie międzywojewódzkim i lokalnym.
 4. Doprowadzenie połączeń kolejowych do każdego powiatu i autobusowych do każdej gminy.
 5. Rozwój transportu publicznego nie powinien być priorytetem polityki transportowej rządu, a parlament obecnej kadencji powinien skupić się na poprawie sytuacji użytkowników transportu indywidualnego.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?
 1. Rozwój sieci gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ).
 2. Rozwój sieci przychodni ze specjalistyczną opieką zdrowotną.
 3. Rozwój szpitali ze specjalistyczną opieką zdrowotną.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. Aborcja powinna być legalnym zabiegiem medycznym.
B. Aborcja powinna być uznana za przestępstwo.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W Polsce służy 125 tys. żołnierzy zawodowych, a wydatki na obronność przekroczą w 2023 r. 130 mld zł (4 proc. PKB), podczas gdy państwa członkowskie NATO są zobowiązane do wydatkowania 2 proc. PKB. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Bezpieczeństwo Polsce zapewni rozwój armii narodowej – dozbrajanie oraz zwiększanie liczby żołnierzy. Dlatego należy w dalszym ciągu podnosić wydatki na obronność.
B. Bezpieczeństwo Polsce gwarantują sojusze międzynarodowe – przyszły rząd powinien skupić się wzmocnieniu pozycji Polski w NATO, UE i w relacjach z USA. Obecny poziom wydatków na obronność jest wystarczający.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W 2021 r. rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który trwa do dziś. Które z poniższych działań należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zadbać o bezpieczeństwo państwa?
 1. Należy zorganizować punkty pomocy humanitarnej dla osób, które przekroczyły granicę.
 2. Należy skupić się na rozbijaniu grup przemytników i handlarzy ludźmi w Polsce.
 3. Należy podejmować działania w krajach pochodzenia migrantów, zniechęcające do wybierania Polski jako szlaku migracyjnego do Europy.
 4. Należy utrzymać zaporę na granicy i rozbudować ją na kolejnych odcinkach granic.
 5. Należy stosować procedurę pushbacków, choć jest ona niezgodna z prawem międzynarodowym.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 r. Jak Pana/Pani zdaniem powinna kształtować się strategia dalszej pomocy Polski dla Ukrainy?
 1. Polska powinna wspierać Ukrainę militarnie i humanitarnie, a po wojnie przyczynić się do odbudowy kraju.
 2. Polska powinna wspierać Ukrainę militarnie i humanitarnie, ale tylko do zakończenia wojny.
 3. Polska powinna wspierać Ukrainę przede wszystkim humanitarnie i ograniczyć pomoc militarną.
 4. Polska w wystarczającym stopniu pomogła już Ukrainie. Powinniśmy zakończyć dalsze wsparcie dla sąsiadów.
 5. Polska nigdy nie powinna była bezinteresownie przeznaczać tak znacznych nakładów na wsparcie innego państwa. Po wojnie Ukraina powinna zwrócić koszty pomocy Polsce.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy popiera Pan/Pani poniższe postulaty działań Polski w ramach Unii Europejskiej?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Polska wraz z Unią Europejską powinna prowadzić wspólną politykę zagraniczną.
Polskę z Unią Europejską powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
Polska powinna dążyć do jak najszybszego przyjęcia waluty euro.
Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zlikwidować abonament telewizyjny i zrezygnować z roszczeń wobec osób zalegających z jego zapłatą.
Telewizja publiczna powinna przejść proces decentralizacji zarządzania. Regionalne stacje powinny mieć większą autonomię w działaniu i doborze treści.
Należy zlikwidować Radę Mediów Narodowych.
Możliwość działania na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka”, „Faktu”) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Wpływ kuratoriów oświaty na szkoły powinien zostać zwiększony.
Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści edukacyjnych.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na politykę oświatową na swoim terenie.
Należy zwiększyć rolę samorządu uczniowskiego, tak aby uczniowie mieli realny wpływ na codzienne życie szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych, niezależnie od wysokości czesnego.
Edukacja seksualna i psychoseksualna powinna być elementem edukacji zdrowotnej, włączonej do programu nauczania.
Pensje nauczycieli powinny zostać radykalnie podniesione (o co najmniej 20 proc.) i być regularnie waloryzowane.
Subwencją oświatową należy objąć również edukację przedszkolną, jak w przypadku 6-latków w zerówce.
Należy wprowadzić bon edukacyjny, za pomocą którego rodzic będzie decydował o sposobie finansowania i organizacji edukacji swojego dziecka.
Państwo nie powinno finansować lekcji religii, a same zajęcia powinny się odbywać poza szkołą.
Szkoła powinna zapewniać darmowy posiłek dla wszystkich chętnych uczniów.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czego Pana/Pani zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W szkołach mogą działać organizacje społeczne, których celem jest m.in. wzbogacenie oferty dydaktycznej. Kto Pana/Pani zdaniem powinien decydować o współpracy szkoły z organizacją społeczną?
 1. Dyrektor/ka szkoły
 2. Kurator/ka
 3. Ministerstwo Edukacji i Nauki
 4. Organ prowadzący szkołę (np. samorząd)
 5. Rada rodziców
 6. Rada pedagogiczna
 7. Nauczyciel lub nauczycielka prowadzący/a zajęcia
 8. Uczniowie i uczennice
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. Należy powołać Komisję Edukacji Narodowej, jako instytucję niezależną od Ministerstwa Edukacji i Nauki, obdarzoną kompetencjami właściwymi do kreowania polityki edukacyjnej w Polsce.
B. Nie ma potrzeby, aby powoływać Komisję Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspierane przez kuratorów oświaty odpowiada na wszystkie wyzwania stojące przed polską edukacją.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Gdyby mógł Pan/ mogła Pani zaproponować jedną lekturę obowiązkową, która trafiłaby do kanonu lektur, co to by było?
Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?
 1. Należy znieść finansowy limit świadczeń ustalany przez NFZ, tak aby liczba badań i zabiegów zależała tylko od możliwości placówki.
 2. Pacjenci powinni opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
 3. Pacjenci powinni sami opłacać leczenie i mieć możliwość refundacji wizyty lekarskiej po fakcie.
 4. Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w bardziej nowoczesnym standardzie technologicznym.
 5. Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
 6. Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
 7. Należy wprowadzić bon zdrowotny na usługi medyczne o określonej kwocie rocznej. Po jej przekroczeniu pacjent za kolejne usługi płaciłby z własnej kieszeni.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia obecne w debacie publicznej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w publicznej placówce przekracza trzy miesiące – pacjentowi powinna przysługiwać dodatkowa ulga podatkowa lub zwrot za wizytę prywatną.
Zabiegi in vitro powinny być refundowane z budżetu państwa.
Należy ograniczać usługi telemedyczne na rzecz konsultacji lekarskich na żywo.
Antykoncepcja awaryjna (tzw. pigułka dzień po) powinna być dostępna bez recepty.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów.
Należy poprawić jakość posiłków serwowanych w szpitalach.
Należy ułatwić proces nostryfikacji dyplomów i uznawania uprawnień lekarzom z zagranicy.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w Polsce wykonanie zabiegu aborcji przez lekarza jest legalne tylko w dwóch przypadkach: w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu). Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Aborcja powinna być całkowicie zakazana.
Obowiązujące prawo przerywania ciąży jest odpowiednie.
Należy przywrócić tzw. kompromis aborcyjny – prawo do aborcji z powodu „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.
Aborcja powinna być dostępna do 12 tyg. ciąży, niezależnie od okoliczności.
Aborcja powinna być dostępna po obowiązkowej konsultacji z lekarzem i psychologiem.
Dostęp do aborcji nie powinien być regulowany ani ograniczany prawnie.
Pomoc w aborcji nie powinna być karana (art. 152 Kodeksu Karnego).
Prawo dotyczące aborcji powinno zostać uchwalone w wyniku ogólnokrajowego referendum.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Koszt produkcji energii wzrośnie w najbliższych latach. Na co Pana/Pani zdaniem w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?
 1. Dopłaty do rachunków wszystkich gospodarstw domowych
 2. Dopłaty do rachunków osób najuboższych
 3. Zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
 4. Zamrożenie cen energii dla szpitali, szkół, placówek oświatowych itp.
 5. Inwestycje w termomodernizację budynków
 6. Inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
 7. Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na regulowanie cen energii.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/ poparłby Pan w parlamencie?
 1. Wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2.
 2. Obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa.
 3. Dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów.
 4. Dodatkowa opłata od emisji CO2 dla mieszkańców budynków, które nie spełniają warunku zeroemisyjności.
 5. Wprowadzenie podatku węglowego dla osób, których indywidualny ślad węglowy przekracza określony poziom.
 6. Indywidualni konsumenci odpowiadają za niewielką emisję CO2 i nie powinni być obciążeni dodatkowym podatkiem.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W lipcu 2022 r. na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej, która zasięgiem objęła pięć województw przy zachodniej granicy Polski. Jakie działania Pana/Pani zdaniem należy podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości?
 1. Regulować koryta rzek.
 2. Chronić bagna, mokradła, torfowiska oraz naturalną linię brzegową rzek.
 3. Zwiększyć poziom monitorowania rzek.
 4. Zaostrzyć system wydawania pozwoleń na zrzut ścieków dla przedsiębiorstw sektora wydobywczego.
 5. Budować sztuczne zbiorniki retencyjne.
 6. Nie należy podejmować żadnych działań w celu większej ochrony rzek.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Szacuje się, że w Polsce suszą zagrożonych jest ok. 13,5 proc. powierzchni obszarów rolnych i leśnych z czego ich 1/4 zagrożona jest w stopniu ekstremalnym. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego roczne straty polskich rolników spowodowane suszą wynoszą od 3,9 do 6,5 mld zł. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, by zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce?
 1. Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
 2. Zwiększać obszary lasów.
 3. Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
 4. Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
 5. Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
 6. Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
 7. Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w swoich zasobach posiada 75 proc. lasów i jest niemal niezależnym decydentem w zarządzaniu gospodarką leśną kraju. Poniżej wymienione zostały główne postulaty dotyczące zmiany organizacji tego przedsiębiorstwa. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Co najmniej 20 proc. lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe powinno być wyłączone z gospodarczego pozyskiwania drewna.
Lasy Państwowe powinny zapewnić społeczeństwu pełny dostęp do danych o lasach (np. plany prac, pozyskanie i wykorzystanie drewna, finanse nadleśnictw).
Należy zwiększyć kontrolę obywateli nad funkcjonowaniem Lasów Państwowych, poprzez np. możliwość zaskarżenia planów urządzenia lasu do sądu.
Lasy Państwowe powinny zwiększyć finansowanie działań związanych z ochroną przyrody.
Pracownicy Lasów Państwowych powinni mieć ustawowy zakaz pełnienia innych, politycznych funkcji publicznych, jak np. radny/a samorządu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ekonomiści spodziewają się spadku inflacji bazowej do 6 proc. w 2024 r., a następnie do 4 proc. w 2025 r. Jakie, poza dalszą walką z inflacją, najważniejsze wyzwania gospodarcze stoją według Pana/Pani przed rządem w obecnej kadencji?
 1. Zmniejszenie deficytu budżetowego i długu publicznego
 2. Poprawa stanu i realizacji usług publicznych
 3. Uproszczenie systemu podatkowego
 4. Transformacja energetyczna
 5. Zwiększenie przejrzystości gospodarowania finansami publicznymi
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Znaczną część wydatków publicznych realizują instytucje i fundusze działające poza ustawą o finansach publicznych. Są to m.in. nadzwyczajne programy, jak Fundusz przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Wydatki te nie są ujęte w budżecie państwa. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. Nie wszystkie centralne wydatki państwa powinny być ujęte w ustawie budżetowej. Część zadań wymaga elastyczności i szybkiego przekazywania funduszy.
B. Wszystkie centralne wydatki państwa muszą być ujęte w ustawie budżetowej. Finanse publiczne powinny być zarządzane według przejrzystych i jednolitych przepisów.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy wybrane usługi publiczne, obecnie finansowane ze składek i podatków i realizowane przez państwo. Które z nich Pana/Pani zdaniem powinny być w większym stopniu realizowane prywatnie przez obywatela?
 1. Ochrona zdrowia
 2. Edukacja
 3. Szkolnictwo wyższe
 4. Transport i komunikacja
 5. Żadne z powyższych
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Zgodnie z art. 197 Kodeksu karnego, do gwałtu dochodzi, gdy ktoś „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego”. Czy według Pana/Pani definicja gwałtu w Kodeksie karnym powinna zostać zmieniona na „stosunek bez zgody osoby doprowadzonej do obcowania płciowego”?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pana/Pani zdaniem wprowadzić?
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy Pana/Pani zdaniem w obecnej kadencji Parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie to powinny być zmiany?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy Pana/Pani zdaniem w latach 2019-2023 doszło do naruszeń Konstytucji RP?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jakie to były naruszenia?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Należy wprowadzić zakaz udziału żołnierzy na służbie w spotkaniach wyborczych.
Należy wprowadzić ułatwienia w dostępie do broni.
Polska powinna dołączyć do europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej (European Sky Shield Initiative).
Rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powinien być priorytetem w procesie modernizacji sił zbrojnych.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?
 1. Polska, zawierając kontrakty zbrojeniowe, powinna zabiegać o inwestycje zagranicznego przemysłu zbrojeniowego na swoim terytorium (tzw. offset).
 2. Polska powinna postawić na sprawny zakup broni i technologii obronnych, niezależnie od zaangażowania w kontrakty krajowego przemysłu.
 3. Należy ustawowo ograniczyć zakup uzbrojenia i sprzętu za granicą do 50 procent.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad dzieckiem?
 1. Budując sieci żłobków.
 2. Zapewniając możliwość samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
 3. Promując elastyczne formy zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
 4. Wypłacając środki rodzicom, którzy po narodzinach decydują się powrócić do pracy zawodowej.
 5. Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno pomagać w tej opiece.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących roli związków zawodowych w Polsce jest najbliższe Pana/Pani poglądom?
 1. Członkowie związków zawodowych powinni mieć więcej uprawnień. Należy angażować ich w procesy ustawodawcze oraz zapewnić im zasiadanie w radach nadzorczych przedsiębiorstw.
 2. Związki zawodowe powinny ograniczać się tylko do działania w zakładzie pracy, ale mieć większy wpływ na relacje między pracodawcą a pracownikami.
 3. Obecnie związki zawodowe mają wystarczające kompetencje.
 4. Należy dążyć do ograniczania praw i przywilejów związków zawodowych.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian rynku pracy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy wprowadzić przepisy gwarantujące równą pensję kobietom i mężczyznom na tych samych stanowiskach.
Pensja minimalna powinna być zróżnicowana regionalnie.
Polska powinna przejść na model 7-godzinnego dnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.
Należy wprowadzić przepisy zwiększające ochronę pracowniczą i socjalną pracowników platformowych (Uber, Bolt).
Należy uelastycznić umowy cywilnoprawne, aby jeszcze bardziej ułatwić proces ich zawierania, a także dążyć do zmniejszania obciążeń podatkowych w takich umowach.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W Polsce żyje ponad 3 mln osób, które posiadają formalne potwierdzenie niepełnosprawności. Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w systemie wsparcia tych osób. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy niezwłocznie podnieść rentę socjalną (świadczenia dla osób dorosłych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować) do poziomu płacy minimalnej.
Wsparcie finansowe, należy kierować zarówno do osoby z niepełnosprawnością, jak i do osoby ją wspierającej.
Polityka pomocy osobom z niepełnosprawnościami powinna przechodzić proces deinstytucjonalizacji, skupiając się na wsparciu tych osób w środowisku lokalnym.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy propozycje organizacji systemu kontroli nad służbami specjalnymi. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?
 1. Należy skupić kontrolę nad służbami specjalnymi głównie w ramach władzy wykonawczej.
 2. Należy zwiększyć kontrolę parlamentarną nad służbami specjalnymi, poprzez zwiększenie kompetencji komisji sejmowej ds. służb specjalnych.
 3. Należy zwiększyć kontrolę sądową nad służbami specjalnymi, w szczególności nad działaniami operacyjnymi.
 4. Nie należy zwiększać kompetencji żadnej z instytucji nadzorujących służby specjalne.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi funkcjonowania policji?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Działania policji powinny zostać zdecentralizowane, tak aby miejscowi komendanci mogli w większym stopniu współpracować z lokalnym samorządem.
Należy wprowadzić obowiązek rejestracji interwencji policyjnych z wykorzystaniem kamer tzw. nasobnych funkcjonariuszy.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy uważa Pan/Pani, że rozwój sztucznej inteligencji jest zagrożeniem dla państwa, demokracji i praw człowieka?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Na czym polegają te zagrożenia?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Która z poniższych koncepcji rozwoju infrastruktury internetowej powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?
A. Infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) powinny budować państwowe spółki i dzierżawić je firmom dostarczającym usługi internetowe.
B. Budowę infrastruktury internetowej należy zlecać firmom prywatnym.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: Państwo powinno ograniczać możliwość inwestycji w budowę sieci podmiotom z Chin?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy Pana/Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany w systemie kontroli nad wykorzystywaniem danych o obywatelach, które gromadzi państwo?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie zmiany należy wprowadzić w tym systemie?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W 2015 r. miał miejsce kryzys migracyjny w Unii Europejskiej. Od tego czasu wśród państw wspólnoty europejskiej trwa debata na temat zmiany wspólnej polityki migracyjnej i azylowej. Od 2020 r. migracja do Unii Europejskiej ponownie zaczęła rosnąć. Które z poniższych działań Pani/Pana zdaniem Polska powinna podjąć we współpracy z resztą państw Unii Europejskiej?
 1. Zorganizowanie wspólnej europejskiej misji ratunkowej na Morzu Śródziemnym.
 2. Zreformowanie systemu dublińskiego w celu zmniejszenia odpowiedzialności państw granicznych UE za przeprowadzenie procedur azylowych i bardziej sprawiedliwego dzielenia się odpowiedzialnością między wszystkimi państwami UE w kwestii przyjmowania uchodźców i migrantów.
 3. Ustanowienie na poziomie Unii Europejskiej wspólnych standardów integracji osób, które otrzymują ochronę międzynarodową w państwach członkowskich.
 4. Poszukiwanie państw trzecich, które zgodziłyby się przyjąć migrantów, w zamian za wsparcie finansowe.
 5. Polska nie powinna współpracować z resztą państw Unii Europejskiej w sprawach związanych z migracją.
 6. Polska powinna wypowiedzieć konwencję o ochronie uchodźców i lobbować w tej sprawie w UE. Europa nie ma obowiązku ratować ludzi.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Poniżej wymieniliśmy obszary zadań publicznych. Które z nich wymagają priorytetowych działań w Pana/Pani regionie?
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Infrastruktura drogowa
 3. Transport publiczny
 4. Edukacja i dostęp do kultury
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Ochrona zdrowia
 9. Pomoc społeczna
 10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (parków, zieleni)
 11. Sport i turystyka
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy Pana/Pani zdaniem miasta na prawach powiatu powinny brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?
 1. Należy stopniowo obejmować rolników powszechnym opodatkowaniem PIT.
 2. Należy stopniowo przechodzić do systemu powszechnego ubezpieczenia emerytalnego rolników i wycofywać się z KRUS.
 3. Z systemu KRUS powinni móc korzystać tylko utrzymujący się głównie lub wyłącznie z rolnictwa (tzw. profesjonalni rolnicy).
 4. Nie należy reformować systemu KRUS.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Tegoroczne żniwa mijają pod znakiem kryzysu zbożowego, wywołanego otwarciem granicy na plony z Ukrainy. Jakie kroki Pana/Pani zdaniem powinien podjąć rząd, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników?
 1. Należy zezwolić na swobodny import towarów rolnych z Ukrainy.
 2. Należy zezwolić wyłącznie na tranzyt ukraińskich produktów rolnych przez terytorium RP.
 3. Należy wprowadzić cła lub kontyngenty na import do UE (w tym do Polski) produktów rolnych z Ukrainy.
 4. Należy zamknąć polską granicę na import ukraińskich produktów rolnych (bez względu na ich przeznaczenie), nawet jeśli jest to niezgodne z prawem UE.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Ustawa o ochronie praw zwierząt daje możliwość przedstawicielom organizacji pozarządowych odebrania zwierzęcia właścicielom, których działania zagrażają życiu zwierzęcia. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. Obecne przepisy ingerują w wolność właścicieli zwierząt i pozostawiają zbyt dużą swobodę w ocenie sytuacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy ograniczyć ich uprawnienia do odbierania zwierząt z prywatnych gospodarstw.
B. Obecne przepisy pozwalają na ratowanie zwierząt przebywających w patologicznych warunkach. Należy wspierać działania tych organizacji pozarządowych, a ich działaczom zapewniać ochronę służb w trakcie przeprowadzanych interwencji.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno zwiększać dostęp do kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działania, które powinny być priorytetami obecnej kadencji.
 1. Należy rozwijać edukację do kultury i wprowadzić ją do programu nauczania już od pierwszych klas szkoły podstawowej.
 2. Należy zwiększyć finansowanie animatorów kultury, działających w instytucjach publicznych na poziomie lokalnym.
 3. Należy stworzyć stały fundusz przeznaczony na działania kulturalne w małych ośrodkach – niezależnie od samorządowych zobowiązań wobec lokalnych instytucji kultury.
 4. Należy utworzyć corocznie odnawialny Bon Kulturalny dla każdego obywatela (który można wykorzystać np. na: zakup biletów na wydarzenie artystyczne, książkę, płytę itp.).
 5. Nie należy przeznaczać środków na dostępność do kultury z budżetu państwa.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących pozycji artysty na rynku pracy jest najbliższe Pana/Pani poglądom?
 1. Należy przyjąć ustawę o statusie artysty zawodowego, regulującą kwestie socjalne i emerytalne artystów i powołującą specjalny Fundusz Wsparcia dla artystów.
 2. Twórcy kultury powinni być traktowani tak jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Ich stosunki pracy powinny być regulowane obowiązującymi przepisami.
 3. Zawód artysty nie powinien być regulowany żadnymi dodatkowymi przepisami.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. Wybór dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien być wyłączną kompetencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
B. Proces wyboru dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien dokonywać się wewnątrz instytucji i odbywać się w ramach konkursu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Według planów Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma pełnić rolę głównego węzła przesiadkowego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Realizacja projektu ma kosztować około 40 mld złotych i zostać ukończona w 2028 r. Jakie działania powinien według Pana/Pani podjąć przyszły rząd wobec projektu?
 1. Należy utrzymać obecne założenia dotyczące funkcjonowania CPK jako węzła transportowego i zrealizować projekt zgodnie z nimi.
 2. Inwestycja CPK powinna zostać ograniczona do wybudowania samego lotniska.
 3. CPK powinien obsługiwać wyłącznie transport kolejowy. Polska nie potrzebuje centralizacji ruchu lotniczego.
 4. Projekt inwestycyjny CPK nie powinien być realizowany przez przyszły rząd.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
Opłaty dla użytkowników autostrad powinny zostać zniesione.
Należy wprowadzić ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
Piesi, na własną odpowiedzialność, powinni mieć prawo przejścia przez pasy na czerwonym świetle.
Rowerzystom przejeżdżającym przez pasy należy, wzorem pieszych, przyznać pierwszeństwo nad kierowcami samochodów.
W ruchu drogowym transport zbiorowy powinien być uprzywilejowany względem transportu indywidualnego.
Obowiązek zapinania pasów samochodowych powinien zostać zniesiony.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.