KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci do rad dzielnic (2010)

Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców dzielnicy?
Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz dzielnicy, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz dzielnicy, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Jakie są największe atuty Pani/ Pana dzielnicy?
Jak wskazane przez Panią/ Pana atuty należy wykorzystać dla rozwoju dzielnicy?
W czym Pani/ Pana dzielnica może być konkurencyjna w stosunku do pozostałych dzielnic?
Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów dzielnicy.
Jaki główny cel chce Pani/ Pan postawić dla dzielnicy na najbliższe 4 lata?
Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana dzielnicy? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Bezrobocie
 2. Przestępczość
 3. Korupcja
 4. Klęski żywiołowe
 5. Zagęszczenie ruchu drogowego
 6. Odpływ ludności
 7. Napływ ludności
 8. Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna
 9. Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych
 10. Trudności w pozyskaniu inwestorów
 11. Brak planów zagospodarowania przestrzennego i chaotyczna zabudowa gruntów
 12. Skonfliktowane władze dzielnicy
 13. Zmniejszanie się terenów zielonych
 14. Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy
 15. Nie dostrzegam takich zagrożeń
 16. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Spośród wskazanych przez Panią/ Pana zagrożeń prosimy wybrać jedno najważniejsze i opisać, w jaki sposób można mu zapobiegać?
Czy wśród wymienionych niżej grup znajduje Pani/ Pan te, które mogą być szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym w Pani/ Pana dzielnicy? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Osoby starsze
 2. Dzieci, młodzież
 3. Imigranci
 4. Bezrobotni
 5. Rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego
 6. Ofiary klęsk żywiołowych
 7. Osoby niepełnosprawne
Spośród wskazanych przez Panią/ Pana grup prosimy wybrać jedną i opisać, w jaki sposób można zapobiegać wykluczeniu wybranej grupy?
Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w dzielnicy
Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana dzielnicę.
Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana dzielnicy?
Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana dzielnicy?
Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji dzielnicy?
Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w dzielnicy?
Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stanowi jedno z głównych zadań władz. Prosimy określić od 1 do 5 działań, które należy pilnie podjąć w obszarze planowania zagospodarowania przestrzennego Pani/ Pana dzielnicy.
Czy według Pani/ Pana na terenie dzielnicy są miejsca które powinny zostać poddane rewitalizacji? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano „Tak”: prosimy wskazać te miejsca i opisać, dlaczego i w jaki sposób należy je rewitalizować.
Jak ocenia Pani/ Pan sposób organizacji komunikacji zbiorowej pomiędzy dzielnicą a sąsiednimi dzielnicami oraz innymi częściami miasta? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej pozytywnie
 2. Raczej negatywnie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano „Raczej negatywnie”: co Pani/ Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość komunikacji zbiorowej pomiędzy dzielnicą a sąsiednimi dzielnicami oraz innymi częściami miasta?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
O które z wymienionych działań związanych z rozwojem infrastruktury publicznej zamierza Pani/ Pan zabiegać w nadchodzącej kadencji? (Prosimy o wybranie maksymalnie trzech priorytetowych działań.)
 1. Poprawienie jakości życia matek z dziećmi (żłobki, przedszkola, place zabaw)
 2. Poprawienie jakości życia osób starszych (oferta kulturalna dla seniorów, dostępność usług istotnych dla tej grupy)
 3. Publiczny dostęp do Internetu
 4. Rozwój placówek edukacyjnych
 5. Budowa/ rozwój obiektów sportowych
 6. Rozwój infrastruktury społecznej
 7. Usuwanie barier komunikacyjnych (podjazdy, niskie krawężniki dla wózków z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych)
 8. Zapobieganie wypierania drobnego handlu i usług z atrakcyjnych finansowo rejonów miasta
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem dzielnica jest dobrze przygotowana do ochrony mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedź
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano „Raczej nie”: Co, według Pani/ Pana należałoby zmienić w dziedzinie zarządzania kryzysowego w celu ochrony mieszkańców dzielnicy przed skutkami klęsk żywiołowych?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W realizacji swoich zadań władze dzielnicy mogą podejmować współpracę ze środowiskami i instytucjami będącymi w jej otoczeniu np. innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, innymi dzielnicami. Z jakimi środowiskami/ instytucjami Pani/ Pana zdaniem powinny współpracować władze dzielnicy i w jakim zakresie
Władze dzielnicy mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Które ze spraw, o których decydują władze dzielnicy, powinny być konsultowane z mieszkańcami i w jaki sposób?
Jawność działania organów dzielnicy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w Pani/ Pana dzielnicy jest wystarczający? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano „Raczej nie”: jak Pani/ Pana zdaniem należałoby to zmienić?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości obsługi mieszkańców przez urząd dzielnicy oraz podległe mu jednostki należy: (Prosimy o wybranie od jednej do trzech odpowiedzi.)
 1. Starannie dobierać i szkolić urzędników oraz stale podnosić ich kwalifikacje
 2. Zwiększać liczbę spraw, które można załatwić przez Internet
 3. Upraszczać procedury, aby załatwienie spraw trwało jak najkrócej
 4. Zwiększać dostępność urzędu poprzez zmiany godzin pracy (np. wydłużenie godzin pracy)
 5. Przygotowywać urzędników do obsługi mieszkańców w języku migowym
 6. Przystosowywać stron internetową urzędu do potrzeb osób niedowidzących
 7. Umożliwić osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw przez pełnomocnika, przez Internet lub telefonicznie
 8. Umożliwić odczytanie i wypełnienie formularzy urzędowych w alfabecie Braille'a
 9. Wprowadzić standard obsługi mieszkańców w języku angielskim
 10. Prowadzić badania potrzeb i opinii mieszkańców
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W jakim sposób powinien być Pani/ Pana zdaniem wybierany burmistrz dzielnicy? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Powoływany przez radę dzielnicy (tak jak obecnie)
 2. Wybierany w wyborach bezpośrednich
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania władz dzielnicy są wystarczające, aby samorząd dzielnicy był w pełni skuteczny? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem liczba kadencji burmistrza dzielnicy powinna być ograniczona ustawowo? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem „Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy” wymaga modyfikacji? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Raczej tak
 2. Raczej nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano „Raczej tak”: jakie zmiany należy Pani/ Pana zdaniem w niej wprowadzić?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie. Z poniższej listy prosimy wybrać trzy działy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego finansowania w nadchodzącej kadencji.Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie.
 1. Drogi, transport, łączność
 2. Sport, rekreacja i turystyka
 3. Gospodarka mieszkaniowa
 4. Wydatki na administrację publiczną i promocję
 5. Bezpieczeństwo publiczne
 6. Oświata i wychowanie
 7. Ochrona zdrowia
 8. Pomoc społeczna
 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 11. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poniżej wymienione są niektóre sposoby zwiększania dochodów własnych dzielnicy. Które z poniżej wymienionych sposobów powinny być Pani/ Pana zdaniem wykorzystane w nadchodzącej kadencji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Zwiększanie opłat czynszowych w lokalach komunalnych należących do dzielnicy
 2. Zabieganie o dotacje udzielane przez podmioty zewnętrzne
 3. Dodatkowe opodatkowanie mieszkańców
 4. Zwiększanie podatków i wpłat ustawowo należnych dzielnicy
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej spraw
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Samorząd dzielnicy może starać się o dotacje celowe m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Na realizację jakich, kluczowych dla rozwoju Pani/ Pana dzielnicy inwestycji, należy Pani/ Pana zdaniem pozyskiwać środki unijne?
Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności na rzecz dzielnicy?