KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe – kandydaci do rad dzielnic w Warszawie (2014)

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź w każdym podpunkcie
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Burmistrz dzielnicy powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich.
Należy zlikwidować rady dzielnic.
Ustawowe uprawnienia burmistrza dzielnicy są wystarczające, by burmistrz był w pełni skuteczny.
Ustawowe uprawnienia rady dzielnicy są wystarczające, by rada była w pełni skuteczna.
Jeśli w punkcie C wybrano odpowiedź Nie: Prosimy wskazać, jakie dodatkowe uprawnienia powinien mieć burmistrz dzielnicy.
Jeśli w punkcie D wybrano odpowiedź Nie: Prosimy wskazać, jakie dodatkowe uprawnienia powinna mieć rada dzielnicy.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Władza wykonawcza w dzielnicy jest sprawowana przez zarząd dzielnicy. Pracami zarządu kieruje burmistrz, który na początku kadencji jest wybierany przez radnych. Wybór burmistrza to jedno z najważniejszych uprawnień rady dzielnicy. Kto Pani/ Pana zdaniem powinien pełnić funkcję burmistrza dzielnicy, do której rady Pani/Pan kandyduje? Prosimy o krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi.
Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe składane przez radnych są jawne (art. 24h ustawy) i powinny być upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan zachowania wymienione poniżej?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia. Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki. Jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Radna/ radny pomaga znaleźć swojemu krewnemu pracę w jednostce podległej urzędowi miasta/ dzielnicy, w której sprawuje mandat.
Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy.
Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy.
Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Na poziomie lokalnym istnieją różne formy partycypacji obywatelskiej, w tym organy doradcze, mające na celu wspieranie działania władz i instytucji publicznych. Niektóre z nich mają długą tradycję, jednak zdarza się, że przedstawiciele instytucji publicznych niechętnie z nich korzystają. Którą z poniżej wymienionych form partycypacji należałoby Pani/ Pana zdaniem szczególnie rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu w Warszawie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Przedszkolne i szkolne Rady Rodziców
 2. Rady Osiedli
 3. Samorządy szkolne
 4. Młodzieżowe Rady Dzielnic i Młodzieżową Radę Warszawy
 5. Dzielnicowe Rady Seniorów
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jak Pani/ Pana zdaniem powinien zmienić się sposób funkcjonowania wybranej formy partycypacji w wyniku działań podjętych przez samorząd w nadchodzącej kadencji?
Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców dzielnicy problemy powinny przed podjęciem ostatecznej decyzji przez władze stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej w jak najszerszym stopniu samych obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie
W jaki sposób jako radna/ radny chciałaby Pani/ chciałby Pan zaangażować mieszkańców w debatę na temat wymienionych spraw?
Budynki i boiska szkół i przedszkoli są własnością miasta, a administrują nimi (odpowiadając za bezpieczeństwo ich użytkowników) oraz decydują o sposobie udostępniania dyrektorzy placówek. W dyskusji nad sposobem udostępniania budynków i boisk pojawiają różne stanowiska. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Boiska szkolne i place zabaw przy przedszkolach powinny być otwarte i dostępne dla organizacji pozarządowych (np. prowadzących zajęcia edukacyjne i wychowawcze realizowane z dotacji z urzędu Warszawy) oraz mieszkańców (np. na spotkania wspólnot mieszkaniowych, lokalnych stowarzyszeń lub nieformalnych grup) po zakończeniu pracy szkoły czy przedszkola, tak jak inne tego typu obiekty (np. miejskie place zabaw).
B. Budynki i boiska szkół i przedszkoli mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych, po zakończeniu zajęć powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zadania z zakresu edukacji są dotowane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej. By zrealizować zadania edukacyjne, Warszawa dokłada z własnych środków prawie tyle, ile wynosi wysokość subwencji. W 2013 r. subwencja oświatowa dla Warszawy wyniosła 1,3 mld zł i stanowiła 52 proc. wydatków miasta ten cel. Szkoły i przedszkola poszukują dodatkowych źródeł dochodu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam. Raczej się nie zgadzam. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i zlecać je firmom zewnętrznym (np. administrowanie budynkiem, sprzątanie, ochrona, ogrodnik, utrzymanie placu zabaw i boiska).
Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym: rezygnować z prowadzenia stołówek szkolnych i wprowadzać catering.
Szkoły w jednej dzielnicy powinny dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i prowadzić wspólna bibliotekę dla kilku placówek.
Kuchnie i stołówki szkolne mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych – prowadzić bar dla osób z zewnątrz lub usługi cateringowe.
Należy powołać wspólne biura administracyjne dla kilku szkół lub przedszkoli z okolicy, tak aby zmniejszyć koszty zatrudnienia (np. wspólna dyrekcja, pracownicy administracyjni, księgowość i intendent).
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Według danych GUS liczba miejsc w przedszkolach w Warszawie jest wystarczająca – w 2013 r. stolica dysponowała ponad 61 tys. miejsc na prawie 58 tys. chętnych dzieci. Statystyka nie bierze jednak pod uwagę dzieci niezameldowanych, a mieszkających w Warszawie oraz niedoboru miejsc w dzielnicach zamieszkiwanych przez rodziców z dziećmi, ale bez działających przedszkoli. W rezultacie, miejsc w warszawskich przedszkolach jest za mało w stosunku do potrzeb. Zdaniem niektórych rodziców samorządowe kryteria kwalifikacji do przedszkoli są niesprawiedliwe, a system rekrutacji do przedszkoli jest niesprawny. Poniżej wymieniliśmy niektóre z obowiązujących kryteriów rekrutacji w warszawskich przedszkolach. Które z poniżej wymienionych kryteriów należy Pani/ Pana zdaniem utrzymać?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dziecko mieszkające w odległości 3 km od przedszkola.
Dziecko z alergią pokarmową.
Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
Dziecko, którego rodzic/ rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy.
Dochód na członka rodziny.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Jednym ze wskaźników jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy są wyniki z egzaminów po kolejnych etapach edukacji. Uczniowie w 18 dzielnicach osiągają odbiegające od siebie wyniki, poniżej prezentujemy wyniki egzaminów gimnazjalnych z j. polskiego i matematyki, jakie osiągnęli uczniowie poszczególnych dzielnic w 2014 r.

Dzielnica

Wynik egzaminu gimnazjalnego z
języka polskiego
(proc. z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

Wynik egzaminu gimnazjalnego
z matematyki (proc. z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

Włochy

80,14

66,33

Śródmieście

78,69

65,51

Żoliborz

80,98

65,27

Ursynów

78,02

64,79

Ochota

76,71

63,38

Wesoła

77,59

62,11

Bielany

76,95

61,69

Wawer

77,01

61,42

Wilanów

76,13

60,96

Białołęka

78,30

60,61

Bemowo

78,53

59,99

Mokotów

74,32

58,83

Praga Południe

75,19

55,99

Wola

75,15

54,52

Targówek

72,28

52,88

Rembertów

71,66

52,53

Ursus

71,62

51,73

Praga Północ

66,60

46,22

Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć, by wyrównać różnice edukacyjne pomiędzy Pani/ Pana dzielnicą, a pozostałymi?
Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy propozycje
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jednym ze efektów rozwoju miasta jest zachwianie stabilności demograficznej w dzielnicach i zróżnicowanie potrzeb mieszkańców wobec usług publicznych. W "starzejących" się dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym budzących wiele emocji rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowanie nowych, w dzielnicach peryferyjnych. Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Likwidacja szkół w centrum, sprzedaż działek lub zmiana przeznaczenia budynku na dochodowy i budowa nowych szkół w dzielnicach o dużych potrzebach edukacyjnych.
B. Pozostawienie istniejącej sieci szkół i zapewnienie dogodnej komunikacji dla uczniów z dzielnic peryferyjnych, budowa minimalnej liczby nowych szkół podstawowych w dzielnicach peryferyjnych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Przepisy o zamówieniach publicznych zobowiązują m.in. szkoły i przedszkola do przeprowadzania przetargów (np. dot. remontów, wyposażenia placu zabaw, zakupów sprzętu komputerowego). Prawidłowe przeprowadzenie procedury przetargowej wymaga od dyrektora przedszkola lub szkoły reorganizacji pracy placówki oświatowej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Przetargi na remonty lub wyposażenie przedszkoli i szkół powinny być przeprowadzane indywidualnie przez poszczególne placówki oświatowe. Nie należy centralizować zarządzania instytucjami, a dyrektor nie może tracić autonomii w zarządzaniu placówką oświatową.
B. Za przetargi w przedszkolach i szkołach odpowiada urząd dzielnicy. To zespół urzędników powołanych do przeprowadzania procedur przetargowych jest zobowiązany do organizacji przetargów, bez dodatkowego angażowania dyrektorów placówek oświatowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem na terenie dzielnicy, do której rady Pani/ Pan kandyduje są miejsca, które w trybie pilnym powinny być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam opinii w tej sprawie.
Jeśli wybrano odpowiedź Tak: Prosimy wymienić te miejsca.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem na terenie dzielnicy, do której rady Pani/ Pan kandyduje są miejsca, które powinny zostać poddane rewitalizacji?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam opinii w tej sprawie.
Jeśli wybrano odpowiedź Tak: Prosimy wymienić te miejsca.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jaka jest Pani/ Pana zdaniem rola dzielnicowego domu kultury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Edukacja kulturalna
Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach)
Wspieranie lokalnej aktywności społecznej
Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta
Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcami
Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowe
Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Kto Pani/ Pana zdaniem jest odbiorcą działań domów kultury w Pani/ Pana dzielnicy? Prosimy krótko uzasadnić swoją odpowiedź.
Jaka osoba lub jakie wydarzenie powinno zostać Pani/ Pana zdaniem upamiętnione w formie nadania nazwy ulicy?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy osoby lub wydarzenia i krótko uzasadnić swoją odpowiedź