KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci do rad powiatów (2010)

Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?
Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców powiatu?
Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty lokalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Pomoc społeczna
 4. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków
 5. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka
 6. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie
 7. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury
 8. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 9. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami
 10. Transport
 11. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji? (Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)
Jakie są największe atuty Pani/ Pana powiatu?
Jak wskazane przez Panią/ Pana atuty należy wykorzystać dla rozwoju powiatu?
W czym Pani/ Pana powiat może być konkurencyjny w stosunku do innych powiatów w skali kraju?
Samorząd powiatowy może starać się o dotacje celowe m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Na realizację jakich, kluczowych dla rozwoju Pani/ Pana powiatu inwestycji, należy Pani/ Pana zdaniem pozyskiwać środki unijne? (Prosimy o podanie przykładów.)
Jakie Pani/ Pana zdaniem działania powinny podjąć władze powiatu w celu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości? (Prosimy o podanie przykładów.)
Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów powiatu.
Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pan zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/Pana powiatu? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
 1. Bezrobocie
 2. Przestępczość
 3. Korupcja
 4. Klęski żywiołowe
 5. Migracje ludności
 6. Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna
 7. Zagęszczenie ruchu drogowego
 8. Trudności w pozyskaniu inwestorów
 9. Konflikty polityczne we władzach
 10. Zmniejszanie się terenów zielonych
 11. Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy
 12. Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych
 13. Nie dostrzegam potencjalnych zagrożeń
 14. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Spośród wskazanych zagrożeń prosimy wybrać jedno najważniejsze i opisać, w jaki sposób można mu zapobiegać?
Prosimy o wskazanie maksymalnie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem działań, jakie powinny podjąć władze powiatu w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana powiat.
Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana powiatu?
Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana powiatu?
Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji powiatu?
Jakie Pani/Pana zdaniem inwestycje są najbardziej potrzebne w Pani/ Pana powiecie?
Prosimy wybrać maksymalnie 4 inwestycje, które w tej chwili nie są jeszcze realizowane lub nie są planowane, a które są potrzebne
 1. Budowa/ modernizacja dróg powiatowych
 2. Budowa/ modernizacja mostów
 3. Budowa/ modernizacja szpitali i innych ośrodków zdrowia
 4. Budowa/ modernizacja obiektów sportowych
 5. Budowa/ modernizacja obiektów dydaktycznych (np. szkół ponadgimnazjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych)
 6. Budowa/ konserwacja wałów przeciwpowodziowych
 7. Budowa/ modernizacja obiektów kulturalnych (muzea, teatry, galerie)
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem transport publiczny na terenie powiatu zapewnia mieszkańcom dogodne warunki podróżowania? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Nie": co Pani/ Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość transportu publicznego w powiecie?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem komunikacja pomiędzy powiatem a sąsiednimi powiatami oraz kluczowymi miastami województwa jest dobrze zorganizowana? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Nie": co Pani/ Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość komunikacji pomiędzy powiatem a sąsiednimi powiatami oraz kluczowymi miastami powiatu?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Do zadań władz samorządowych powiatu należy opracowanie i wdrażanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Jakie działania należałoby ująć w programie, aby w Pani/ Pana powiecie było bezpiecznie?
Co, według Pani/ Pana należałoby zrobić w dziedzinie zarządzania kryzysowego w celu ochrony mieszkańców powiatu przed skutkami klęsk żywiołowych?
Które z poniższych rozwiązań dotyczących opieki nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi uważa Pani/ Pan za korzystniejsze? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Samorząd powiatowy powinien utrzymywać duży Dom Dziecka
 2. Samorząd powiatowy powinien tworzyć i wspierać Rodzinne Domy Dziecka
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy powiatowe w celu zadbania o bezpieczeństwo drogowe mieszkańców. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych działań w Pani/ Pana powiecie.
bardzo potrzebne raczej potrzebne raczej niepotrzebne niepotrzebne
Rozwijanie systemu monitoringu (montowanie kamer na drogach powiatowych)
Rozwijanie infrastruktury przy drogach wojewódzkich (fotoradary, wysepki ograniczające prędkość, sygnalizacja świetlna)
Budowanie nowych przejść dla pieszych i kładek dla pieszych
Budowanie bezpiecznych przejazdów kolejowych z zaporami
Modernizacja dróg powiatowych, poprawa jakości nawierzchni dróg
Odśnieżanie dróg powiatowych
Zabezpieczenie dróg powiatowych przed zwierzętami (np. budowa kładek dla zwierząt)
Inne (poniżej prosimy podać jakie)
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Poniżej przedstawiamy listę działań, które podejmują samorządy powiatowe w celu zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami katastrof i klęsk żywiołowych. Prosimy ocenić potrzebę podjęcia wymienionych poniżej działań w Pani/ Pana powiecie.
bardzo potrzebne raczej potrzebne raczej niepotrzebne niepotrzebne
Opracowanie i utrzymywanie systemu zarządzania kryzysowego w powiecie
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla miejscowej ochotniczej i państwowej straży pożarnej oraz policji
Finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpowodziowego
W realizacji swoich zadań władze powiatu mogą podejmować współpracę z różnymi środowiskami i instytucjami będącymi w jego otoczeniu np. innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, powiatami zagranicą. Z jakimi środowiskami/ instytucjami i w jakim zakresie, Pani/ Pana zdaniem, powinny współpracować władze powiatu?
Władze samorządowe powiatu mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Prosimy o wskazanie w jakich, Pani/ Pana zdaniem, sprawach władze powiatu powinny prowadzić konsultacje społeczne.
Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w powiecie jest wystarczający? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Nie": jak Pani/Pana zdaniem należałoby to zmienić?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania władz powiatu są wystarczające, aby samorząd był w pełni skuteczny? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Czy popiera Pani/ Pan pomysł przekształcania szpitali powiatowych i powiatowych ośrodków zdrowia w spółki prawa handlowego? (Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Rada powiatu może wnioskować do Rady Ministrów o zmianę granic powiatu, o zmianę nazwy powiatów oraz siedziby ich władz. Czy w przypadku Pani/ Pana powiatu takie zmiany są konieczne?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Jeśli wybrano "Tak": prosimy napisać, o jakie zmiany powinna wnioskować Rada?
Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie
 1. Rolnictwo i leśnictwo
 2. Drogi, transport, łączność
 3. Sport, rekreacja i turystyka
 4. Gospodarka mieszkaniowa
 5. Wydatki na administrację publiczną i promocję
 6. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe
 7. Oświata i wychowanie
 8. Ochrona zdrowia
 9. Pomoc społeczna
 10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Co Pani/ Pana zdaniem może być źródłem dodatkowych lub zwiększonych wpływów do budżetu powiatu?
Samorząd powiatu może starać się o dotacje celowe m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Na realizację jakich, kluczowych dla rozwoju Pani/ Pana powiatu inwestycji, należy Pani/ Pana zdaniem pozyskiwać środki unijne?
Typowym sposobem wspierania przez samorząd powiatu realizacji zadań publicznych jest dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek realizujących te zadania. Prosimy ocenić potrzebę realizacji wymienionych działań w Pani/ Pana powiecie.
wymaga pilnej realizacji raczej wymaga realizacji raczej nie wymaga realizacji zdecydowanie nie wymaga realizacji
Zakup radiowozów dla policji
Zakup samochodów strażackich i sprzętu ratowniczego dla straży pożarnej (państwowej i ochotniczej)
Zakup nowoczesnego sprzętu łącznościowego dla służb ratowniczych
Zakup pojazdów transportu zbiorowego (np. autobusów)
Zakup karetek pogotowia dla szpitali i/lub stacji pogotowia ratunkowego
Zakup sprzętu medycznego dla szpital
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla urzędów i instytucji samorządowych na terenie powiatu – w celu rozwijania e-administracji
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności w radzie powiatu?