KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Zapytaliśmy posłów i posłanki IX kadencji Sejmu o konsekwencje pandemii COVID-19 oraz o stan zdrowia psychicznego w Polsce.

Kwestionariusz składa się z czterech pytań. Dotyczą one m.in.: działań, które mogłyby poprawić system ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, deficytowej specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży czy wysokości nakładów przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Pytania przygotowaliśmy wspólnie z ekspertami i ekspertkami w dziedzinie zdrowia psychicznego. Współpracowali z nami:

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Angelika Friedrich, założycielka inicjatywy Nastoletni Azyl
 • Anna Gromada, socjolożka i ekonomistka, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielka Fundacji Kaleckiego
 • dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, jedna z założycieli Fundacji eFkropka
 • Magdalena Leczkowska, pedagożka
 • Justyna Suchecka, dziennikarka edukacyjna
 • Dominika Ustjan, psycholożka kliniczna, SWPS
 • Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia
Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
W 2020 r. nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły 5,03 proc. PKB, z czego na ochronę zdrowia psychicznego przeznaczono ok. 3 proc. budżetu zdrowotnego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
a. Należy podnieść nakłady na ochronę zdrowia psychicznego.
b. Nakłady na ochronę zdrowia psychicznego są w odpowiedniej wysokości, należy ulepszyć ich wykorzystanie.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie a
 2. Raczej a
 3. Zdecydowanie b
 4. Raczej b
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.