Twój Ruch

Informacje ogólne

Adres:
00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 39 (wejście od podwórza)

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Janusz Palikot 6.10.2013 – 2.03.2019
2 Barbara Nowacka 20.06.2015 – czerwiec 2017
3 Kamil Żebrowski od 2.03.2019
Zobacz więcej
Zwiń

Założyciele

Lp. Imię i nazwisko
1 Janusz Palikot
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Nie dotyczy

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Twój Ruch
Adres siedziby partii: ul. Nowy Świat 39 Warszawa
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Twojego Ruchu
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 238 378,67 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 1 238 249,95 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 435 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 435 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 4,37 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 1 233 955,94 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 285 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 285 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 3698,36 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 1020,06 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 3324,96 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 1020 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,06 PLN
Wydatki/koszty
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Inne
Kwota: 1020 PLN
Opis: prowizje bankowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 1 261 382,30 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 1 185 500 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 86 500 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 146 523 PLN
Zużycie materiałów i energii: 22 009,18 PLN
Usługi obce: 899 004,43 PLN
Pozostałe cele: 12 910,55 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 75 882,30 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 86 562,22 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 86 100 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 462,22 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Twój Ruch
Adres siedziby partii: ul. Nowy Świat 39, Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Danuta Wójcik
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Przewodniczący Ruchu, Skarbnik Twojego Ruchu
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 1 234 383,89 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 1 234 383,89 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa, ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 konto statutowe: 39 1 020 1 042 0 000 8 302 0 273 6 395 konto subwencji: 81 1 020 1 042 0 000 8 402 0 273 7 724 bilans otwarcia: 362,32 PLN wpływy: 1 234 021,57 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 60,00 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 60,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 5,63 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 1 233 955,94 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 3024,84 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 3024,84 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa, ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 Fundusz Wyborczy: 76 1020 1042 0000 8502 0273 7716 bilans otwarcia: 2304,84 PLN wpływy: 720,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 720,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,12 PLN
Wydatki/koszty
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Inne
Kwota: 720,00 PLN
Opis: prowizje bankowe
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 1 280 922,19 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa, ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 konto subwencji: 81 1 020 1 042 0 000 8 402 0 273 7 724 BO: 46 960,37 PLN %: 5,88 PLN 1 233 955,94 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 1 249 048,75 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 141 000,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 64 226,32 PLN
Zużycie materiałów i energii: 25 976,76 PLN
Usługi obce: 1 000 395,08 PLN
Pozostałe cele: 17 450,59 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 1 108 048,75 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 31 873,44 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa, ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 Fundusz Ekspercki: 86 1 020 1 042 0 000 8 402 0 273 7 732 BO: 512,21 PLN %: 0,01 PLN 141 000,00 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 141 512,22 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 141 450,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 62,22 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Twój Ruch
Adres siedziby partii: Warszawa, ul. Nowy Świat 39
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Bogusława Życińska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Twojego Ruchu
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 2 792 759,34 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 2 792 759,34 PLN
Opis: bilans otwarcia: 196,14 PLN wpływy: 2 792 563,20 PLN PKO BP SA, Warszawa ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 39 1 020 1 042 0 000 8 302 0 273 6 395 - konto statutowe 81 1 020 1 042 0 000 8 402 0 273 7 724 - konto subwencji
Pochodzące od osób fizycznych
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 60,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 10,00 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 17,79 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: PKO BP
Kwota: 0,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 2 792 475,41 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 0,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 6893,66 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa, ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 Fundusz Wyborczy: 76 1020 1042 0000 8602 0273 7716 bilans: 1469,90 PLN wpływy: 5424,06 PLN
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 924,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 4500,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,06 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 4588,82 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 3664,82 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 3664,82 PLN
Inne
Kwota: 924,00 PLN
Opis: prowizje bankowe
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 2 814 260,37 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 konto subwencji: 81 1 020 1 042 0 000 8 402 0 273 7 724 BO: 21 770,76 PLN odsetki: 14,20 PLN łącznie: 2 792 475,41 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 2 767 300,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 150 000,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 4500,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 209 002,75 PLN
Zużycie materiałów i energii: 85 766,98 pLN
Usługi obce: 2 263 610,44 PLN
Podatki i opłaty: 5926,00 PLN
Pozostałe cele: 34 015,66 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Uwagi: suma wydatków na cele statutowe: 2 598 321,83 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 46 960,37 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 236 785,51 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 Fundusz Ekspercki: 86 1 020 1 042 0 000 8 402 0 273 7 732 BO: 86 782,78 PLN odsetki: 2,73 PLN nieopisana kwota: 150 000 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 236 273,30 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 512,21 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Twój Ruch
Adres siedziby partii: ul. Nowy Świat 39, Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
skarbnik Bogusława Życińska
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Skarbnik Twojego Ruchu
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 9 490 805,67 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Pochodzące od osób fizycznych
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 140,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 3609,57 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 18,62 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 9776,52 PLN
Opis działalności: najem pomieszczeń i samochodów na rzecz komitetów wyborczych
Kwota: 9776,52 PLN
Kredyty
Kwota: 2 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: PKO BP
Kwota: 2 000 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Opis: nie dotyczy
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 7 468 033,083 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Opis: nie wystąpiły - w 2015r. nie było takich zdarzeń
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Opis: bilans otwarcia: 38 948,36 PLN; wpływy: 2 713 633,81 PLN; razem: 2 752 582,17 PLN
od osób fizycznych
Kwota: 402 362
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 402 362
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 965 000,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 1 321 600,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,48 PLN
Inne
Kwota: 24 671,63 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 2 726 904,68 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 1 152 166,59 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 1 103 000 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 6755,99 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 463 982,10 PLN
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 7 468 033,83 PLN
Opis: PKO BP SA, Warszawa ul. Puławska 15 IV Centrum Korporacyjne, ul. Nowogrodzka 35/41 81 1020 1042 0000 8402 0273 7724
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 7 446 263,07 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 380 000,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 1 321 600,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 491 473,11 PLN
Zużycie materiałów i energii: 123 897,72 PLN
Usługi obce: 2 244 734,44 PLN
Podatki i opłaty: 8990,00 PLN
Pozostałe cele: 44 881,87 PLN
Suma spłaconych kredytów: 2 830 489,79 PLN (łącznie z odsetkami)
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 21 770,76 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 315 951,00 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 315 951,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 86 782,78 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl