Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1971-01-17, Poznań
Zawód: historyk
Wykształcenie: wyższe
Historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2002 prowadził biuro tłumaczeń. Pracował jako doradca prezesa Zakładu Pracy Chronionej Edica S.A. (1997-2005) oraz doradca prezesa PFRON (1999-2002). Był pracownikiem Stowarzyszenia „Środowisko... dla niepełnosprawnych EKO SALUS” (2007-2008) oraz doradcą prezesa Portu Lotniczego Poznań-Ławica. W latach 2002-2005 radny Poznania. Należał do ZChN, Przymierza Prawicy, PiS. Od 2011 r. członek partii Platforma Obywatelska. Członek licznych stowarzyszeń i klubów konserwatywnych. Poseł w okresie 2005-2007 i 2008-2011 (V i VI kadencja, zajął miejsce Zyty Gilowskiej). Senator od 2011 r. (VIII-IX kadencja). W Sejmie był członkiem komisji: polityki społecznej (dwukrotnie); ds. Unii Europejskiej (dwukrotnie). W Senacie pracował w komisjach: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz spraw Unii Europejskiej. Obecnie pracuje w komisjach: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz w komisji ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro senatorskie Jana Libickiego ul Piłsudskiego 62, 64-600 Oborniki tel. 502 042 827

Napisz do polityka

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 18.06.2018
Senat RP IX kadencji, senator niezrzeszony
źródło
od 29.08.2017
Senat RP IX kadencji, członek, Senacki Zespół Monitorowania Praworządności
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 21.03.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


O związkach zawodowych

Chcę jedynie przestrzegania prawa. Dlatego przygotowuję ustawę antyzwiązkową. To będzie taka pokojowa i demokratyczna pałka, dla działaczy związkowych znacznie bardziej dotkliwa niż policyjna. Ci ludzie żyją z politycznego chuligaństwa i robią to w majestacie prawa. To patologia.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 2013-09-xx

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
PO
89 Piła
Przeciwko istnieniu Urzędów Pracy

Jak dotąd nie spotkałem nikogo, kto by przez Urząd Pracy znalazł pracę! - oświadczył senator PO (wcześniej PJN, wcześniej PiS) Jan Libicki. Zapowiedział, iż chciałby likwidacji Urzędów Pracy.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 2013-07-xx

sprawy ogólnopolskie
rynek pracy
PO
89 Piła
O homoseksualizmie

Homoseksualizm to realizowanie swojej seksualności niezgodnie z naturalnym porządkiem rzeczy. Naturalny porządek rzeczy prowadzi do tego, że w swojej istocie akt seksualny prowadzi do prokreacji. Akt homoseksualny nie prowadzi do prokreacji. Dlatego homoseksualizm można uznać za pewne wynaturzenie. Propagowanie tej skłonności, to jest złe zjawisko społeczne, którego nie powinno się rozszerzać

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 2012-05-xx

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
związki partnerskie
PO
89 Piła
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2011)

Dane kontaktowe
E-mail
filipl@wp.pl
E-mail alternatywny (opcjonalnie)
Strona internetowa
http://www.libicki.pl/
Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z obywatelami
Nasza klasa
Facebook
http://www.facebook.com/flibicki
Goldenline
Twitter
Gadu-Gadu
Skype
Inne
http://www.youtube.com/user/filipidus/
Adres biura poselskiego/senatorskiego
Adres
ul. Działyńskich 7 61-767 Poznań
Telefon
+48 61 852 95 79
E-mail
filipl@wp.pl
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Dodatkowe informacje o wykształceniu
Wydział historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Aktywność zawodowa
W latach 2002-2005 Radny Miasta Poznania, poseł na Sejm V, VI kadencji. W latach 1998-2002 członek zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. W latach 1999-2002 doradca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Członek założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W latach 2001-2002 członek Przymierza Prawicy, a następnie do roku 2009 członek Prawa i Sprawiedliwości. Od 2010 do 2011 członek odpowiednio koła poselskiego Polska Plus oraz Klubu Parlamentarnego PJN. Od lipca 2011 członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Prześladowaniom Chrześcijan na Świecie. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.
W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
Jakie są najważniejsze motywy, dla których podjęła Pani/ podjął Pan decyzję o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu RP?
Byłem posłem od 2005, chcę kontynuować tę pracę. Zdecydowałem się na kandydowanie do Senatu, ponieważ te wybory odbywają się w okręgach jednomandatowych, co pozwala wyborcom docenić pracę człowieka, a nie partii, którą reprezentuje.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą
W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Pełniłam/pełniłem tą funkcję bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi 2011. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny rady gminy
Radny rady powiatu
Radny sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł/ senator?
Chciałbym się skupić na pomocy osobom niepełnosprawnym, szczególnie poprzez likwidację pułapki rentowej (osoby niepełnosprawne mogą dorabiać do renty tylko do pewnej wysokości) i likwidację barier architektonicznych. Planuję też rozwijać pracę zespołów parlamentarnych, którym przewodniczę: chcę zająć się prześladowaniami chrześcijan na świecie, np. w Nigerii; będę także pracować nad poprawą stosunków gospodarczych z Rosją, co uważam za drogę do poprawy relacji z naszym sąsiadem.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Na poziomie własnego okręgu wyborczego planuję zająć problemem osób z wyższym wykształceniem, które pracują nie w swoim zawodzie, poniżej swych kwalifikacji lub są bezrobotne. Mam pomysł inspirowany rozwiązaniem w Czechach, by przenieść finansowanie szkolnictwa wyższego na rzecz szkolnictwa technicznego, zawodowego.
W jaki sposób planuje Pani/ Pan przekazywać obywatelom informacje o swojej działalności w Parlamencie?
 1. Regularne spotkania z obywatelami w okręgu
 2. Prowadzenie strony internetowej
 3. Prowadzenie bloga
 4. Organizacja wizyt studyjnych, spotkań i konferencji
 5. Udzielanie wywiadów do prasy i mediów elektronicznych
 6. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, biuletynów, książek)
 7. Inne (jakie?): Przez pracę biura senatorskiego, przez bezpośredni kontakt z wyborcami (podaję publicznie nr swojego telefonu).
Czy w pracy posła / senatora będzie Pani/ Pan korzystać ze wsparcia ekspertów?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prosimy o podanie w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami planuje Pani/ Pan współpracować?
Za ekspertów uważam ludzi, którzy do mnie przychodzą ze swoimi sprawami. Zawsze pytam ich o propozycje rozwiązań. W sprawach osób niepełnosprawnych, skorzystałem raz z ekspertyzy w sprawie zwiększenia dostępności narciarstwa dla osób niepełnosprawnych. Zazwyczaj zamawiam ekspertyzę do konkretnej sprawy.
Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
Za największe osiągnięcie poprzedniej kadencji uważam uchwalenie ustawy o emeryturach pomostowych. Za największy sukces polityczny uważam wygranie drugi raz z rzędu wyborów przez PO.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament poprzedniej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawę o emeryturach pomostowych.
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które zapisy w Konstytucji RP powinny zostać Pani/ Pana zdaniem zmienione?
Należy zwiększyć kompetencje Prezydenta. Obecnie są one zbyt ograniczone w stosunku do mocnego mandatu uzyskiwanego przez prezydenta w wyborach powszechnych. Co do dyskusji o Senacie, jestem przeciw jego likwidacji, ale uważam, że można rozmawiać o jego kompetencjach. Może to być miejsce, gdzie osoby o dużym doświadczeniu politycznym, np. byli premierzy i prezydenci, mieliby zagwarantowaną przestrzeń pracy i dzielenia się doświadczeniem przy tworzeniu prawa.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie Pani/ Pana zdaniem nowe kompetencje powinny być przyznane województwom?
Jestem za dużą decentralizacją. Między innymi część zadań opieki zdrowotnej powinna zostać przeniesiona na poziom regionalny.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie
Można odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii przez obywateli poprzez dobrowolne wpłaty celowe.
Partie polityczne powinny mieć zaplecze merytoryczne w postaci fundacji politycznych finansowanych na zasadach organizacji pozarządowych.
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3%.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Głosowałem za obniżeniem finansowania partii z budżetu państwa, choć nie wiem, jakie wprowadzić mechanizmy kontroli przejrzystości tego finansowania.
Czy popiera Pani/ Pan wprowadzenie następujących zmian w systemie wyborczym?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zniesienie ciszy wyborczej.
Wprowadzenie głosowania przez internet.
Podniesienie wysokości parytetów (obecnie, aby zarejestrować listę kandydatów, musi się na niej znajdować co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn).
Zniesienie kwot na listach wyborczych (parytetów płci).
Wprowadzenie tzw. systemu suwakowego (obowiązek umieszczania na liście wyborczej na przemian kobiet i mężczyzn).
Wprowadzenie obowiązku przeprowadzania prawyborów przez partie polityczne finansowane z budżetu państwa przed ogłoszeniem list kandydatów w wyborach powszechnych.
Obniżenie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Podniesienie progu wyborczego (obecnie wynosi on 5%).
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie uważam systemu kwotowego za dobry, który pomaga zwiększyć udział kobiet w życiu publicznym, ale skoro to zostało wprowadzone, więc już bym tego nie znosił.
Poniżej wymieniliśmy wybrane obszary polityk publicznych. Które z nich uczyni Pani/ Pan głównym przedmiotem swojego działania w Parlamencie? W dalszej części kwestionariusza pojawią się krótkie bloki pytań związane jedynie z zaznaczonymi przez Panią/ Pana obszarami.
 1. Uczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy (5 pytań)
 2. Sprawy europejskie (5 pytań)
 3. Polityka zagraniczna (6 pytań)
 4. Polityka gospodarcza (6 pytań)
 5. Budżet państwa i podatki (4 pytania)
 6. Polityka społeczna i rynek pracy (10 pytań)
 7. Edukacja (6 pytań)
 8. Szkolnictwo wyższe (6 pytań)
 9. Kultura (8 pytań)
 10. Ochrona zdrowia (8 pytań)
 11. Rolnictwo (5 pytań)
 12. Współpraca rozwojowa (6 pytań)
 13. Polityka migracyjna (5 pytań)
 14. Energetyka (4 pytania)
 15. Infrastruktura (9 pytań)
 16. Ochrona środowiska (8 pytań)
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski i Komisja Europejska, prowadzące politykę na rzecz interesów całej wspólnoty).

B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia).
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Budżet Unii Europejskiej powinien służyć przede wszystkim:
 1. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi
 2. Podnoszeniu spójności społeczno–gospodarczej pomiędzy regionami
 3. Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających
 4. Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu
 5. Integracji polityki budżetowej państw członkowskich
Kiedy według Pani/ Pana Polska powinna przyjąć europejską walutę euro?
 1. Najszybciej jak to będzie możliwe, czyli do 2016 roku
 2. W momencie, gdy będą najbardziej sprzyjające temu warunki ekonomiczne
 3. Najpóźniej jak to będzie możliwe
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Istnieje wiele kwestii do rozważenia, np. przelicznik, jakie warunki ekonomiczne byłyby dla nas najkorzystniejsze i dopiero wtedy wprowadzać euro.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.

B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w Unii Europejskiej koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Budżet na lata 2013-19.
2.
Działania antykryzysowe, szczególnie w obszarze politycznym.
3.
Działania polityczne w stosunku do państw, które nie są w UE, np. Ukrainy.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Nasza polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską, współtworzeniu i przestrzeganiu reguł w niej obowiązujących.
B. Nasza polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności Polski, nawet za cenę wystąpienia z Unii Europejskiej.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie:
Dwóch największych sojuszników Polski
Dwóch największych przeciwników Polski
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dobiera się dziś sojuszników stosownie do spraw, choć np. determinuje nas członkostwo w NATO.
Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna zacieśniać współpracę z wybranymi krajami w dziedzinie obrony?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy wymienić najważniejsze państwa, z którymi Polska powinna zacieśniać współpracę w dziedzinie obrony.
Dla mnie to pytanie jest pytaniem o tarczę antyrakietową, więc zacieśnienie współpracy z USA.
Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska powinna podejmować bardziej zdecydowane działania w kwestii naruszeń praw człowieka w innych krajach, niezależnie od ich pozycji i siły ekonomicznej.
Polska powinna uczestniczyć w operacjach zbrojnych poza swoim terytorium.
Wojsko Polskie może być wysyłane za granicę tylko w przypadku klęsk żywiołowych lub w celu ochrony misji ONZ i NATO.
Polska powinna była wziąć udział w operacji ONZ w Libii.
Kraje, które nie przestrzegają w pełni standardów demokratycznych (np. Azerbejdżan, Białoruś), powinny być w dalszym ciągu objęte programem Partnerstwa Wschodniego.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Chcę powiedzieć, że w kwestii prac człowieka Polska robi bardzo dużo na rzecz obrony praw chrześcijan na świecie. To uważam za poważny wkład Polski. Chciałbym żeby robiła jeszcze więcej, ale robi bardzo dużo.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom w sprawach związanych z Białorusią?
 1. Należy wspierać opozycję tak, by Białoruś stała się krajem demokratycznym.
 2. Należy wspierać działania zmierzające do zmian na Białorusi tak, aby ułatwiać polskim przedsiębiorcom prowadzenie tam swobodnie interesów.
 3. Sytuacja polityczna i gospodarcza Białorusi jest wewnętrzną sprawą tego suwerennego kraju.
 4. Nie mam zdecydowanej opiniii w tej sprawie.
Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych Polski w dziedzinie polityki zagranicznej koniecznych do zrealizowania w obecnej kadencji Parlamentu.
1.
Partnerstwo Wschodnie
2.
Działania na rzecz akcesji do UW naszych wschodnich sąsiadów.
3.
Działania na rzecz integralności UW i współpraca z NATO.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. Z przestępczością należy walczyć „twardo”, nawet jeśli miałoby to ograniczać prawa i swobody zwykłych obywateli.

B. Z przestępczością należy walczyć, ale tak, by nie ograniczać praw i swobód zwykłych obywateli.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Myślę, że samo wykonywanie prawa byłoby wystarczające dla ochrony przed przestępczością i wtedy nie byłoby potrzeby zaostrzania prawa kosztem ograniczenia praw i wolności obywatelskich, ale z drugiej strony uważam, że państwo powinno mieć środki ochrony obywateli przed szczególnie niebezpiecznymi przestępcami, np. wielokrotnym mordercą, którego pobyt w więzieniu nie zmienił się na korzyść.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Kościół powinien być od państwa całkowicie oddzielony i nie powinien zajmować się polityką.

B. Kościół powinien mieć znaczny wpływ na sprawy państwa i jego politykę.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam, że istnieje rozdział Kościoła od państwa, ale jednocześnie uważam, że Kościół ma prawo wypowiadać się w kwestiach nauczania, np. in vitro, handlu w niedzielę.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. Osobom zajmującym wysokie stanowiska w aparacie władzy PRL, a także agentom SB powinno się obecnie zabronić zajmowania wysokich stanowisk publicznych.

B. Nie warto dziś interesować się PRL-owską przeszłością osób zajmujących obecnie stanowiska publiczne – ważne jest to, co osoby te robią teraz.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Uważam, że dziś to kwestia coraz bardziej nieaktualna z powodów biologicznych.
Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?
 1. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety.
 2. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być dopuszczalne pod określonymi warunkami.
 3. W moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dążyć do przywrócenia w polskim prawodawstwie kary śmierci w przypadku morderstwa.
Należy znieść obowiązek oddawania strzału ostrzegawczego.
Należy wprowadzić możliwość rejestracji związków partnerskich.
Czy Pani/ Pana zdaniem w Polsce jakieś mniejszości lub grupy społeczne są dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy Pani/ Pana zdaniem należy znieść przepis art. 212 Kodeksu Karnego przewidujący odpowiedzialność karną za zniesławienie?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Choć uważam, że z zawodem polityka łączy się kwestia ostrego wyrażania negatywnej opinii o polityku.
Czy Pani/ Pana zdaniem uprawnienia służb specjalnych:
 1. Powinny zostać rozszerzone
 2. Powinny pozostać takie jak obecnie
 3. Powinny zostać ograniczone
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy uważa Pani/ Pan, że istnieją okoliczności (np. ważny interes publiczny, walka z terroryzmem, ochrona życia obywateli, walka ze zorganizowaną przestępczością), w których wymienione poniżej prawa i wolności obywatelskie mogłyby być zawieszone?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prawo do prywatności
Prawo do wolności od tortur
Prawo do wolności osobistej
Prawo do wolności stowarzyszania się i wolności pokojowych demonstracji
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Prawo do swobody praktyk religijnych
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? prosimy wybrać jedną odpowiedź
A. W moim przekonaniu miękkie narkotyki powinny być zalegalizowane.

B. W moim przekonaniu posiadanie i handel wszelkimi narkotykami powinny być całkowicie zakazane.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu co do zasady decyzja o przeprowadzeniu eutanazji powinna należeć do chorego.

B. W moim przekonaniu pod żadnymi warunkami nie jest dopuszczalne przeprowadzanie eutanazji.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?
A. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne powinna być dopuszczalna.
B. W moim przekonaniu adopcja dzieci przez pary homoseksualne w żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalna.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Nauczanie religii powinno być obecne w szkołach.
Duchowni powinni brać udział w uroczystościach państwowych.
Uroczystości państwowe powinny mieć wymiar religijny.
Powinien obowiązywać zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej