Wybory

Kandydatka na posłankę

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg: 35
Miejsce na liście: 10
Przynależność do partii: nie należy do partii politycznej
Miejsce zamieszkania: Olecko

Informacje ogólne

Zawód: pielęgniarka

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Emilia Urbanowicz
Data urodzenia
8 lipca 1959
Miejsce urodzenia
Ostatnio wykonywany zawód
pielęgniarka/nauczyciel
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
mgr pielęgniarstwa - Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa, Studium Pedagogiczne – Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, Studia podyplomowe - Wszechnica Mazurska w Olecku, Wydział Administracji i Zarządzania , Studia podyplomowe – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - Coaching profesjonalny- metody i praktyka
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
35
Komitet wyborczy:
PSL
Numer na liście wyborczej:
10
Dane kontaktowe
 1. Adres email
 2. Telefon
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  Facebook: fb.com/emilia.urbanowicz.olecko
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
Od 20 lat jestem dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku (popularna nazwa Hospicjum w Jaśkach), wcześniej pielęgniarka naczelna SPZOZ w Olecku, nauczyciel akademicki i nauczyciel zawodu Studium Medycznego w Suwałkach. Jestem członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy (od 2015r.) Wśród moich kompetencji na uwagę zasługują i mogą być przydatne znajomość zagadnień zawodowych, przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, znajomość programów i dokumentów strategicznych krajowych jak i regionalnych, umiejętność analizy dokumentów, umiejętności zarządzania, organizacji pracy, pracy w zespole. Ponadto sprawna komunikacja interpersonalna, umiejętność częstego i szybkiego przestawiania się z jednej czynności na inną, zmiany formy aktywności, warunków pracy, metod działania, które wymagają różnych umiejętności i zdolności. Ponadto odpowiedzialność, rzetelność, empatia, terminowość, dokładność, ciekawość i chęć podnoszenia kompetencji, a także samokontrola i odporność emocjonalna, umiejętność panowania nad emocjami, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych, konsekwencja w dążeniu do celu. Potwierdzeniem moich kompetencji i predyspozycji są osiągnięcia. Utworzenie zakładu opieki długoterminowej W oparciu o trendy demograficzne zainicjowałam utworzenie zakładu opieki zdrowotnej o charakterze długoterminowym. W 2000 roku rozpoczął działalność Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej. Od początku kieruję jego działalnością. Zakład liczy 98 łóżek, średnia wieku pacjentów tego zakładu to 75 lat. Dostrzegając potrzeby podopiecznych zróżnicowałam profil opieki tak, by był tam zarówno Zakład Opiekuńczo Leczniczy Ogólny, Psychiatryczny, Hospicjum Stacjonarne jak i Pielęgniarska Opieka Domowa i Hospicjum Domowe. Opracowuję i wdrażam standardy i procedury postępowania, ciągle doskonaląc jakość świadczonych w nim usług. Pokonałam trudności związane z procedurą tworzenia zakładu jak również prowadzeniem remontów, modernizacji, wyposażeniem zakładu. Moją ważną umiejętnością jest prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej. Utworzenie Stowarzyszenia Zdobyte doświadczenie wykorzystałam w 2004 roku w tworzeniu Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej JAŚKI W 2008 roku w/w Stowarzyszenie z mojej inicjatywy utworzyło Dom Pomocy Społecznej. DPS spełnia wymagane standardy, posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego na czas nieokreślony. W Domu mieszka 19 osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, głównie otępiennymi. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Utworzenie Klubu Seniora WRZOS, Agencji Opiekuńczej i Instytucji szkoleniowej W 2010 roku w ramach działalności Stowarzyszenia podjęłam inicjatywę utworzenia Klubu Seniora jako formy wsparcia Seniorów w zakresie pobudzania do aktywności społeczno kulturalnej. Praca na rzecz poprawy jakości współpracy międzyresortowej W latach 2012 – 2013 byłam koordynatorem pracy szesnastoosobowego zespołu, którego zadaniem było opracowanie standardów branżowych m.in. z zakresu, pomocy społecznej, oraz przygotowanie poradnika dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS (POKL) realizowanym przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko. Celem opracowania było dostarczenie czytelnikom wiedzy w zakresie metod postępowania ukierunkowanych na osiągnięcie ustalonego standardu realizowanej usługi. W Poradniku opisano skomplikowane problemy zapewniania jakości i zarządzania jakością, akcentując przede wszystkim znaczenie standardów usług społecznych. Praca na rzecz prowadzenia dialogu obywatelskiego Jestem autorką licznych dokumentów, opracowań, kilkunastu projektów, które uzyskały dofinansowanie i były realizowane na rzecz lokalnej społeczności. M.in. projekty „Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim” realizowany w latach 2013 - 2015 oraz „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim” realizowany w latach 2013 - 2015, przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich głównym celem było wzmocnienie dialogu obywatelskiego, konsultacji społecznych, przepływu informacji i jakości współpracy międzyresortowej. Pozyskiwanie środków zewnętrznych Jestem autorką wielu projektów realizowanych ze środków zewnętrznych m.in. „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” realizowany przez Powiat Olecki do końca kwietnia 2016 roku. Działanie dofinansowane było w wysokości ponad 4 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13:Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Celem podejmowanych działań było zmniejszenie zagrożenia utraty zdrowia i życia przez mieszkańców powiatu spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Aktywnie uczestniczę w życiu publicznym, jestem otwarta na współpracę, pomoc innym w zakresie aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, jestem osobą sumienną, zaangażowaną, uczciwą. W pracy zawodowej i społecznej za najważniejsze uważam dobro podopiecznych i ich rodzin, zawsze kieruję się zasadami etycznymi i moralnymi.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Gruntowna reforma służby zdrowia, zwiększenie ilości lekarzy i pielęgniarek.
2
Reforma sektora energetycznego, diametralne zwiększenie ilości energii z OZE, w szczególności fotowoltaiki.
3
Przygotowanie realnej, systemowej opieki nad osobami starszymi.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie połączeń kolejowych i poprawa jakości dróg prowadzących na Mazury.
2
Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia.
3
Przywrócenie Małego Ruchu Granicznego z Rosją.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Umiejętności społeczne, komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, przedsiębiorczości, innowacyjności, znajomość języków obcych, umiejętność samokształcenia, poszukiwania wiedzy i rozwiązań
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Parlamentarzyści, pracując w komisjach, specjalizują się w wybranych politykach. Którymi z nich zamierza się Pani/Pan zajmować w Sejmie lub Senacie?  W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się tylko pytania dotyczące wybranych przez Panią/Pana tematów. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania – w Pani/Pana profilu wyświetlą się tylko pytania, na które została udzielona odpowiedź.
 1. Ustrój państwa (3)
 2. Prawa i wolności obywateli (8)
 3. Klimat i energetyka, ochrona środowiska (4)
 4. Edukacja (5)
 5. Nauka (2)
 6. Gospodarka i rozwój regionalny (8)
 7. Rolnictwo i prawa zwierząt (4)
 8. Cyfryzacja (2)
 9. Kultura (4)
 10. Polityka społeczna, demografia i rynek pracy (4)
 11. Usługi publiczne (mieszkania, przestrzeń publiczna, transport) (5)
 12. Zdrowie (3)
 13. Sprawy zagraniczne i obronność (9)
 14. Migracje (4)
Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi.  Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budowa dziennych domów opieki dla dorosłych osób zależnych oraz zapewnienie ich finansowania w długim okresie.
 2. Rozwój sieci domów spokojnej starości.
 3. Wspieranie rodzin w opiece nad zależnymi osobami starszymi np. poprzez ulgi podatkowe, zasiłki lub płatne urlopy opiekuńcze.
 4. Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające, by sprostać wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym.  W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w  najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Budowę sieci żłobków.
 2. Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
 3. Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
 4. Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
 2. Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
 3. Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
 4. Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
 5. Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
 6. Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
 7. Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
 8. Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB.  Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady? 
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Rozwój sieci gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ)
 2. Rozwój sieci przychodni ze specjalistyczną opieką zdrowotną
 3. Rozwój szpitali ze specjalistyczną opieką zdrowotną
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne, jakie?
  Doszacowanie wszystkich świadczeń zdrowotnych
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
wszystkie obszary ochrony są niedoszacowane i ograniczony dostęp przez nałożone limity, nie mozna wskazać jednego obszaru, który powinien być priorytetem ponieważ wszystkie są ze sobą połączone
Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.  Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. To, ile szpital lub przychodnia mogą wykonać badań lub zabiegów, powinno zależeć wyłącznie od możliwości placówki – liczby zatrudnionych lekarzy i dostępności sprzętu – a nie od kontraktu przyznanego przez NFZ.
 2. Każdy pacjent powinien opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
 3. Pacjenci powinni sami opłacać leczenie na zasadzie opłaty za usługę.
 4. Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w nowocześniejszej technologii.
 5. Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
 6. Całość świadczeń powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
 7. Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy.  Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat?
Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują.
 1. Należy zwiększyć środki w budżecie państwa przeznaczone na ochronę zdrowia
 2. Należy zwiększyć liczbę studentów i co roku wykształcać większą liczbę lekarzy
 3. Należy poprawić warunki pracy w szpitalach i przychodniach
 4. Należy stworzyć zachęty dla lekarzy, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej, do tego, by wracali do kraju
 5. Należy zatrudnić lekarzy z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 6. Należy zwiększyć personel administracyjny, żeby odciążyć personel medyczny
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Lidia Lalak-Szawiel
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
12
zgodność
92%
Katarzyna Paluch
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
11
zgodność
92%
Marcin Kalemba
Polskie Stronnictwo Ludowe
wspólne pytania
11
zgodność
92%

Najmniej zgodni politycy

Maria Gmyz
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
7
zgodność
40%
Jadwiga Emilewicz
Prawo i Sprawiedliwość
wspólne pytania
8
zgodność
41%
Krzysztof Markowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
6
zgodność
44%

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: