PE: Pięciu Polaków przedstawi sprawozdania na sesji

Krystyna Łybacka, była minister edukacji, przedstawi raport na temat europejskiego systemu edukacji, a Bogdan Zdrojewski, były minister kultury – na temat barier w dostępie do kultury w UE. Posłowie zajmą się także sprawozdaniami Danuty Hübner, Jarosława Wałęsy i Tadeusza Zwiefki.

Krystyna Łybacka (S&D, SLD), członkini komisji kultury i edukacji, zaprezentuje propozycje unowocześnienia europejskiego systemu edukacji. Europosłanka wzywa Komisję Europejską do zwiększenia nakładów na program wymiany między instytucjami badawczymi i edukacyjnymi Erasmus+ i zacieśniania współpracy naukowej między państwami w Europie. Łybacka uważa, że należy wzmacniać również system boloński, w ramach którego od 1999 r. 29 państw ujednolica systemy szkolnictwa wyższego, promuje mobilność studentów i pracowników naukowych oraz uznaje swoje dyplomy.

Europosłanka zachęca również państwa członkowskie do inwestowania co najmniej 2 proc. PKB w szkolnictwo wyższe. Przyjęcie dokumentu nie pociągnie za sobą żadnych zmian w prawie.

Bogdan Zdrojewski (EPP, PO), z tej samej komisji parlamentarnej, przygotował raport o barierach w dostępie do kultury w Unii. Zdrojewski, powołując się na wyniki Eurobarometru, twierdzi, że największym problemem jest brak popytu na kulturę, a nie brak podaży. Dlatego państwa członkowskie powinny skoncentrować się na inwestowaniu w budowanie zainteresowania kulturą wśród obywateli i włączania w nią wykluczonych grup.

W 2015 r. udział w dowolnych wydarzeniach kulturalnych lub sportowych deklarowało w Polsce niespełna 58 proc. ankietowanych. Najrzadziej w kulturze uczestniczyli Rumunii (29.6 proc.) i Bułgarzy (32 proc.), najczęściej Finowie (86.5 proc.), Holendrzy (88 proc.) i Szwedzi (88.1 proc.).

Wałęsa o pomocy dla Ukrainy

Jarosław Wałęsa z ramienia komisji handlu zagranicznego rekomenduje, przyznanie Ukrainie miliarda euro w pożyczkach. Unijna pomoc miałaby być uzależniona od wprowadzenia przez rząd w Kijowie reform: np. zwiększenia przejrzystości finansów polityków i weryfikacji danych dostarczanych przez prywatne przedsiębiorstwa (m.in. przez wprowadzenie odpowiednich systemów informatycznych). Unia, zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej, oczekuje także, że na Ukrainie powstanie sprawnie funkcjonujący sąd ds. korupcji.

Zwiefka o postępowaniach upadłościowych

Poprawki do rozporządzenia o transgranicznych postępowaniach upadłościowych przedstawi Tadeusz Zwiefka (EPP, PO). Od czasu uchwalenia rozporządzenia w 2015 r. najpierw Chorwacja a następnie kilka innych państw wprowadziły nowe rodzaje postępowań upadłościowych, które muszą zostać dopisane do dokumentu.

Rozporządzenie o zasadach transgranicznych postępowań upadłościowych określa m.in., w jakim państwie należy prowadzić proces, jak przebiega wymiana informacji między członkami UE oraz stwierdza, że wyrok wydany w jednym kraju Wspólnoty musi być uznany przez pozostałe.

Po Brexicie zmiany w składzie PE

W przyszłej kadencji, jeśli Wielka Brytania opuści Wspólnotę, w Parlamencie zostanie 705 posłów. Z 73 miejsc po Brytyjczykach 27 zostanie rozdzielonych między pozostałe państwa. Reszta trafi do rezerwy, gdyby Unia rozszerzała się kiedyś o kolejne państwa (zgodnie z Traktatem posłów może być najwyżej 751). Te zmiany, zawarte w sprawozdaniu przygotowanym przez Danutę Hübner (EPP, PO) i Pedro Silvę Pereirę, portugalskiego socjalistę, Parlament przyjmie już w środę. W połowie kwietnia poparły je państwa członkowskie.

Żadne państwo nie straci miejsc. Najwięcej zyska Francja (pięć), Polska wyśle do Brukseli i Strasbourga jednego posła więcej (w sumie 52). Sposób rozdzielania miejsc, zgodnie z zapisami Traktatu, dalej będzie faworyzował najmniejsze państwa Unii (według reguł z 2014 r. na Malcie na jednego europosła przypada 70 tys. mieszkańców, a w Niemczech blisko 840 tys.).

W lutym Parlament odrzucił pomysł przeznaczenia części miejsc po Brytyjczykach na utworzenie tzw. transnarodowej listy, na którą mogliby głosować wszyscy obywatele Unii Europejskiej niezależnie od regionu i kraju zamieszkania.

Oprócz tego na sesji plenarnej:

  • We wtorek, 12 czerwca, europosłowie zagłosują nad przyjęciem nowych przepisów o monitorowaniu emisji dwutlenku węgla przez samochody ciężarowe. W 2014 r. pojazdy tego typu były odpowiedzialny za jedną czwartą produkcji CO2 w sektorze transportu drogowego. Komisja Europejska stworzyła narzędzie informatyczne, które pozwala dokładniej szacować ilość emisji ze względu na wielkość, kategorię, podzespoły itp.
  • O 15.00 w środę, 13 czerwca, Parlament będzie po raz kolejny debatował o niezależności sądownictwa w Polsce. Przypomnijmy, że w grudniu 2017 r. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę artykułu 7. Jej pierwszy etap czyli stwierdzenie „poważnego ryzyka naruszenia” praworządności wymaga zgody czterech piątych państw członkowskich, a następnie Parlamentu Europejskiego. Teoretycznie uruchomienie artykułu może prowadzić do odebrania Polsce prawa głosu w Radzie.
  • W czwartek, 14 czerwca, odbędzie się głosowanie nad dyrektywą w sprawie wynajmu pojazdów bez kierowców. Nowe prawo umożliwi w każdym kraju członkowskim używanie pojazdów wynajętych przez przedsiębiorstwa działające na terytorium innego kraju UE.

Zobacz najnowsze