Obrady Sejmu w dniach 5, 6 i 10 czerwca 2014 r.

Na 69. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się GMO, zmianami w Kodeksie karnym, Kodeksie pracy oraz prawem podatkowym.

Pierwszego dnia w czwartek odbędą się ślubowania posłów, którzy zastąpią deputowanych wybranych w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Sejm wysłucha w pierwszym czytaniu:
- rządowego projektu ustawy zmian w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustawach,
- rządowego projektu zmian w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustawach,
- komisyjnego projektu zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie postępowania cywilnego,
- poselskiego projektu zmian w Kodeksie pracy,
- poselskiego projektu zmian w Kodeksie karnym,
- poselskiego projektu zmian w Kodeksie karnym.

W piątek Sejm zapozna się w pierwszym czytaniu:
- rządowym projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym,
- poselskim projektem ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956–1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- poselskim projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- poselskim projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawach
- poselskim projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawach

Harmonogram może zostać wzbogacony o czytanie:
- pilnego rządowego projektu zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- rządowego projektu zmian w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

We wtorek 10 czerwca Sejm rozstrzygnie wniosek o utajnienie przebiegu obrad i zapozna się ze sprawozdaniem Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego.

Odbędą się głosowania, w tym nad sprawozdaniami komisji o projektach zmian w ustawach:
- o rachunkowości,
- o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
- o Sądzie Najwyższym,
- o Sądzie Najwyższym,
- Kodeks wyborczy,
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
- Kodeks postępowania cywilnego,
- o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- o ochronie roślin

Oraz:
- uchwałą w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej przy przetargach przeprowadzonych w trybie zamówień publicznych w latach 2007-2010 na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów i Usług Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji oraz przetargach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2011 r. na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej a także przetargach na wykonanie projektów informatycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. oraz Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie,
- uchwałą w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Policji w latach 2007-2010 na kwotę ponad 2 mld zł oraz przy zamówieniach publicznych na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej na kwotę 34 mln zł, wykonanie projektów informatycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego na kwotę 6 mln zł i na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie na kwotę 24 mln zł oraz zamówieniach publicznych realizowanych przez CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze