Prawo i Sprawiedliwość

Informacje ogólne

Adres:
ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa

Finanse partii

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Jarosław Kaczyński od 18.01.2003
2 Lech Kaczyński 29.05.2001 – styczeń 2003
Zobacz więcej
Zwiń

Założyciele

Lp. Imię i nazwisko
1 Lech Kaczyński
2 Jarosław Kaczyński
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
 • Status Kościoła

  Kościół jest po dziś dzień dzierżycielem i głosicielem powszechnie znanej w Polsce nauki moralnej. Nie ma ona w szerszym społecznym zakresie żadnej konkurencji, dlatego też w pełni jest uprawnione twierdzenie, że w Polsce nauce moralnej Kościoła można przeciwstawić tylko nihilizm. Z tych powodów specyficzny status Kościoła katolickiego w naszym życiu narodowym i państwowym jest wyjątkowo ważny; chcemy go podtrzymać i uważamy, że próby niszczenia i niesprawiedliwego atakowania Kościoła są groźne dla kształtu życia społecznego.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  PiS
  wybory 2015
  sprawy ogólnopolskie
  rozdział kościoła od państwa
 • Eurorealizm

  Odrzucamy polityczną poprawność, czyli ograniczenia coraz boleśniej uderzające w wielu Europejczyków, narzucane dziś już nie tylko poprzez agresję kulturową, ale także drogą działań administracyjnych i represji karnych. Nie akceptujemy niekontrolowanej erozji suwerenności europejskich ojczyzn. Naszej wolności będziemy bronić zdecydowanie, wprowadzając najmocniejsze z możliwych bariery prawne przed możliwością takich praktyk wobec Polski. To jest na eurorealizm.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy europejskie
  wybory 2015
  PiS
  integracja europejska
 • Ideologia gender

  Groźne dla rodziny i rodzicielstwa w Polsce jest też szerzenie się ideologii gender. Jej rozpowszechnianie ma charakter sztuczny, warunkowany przede wszystkim przez strumienie środków finansowych, w znacznej mierze zewnętrznych. Niemniej jej oddziaływanie rośnie, szczególnie wśród części młodzieży i przyczynia do szerzenia się postaw niesprzyjających zakładaniu rodzin i posiadaniu dzieci. Postawienie barier szerzeniu się ideologii gender jest ważne. Ważniejsze są jednak działania na rzecz umocnienia rodziny, obrony rodzicielstwa, szczególnej roli matki i szacunku dla macierzyństwa, które powinno być traktowane nie jako obciążenie, ale wyróżnienie i przywilej. Podniesiona musi być też ranga ojcostwa, podkreślana rola wielodzietnej rodziny. Dopiero podjęcie tych wszystkich zabiegów łącznie zmieni obecną niekorzystną sytuację.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy europejskie
  wybory 2015
  PiS
  światopogląd
 • Raport o stanie państwa

  Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych nowy rząd sporządzi raport o stanie państwa, w którym przedstawimy w sposób obiektywny, wolny od propagandy rzeczywistą sytuację w najważniejszych dziedzinach funkcjonowania władz publicznych, społeczeństwa i gospodarki. Będzie to rodzaj bilansu otwarcia dla rządu i wspierającej go większości parlamentarnej, który rozdzieli odpowiedzialność za skutki dotychczasowej polityki oraz za efekty decyzji nowej władzy.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
 • Reorganizacja kancelarii prezesa rady ministrów

  Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zorganizujemy tak, aby obok funkcji aparatu pomocniczego premiera i ministrów bez teki w wykonywaniu bieżących obowiązków wspomagała premiera w wytyczaniu i realizacji polityki państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zadań ponadresortowych i celów strategicznych, oraz stanowiła ośrodek koordynacji działań wszystkich resortów.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
 • Pełnomocnicy rządu

  W miarę potrzeb w strukturze KPRM działać będą pełnomocnicy rządu powoływani do wykonania konkretnych zadań ponadresortowych.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Pełnomocnik rządu do spraw samorządu terytorialnego

  Przede wszystkim przywrócimy funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego. Jest to uzasadnione potrzebą zinstytucjonalizowania relacji między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego i ich reprezentacją, prowadzenia systematycznych prac nad optymalizacją podziału zadań i kompetencji oraz ich finansowania, a także usprawnienia wykonywania kompetencji kontrolnych w stosunku do organów samorządowych przez premiera i wojewodów.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju

  Wielką wagę przywiązujemy do utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju, które będzie odpowiedzialne za politykę przyspieszenia rozwoju kraju z wykorzystaniem środków budżetowych i funduszy europejskich. Na jego czele stanie wicepremier, który w zakresie realizacji strategii rozwoju będzie wykonywał, z upoważnienia premiera, kompetencje władcze w stosunku do pozostałych ministrów. Wicepremier kierujący resortem gospodarki i rozwoju stanie także na czele Państwowej Rady Rozwoju, w której obok wybitnych ekspertów będą zasiadać szefowie niektórych resortów oraz Narodowego Banku Polskiego. Podstawową rolą Rady będzie koordynowanie prorozwojowych działań tych podmiotów.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Rola Ministerstwa Finansów

  Rolę Ministerstwa Finansów ograniczymy do strategicznego planowania finansowego oraz prowadzenia księgowości budżetowej państwa. Finanse publiczne muszą być instrumentem rozwoju gospodarczego i społecznego, a nie celem samym w sobie. Dominująca pozycja ministra finansów w rządzie, co było szczególnie widoczne w ostatnich latach, prowadzi do nadmiernego fiskalizmu, sprzyja myśleniu według zasady „byle nie było gorzej”, krępuje myślenie i działanie w kategoriach rozwoju.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Ministerstwo Energetyczne

  Ze względu na strategiczne znaczenie bezpieczeństwa energetycznego powołamy do życia Ministerstwo Energetyki, które przejmie kompetencje rozproszone obecnie między różne agendy administracji rządowej.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi

  W związku z koniecznością odbudowy polskiej gospodarki morskiej zostanie odtworzone, funkcjonujące w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będą mu podlegać wszystkie odpowiedzialne za gospodarkę morską i żeglugę urzędy, instytucje, agencje, zakłady produkcyjne i usługowe oraz porty.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa

  Przeniesienie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o kluczowym znaczeniu do ministerstw branżowych oraz powierzenie zarządzania pozostałą częścią mienia państwowego nowej instytucji – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (o czym jest mowa w części gospodarczej programu) uczyni zbędnym dalsze istnienie Ministerstwa Skarbu Państwa.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: październik 2015

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
Pokaż więcej

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość
Adres siedziby partii: ul. Nowogrodzka 84/86 Warszawa 02-018
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Teresa Schubert
Pełnomocnik finansowy
Teresa Schubert
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Komitet Polityczny PiS
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 21 441 962,09 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 20 370 596,56 PLN
Opis: środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1 044 065,89 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 579 586 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 446 032,80 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 464 479,09 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 240 658,40 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 73 514,48 PLN
Rodzaj składnika majątku: art. 133 Ustawy Kodeks Wyborczy-opłaty, koszty eksploatacji lokalu,samochodów i domen Komitetu Wyborczego (jako składniki majątku partii) na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej
Wartość: 61 194,48 PLN

Rodzaj składnika majątku: odszkodowanie nr 10 866/2 018 za samochód WU 52 831
Wartość: 5100 PLN

Rodzaj składnika majątku: sprzedaż samochodu powypadkowego WU 52831
Wartość: 5100 PLN

Rodzaj składnika majątku: zwrot części polisy 1 008 666 820 za samochód WU 52 831
Wartość: 970 PLN

Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 18 543 370,32 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 468 987,47 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 1 540 353 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 36 912 277,74 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 823 782,93 PLN
Opis: PKO BP SA Centrum Korporacyjne II Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14 03 1020 1026 0000 1702 0171 4427
od osób fizycznych
Kwota: 21 212 248,59 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 21 212 248,59 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 15 700 000 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 29,15 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 36 815 669,37 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 36 800 000 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 36 800 000 PLN
Opis: z wyborów organów samorządu terytorialnego w 2018 r.
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 18 543 370,32 PLN
Opis: 97 1 020 1 026 0 000 1 602 0 100 8 176 numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji. - z przeniesienia z okresu poprzedniego 2 017 r - 15 057 072,21 PLN - odsetki z założonych overnight - 10 043,36 PLN - otrzymana subwencja w 2 018 r. - 18 543 370,32 PLN - odsetki od lokat - 176 345,46 PLN razem - 33 786 831,35 PLN
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 27 042 445,98 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 1 250 000 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 15 700 000 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 4 090 388,48 PLN
Zużycie materiałów i energii: 826 621,99 PLN
Usługi obce: 3 855 251,24 PLN
Podatki i opłaty: 287 PLN
Pozostałe cele: 1 319 897,27 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 6 744 385,37 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 1 196 938,80 PLN
Opis: 11 1020 1026 0000 1802 0108 8293 numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym prowadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 1 195 869,80 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: o PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 1 848 930,03 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość
Adres siedziby partii: 02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Teresa Schubert
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Komitet Polityczny PiS
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 22 540 879,90 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 20 516 855,71 PLN
Opis: Dane rachunków bankowych: PKO BP S.A. 02-515 Warszawa ul. Puławska 15 BO: Konto podstawowe 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204: 5 228 399,21 PLN Subkonto wynagrodzeń 39 1020 1026 0000 1602 0163 6034: 0,00 PLN Fundusz Ekspercki 11 1020 1026 0000 1802 0108 8293: 936 010,53 PLN Subwencja 97 1020 1026 0000 1602 0100 8176: 6 096 032,45 PLN Razem: 12 260 448,19 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 929 965,60 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 274 255,40 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 588 870,20 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 66 840,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 215 274,93 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 1042,19 PLN
Rodzaj składnika majątku: 221,68 PLN
Wartość: w wyborach przedterminowych na prezydenta Stargardu w dniu 2017-04-09

Rodzaj składnika majątku: 638 PLN
Wartość: zwrot kosztów postępowania sądowego sygnatura akt VACA271/15

Rodzaj składnika majątku: 182,51 PLN
Wartość: odsetki otrzymane od zwróconych po terminie kaucji po rozwiązaniu umowy za wynajem lokali

Kwota otrzymanej subwencji: 18 543 370,32 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 827 202,67 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 2 851 226,76 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 2 851 226,76 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 40 113,14 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Opis: BO: 818 706,79 PKO BP SA Centrum Korporacyjne II Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14 03 1 020 1 026 0 000 1 702 0 171 4 427
od osób fizycznych
Kwota: 16 780,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 16 780,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 12 000 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 10 837,07 PLN
Inne
Kwota: 496,07 PLN
Kwota: 496,07 PLN
Opis: nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami w wyborach przedterminowych na prezydenta M. Stargard przeprowadzonych w dniu 2017-04-09
Uwagi: konto wpłat własnych: 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 35 037 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 32 000 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 32 000 PLN
Opis: wybory przedterminowe na prezydenta M. Stargardu
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Opis: BZ Funduszu Wyborczego: 823 782,93 PLN Wydatki FW: Prowizje bankowe: 3 037,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 18 543 370,32 PLN
Opis: numer subkonta: 97 1020 1026 0000 1602 0100 8176
Inne
Kwota: 6 096 032,45 PLN
Opis: z przeniesienia okresu poprzedniego 2016 r.

Kwota: 7657,58 PLN
Opis: odsetki z założonych overnight

Kwota: 18 543 370,32 PLN
Opis: otrzymana subwencja w 2017 roku

Kwota: 0,62 PLN
Opis: odsetki bankowe

Kwota: 143 642,58 PLN
Opis: odsetki od lokat

Kwota: 24 790 703,55 PLN
Opis: razem

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 9 733 631,34 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 1 000 000 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 3 692 431,34 PLN
Zużycie materiałów i energii: 641 253,76 PLN
Usługi obce: 3 359 632,79 PLN
Podatki i opłaty: 51 PLN
Pozostałe cele: 1 040 262,42 PLN
Uwagi: wydatki na cele statutowe ogółem: 8 733 631,34 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 15 057 072,21 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 165 322,60 PLN
Opis: numer subkonta: 11 1020 1026 0000 1802 0108 8293
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 164 598,60 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 1 783 604,89 PLN
Inne
Kwota: 936 016,53 PLN
Opis: Konto 145 Fundusz Ekspercki - BO

Kwota: 12 910,96 PLN
Opis: Konto 145 Fundusz Ekspercki - odsetki od środków

Kwota: 724 PLN
Opis: Konto 145 Fundusz Ekspercki - prowizje bankowe

Kwota: 1200 PLN
Opis: Konto 143 Subwencja - prowizje bankowe

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość
Adres siedziby partii: 02-018 ul. Nowogrodzka 84/86 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Teresa Schubert
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Komitet Polityczny PiS
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 56 442 685,65 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 54 263 646,23 PLN
Opis: środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii konto podstawowe 88 1 020 1 026 0 000 1 602 0 100 6 204: 107 888,65 PLN subkonto wynagrodzeń 39 1 020 1 026 0 000 1 602 0 163 6 034: 0,00 PLN Fundusz Ekspercki 11 1 020 1 026 0 000 1 802 0 108 8 293: 61 279,88 PLN Subwencja 97 1 020 1 026 0 000 1 602 0 100 8 176: 9 880,14 PLN razem: 179 048,58 PLN
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 722 653,92 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 248 582,56 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 424 281,07 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 49 250,29 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 76 692,27 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 37 889,36 PLN
Rodzaj składnika majątku: art. 133 Ustawy Kodeks Wyborczy - opłaty koszty eksploatacji lokalu Komitetu Wyborczego oraz opłaty za używanie samochodu osobowego (jako składnika majątku partii) na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej, w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 25 października 2015 roku
Wartość: 26 433,35 PLN

Rodzaj składnika majątku: art. 133 Ustawy Kodeks Wyborczy - opłaty koszty eksploatacji lokalu Komitetu Wyborczego oraz opłaty za używanie samochodu osobowego (jako składnika majątku partii) na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej, w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym RP nr59 w dniu 06.03.2016r.
Wartość: 1983,32 PLN

Rodzaj składnika majątku: art. 133 Ustawy Kodeks Wyborczy - opłaty koszty eksploatacji lokalu Komitetu Wyborczego oraz opłaty za używanie samochodu osobowego (jako składnika majątku partii) na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej, w wyborach przedterminowych na burmistrza Łochowa w dniu 24.01.2016r.
Wartość: 204,20 PLN

Rodzaj składnika majątku: art. 133 Ustawy Kodeks Wyborczy - opłaty koszty eksploatacji lokalu Komitetu Wyborczego oraz opłaty za używanie samochodu osobowego (jako składnika majątku partii) na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej, w wyborach przedterminowych na prezydenta Radomia w dniu 07.02.2016r.
Wartość: 248,23 PLN

Rodzaj składnika majątku: odszkodowania z polis ubezpieczeniowych (samochody) na kwotę
Wartość: 5023,96 PLN

Rodzaj składnika majątku: zwrot kosztów postępowania sądowego sygnatura Akt 50IC327/14
Wartość: 377 PLN

Rodzaj składnika majątku: zwrot kosztów postępowania sądowego sygnatura Akt IISA/WA879/15
Wartość: 2417 PLN

Rodzaj składnika majątku: zwrot kosztów procesu XXIV C 597/11, IACA 852/12
Wartość: 1247 PLN

Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Opis działalności: przedmioty symbolizujące partie oraz wydawnictwa popularyzujące cele i działalność partii Prawo i Sprawiedliwość
Kredyty
Kwota: 5 000 000 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 02-515 Warszawa ul. Puławska 15
Kwota: 5 000 000 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 29 710 609,96 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 18 043 985,22 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 671 815,59 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 2 850 854,92 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 2 850 854,92 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 849 027,87 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 54 192,92 PLN
Opis: PKO BP SA Centrum Korp. II Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14 03 1020 1026 0000 1702 0171 4427
od osób fizycznych
Kwota: 24 700 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 24 700 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 21,70 PLN
Inne
Kwota: 824 306,17 PLN
Kwota: 217,68 PLN
Opis: nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami art. 138 p. 1 Ustawy Kodeks Wyborczy w wyborach uzupełniających do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 06.03.2016r. w okręgu 59

Kwota: 823 980,00 PLN
Opis: nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami art. 138 p. 1 Ustawy Kodeks Wyborczy w wyborach parlamentarnych w 2015r.

Kwota: 53,82 PLN
Opis: nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami w wyborach przedterminowych na prezydenta M. Radomsko przeprowadzonych w dniu 07.02.2016 r.

Kwota: 54,67 PLN
Opis: nadwyżka pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami w wyborach przedterminowych na burmistrza Łochowa przeprowadzonych w dniu 24.01.2016 r.

Uwagi: BZ Funduszu Wyborczego: 818 706,79 PLN w tym rok bieżący: 18 706,79 PLN lokata FW: 800 000 PLN wydatki FW (prowizje bankowe): 2 714 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 84 514,00 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 81 800,00 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 54 800,00 PLN
Opis: okręg 59
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 27 000 PLN
Opis: wybory przedterminowe Łochów, Radomsko
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 18 043 985,22 PLN
Inne
Kwota: 18 093 660,06 PLN
Opis: razem

Kwota: 18 043 985,22 PLN
Opis: otrzymana subwencja w 2016 roku

Kwota: 0,41 PLN
Opis: odsetki bankowe

Kwota: 32 300,27 PLN
Opis: odsetki od lokat

Kwota: 7494,02 PLN
Opis: odsetki z założonych overnight

Kwota: 9880,14 PLN
Opis: przeniesienia z okresu poprzedniego 2015r.

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 11 997 627,61 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 990 000,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 0,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 3 056 907,61 PLN
Zużycie materiałów i energii: 133 139,54 PLN
Usługi obce: 3 496 487,03 PLN
Podatki i opłaty: 1319 PLN
Pozostałe cele: 1 737 241,68 PLN
Suma spłaconych kredytów: 2 582 532,75 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 6 096 032,45 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 117 738 PLN
Opis: nr konta: 11 1020 1026 0000 1802 0108 8293
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 117 010,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 936 016,53 PLN
Inne
Kwota: 61 279,88 PLN
Opis: konto 145 Fundusz Ekspercki BO

Kwota: 2474,65 PLN
Opis: konto 145 Fundusz Ekspercki odsetki od środków

Kwota: 728 PLN
Opis: konto 145 Fundusz Ekspercki prowizje bankowe

Kwota: 720 PLN
Opis: konto 143 Subwencja prowizje bankowe

Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość
Adres siedziby partii: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Pełnomocnik finansowy
Teresa Schubert
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Komitet Polityczny PiS
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 50 392 434,92 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 49 474 716,63 PLN
Opis: PKO BP S.A. 02-515 Warszawa, ul. Puławska
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 438 615,08 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 42 720,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 219 660,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 176 235,08 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 13 149,49 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 180 044,88 PLN
Rodzaj składnika majątku: art. 133 Ustawy Kodeks Wyborczy - opłaty koszty eksploatacji lokalu Komitetu Wyborczego oraz opłaty za używanie samochodu (jako składniki majątku partii) na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej: a) w wyborach samorządowych przeprowadzonych 16 i 30 listopada 2 014 r. na kwotę 31 258,78 PLN; b) w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 75 przeprowadzonych w dniu 08.02.2 015 r. na kwotę: 554,50 PLN; c) w wyborach prezydenckich przeprowadzonych w dniu 10 i 24 maja 2 015 r. na kwotę: 45 195,63 PLN; d) w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 25 października 2 015 r. na kwotę: 74 623,21 PLN

Rodzaj składnika majątku: zwrot kosztów postępowania sądowego sygnatura akt IV/ACA 49/14
Wartość: 1247,00 PLN

Rodzaj składnika majątku: sprzedaż samochodu WU 52832 (po wypadku)
Wartość: 6855,00 PLN

Rodzaj składnika majątku: odszkodowania z polis ubezpieczeniowych (samochody)
Wartość: 19 342,43 PLN

Rodzaj składnika majątku: odszkodowania z polis ubezpieczeniowych (inne)
Wartość: 968,33 PLN

Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 29 320 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających kredytów
Opis: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15
Kwota: 29 320 000,00 PLN
Wykaz podmiotów udzielających gwarancji
Opis: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 2 931 102,73 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 16 545 829,92 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 45 974,53 PLN
Inne
Kwota: 481 267,07 PLN
Opis: konto podstawowe - 88 1020 1026 0000 1602 0100 6204

Kwota: 15 654,54 PLN
Opis: sprzedaż zg. Art. 27 Ust. o partiach politycznych - 39 1020 1026 0000 1702 0168 4000

Kwota: -29,01 PLN
Opis: fundusz ekspercki - 11 1020 1026 0000 1802 0108 8293

Kwota: 1 566 612,21 PLN
Opis: subwencja - 97 1020 1026 0000 1602 0100 8176

Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 963 692,82 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 963 692,82 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 0,00 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 44 227 240,83 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 57 326,35 PLN
Opis: PKO BP SA Centrum Korp. II Warszawa, ul. Sienkiewicza 12/14, nr konta 03 1020 1026 0000 1702 0171 4427
od osób fizycznych
Kwota: 12 187 511,02 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 12 187 511,02 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 25 740 000,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 5 380 000,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 29,90 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Kwota ogólna: 44 220 500,00 PLN
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 30 480 000 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 49 000,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 13 680 000,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 11 500,00 PLN
Opis: wybory uzupeniające
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 16 545 829,92 PLN
Opis: numer subkonta rachunku bankowego partii - 97 1020 1026 0000 1602 01000 8176; otrzymana subwencja w 2015 roku
Inne
Kwota: 1 566 612,21 PLN
Opis: przeniesienia z okresu poprzedniego 2014 r.

Kwota: 5287,86 PLN
Opis: odsetki z założonych overnight

Kwota: 1,87 PLN
Opis: odsetki bankowe

Kwota: 690,41 PLN
Opis: odsetki od lokat

Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 18 108 542,13 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 1 007 955,15 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 5 380 000,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 1 170 206,17 PLN
Zużycie materiałów i energii: 302 769,82 PLN
Usługi obce: 3 893 245,58 PLN
Podatki i opłaty: 20 685,24 PLN
Pozostałe cele: 1 007 670,31 PLN
Suma spłaconych kredytów: 5 326 009,86 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 9880,14 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 947 039,73 PLN
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 946 217,65 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl