Prawo i Sprawiedliwość

Informacje ogólne

Adres:
ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa

Reprezentacja

Sejm: 237 posłów
Senat: 62 senatorów
Parlament Europejski: 20 europosłów

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Jarosław Kaczyński 2003-01-18 - aktualnie
2 Lech Kaczyński 2001-05-29 - 2003-01-XX
Zobacz więcej
Zwiń

Zarząd

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Beata Szydło wiceprezes
2 Joachim Brudziński wiceprezes
3 Antoni Macierewicz wiceprezes
4 Mariusz Błaszczak wiceprezes
5 Mariusz Kamiński wiceprezes
6 Adam Lipiński wiceprezes
Zobacz więcej
Zwiń

Założyciele

Lp. Imię i nazwisko
1 Lech Kaczyński
2 Jarosław Kaczyński
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Filtruj wyniki
Filtruj
Przefiltrowane przez:
 • Status Kościoła

  Kościół jest po dziś dzień dzierżycielem i głosicielem powszechnie znanej w Polsce nauki moralnej. Nie ma ona w szerszym społecznym zakresie żadnej konkurencji, dlatego też w pełni jest uprawnione twierdzenie, że w Polsce nauce moralnej Kościoła można przeciwstawić tylko nihilizm. Z tych powodów specyficzny status Kościoła katolickiego w naszym życiu narodowym i państwowym jest wyjątkowo ważny; chcemy go podtrzymać i uważamy, że próby niszczenia i niesprawiedliwego atakowania Kościoła są groźne dla kształtu życia społecznego.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  PiS
  wybory 2015
  sprawy ogólnopolskie
  rozdział kościoła od państwa
 • Eurorealizm

  Odrzucamy polityczną poprawność, czyli ograniczenia coraz boleśniej uderzające w wielu Europejczyków, narzucane dziś już nie tylko poprzez agresję kulturową, ale także drogą działań administracyjnych i represji karnych. Nie akceptujemy niekontrolowanej erozji suwerenności europejskich ojczyzn. Naszej wolności będziemy bronić zdecydowanie, wprowadzając najmocniejsze z możliwych bariery prawne przed możliwością takich praktyk wobec Polski. To jest na eurorealizm.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy europejskie
  wybory 2015
  PiS
  integracja europejska
 • Ideologia gender

  Groźne dla rodziny i rodzicielstwa w Polsce jest też szerzenie się ideologii gender. Jej rozpowszechnianie ma charakter sztuczny, warunkowany przede wszystkim przez strumienie środków finansowych, w znacznej mierze zewnętrznych. Niemniej jej oddziaływanie rośnie, szczególnie wśród części młodzieży i przyczynia do szerzenia się postaw niesprzyjających zakładaniu rodzin i posiadaniu dzieci. Postawienie barier szerzeniu się ideologii gender jest ważne. Ważniejsze są jednak działania na rzecz umocnienia rodziny, obrony rodzicielstwa, szczególnej roli matki i szacunku dla macierzyństwa, które powinno być traktowane nie jako obciążenie, ale wyróżnienie i przywilej. Podniesiona musi być też ranga ojcostwa, podkreślana rola wielodzietnej rodziny. Dopiero podjęcie tych wszystkich zabiegów łącznie zmieni obecną niekorzystną sytuację.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy europejskie
  wybory 2015
  PiS
  światopogląd
 • Raport o stanie państwa

  Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych nowy rząd sporządzi raport o stanie państwa, w którym przedstawimy w sposób obiektywny, wolny od propagandy rzeczywistą sytuację w najważniejszych dziedzinach funkcjonowania władz publicznych, społeczeństwa i gospodarki. Będzie to rodzaj bilansu otwarcia dla rządu i wspierającej go większości parlamentarnej, który rozdzieli odpowiedzialność za skutki dotychczasowej polityki oraz za efekty decyzji nowej władzy.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
 • Reorganizacja kancelarii prezesa rady ministrów

  Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zorganizujemy tak, aby obok funkcji aparatu pomocniczego premiera i ministrów bez teki w wykonywaniu bieżących obowiązków wspomagała premiera w wytyczaniu i realizacji polityki państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zadań ponadresortowych i celów strategicznych, oraz stanowiła ośrodek koordynacji działań wszystkich resortów.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
 • Pełnomocnicy rządu

  W miarę potrzeb w strukturze KPRM działać będą pełnomocnicy rządu powoływani do wykonania konkretnych zadań ponadresortowych.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Pełnomocnik rządu do spraw samorządu terytorialnego

  Przede wszystkim przywrócimy funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego. Jest to uzasadnione potrzebą zinstytucjonalizowania relacji między rządem a jednostkami samorządu terytorialnego i ich reprezentacją, prowadzenia systematycznych prac nad optymalizacją podziału zadań i kompetencji oraz ich finansowania, a także usprawnienia wykonywania kompetencji kontrolnych w stosunku do organów samorządowych przez premiera i wojewodów.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju

  Wielką wagę przywiązujemy do utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju, które będzie odpowiedzialne za politykę przyspieszenia rozwoju kraju z wykorzystaniem środków budżetowych i funduszy europejskich. Na jego czele stanie wicepremier, który w zakresie realizacji strategii rozwoju będzie wykonywał, z upoważnienia premiera, kompetencje władcze w stosunku do pozostałych ministrów. Wicepremier kierujący resortem gospodarki i rozwoju stanie także na czele Państwowej Rady Rozwoju, w której obok wybitnych ekspertów będą zasiadać szefowie niektórych resortów oraz Narodowego Banku Polskiego. Podstawową rolą Rady będzie koordynowanie prorozwojowych działań tych podmiotów.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Rola Ministerstwa Finansów

  Rolę Ministerstwa Finansów ograniczymy do strategicznego planowania finansowego oraz prowadzenia księgowości budżetowej państwa. Finanse publiczne muszą być instrumentem rozwoju gospodarczego i społecznego, a nie celem samym w sobie. Dominująca pozycja ministra finansów w rządzie, co było szczególnie widoczne w ostatnich latach, prowadzi do nadmiernego fiskalizmu, sprzyja myśleniu według zasady „byle nie było gorzej”, krępuje myślenie i działanie w kategoriach rozwoju.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Ministerstwo Energetyczne

  Ze względu na strategiczne znaczenie bezpieczeństwa energetycznego powołamy do życia Ministerstwo Energetyki, które przejmie kompetencje rozproszone obecnie między różne agendy administracji rządowej.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi

  W związku z koniecznością odbudowy polskiej gospodarki morskiej zostanie odtworzone, funkcjonujące w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będą mu podlegać wszystkie odpowiedzialne za gospodarkę morską i żeglugę urzędy, instytucje, agencje, zakłady produkcyjne i usługowe oraz porty.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
 • Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa

  Przeniesienie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o kluczowym znaczeniu do ministerstw branżowych oraz powierzenie zarządzania pozostałą częścią mienia państwowego nowej instytucji – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (o czym jest mowa w części gospodarczej programu) uczyni zbędnym dalsze istnienie Ministerstwa Skarbu Państwa.

  Źródło: pis.org.pl

  Data obietnicy: 2015-10-XX

  sprawy ogólnopolskie
  wybory 2015
  PiS
  ustrój państwa
  administracja państwowa i samorząd
Pokaż więcej