Unia Pracy

Informacje ogólne

Adres:
ul. Żurawia 47/122 00-680 Warszawa

Wybory

Władze

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Przewodniczący w latach
1 Ryszard Bugaj 1993–1997
2 Aleksander Małachowski 1997–1998
3 Marek Pol 1998–2004
4 Izabela Jaruga-Nowacka 2004–2005
5 Andrzej Spychalski 2005–2006
6 Waldemar Witkowski od 25.02.2006
Zobacz więcej
Zwiń

Obietnice partii

Dodaj deklarację partii

Nie dotyczy

Finanse

Finanse partii politycznej
Rok: 2018
Dane partii
Pełna nazwa partii: Unia Pracy
Adres siedziby partii: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 4
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Dariusz Nowak - skarbnik
Pełnomocnik finansowy
Marek Poniatkowski - pełnomocnik Funduszu Wyborczego
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Unii Pracy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 506 689,24 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 506 689,24 PLN
Opis: środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii Getin Bank SA Oddział w Poznaniu, ul. Czajczala nr rachunku 39 1560 0013 2009 4542 1762 1001
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 444 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 444 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 10 106,86 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 493 582,38 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 2556 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 2556 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 2556 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 170 000 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 70 000 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 100 000 PLN
Wydatki/koszty
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 150 099 PLN
Finanse partii politycznej
Rok: 2017
Dane partii
Pełna nazwa partii: Unia Pracy
Adres siedziby partii: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 4
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Dariusz Nowak
Pełnomocnik finansowy
Marek Poniatowski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 520 787,29 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 512 351,10 PLN
Opis: Getin Bank SA Oddział w Poznaniu, ul. Czajcza 1a nr rachunku: 39 1560 0013 2009 4542 1762 1001
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 9952,00 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 5870,00 PN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 4082,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 6252,72 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 493 582,38 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 2564,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 2564,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 2564,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 8436,19 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 0,00 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 0,00 PLN
Opis: Bank Polska Kasa Opieki S.A., oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11 Warszawa Nr rachunku: 73 1240 5963 1111 0010 2896 0569
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 493 582,38 PLN
Opis: nr subkonta: 49 1560 0013 2038 6202 1000 0003
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 157 545,33 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 27 000 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 23 796,10 PLN
Zużycie materiałów i energii: 7863,99 PLN
Usługi obce: 98 543,24 PLN
Uwagi: opłaty bankowe: 262,00 PLN pozostałe cele: 80,00 PLN kwota wydatków na cele statutowe ogółem: 130 545,33 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 336 037,05 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 20 000 PLN
Opis: nr subkonta: 76 1560 0013 2038 6202 1000 0002
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 20 000 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 7000 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2016
Dane partii
Pełna nazwa partii: Unia Pracy
Adres siedziby partii: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 4
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Dariusz Nowak
Pełnomocnik finansowy
Marek Poniatowski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Unii Pracy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 385 959,97 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 385 768,39 PLN
Opis: Getin Bank SA Oddział w Poznaniu, ul. Czajca 1a nr rach. 39 1560 0013 2009 4542 1762 1001
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 5114 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Kwota: 5114 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 1185,61 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 370 186,78 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 9282,00 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 9282,00 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 9282,00 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Kwota: 191,58 PLN
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Kwota przychodów i wpływów: 0,00 PLN
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 0,00 PLN
Opis: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11 Warszawa Nr rach.: 73 1240 5963 1111 0010 2896 0569
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 0,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory uzupełniające do Senatu
Kwota: 0,00 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do samorządu
Kwota: 0,00 PLN
Kampanie referendalne
Kwota: 0,00 PLN
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Kwota: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji i poniesionych z tej subwencji wydatkach
Kwota otrzymanej subwencji
Kwota ogółem: 370 186,78 PLN
Opis: 13 1240 6003 1111 0010 6117 2093
Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji
Kwota: 20 365,07 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Ekspercki: 19 000,00 PLN
Kwota przekazana na Fundusz Wyborczy: 0,00 PLN
Wydatki na cele statutowe
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i świadczenia: 0,00 PLN
Zużycie materiałów i energii: 0,00 PLN
Usługi obce: 0,00 PLN
Podatki i opłaty: 1365,07 PLN
Pozostałe cele: 0,00 PLN
Suma spłaconych kredytów: 0,00 PLN
Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem: 0,00 PLN
Uwagi: łączne wydatki na cele statutowe: 1365,07 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji
Kwota: 349 821,71 PLN
Wydatki na fundusz ekspercki
Kwota ogółem: 19 000,00 PLN
Opis: 11 1240 6003 1111 0010 6117 8822
Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne, społeczno-ekonomiczne: 0,00 PLN
Działalność wydawniczo-edukacyjna: 0,00 PLN
Cele niezgodne z Ustawą o Partiach Politycznych: 0,00 PLN
Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki
Kwota: 0,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl
Informacja finansowa o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach: pkw.gov.pl
Finanse partii politycznej
Rok: 2015
Dane partii
Pełna nazwa partii: Unia Pracy
Adres siedziby partii: ul. Nowogrodzka 4, 00-513 Warszawa
Osoby wchodzące w skład organu statutowego partii, uprawnione do jej reprezentowania
Dariusz Nowak
Marek Poniatowski
Organ statutowy partii, uprawniony do jej reprezentowania: Zarząd Krajowy Unii Pracy
Źródła pozyskania środków (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego)
Przychody / wpływy: 86 051,68 PLN
Środki pieniężne wpłacone na rachunki bankowe partii
Kwota ogólna: 82 007,04 PLN
Opis: Getin Bank SA Oddział w Poznaniu, ul. Czajcza 1a nr rachunku 39 1560 0013 2009 4542 1762 1001
Pochodzące od osób fizycznych
Kwota: 1356,00 PLN
Składki członkowskie
— w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 0,00 PLN
— w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników
Opis: 1356,00 PLN
Darowizny pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Spadki i zapisy pieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych: 6902,95 PLN
Pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami i bonami skarbowymi Skarbu Państwa
Opis: 0,00 PLN
Pochodzące ze sprzedaży majątku partii
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z działalności własnej
Kwota: 0,00 PLN
Kredyty
Kwota: 0,00 PLN
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej: 67 669,52 PLN
Kwota otrzymanej subwencji: 0,00 PLN
Nadwyżki i środki odprowadzone na rachunek bankowy
Kwota: 6078,57 PLN
Środki wpłacone do kasy partii
Kwota ogółem: 9334,57 PLN
Składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 9334,56 PLN
Inne wpłaty/darowizny w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku najniższego miesięcznego wynagrodzenia: 0,00 PLN
Z działalności własnej: 0,00 PLN
Wartości niepieniężne
Kwota: 0,00 PLN
Darowizny rzeczowe: 0,00 PLN
Spadki: 0,00 PLN
Zapisy: 0,00 PLN
Usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz partii: 0,00 PLN
Pozostałe źródła
Inne
Kwota: 788,82 PLN
Opis: zwrot z Urzędu Skarbowego
Wpłaty dokonane z naruszeniem Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Opis: 0,00 PLN
w innej formie, niż określona w ustawie
Opis: 0,00 PLN
Korzyści majątkowe przekazane partii z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone
Kwota: 0,00 PLN
Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego
Przychody/wpływy
Środki na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego
Kwota: 313 500,00 PLN
Opis: Bank Polska Kasa Opieki S.A., oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11 Warszawa; Nr rachunku: 73 1240 5963 1111 0010 2896 0569
od osób fizycznych
Kwota: 0,00 PLN
z zachowaniem limitu określonego w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
wpłaty ponad limit określony w Ustawie o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
darowizny, spadki, zapisy
Kwota: 0,00 PLN
Pochodzące z wpłat własnych partii: 313 500,00 PLN
Kwota przekazana z subwencji: 0,00 PLN
Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,00 PLN
Inne
Kwota: 0,00 PLN
Wydatki/koszty
Wydatki związane z udziałem w wyborach
Wybory do Sejmu i Senatu
Kwota: 309 500 PLN
Wybory Prezydenta RP
Kwota: 3476,90 PLN
Inne
Kwota: 203,50 PLN
Opis: prowizje bankowe i koszty przelewów
Korzyści majątkowe przekazane na Fundusz Wyborczy, z naruszeniem przepisów Ustawy o Partiach Politycznych
Kwota: 0,00 PLN
Pliki źródłowe
Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków (link): pkw.gov.pl