Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koło Poselskie TERAZ!

Data i miejsce urodzenia: 1978-09-14, Głogów

Zawód: ekonomista

Wykształcenie: wyższe

Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015

Komitet wyborczy: Nowoczesna Ryszarda Petru

Okręg: 39 Poznań

Liczba głosów: 35 202 (8,59%)

Ekonomistka, ekspertka ds. edukacji, ukończyła zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe - Akademia Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W l. 2001-2007 pracowała jako menadżer. Do października 2015 r. kanclerz Collegium Da Vinci. Związana z Polską Izbą Firm... Szkoleniowych, Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, klastrem ITSynergy Wielkopolska (członkini organów zarządzających), Fundacją Liderek Biznesu (liderka w Wielkopolsce oraz członkini rady programowej). Członkini partii Nowoczesna, wiceprzewodnicząca partii. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży oraz ds. deregulacji.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — Związki partnerskie (2018)

1. Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
2. Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?  
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
3. Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Z jakich praw osoby nieheteroseksualne nie mogą korzystać na równi z innymi obywatelami?
Tak, ponieważ nie mogą korzystać z pełni praw, tak jak osoby heteroseksualne pozostające w związkach małżeńskich tj. • dziedziczenia po partnerze – partner lub partnerka są zaliczani do pierwszego kręgu spadkowego tak samo jak małżonkowie • wspólnoty majątkowej • ustanowienia wspólnego nazwiska • korzystania z mieszkania partnera • przysposobienia biologicznych dzieci partnera lub partnerki • otrzymania w szpitalu informacji o stanie zdrowia partnera i partnerki • zapewnienie prawa do pochówku czy wypłacenia emerytury po zmarłym partnerze. Osobnym, ale ważnym problemem jest duży hejt, z którym się spotykają osoby homoseksualne - zarówno w życiu codziennym, jak i w internecie.
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Półmetek Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Zaangażowanie w zbieranie podpisów przeciwko deformie edukacji
2.
Wspieranie praw kobiet m.in. prace zespołu parlamentarnego ds. równości i sprawiedliwości społecznej (ustawa o świadomej prokreacji), udział w Międzynarodowym Kongresie Kobiet w Waszyngtonie, założenie fundacji BO TAK działającej na rzecz aktywizacji kobiet do życia publicznego.
3.
Poprawa jakości szkolnictwa wyższego m.in. zgłoszenie ponad 80 poprawek do ustawy prawo o nauce i szkolnictwie wyższym oraz zgłaszanie poprawek do projektów pochodnych (instytuty badawcze, narodowa agencja wymiany akademickiej, budżet nauki)
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa prawo oświatowe
2.
Ustawa dezubekizacyjna
3.
Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Złożenie ustaw o przemocy ekonomicznej, związkach partnerskich, świadomej prokreacji - na takie rozwiązania Polacy czekają zdecydowanie za długo.
2.
Dalsze prace nad ustawą o szkolnictwie wyższym - bo od tego zależy przyszłość naszego kształcenia i rozwój Polski.
3.
Wspieranie projektów i przedsięwzięć na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym
Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
 1. Tak
 2. Nie
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Krótkie podsumowanie znalazło się na moim profilu facebook http://facebook.com/joanna.schmidt.nowoczesna/ z okazji 2 lat wyborów, a aktualizacja i bieżące działania są na stronie www.joannaschmidt.eu
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż mniej

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl: jakie zmiany są potrzebne samorządom? Półmetek samorządu (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
1) Niewątpliwie zmian wymaga kwestia planowania przestrzennego. Dzisiaj samorządy nie mają odpowiednich instrumentów prawnych aby w efektywny sposób chronić swoją przestrzeń dla dobra mieszkańców. Aktualnie trwają prace nad Kodeksem urbanistycznym, który wprowadzi pewne istotne zmiany w tym zakresie. Powinniśmy wyeliminować z porządku prawnego decyzje o warunkach zabudowy, które powodują że obecny system planowania przestrzennego jest nieszczelny. 2) Potrzebna jest ustawa zwiększająca elastyczność w zakresie realizacji zadań. Dzisiaj samorządy mają często zbyt mocno związane ręce wykorzystując obecne formy prowadzenia działalności. Zbyt sztywne zapisy powodują nieracjonalne zarządzanie mieniem komunalnym. Wiele ograniczeń mamy w tym zakresie w dziedzinie oświaty. Dyrektor szkoły powinien mieć odpowiednie instrumenty aby móc efektywnie zarządzać szkołą. 3) Z pewnością zmian wymaga sposób finansowania samorządów w tym system wyrównawczy (tzw. janosikowe). W moim przekonaniu gminy, powiaty i województwa powinny być wzmocnione finansowo, kosztem budżetu państwa. Wiele zdań realizowanych przez samorządy jest niedofinansowanych. To samorządy dzisiaj wydają środki w sposób najbardziej efektywny, najbliższy mieszkańcom i pod ich kontrolą. To samorządy dzisiaj są największym inwestorem publicznym. Dochody samorządów powinny być zabezpieczone w taki sposób aby władza centralna nie mogła jedną decyzją zmienić ich wysokości. 4) Potrzebna jest ustawa metropolitalna, która jest nieudolnie uchwalana przez ostatnie 10 lat. Dzisiaj duże metropolie potrzebują twardych instrumentów organizacyjnych i finansowych w zakresie integracji transportu, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, układu komunikacyjnego.
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 20.11.2018
Koło Poselskie TERAZ!, członek, Sejm RP VIII kadencji
15.06.2018 – 20.11.2018
Koło Poselskie Liberalno-Społeczni, członek, Sejm RP VIII kadencji
9.05.2018 – 15.06.2018
poseł niezrzeszony, Sejm RP VIII kadencji
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
84.1%
Nieobecność
15.9%
Zgodność
z linią klubu
64.6%

Oddane głosy

Za
49.9%
Przeciw
30.1%
Wstrzymał się
4.1%
Nieobecny
15.9%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1202 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-03-15 13:28:44 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Przeciw brak-linii-klubu
2019-03-15 12:49:09 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektóre inne ustawy Za brak-linii-klubu
2019-03-15 12:42:10 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa - Prawo o miarach Wstrzymany brak-linii-klubu
2019-03-15 12:20:28 Ustawa o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 Za brak-linii-klubu
2019-03-15 12:19:48 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za brak-linii-klubu
2019-03-15 12:17:40 Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej Za brak-linii-klubu
2019-03-15 12:14:53 Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Za brak-linii-klubu
2019-03-15 11:42:08 Ustawa o drogach publicznych Przeciw brak-linii-klubu
2019-03-15 11:17:57 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Za brak-linii-klubu
2019-03-15 11:15:49 Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3279, wraz z przyjętymi poprawkami Za brak-linii-klubu
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 115 248,85 PLN

Opis: dieta parlamentarna - opodatkowana
Kwota: 2061,79 PLN

Opis: dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 27 334,67 PLN

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 39 420 PLN

Kwota: 22 107 PLN
Uwagi: III filar

Kwota: 263 984 PLN
Uwagi: należności z tytułu sprzedaży domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 116 383,38 PLN

Opis: darowizny
Kwota: 80 000 PLN

Opis: dieta parlamentarna - opodatkowana
Kwota: 2069 PLN

Opis: dieta parlamentarna - nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa od 01.04.2015 do 30.09.2015 pracodawca: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Kwota: 12 366,00 PLN
Uwagi: miesięcznie brutto - 2061,00 PLN
Podpis
Data: 2015-11-03