KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Wybierz okręg:

Okręg:

akcesja
bezpieczeństwo
budżet
cyfryzacja
edukacja
energetyka i klimat
gospodarka
migracje
polityka społeczna
pomoc rozwojowa
prawa konsumentów
prawa obywateli
regiony
rolnictwo
transport
ustrój
pokaż wszystkie

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
energetyka i klimat
rolnictwo

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
energetyka i klimat

W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
energetyka i klimat

Trwa dyskusja na temat kierunków rozwoju gospodarki Unii Europejskiej – jej potencjału i ograniczeń. W kontekście zielonej transformacji Unia musi zdecydować, czy będzie korzystać z technologii i produktów (np. auta elektryczne, panele fotowoltaiczne) wytwarzanych przez państwa trzecie, m.in. Chiny, czy skupi się na rozwoju własnej bazy przemysłowej i technologicznej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Unia Europejska powinna otworzyć się na technologie i produkty z państw trzecich, m.in. z Chin, aby ograniczyć koszty i jak najszybciej przeprowadzić transformację energetyczną.
B. Należy wspierać produkcję „zielonych” towarów i technologii na terenie Unii Europejskiej oraz wprowadzić wysokie cła na produkty z państw trzecich, m.in. z Chin, aby wzmocnić europejską bazę przemysłową i zwiększyć jej konkurencyjność w trakcie transformacji energetycznej.
energetyka i klimat
gospodarka

Sztuczna inteligencja jest uważana za technologię rewolucyjną – może znacząco poprawić jakość usług publicznych, zwiększyć wydajność produkcji czy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa. Może też jednak nieść za sobą zagrożenia dla państw, demokracji i praw człowieka. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

cyfryzacja

Unia Europejska nie jest obecnie sojuszem obronnym. System bezpieczeństwa w Europie oparty jest o polityki obronne prowadzone przez poszczególne państwa członkowskie i sojusze militarne, w tym przede wszystkim NATO. Tymczasem w UE trwa dyskusja nad budową europejskiego systemu obrony i bezpieczeństwa. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Nie należy zwiększać funkcji obronnych Unii Europejskiej, bo wspólnota wchodziłaby w ten sposób w kompetencje NATO.
B. W kwestii bezpieczeństwa kraje Unii Europejskiej nie mogą polegać tylko na NATO. UE powinna, nawet kosztem napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, budować własny system bezpieczeństwa.
bezpieczeństwo

Na początku 2024 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała pierwszą w historii Europejską Strategię Przemysłu Obronnego. Zakłada ona, że w 2030 r. 50 proc. zakupów broni w UE powinno pochodzić z europejskich fabryk zbrojeniowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Gwarancją bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest szybkie uzbrojenie armii państw członkowskich. W związku z tym państwa członkowskie UE powinny kupować broń od państw trzecich, np. Korei Południowej czy Stanów Zjednoczonych, które są w stanie dostarczyć ją szybciej niż europejski przemysł zbrojeniowy.
B. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ograniczyć import broni i postawić na wspólny europejski przemysł zbrojeniowy, aby zwiększać własny potencjał militarny.
bezpieczeństwo

Służby graniczne państw członkowskich w celu uniemożliwienia przedostania się migrantów na teren Unii Europejskiej stosują przemoc oraz tzw. pushbacki (wywózki). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Pushbacki oraz przemoc stosowana przez służby graniczne są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa granic UE i powinny być zalegalizowane.
B. Pushbacki oraz przemoc nie powinny być stosowane przez służby graniczne, ponieważ są sprzeczne z prawem międzynarodowym i wartościami Unii Europejskiej.
bezpieczeństwo
migracje

Integracja państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej już dawno wykroczyła poza ideę jednolitego rynku. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących dalszej współpracy w ramach wspólnoty jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dążyć do większej integracji i poszerzania kompetencji organów unijnych.
B. Unia Europejska powinna być związkiem państw o możliwie największym stopniu autonomii.
ustrój

Obecnie dziewięć państw (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Turcja i Ukraina) ma status kandydata do Unii Europejskiej. Aby przystąpić do UE, kraje te muszą spełnić kryteria akcesyjne. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przyjmowania nowych państw do UE jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

akcesja
ustrój

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa we wszystkich krajach Unii oraz stoi na straży jego przestrzegania przez kraje i instytucje UE. Czy Pani/Pana zdaniem orzeczenia krajowych sądów konstytucyjnych powinny stać wyżej w hierarchii od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE?

ustrój

Wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wynosi 1,2 bln euro. Równolegle Unia przyjęła NextGenerationEU (800 mld euro), czyli pakiet środków przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w silne ośrodki przemysłowe i naukowe, by jak najskuteczniej wpływać na rozwój gospodarczy całej wspólnoty.
B. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w słabiej rozwinięte obszary, aby dążyć do wyrównywania różnic w poziomie życia między poszczególnymi regionami i państwami.
budżet
gospodarka

W ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na rozwój transportu w UE przeznaczono 25,8 mld euro. Które środki transportu powinny być Pani/Pana zdaniem priorytetowo finansowane z tego budżetu?

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
budżet
transport

Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty związane z regulacjami rynku pracy na poziomie Unii Europejskiej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju).
W związku z malejącą liczbą pracowników Unia Europejska powinna przyjmować więcej migrantów zarobkowych.
Darmowe staże i praktyki powinny być zakazane na terenie Unii Europejskiej.
migracje
polityka społeczna

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Państwa członkowskie powinny obowiązkowo uwzględniać naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy w programach szkolnych.
Małżeństwa jednopłciowe zawarte w jednym kraju Unii Europejskiej powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich.
Prawo unijne powinno gwarantować wszystkim mieszkankom UE dostęp do antykoncepcji awaryjnej i aborcji.
prawa obywateli

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Państwa członkowskie powinny uzgodnić europejską listę leków refundowanych.
Unia Europejska powinna podnieść minimalny podatek na wyroby tytoniowe oraz inne produkty z nikotyną.
Obywatele Unii Europejskiej powinni mieć prawo do zakupu marihuany oraz uprawy konopi indyjskich na własny użytek.
prawa konsumentów
prawa obywateli

Obowiązujące traktaty zabraniają wykorzystywania funduszy unijnych na cele wojskowe. W Unii Europejskiej trwa jednak dyskusja nad rozszerzeniem działań wspólnoty na obszar polityczno-obronny. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Budżet Unii Europejskiej powinien obejmować wydatki na produkcję broni i rozwijanie potencjału obronnego wspólnoty.
Unia Europejska powinna wprowadzić system koordynacji zakupów broni dla państw członkowskich.
Unia Europejska powinna zadłużyć się na rzecz wspólnych inwestycji obronnych, np. poprzez emisję euroobligacji.
Unia Europejska powinna stworzyć wspólne militarne siły szybkiego reagowania, co wiązałoby się z przekazaniem części suwerenności militarnej z krajów członkowskich na rzecz instytucji UE.
Należy utworzyć europejską agencję wywiadowczą, która będzie zbierać informacje niezależnie od wywiadów państw członkowskich.
bezpieczeństwo

Od 2022 r. europejska pomoc dla Ukrainy wyniosła prawie 100 mld euro, z czego ponad 30 mld euro zostało przeznaczone na pomoc militarną. Równolegle państwa członkowskie zwiększyły wydatki na własne systemy bezpieczeństwa i uzbrojenie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Unia Europejska powinna przede wszystkim kontynuować szkolenia żołnierzy oraz zakupy broni i amunicji dla Ukrainy, ponieważ to tam toczy się wojna.
B. Priorytetem Unii Europejskiej powinno być przede wszystkim dozbrajanie państw członkowskich.
bezpieczeństwo

Unia Europejska wprowadziła szereg regulacji, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Jednocześnie Unii zależy na konkurencyjności gospodarki i zapobieganiu odpływowi przedsiębiorstw za granicę. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

energetyka i klimat
gospodarka

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wymusiła przebudowę unijnego rynku energii – np. zmianę dostawców gazu i ropy oraz rozbudowę własnej infrastruktury przesyłu i magazynowania energii. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Unia Europejska powinna dążyć do pogłębienia integracji w sektorze energetycznym, co pozwoli na lepsze wykorzystanie nadwyżek energii, obniżenie kosztów jej pozyskiwania i cen energii.
B. Sektor energetyczny w Unii Europejskiej powinien opierać się na suwerenności i samowystarczalności państw członkowskich oraz rozwoju spółek krajowych.
energetyka i klimat

Poniżej przedstawiliśmy wybrane postulaty związane z ochroną środowiska naturalnego. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

Unia Europejska powinna wspierać, również finansowo, ochronę lasów na całym świecie.
Odpady powstające w Unii Europejskiej powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie.
Leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznych kompetencjach krajów członkowskich Unii Europejskiej.
energetyka i klimat

W państwach członkowskich UE występują gospodarstwa o bardzo różnej wielkości i charakterystyce produkcji. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Unia Europejska powinna przede wszystkim wspierać duże gospodarstwa rolne – to one wykazują się największą opłacalnością upraw i hodowli.
B. Unia Europejska powinna przede wszystkim wspierać małe i średnie gospodarstwa, które są istotnym elementem gospodarki na obszarach wiejskich oraz pozwalają na zrównoważoną produkcję rolną.
rolnictwo

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Należy ograniczyć import żywności spoza Unii Europejskiej, by zachować wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości żywności.
Cła importowe na produkty rolne z państw rozwijających się powinny zostać obniżone.
Ograniczenia w stosowaniu pestycydów powinny zostać zniesione.
Decyzje o wydatkowaniu środków ze wspólnej polityki rolnej powinny być podejmowane na szczeblu unijnym, tak aby tworzyć wspólną strategię rozwoju rolnictwa w Europie.
rolnictwo

W odpowiedzi na pandemię Covid-19, agresję Rosji na Ukrainę i wysokie dopłaty, poprzez które rząd Stanów Zjednoczonych wspiera amerykańskie firmy, Unia Europejska rozluźniła zasady udzielania pomocy publicznej kierowanej przez państwa członkowskie do krajowych przedsiębiorstw. Najbardziej skorzystały na tym przedsiębiorstwa w państwach najbogatszych (Francja, Niemcy), których rządy stać było na wysokie finansowanie pomocy publicznej. Biedniejsze kraje Unii obawiają się, że rozluźnienie zasad sprawia, że ich gospodarki stają się mniej konkurencyjne, a co za tym idzie – pogłębiać się będą różnice pomiędzy potencjałem gospodarczym państw Unii. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

budżet
gospodarka

Prawo przyjęte na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego IX kadencji zobowiązuje firmy do redukowania ich negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, również w krajach poza Unią Europejską. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Priorytetem dla Europy powinno być zachowanie konkurencyjności jej gospodarki. W związku z tym europejskie przedsiębiorstwa nie powinny być zobowiązane do podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania społeczeństw w krajach, w których prowadzą działalność.
B. Wartości i pozycja Europy wymagają, aby europejskie firmy ponosiły odpowiedzialność za cały łańcuch dostaw.
energetyka i klimat
gospodarka

Poniżej wymieniliśmy wybrane zagadnienia związane z kontaktami gospodarczymi Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

Unia Europejska powinna dążyć do samowystarczalności gospodarczej.
Unia Europejska powinna dążyć do stałej liberalizacji handlu z Ukrainą.
Unia Europejska powinna wspierać europejskie firmy, które inwestują w Afryce.
W celu osłabienia gospodarek azjatyckich, w tym Chin i Indii, Unia Europejska powinna dążyć do stworzenia wspólnego rynku ze Stanami Zjednoczonymi.
Unia Europejska powinna blokować rozrost największych firm technologicznych, ponieważ dysponują one zbyt dużą siłą gospodarczą i polityczną.
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim możliwość zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.
gospodarka

Międzynarodowe firmy unikają płacenia części podatków w Unii Europejskiej, m.in. wykazując najwyższe zyski w krajach, w których stawki podatkowe są najniższe (np. Irlandia, Luksemburg). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Należy ujednolicić opodatkowanie korporacji międzynarodowych na terenie całej Unii Europejskiej.
B. Kraje członkowskie powinny zachować swobodę w regulowaniu podatków dla największych firm międzynarodowych.
gospodarka

Unia Europejska jako pierwsza zaczęła regulować rynek usług cyfrowych, wprowadzając rozwiązania na rzecz ochrony prywatności użytkowników czy też walcząc z dezinformacją i monopolem firm technologicznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Unia Europejska powinna zmienić kierunek polityki cyfrowej. Nadmierna regulacja ogranicza rozwój firm technologicznych i powstawanie innowacji w pozostałych sektorach gospodarki.
B. Unia Europejska powinna kontynuować dotychczasową politykę cyfrową i wymagać od firm technologicznych dostosowania się do regulacji. Dzięki temu Unia stawia na prawa obywateli i walczy z monopolem Big Techów.
cyfryzacja

Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty związane z regulacjami branży cyfrowej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Unia Europejska powinna zakazać stosowania zautomatyzowanego systemu rozpoznawania twarzy przez organy ścigania.
Reklama internetowa, która wykorzystuje dane o zachowaniach użytkowników, powinna zostać zabroniona.
Firmy z branży mediów społecznościowych powinny swobodnie decydować, jak radzić sobie z dezinformacją na ich platformach.
Unia Europejska powinna zakazać działalności platform społecznościowych, jeśli stale i poważnie naruszają wartości, na których opiera się wspólnota.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi, a Parlament Europejski nie powinien wprowadzać przepisów go regulujących.
cyfryzacja
prawa obywateli

Parlament Europejski wraz z Radą UE przyjęły Pakt o migracji i azylu, czyli reformę europejskiego systemu azylowego i migracyjnego. Ustanawia on podstawowe zasady rozmieszczenia migrantów w państwach członkowskich oraz zakłada, że państwa, w których najmniej osób wnioskuje o ochronę międzynarodową, powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za przyjęcie migrantów lub zapewnić innym państwom członkowskim pomoc finansową lub techniczną w obsłudze wniosków azylowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Relokacja migrantów w obrębie Unii Europejskiej nie powinna być częścią europejskiego systemu azylowego. Państwa członkowskie nie powinny być zmuszane do brania na siebie współodpowiedzialności za migrantów przekraczających granice UE.
B. Mechanizm relokacji migrantów jest właściwy – zapewni stabilność europejskiego systemu azylowego i sprawiedliwy podział odpowiedzialności za przyjmowanie migrantów pomiędzy państwami członkowskimi.
migracje

Jednym z elementów strategii wprowadzanej przez UE w tzw. pakcie migracyjnym są umowy z państwami trzecimi. Polegają one na finansowym lub technicznym wsparciu krajów, z których migranci wyruszają bezpośrednio do Unii Europejskiej (np. Egipt, Libia, Tunezja, Turcja). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Unia Europejska powinna zawierać umowy z państwami trzecimi, które w zamian za środki finansowe zwiększą kontrolę swoich granic i będą przyjmować migrantów deportowanych z Unii.
B. Unia Europejska nie powinna zawierać umów z państwami trzecimi, ponieważ w ten sposób uzależnia się od działań niedemokratycznych reżimów i naraża migrantów na łamanie podstawowych praw człowieka.
migracje

Morze Śródziemne jest głównym szlakiem, przez który migranci starają się dotrzeć do Europy. Od 2014 r. zginęło na nim prawie 30 tys. osób. Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinna podjąć Unia Europejska w związku z tą sytuacją?

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
migracje

Trwa dyskusja na temat zwiększenia lub ograniczenia wpływu instytucji unijnych na państwa członkowskie. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

Więcej decyzji w Unii Europejskiej (w tym dot. sankcji, obronności i polityki zagranicznej) powinno zapadać w większościowych głosowaniach, a nie na zasadzie jednomyślności.
Unia Europejska powinna kontynuować zamrażanie funduszy dla państw członkowskich, które naruszają unijne prawo i wartości.
Parlament Europejski powinien mieć inicjatywę ustawodawczą.
Krajowe parlamenty powinny mieć inicjatywę ustawodawczą w ramach Unii Europejskiej.
Unia Europejska powinna ograniczyć się do współpracy gospodarczej.
ustrój

Które z wymienionych czynników powinny Pani/Pana zdaniem wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państw członkowskich?

budżet

Unijny budżet wynosi 1 proc. PKB całej Unii Europejskiej i opiera się przede wszystkim na składkach płaconych przez państwa członkowskie. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

budżet

Unia Europejska wspiera kraje rozwijające się poprzez mechanizm finansowania i wsparcia technicznego. W 2021 r. UE przeznaczyła na ten cel 70 mld euro, co stanowiło 43 proc. globalnej pomocy rozwojowej i humanitarnej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie – Unia Europejska powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw państw członkowskich, własnym rozwoju i bezpieczeństwie.
B. Zasada solidarności globalnej leży u podstaw Unii Europejskiej – należy zwiększyć wydatki na pomoc rozwojową i humanitarną do 0,7 proc. europejskiego dochodu narodowego brutto zgodnie z celem postawionym przez ONZ.
budżet
pomoc rozwojowa

Unia Europejska wspiera rozwój regionalny poprzez fundusze strukturalne i inwestycyjne. Instytucje unijne określają priorytety, które mogą być realizowane z tych środków. Który z poniższych modeli rozdzielania funduszy jest najbliższy Pana/Pani poglądom?

regiony

Poniżej wymieniliśmy możliwe kierunki rozwoju połączeń kolejowych w Unii Europejskiej. Które z nich Pani/Pana zdaniem należy priorytetowo realizować w nadchodzącej kadencji PE?

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
transport

Poniżej wymieniliśmy wybrane aspekty polityki społecznej, które mogłaby regulować Unia Europejska. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Należy dążyć do ujednolicenia zasad polityki społecznej (m.in. zasiłki, urlopy, renty) w obrębie Unii Europejskiej.
Należy prowadzić politykę kontrolowanej migracji do Unii Europejskiej osób o wysokich kwalifikacjach.
Obowiązujące w Polsce zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia należy wprowadzić jako obowiązujące w całej Unii Europejskiej.
polityka społeczna

Obecnie edukacja leży przede wszystkim w kompetencjach państw członkowskich. Unia Europejska zajmuje się jednak ogólnymi kwestiami związanymi z edukacją wyższą. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Należy opracować program europejskiej edukacji obywatelskiej i historycznej, który będzie elementem nauczania we wszystkich państwach członkowskich.
Każdy student w Unii Europejskiej powinien obowiązkowo odbyć część studiów w innym państwie UE.
Należy powołać sieć uniwersytetów badawczych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.
Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od sytuacji finansowej studenta.
edukacja

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Karta Praw Podstawowych UE jest zapisem praw człowieka gwarantowanych wszystkim obywatelom wspólnoty. Państwa członkowskie powinny uznawać ją bez zastrzeżeń i stosować jako obowiązujący akt prawny.
Państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów, powinny podlegać karom finansowym.
Osoby, które były przedmiotem zainteresowania służb państw członkowskich UE, powinny być o tym informowane.
prawa obywateli

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Należy zakazać sprzedaży produktów (np. żywności i chemii domowej) różnej jakości pod tą samą nazwą w różnych państwach Unii Europejskiej.

prawa konsumentów

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Możesz też porównać swoje odpowiedzi z kandydatami z innych okręgów. Wybierz okręg:

Filtruj wyniki

  Zgodność z komitetami

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   akcesja
   bezpieczeństwo
   budżet
   cyfryzacja
   edukacja
   energetyka i klimat
   gospodarka
   migracje
   polityka społeczna
   pomoc rozwojowa
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   regiony
   rolnictwo
   transport
   ustrój
   pokaż wszystkie
   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
   B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat
   rolnictwo

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat

   W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
   B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat

   Trwa dyskusja na temat kierunków rozwoju gospodarki Unii Europejskiej – jej potencjału i ograniczeń. W kontekście zielonej transformacji Unia musi zdecydować, czy będzie korzystać z technologii i produktów (np. auta elektryczne, panele fotowoltaiczne) wytwarzanych przez państwa trzecie, m.in. Chiny, czy skupi się na rozwoju własnej bazy przemysłowej i technologicznej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Unia Europejska powinna otworzyć się na technologie i produkty z państw trzecich, m.in. z Chin, aby ograniczyć koszty i jak najszybciej przeprowadzić transformację energetyczną.
   B. Należy wspierać produkcję „zielonych” towarów i technologii na terenie Unii Europejskiej oraz wprowadzić wysokie cła na produkty z państw trzecich, m.in. z Chin, aby wzmocnić europejską bazę przemysłową i zwiększyć jej konkurencyjność w trakcie transformacji energetycznej.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat
   gospodarka

   Sztuczna inteligencja jest uważana za technologię rewolucyjną – może znacząco poprawić jakość usług publicznych, zwiększyć wydajność produkcji czy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa. Może też jednak nieść za sobą zagrożenia dla państw, demokracji i praw człowieka. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

   Unia Europejska powinna stworzyć ośrodek badawczy zajmujący się rozwojem sztucznej inteligencji i badaniem jej zastosowań, bo zmiany, które przynosi rozwój AI, są zbyt istotne, aby pozostawić jej rozwój firmom prywatnym. 
   Unia Europejska powinna inwestować w prywatne europejskie firmy technologiczne, aby zachować konkurencyjność swojego sektora technologicznego w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji.
   Unia Europejska powinna korzystać z wiedzy i innowacji wprowadzanych przez duże amerykańskie firmy technologiczne, bo to one są pionierami rozwoju sztucznej inteligencji.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   cyfryzacja

   Unia Europejska nie jest obecnie sojuszem obronnym. System bezpieczeństwa w Europie oparty jest o polityki obronne prowadzone przez poszczególne państwa członkowskie i sojusze militarne, w tym przede wszystkim NATO. Tymczasem w UE trwa dyskusja nad budową europejskiego systemu obrony i bezpieczeństwa. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Nie należy zwiększać funkcji obronnych Unii Europejskiej, bo wspólnota wchodziłaby w ten sposób w kompetencje NATO.
   B. W kwestii bezpieczeństwa kraje Unii Europejskiej nie mogą polegać tylko na NATO. UE powinna, nawet kosztem napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, budować własny system bezpieczeństwa.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   Na początku 2024 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała pierwszą w historii Europejską Strategię Przemysłu Obronnego. Zakłada ona, że w 2030 r. 50 proc. zakupów broni w UE powinno pochodzić z europejskich fabryk zbrojeniowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Gwarancją bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest szybkie uzbrojenie armii państw członkowskich. W związku z tym państwa członkowskie UE powinny kupować broń od państw trzecich, np. Korei Południowej czy Stanów Zjednoczonych, które są w stanie dostarczyć ją szybciej niż europejski przemysł zbrojeniowy.
   B. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ograniczyć import broni i postawić na wspólny europejski przemysł zbrojeniowy, aby zwiększać własny potencjał militarny.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   Służby graniczne państw członkowskich w celu uniemożliwienia przedostania się migrantów na teren Unii Europejskiej stosują przemoc oraz tzw. pushbacki (wywózki). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Pushbacki oraz przemoc stosowana przez służby graniczne są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa granic UE i powinny być zalegalizowane.
   B. Pushbacki oraz przemoc nie powinny być stosowane przez służby graniczne, ponieważ są sprzeczne z prawem międzynarodowym i wartościami Unii Europejskiej.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   migracje

   Integracja państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej już dawno wykroczyła poza ideę jednolitego rynku. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących dalszej współpracy w ramach wspólnoty jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dążyć do większej integracji i poszerzania kompetencji organów unijnych.
   B. Unia Europejska powinna być związkiem państw o możliwie największym stopniu autonomii.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój

   Obecnie dziewięć państw (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Turcja i Ukraina) ma status kandydata do Unii Europejskiej. Aby przystąpić do UE, kraje te muszą spełnić kryteria akcesyjne. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przyjmowania nowych państw do UE jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   Należy uznać specjalną sytuację Ukrainy. Jej aplikacja powinna być rozpatrzona w szybszym trybie, z pominięciem niektórych kryteriów.
   Wszystkie państwa starające się o przyjęcie do UE powinny spełnić te same kryteria.
   Nie powinno dojść do rozszerzenia Unii Europejskiej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   akcesja
   ustrój

   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa we wszystkich krajach Unii oraz stoi na straży jego przestrzegania przez kraje i instytucje UE. Czy Pani/Pana zdaniem orzeczenia krajowych sądów konstytucyjnych powinny stać wyżej w hierarchii od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój

   Wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wynosi 1,2 bln euro. Równolegle Unia przyjęła NextGenerationEU (800 mld euro), czyli pakiet środków przeznaczonych na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w silne ośrodki przemysłowe i naukowe, by jak najskuteczniej wpływać na rozwój gospodarczy całej wspólnoty.
   B. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w słabiej rozwinięte obszary, aby dążyć do wyrównywania różnic w poziomie życia między poszczególnymi regionami i państwami.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   gospodarka

   W ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na rozwój transportu w UE przeznaczono 25,8 mld euro. Które środki transportu powinny być Pani/Pana zdaniem priorytetowo finansowane z tego budżetu?

   Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
   Sieć kolejowa
   Żegluga śródlądowa
   Sieć dróg
   Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych
   Sieć lotnisk
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   transport

   Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty związane z regulacjami rynku pracy na poziomie Unii Europejskiej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   W związku z malejącą liczbą pracowników Unia Europejska powinna przyjmować więcej migrantów zarobkowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Darmowe staże i praktyki powinny być zakazane na terenie Unii Europejskiej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   polityka społeczna

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Państwa członkowskie powinny obowiązkowo uwzględniać naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy w programach szkolnych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Małżeństwa jednopłciowe zawarte w jednym kraju Unii Europejskiej powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Prawo unijne powinno gwarantować wszystkim mieszkankom UE dostęp do antykoncepcji awaryjnej i aborcji.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Państwa członkowskie powinny uzgodnić europejską listę leków refundowanych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna podnieść minimalny podatek na wyroby tytoniowe oraz inne produkty z nikotyną.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Obywatele Unii Europejskiej powinni mieć prawo do zakupu marihuany oraz uprawy konopi indyjskich na własny użytek.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa konsumentów
   prawa obywateli

   Obowiązujące traktaty zabraniają wykorzystywania funduszy unijnych na cele wojskowe. W Unii Europejskiej trwa jednak dyskusja nad rozszerzeniem działań wspólnoty na obszar polityczno-obronny. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Budżet Unii Europejskiej powinien obejmować wydatki na produkcję broni i rozwijanie potencjału obronnego wspólnoty.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna wprowadzić system koordynacji zakupów broni dla państw członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna zadłużyć się na rzecz wspólnych inwestycji obronnych, np. poprzez emisję euroobligacji.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna stworzyć wspólne militarne siły szybkiego reagowania, co wiązałoby się z przekazaniem części suwerenności militarnej z krajów członkowskich na rzecz instytucji UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy utworzyć europejską agencję wywiadowczą, która będzie zbierać informacje niezależnie od wywiadów państw członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   Od 2022 r. europejska pomoc dla Ukrainy wyniosła prawie 100 mld euro, z czego ponad 30 mld euro zostało przeznaczone na pomoc militarną. Równolegle państwa członkowskie zwiększyły wydatki na własne systemy bezpieczeństwa i uzbrojenie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Unia Europejska powinna przede wszystkim kontynuować szkolenia żołnierzy oraz zakupy broni i amunicji dla Ukrainy, ponieważ to tam toczy się wojna.
   B. Priorytetem Unii Europejskiej powinno być przede wszystkim dozbrajanie państw członkowskich.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   Unia Europejska wprowadziła szereg regulacji, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Jednocześnie Unii zależy na konkurencyjności gospodarki i zapobieganiu odpływowi przedsiębiorstw za granicę. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

   Unia Europejska, wzorem Stanów Zjednoczonych, powinna przede wszystkim postawić na dopłaty i inwestycje w przedsiębiorstwa zarabiające na zielonym przemyśle i technologiach.
   Unia Europejska powinna przede wszystkim zachęcać przedsiębiorstwa do zielonej transformacji poprzez ulgi podatkowe.
   Unia Europejska powinna przede wszystkim dbać o wprowadzone zasady i karać podmioty niestosujące się do wymagań ochrony środowiska.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   energetyka i klimat
   gospodarka

   Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę wymusiła przebudowę unijnego rynku energii – np. zmianę dostawców gazu i ropy oraz rozbudowę własnej infrastruktury przesyłu i magazynowania energii. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Unia Europejska powinna dążyć do pogłębienia integracji w sektorze energetycznym, co pozwoli na lepsze wykorzystanie nadwyżek energii, obniżenie kosztów jej pozyskiwania i cen energii.
   B. Sektor energetyczny w Unii Europejskiej powinien opierać się na suwerenności i samowystarczalności państw członkowskich oraz rozwoju spółek krajowych.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat

   Poniżej przedstawiliśmy wybrane postulaty związane z ochroną środowiska naturalnego. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

   Unia Europejska powinna wspierać, również finansowo, ochronę lasów na całym świecie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Odpady powstające w Unii Europejskiej powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznych kompetencjach krajów członkowskich Unii Europejskiej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat

   W państwach członkowskich UE występują gospodarstwa o bardzo różnej wielkości i charakterystyce produkcji. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Unia Europejska powinna przede wszystkim wspierać duże gospodarstwa rolne – to one wykazują się największą opłacalnością upraw i hodowli.
   B. Unia Europejska powinna przede wszystkim wspierać małe i średnie gospodarstwa, które są istotnym elementem gospodarki na obszarach wiejskich oraz pozwalają na zrównoważoną produkcję rolną.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   rolnictwo

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy ograniczyć import żywności spoza Unii Europejskiej, by zachować wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości żywności.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Cła importowe na produkty rolne z państw rozwijających się powinny zostać obniżone.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Ograniczenia w stosowaniu pestycydów powinny zostać zniesione.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Decyzje o wydatkowaniu środków ze wspólnej polityki rolnej powinny być podejmowane na szczeblu unijnym, tak aby tworzyć wspólną strategię rozwoju rolnictwa w Europie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   rolnictwo

   W odpowiedzi na pandemię Covid-19, agresję Rosji na Ukrainę i wysokie dopłaty, poprzez które rząd Stanów Zjednoczonych wspiera amerykańskie firmy, Unia Europejska rozluźniła zasady udzielania pomocy publicznej kierowanej przez państwa członkowskie do krajowych przedsiębiorstw. Najbardziej skorzystały na tym przedsiębiorstwa w państwach najbogatszych (Francja, Niemcy), których rządy stać było na wysokie finansowanie pomocy publicznej. Biedniejsze kraje Unii obawiają się, że rozluźnienie zasad sprawia, że ich gospodarki stają się mniej konkurencyjne, a co za tym idzie – pogłębiać się będą różnice pomiędzy potencjałem gospodarczym państw Unii. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

   Państwa członkowskie powinny mieć dowolność w dysponowaniu funduszami na pomoc publiczną, ponieważ najlepiej wiedzą, które sektory wymagają dofinansowania.
   Zasady udzielania pomocy publicznej powinny wrócić do stanu sprzed pandemii Covid-19, ale Unia Europejska powinna utworzyć fundusz pomocy publicznej przeznaczony na inwestycje w kluczowe branże dla wspólnego europejskiego rynku.
   Unia Europejska powinna powrócić do restrykcyjnych zasad udzielania pomocy publicznej, bez tworzenia wspólnego funduszu. Dopłaty są zbyt dużą ingerencją w rynek.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   budżet
   gospodarka

   Prawo przyjęte na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego IX kadencji zobowiązuje firmy do redukowania ich negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, również w krajach poza Unią Europejską. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Priorytetem dla Europy powinno być zachowanie konkurencyjności jej gospodarki. W związku z tym europejskie przedsiębiorstwa nie powinny być zobowiązane do podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania społeczeństw w krajach, w których prowadzą działalność.
   B. Wartości i pozycja Europy wymagają, aby europejskie firmy ponosiły odpowiedzialność za cały łańcuch dostaw.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat
   gospodarka

   Poniżej wymieniliśmy wybrane zagadnienia związane z kontaktami gospodarczymi Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

   Unia Europejska powinna dążyć do samowystarczalności gospodarczej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna dążyć do stałej liberalizacji handlu z Ukrainą.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna wspierać europejskie firmy, które inwestują w Afryce.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   W celu osłabienia gospodarek azjatyckich, w tym Chin i Indii, Unia Europejska powinna dążyć do stworzenia wspólnego rynku ze Stanami Zjednoczonymi.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna blokować rozrost największych firm technologicznych, ponieważ dysponują one zbyt dużą siłą gospodarczą i polityczną.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim możliwość zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka

   Międzynarodowe firmy unikają płacenia części podatków w Unii Europejskiej, m.in. wykazując najwyższe zyski w krajach, w których stawki podatkowe są najniższe (np. Irlandia, Luksemburg). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Należy ujednolicić opodatkowanie korporacji międzynarodowych na terenie całej Unii Europejskiej.
   B. Kraje członkowskie powinny zachować swobodę w regulowaniu podatków dla największych firm międzynarodowych.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka

   Unia Europejska jako pierwsza zaczęła regulować rynek usług cyfrowych, wprowadzając rozwiązania na rzecz ochrony prywatności użytkowników czy też walcząc z dezinformacją i monopolem firm technologicznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Unia Europejska powinna zmienić kierunek polityki cyfrowej. Nadmierna regulacja ogranicza rozwój firm technologicznych i powstawanie innowacji w pozostałych sektorach gospodarki.
   B. Unia Europejska powinna kontynuować dotychczasową politykę cyfrową i wymagać od firm technologicznych dostosowania się do regulacji. Dzięki temu Unia stawia na prawa obywateli i walczy z monopolem Big Techów.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja

   Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty związane z regulacjami branży cyfrowej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Unia Europejska powinna zakazać stosowania zautomatyzowanego systemu rozpoznawania twarzy przez organy ścigania.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Reklama internetowa, która wykorzystuje dane o zachowaniach użytkowników, powinna zostać zabroniona.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Firmy z branży mediów społecznościowych powinny swobodnie decydować, jak radzić sobie z dezinformacją na ich platformach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna zakazać działalności platform społecznościowych, jeśli stale i poważnie naruszają wartości, na których opiera się wspólnota.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi, a Parlament Europejski nie powinien wprowadzać przepisów go regulujących.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja
   prawa obywateli

   Parlament Europejski wraz z Radą UE przyjęły Pakt o migracji i azylu, czyli reformę europejskiego systemu azylowego i migracyjnego. Ustanawia on podstawowe zasady rozmieszczenia migrantów w państwach członkowskich oraz zakłada, że państwa, w których najmniej osób wnioskuje o ochronę międzynarodową, powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za przyjęcie migrantów lub zapewnić innym państwom członkowskim pomoc finansową lub techniczną w obsłudze wniosków azylowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Relokacja migrantów w obrębie Unii Europejskiej nie powinna być częścią europejskiego systemu azylowego. Państwa członkowskie nie powinny być zmuszane do brania na siebie współodpowiedzialności za migrantów przekraczających granice UE.
   B. Mechanizm relokacji migrantów jest właściwy – zapewni stabilność europejskiego systemu azylowego i sprawiedliwy podział odpowiedzialności za przyjmowanie migrantów pomiędzy państwami członkowskimi.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje

   Jednym z elementów strategii wprowadzanej przez UE w tzw. pakcie migracyjnym są umowy z państwami trzecimi. Polegają one na finansowym lub technicznym wsparciu krajów, z których migranci wyruszają bezpośrednio do Unii Europejskiej (np. Egipt, Libia, Tunezja, Turcja). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Unia Europejska powinna zawierać umowy z państwami trzecimi, które w zamian za środki finansowe zwiększą kontrolę swoich granic i będą przyjmować migrantów deportowanych z Unii.
   B. Unia Europejska nie powinna zawierać umów z państwami trzecimi, ponieważ w ten sposób uzależnia się od działań niedemokratycznych reżimów i naraża migrantów na łamanie podstawowych praw człowieka.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje

   Morze Śródziemne jest głównym szlakiem, przez który migranci starają się dotrzeć do Europy. Od 2014 r. zginęło na nim prawie 30 tys. osób. Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinna podjąć Unia Europejska w związku z tą sytuacją?

   Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
   Należy zorganizować stałą unijną misję ratowniczą Frontexu na dużą skalę.
   Należy wspomagać pozarządowe organizacje ratownicze niosące pomoc na Morzu Śródziemnym i podjąć kroki przeciwko państwom członkowskim, które ograniczają ich działalność.
   Unia Europejska powinna wspomagać straż przybrzeżną Egiptu, Libii, Tunezji i Turcji, aby ograniczać możliwość wypłynięcia osób migrujących w kierunku Europy.
   Jednostki Frontexu powinny stać na straży granic morskich i zawracać osoby migrujące do państw, z których wypłynęły.
   Należy zakazać lub znacząco ograniczyć działalność pozarządowych organizacji ratowniczych, ponieważ ich misje przyciągają osoby migrujące do Europy.
   Unia Europejska nie powinna zajmować się sytuacją na Morzu Śródziemnym.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje

   Trwa dyskusja na temat zwiększenia lub ograniczenia wpływu instytucji unijnych na państwa członkowskie. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

   Więcej decyzji w Unii Europejskiej (w tym dot. sankcji, obronności i polityki zagranicznej) powinno zapadać w większościowych głosowaniach, a nie na zasadzie jednomyślności.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna kontynuować zamrażanie funduszy dla państw członkowskich, które naruszają unijne prawo i wartości.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Parlament Europejski powinien mieć inicjatywę ustawodawczą.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Krajowe parlamenty powinny mieć inicjatywę ustawodawczą w ramach Unii Europejskiej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna ograniczyć się do współpracy gospodarczej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój

   Które z wymienionych czynników powinny Pani/Pana zdaniem wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państw członkowskich?

   Poziom rozwoju gospodarczego (więcej środków dla krajów o niższym PKB).
   Utrzymywanie dozwolonego przez Unię Europejską poziomu deficytu budżetowego.
   Poziom bezrobocia w państwie członkowskim (więcej środków dla krajów o wyższym poziomie bezrobocia).
   Przestrzeganie przez państwo zasad praworządności.
   Przestrzeganie przez państwo przepisów chroniących środowisko i realizowanie polityki klimatycznej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet

   Unijny budżet wynosi 1 proc. PKB całej Unii Europejskiej i opiera się przede wszystkim na składkach płaconych przez państwa członkowskie. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

   Należy zwiększyć składki państw członkowskich do budżetu UE.
   Należy zwiększyć dochody Unii Europejskiej z innych źródeł niż składki państw członkowskich, np. opłat celnych i podatku VAT.
   Wysokość budżetu Unii Europejskiej jest wystarczająca i nie ma potrzeby jej modyfikowania.
   Należy zmniejszyć budżet Unii Europejskiej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   budżet

   Unia Europejska wspiera kraje rozwijające się poprzez mechanizm finansowania i wsparcia technicznego. W 2021 r. UE przeznaczyła na ten cel 70 mld euro, co stanowiło 43 proc. globalnej pomocy rozwojowej i humanitarnej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie – Unia Europejska powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw państw członkowskich, własnym rozwoju i bezpieczeństwie.
   B. Zasada solidarności globalnej leży u podstaw Unii Europejskiej – należy zwiększyć wydatki na pomoc rozwojową i humanitarną do 0,7 proc. europejskiego dochodu narodowego brutto zgodnie z celem postawionym przez ONZ.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   pomoc rozwojowa

   Unia Europejska wspiera rozwój regionalny poprzez fundusze strukturalne i inwestycyjne. Instytucje unijne określają priorytety, które mogą być realizowane z tych środków. Który z poniższych modeli rozdzielania funduszy jest najbliższy Pana/Pani poglądom?

   To instytucje unijne powinny decydować o wydatkowaniu środków z polityki spójności, bo należy finansować z nich przede wszystkim projekty, które są ważne dla UE jako całości, np. innowacje, zapobieganie zmianom klimatycznym, bezrobociu itp.
   To państwa członkowskie powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie na rozwój i inwestycje.
   To samorządy regionalne w państwach członkowskich powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie na rozwój i inwestycje.
   Odpowiedzialność za rozwój regionu ponoszą duże miasta i w związku z tym to one powinny dysponować środkami na rozwój i inwestycje.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   regiony

   Poniżej wymieniliśmy możliwe kierunki rozwoju połączeń kolejowych w Unii Europejskiej. Które z nich Pani/Pana zdaniem należy priorytetowo realizować w nadchodzącej kadencji PE?

   Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
   „Kolejowy roaming”, czyli zapewnienie atrakcyjnych cen biletów w relacjach międzynarodowych oraz ich łatwego zakupu poprzez europejski system sprzedaży.
   Rozwijanie nocnych połączeń kolejowych na długich trasach (np. Warszawa – Poznań – Paryż).
   Rozwijanie połączeń na trasach euroregionalnych (np. Katowice – Ostrawa).
   Budowa europejskiej sieci kolei dużych prędkości, która zapewni czas podróży konkurencyjny dla lotnictwa.
   Darmowe podróże koleją na terenie UE dla osób do 26 roku życia.
   Wprowadzenie podatku od podróży samolotem na krótkich dystansach na terenie UE, aby zwiększyć konkurencyjność kolei.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   transport

   Poniżej wymieniliśmy wybrane aspekty polityki społecznej, które mogłaby regulować Unia Europejska. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy dążyć do ujednolicenia zasad polityki społecznej (m.in. zasiłki, urlopy, renty) w obrębie Unii Europejskiej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy prowadzić politykę kontrolowanej migracji do Unii Europejskiej osób o wysokich kwalifikacjach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Obowiązujące w Polsce zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia należy wprowadzić jako obowiązujące w całej Unii Europejskiej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   polityka społeczna

   Obecnie edukacja leży przede wszystkim w kompetencjach państw członkowskich. Unia Europejska zajmuje się jednak ogólnymi kwestiami związanymi z edukacją wyższą. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy opracować program europejskiej edukacji obywatelskiej i historycznej, który będzie elementem nauczania we wszystkich państwach członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Każdy student w Unii Europejskiej powinien obowiązkowo odbyć część studiów w innym państwie UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy powołać sieć uniwersytetów badawczych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od sytuacji finansowej studenta.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Karta Praw Podstawowych UE jest zapisem praw człowieka gwarantowanych wszystkim obywatelom wspólnoty. Państwa członkowskie powinny uznawać ją bez zastrzeżeń i stosować jako obowiązujący akt prawny.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów, powinny podlegać karom finansowym.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Osoby, które były przedmiotem zainteresowania służb państw członkowskich UE, powinny być o tym informowane.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Należy zakazać sprzedaży produktów (np. żywności i chemii domowej) różnej jakości pod tą samą nazwą w różnych państwach Unii Europejskiej.

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa konsumentów
   Powrót do rankingu