KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Wybierz miasto:

Miasto:

bezpieczeństwo
budżet i dochody
budżet i dochody miasta
edukacja
jakość życia
kultura i sport
media lokalne
mieszkania
migracje
planowanie przestrzeni
prawa i wolności mieszkańców
prawa i wolności obywateli
środowisko i smog
transport i drogi
pokaż wszystkie

W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
bezpieczeństwo

Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji i organizacji społecznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszów. Budżet naszego miasta powinien rosnąć, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu.
B. Polityka lokalowa naszego miasta powinna być oparta o planowanie przestrzenne i służyć dostępowi do różnych usług dla mieszkańców. Należy unikać zagęszczenia lokali o podobnym profilu, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów.
budżet i dochody miasta
planowanie przestrzeni

Miasto może wprowadzić kartę mieszkańca dla osób, które płacą podatki na jego terenie. Uprawnia ona do np. tańszych biletów komunikacji miejskiej, pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola czy zasiłków. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Karta mieszkańca jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych w naszym mieście powinni mieć jego mieszkańcy, którzy płacą tu podatki.
B. W naszym mieście nie powinna funkcjonować karta mieszkańca. Wprowadza ona nierówności w dostępie do usług publicznych dla osób, które żyją i pracują w naszym mieście, ale mieszkają poza jego granicami.
budżet i dochody
prawa i wolności mieszkańców

Samorządy sygnalizują, że fundusze przekazywane im przez rząd na prowadzenie szkół (subwencja oświatowa) są za niskie. W związku z tym samorządy zmuszone są dopłacać do edukacji, w tym do wynagrodzeń nauczycieli, z własnego budżetu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Naszego miasta nie stać na finansowanie edukacji, w tym wynagrodzeń nauczycieli, ponad otrzymywaną subwencję oświatową. Za wysokość pensji nauczycieli powinien odpowiadać rząd.
B. Edukacja jest ważną polityką publiczną w naszym mieście. Powinniśmy oferować atrakcyjne pensje dla nauczycieli, nawet jeżeli oznacza to przeznaczanie dodatkowych funduszy z budżetu miasta.
budżet i dochody miasta
edukacja

Gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu trzylatkowi, który mieszka na jej terenie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących miejsc w przedszkolach w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Nasze miasto powinno zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie.
B. Nasze miasto nie musi zapewniać miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie. Jeśli miejsc w przedszkolach publicznych jest za mało – miasto powinno dofinansować miejsca w przedszkolach prywatnych.
edukacja
jakość życia

Za użytkowanie boisk szkolnych odpowiadają dyrektorzy szkół. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk poza godzinami pracy szkół, jeśli zapłacą za dostęp lub jeśli miasto przeznaczy na to specjalne środki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. W naszym mieście publiczne boiska szkolne powinny być bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców poza godzinami pracy szkół.
B. W naszym mieście boiska szkolne powinny stanowić źródło dodatkowego dochodu dla szkół i być udostępniane przede wszystkim na zasadach komercyjnych.
edukacja
kultura i sport

Gmina może wprowadzać programy odpowiadające na problemy zdrowotne mieszkańców. Który z poniżej wymienionych programów polityki zdrowotnej należy Pani/Pana zdaniem priorytetowo realizować w naszym mieście?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

jakość życia
prawa i wolności obywateli

Miasto w różny sposób może wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami. Która forma odciążenia opiekunów osób zależnych jest Pani/Pana zdaniem najbardziej potrzebna mieszkańcom naszego miasta?

jakość życia

W miastach trwa dyskusja nad tym, jaki rodzaj transportu powinny wspierać władze – komunikację miejską, transport samochodowy, rowerowy czy pieszy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

W naszym mieście priorytetem powinien być ruch samochodowy. Należy remontować jezdnie, budować parkingi, tak aby zapewnić płynność transportu indywidualnego.
W naszym mieście priorytetowe powinny być inwestycje w transport zbiorowy, jak np. wyznaczanie nowych buspasów czy budowa tras tramwajowych, nawet jeśli odbywa się to kosztem ruchu samochodowego.
W naszym mieście powinien powstać plan ścieżek rowerowych dla całego miasta. W kolejnych latach każda inwestycja drogowa powinna zakładać budowę ścieżek i poprawę infrastruktury rowerowej.
W naszym mieście należy wyznaczać strefy ruchu uspokojonego, czyli obszary, w których prędkość poruszania się samochodów ograniczona jest do 30 km/h.
jakość życia
środowisko i smog
transport i drogi

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy skupić się na rozwoju lokalnej oferty kulturalnej. Potrzebne są działania, które poprawią program bibliotek miejskich, miejsc aktywności lokalnej czy kin i teatrów.
B. Nasze miasto powinno postawić na organizację dużych wydarzeń kulturalnych – koncertów, wydarzeń sportowych i spektakli. Takie przedsięwzięcia zapewniają rozrywkę mieszkańcom i są elementem promocji naszego miasta.
budżet i dochody miasta
jakość życia
kultura i sport

Które z poniższych stwierdzeń na temat finansowania sportu w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Nasze miasto powinno przede wszystkim dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, jako ważne elementy promocji miasta i regionu.
B. Nasze miasto powinno dofinansowywać sport amatorski i rekreacyjny, aby aktywizować ruchowo jak najwięcej mieszkańców.
budżet i dochody miasta
jakość życia
kultura i sport

W 2023 r. połowa mieszkań w Polsce sprzedawanych była w celach inwestycyjnych (NBP, 2023). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Najem krótkoterminowy jest jedną z wielu form prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców i nie powinien być regulowany. Dodatkowo jest szansą na turystyczny rozwój naszego miasta.
B. Najem krótkoterminowy wpływa niekorzystnie na lokalne wspólnoty mieszkańców oraz przyczynia się do zmniejszenia zasobu mieszkań wynajmowanych na stałe. W naszym mieście powinniśmy dążyć do ograniczenia liczby lokali wynajmowanych krótkoterminowo.
budżet i dochody miasta
jakość życia
mieszkania

Miasto, szukając terenów pod zabudowę mieszkaniową, może stosować różne strategie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zabudowy miasta jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

mieszkania
planowanie przestrzeni

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mieszkań komunalnych w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Lokatorzy mieszkań komunalnych powinni mieć możliwość ich odkupienia na preferencyjnych warunkach.
B. Mieszkania komunalne nie powinny podlegać sprzedaży, a miasto powinno skupić się na powiększaniu ich liczby.
budżet i dochody miasta
mieszkania

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy stworzyć korzystne warunki dla deweloperów budujących osiedla. Nie należy nakładać na nich dodatkowych regulacji dotyczących budowy.
B. W naszym mieście należy wypracować system warunków, które muszą spełnić deweloperzy przy budowie osiedli. Powinny one dotyczyć budowy dróg dojazdowych, lokali usługowych czy przekazania części mieszkań do zasobu komunalnego naszego miasta.
mieszkania
planowanie przestrzeni

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któremu podlegają Lasy Państwowe, zapowiada wyłączenie z wycinki 20 proc. najcenniejszych lasów, należeć do nich mogą lasy okalające nasze miasto. Które z poniższych działań na rzecz ochrony lasów w naszym mieście i okolicach są według Pana/Pani najbardziej potrzebne?

jakość życia
środowisko i smog

Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce co roku umiera około 45 tys. ludzi. Które z poniższych działań trzeba najpilniej podjąć w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście?

jakość życia
środowisko i smog
transport i drogi

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Tereny zielone pozytywnie wpływają na czystość powietrza. W naszym mieście należy objąć je szczególną ochroną, nawet jeśli negatywnie wpłynie to na plany inwestycyjne mające na celu rozwój miasta.
B. Tereny zielone w mieście są ważne, ale nie powinny być traktowane priorytetowo względem inwestycji, np. w budynki mieszkalne czy nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców.
planowanie przestrzeni
środowisko i smog

3,5 mln mieszkańców Polski stanowią dzisiaj imigranci (WEI, 2023), większość z nich to uchodźcy wojenni z Ukrainy. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących integracji migrantów jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

migracje
prawa i wolności obywateli

Rada miasta może przyjąć uchwałę krajobrazową, która reguluje obecność reklam w przestrzeni miejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Uchwała krajobrazowa, ograniczająca obecność reklam na bilbordach i telebimach w przestrzeni publicznej, jest potrzebna. Przyjazne w odbiorze otoczenie pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców i niweluje ilość bodźców.
B. Uchwała krajobrazowa ograniczająca obecność reklam w przestrzeni publicznej ingeruje w wolność mieszkańców i pozbawia ich możliwości decydowania o posiadanych terenach i budynkach.
jakość życia
planowanie przestrzeni
prawa i wolności obywateli

Trwa dyskusja na temat dostępności alkoholu w przestrzeni miejskiej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

W naszym mieście należy wyznaczyć dodatkowe miejsca w przestrzeni publicznej, w których dozwolone będzie picie alkoholu.
Dostępność alkoholu jest zbyt szeroka i niekorzystnie wpływa m.in. na bezpieczeństwo. Na terenie naszego miasta należy wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.
bezpieczeństwo
planowanie przestrzeni
prawa i wolności obywateli

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących dostępności toalet w mieście jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy zwiększać dostępność toalet poprzez budowę nowych, darmowych szaletów miejskich. Powinny być rozmieszczane szczególnie w miejscach, gdzie bywają mieszkańcy i turyści – na deptakach, w parkach czy na placach zabaw.
B. Dostępność toalet publicznych w naszym mieście należy zwiększać poprzez wykorzystanie lokali usługowych wynajmowanych przez miasto. Właściciele restauracji i barów powinni mieć obowiązek udostępniania swoich WC wszystkim chętnym, nie tylko klientom.
planowanie przestrzeni
prawa i wolności mieszkańców

Samorządy mogą wydawać tzw. media lokalne (gazety, telewizję i portale). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Samorząd nie powinien móc prowadzić portali i wydawać prasy lokalnej. Jego działania powinny ograniczyć się do informacji na ściśle określonych publikatorach miasta (oficjalna strona internetowa i profile w mediach społecznościowych).
B. Samorząd dalej powinien móc wydawać własne media. Dzięki temu jest w stanie dotrzeć z dodatkową informacją dla mieszkańców, a także skutecznie promować gminę.
media lokalne
prawa i wolności mieszkańców

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących usprawnienia procesu wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania („kopciuchów”) jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

budżet i dochody miasta
środowisko i smog

Trwa dyskusja na temat zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych na Śląsku. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

budżet i dochody
planowanie przestrzeni
środowisko i smog

Trwa dyskusja nad powiększeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) o kolejne gminy i utworzeniem „mega miasta” wokół Katowic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

budżet i dochody
planowanie przestrzeni

W połowie 2024 r. w Warszawie i Krakowie planowane jest uruchomienie Stref Czystego Transportu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

planowanie przestrzeni
środowisko i smog
transport i drogi

Jednym z problemów mieszkańców Trójmiasta są swobodnie poruszające się po mieście dziki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Należy rozwiązać problem dzików wyłącznie za pomocą ich odstrzału lub odłowu z uśmierceniem.
B. Trójmiasto powinno wypracować programy zabezpieczające miasta przed dzikami. Należy edukować mieszkańców, stawiać zamykane kosze na śmieci i stosować urządzenia odstraszające dziką zwierzynę.
bezpieczeństwo
planowanie przestrzeni

Według danych Fundacji GrowSpace w 2023 r. w Polsce wśród osób poniżej 18 roku życia odnotowano 2139 prób samobójczych. 406 z nich miało miejsce w województwie pomorskim. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

jakość życia

Pas nadmorski w Trójmieście jest zagospodarowany w różnorodny sposób. W niektórych miejscach zabudowa dociera bezpośrednio nad brzeg morza, w innych brzeg oddzielony jest od miasta terenami zielonymi. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Pas nadmorski to przede wszystkim atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie teren. W jego obrębie należy rozwijać infrastrukturę dla mieszkańców i turystów, nawet kosztem ingerencji w przyrodę lub zmniejszenia terenów zielonych.
B. Pas nadmorski pełni przede wszystkim ważną funkcję przyrodniczą i środowiskową. Chroni przed powodziami, zapobiega suszom i wychładza miasta w trakcie upałów. Tereny zielone w jego obrębie należy chronić nawet kosztem innych inwestycji.
planowanie przestrzeni
środowisko i smog

Samorządy mają wpływ na funkcjonowanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez np. wydawanie opinii do Planu Urządzenia Lasu mogą zmienić politykę Lasów Państwowych. Wpływają też na bioróżnorodność Parku poprzez uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów graniczących z TPK. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę przyrodniczą dla Trójmiasta. Należy podejmować działania mające na celu ochronę jego środowiska naturalnego, tworząc nowe rezerwaty oraz zakazując wycinek na terenie całego parku.
B. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę społeczną. Należy promować i rozwijać możliwości rekreacyjne na jego terenie poprzez planowanie dodatkowych tras rowerowych czy ścieżek oraz innej infrastruktury dla pieszych
planowanie przestrzeni
środowisko i smog

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Możesz też porównać swoje odpowiedzi ze wszystkimi politykami z miasta. Wybierz miasto:

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   bezpieczeństwo
   budżet i dochody
   budżet i dochody miasta
   edukacja
   jakość życia
   kultura i sport
   media lokalne
   mieszkania
   migracje
   planowanie przestrzeni
   prawa i wolności mieszkańców
   prawa i wolności obywateli
   środowisko i smog
   transport i drogi
   pokaż wszystkie
   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
   B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji i organizacji społecznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszów. Budżet naszego miasta powinien rosnąć, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu.
   B. Polityka lokalowa naszego miasta powinna być oparta o planowanie przestrzenne i służyć dostępowi do różnych usług dla mieszkańców. Należy unikać zagęszczenia lokali o podobnym profilu, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet i dochody miasta
   planowanie przestrzeni

   Miasto może wprowadzić kartę mieszkańca dla osób, które płacą podatki na jego terenie. Uprawnia ona do np. tańszych biletów komunikacji miejskiej, pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola czy zasiłków. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Karta mieszkańca jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych w naszym mieście powinni mieć jego mieszkańcy, którzy płacą tu podatki.
   B. W naszym mieście nie powinna funkcjonować karta mieszkańca. Wprowadza ona nierówności w dostępie do usług publicznych dla osób, które żyją i pracują w naszym mieście, ale mieszkają poza jego granicami.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet i dochody
   prawa i wolności mieszkańców

   Samorządy sygnalizują, że fundusze przekazywane im przez rząd na prowadzenie szkół (subwencja oświatowa) są za niskie. W związku z tym samorządy zmuszone są dopłacać do edukacji, w tym do wynagrodzeń nauczycieli, z własnego budżetu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Naszego miasta nie stać na finansowanie edukacji, w tym wynagrodzeń nauczycieli, ponad otrzymywaną subwencję oświatową. Za wysokość pensji nauczycieli powinien odpowiadać rząd.
   B. Edukacja jest ważną polityką publiczną w naszym mieście. Powinniśmy oferować atrakcyjne pensje dla nauczycieli, nawet jeżeli oznacza to przeznaczanie dodatkowych funduszy z budżetu miasta.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet i dochody miasta
   edukacja

   Gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu trzylatkowi, który mieszka na jej terenie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących miejsc w przedszkolach w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Nasze miasto powinno zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie.
   B. Nasze miasto nie musi zapewniać miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie. Jeśli miejsc w przedszkolach publicznych jest za mało – miasto powinno dofinansować miejsca w przedszkolach prywatnych.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja
   jakość życia

   Za użytkowanie boisk szkolnych odpowiadają dyrektorzy szkół. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk poza godzinami pracy szkół, jeśli zapłacą za dostęp lub jeśli miasto przeznaczy na to specjalne środki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. W naszym mieście publiczne boiska szkolne powinny być bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców poza godzinami pracy szkół.
   B. W naszym mieście boiska szkolne powinny stanowić źródło dodatkowego dochodu dla szkół i być udostępniane przede wszystkim na zasadach komercyjnych.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja
   kultura i sport

   Gmina może wprowadzać programy odpowiadające na problemy zdrowotne mieszkańców. Który z poniżej wymienionych programów polityki zdrowotnej należy Pani/Pana zdaniem priorytetowo realizować w naszym mieście?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Ośrodki badań profilaktycznych
   Miejskie poradnie psychopedagogiczne
   Programy szczepień ochronnych
   Ośrodki leczenia chorób osób starszych
   Poradnie leczenia niepłodności
   Nasze miasto nie powinno realizować programów z zakresu polityki zdrowotnej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   jakość życia
   prawa i wolności obywateli

   Miasto w różny sposób może wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami. Która forma odciążenia opiekunów osób zależnych jest Pani/Pana zdaniem najbardziej potrzebna mieszkańcom naszego miasta?

   Dostosowanie budynków i lokali mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania, finansowane z budżetu miasta.
   Specjalistyczny i darmowy transport finansowany z budżetu miasta
   Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
   Nasze miasto nie powinno w szczególny sposób wspierać opiekunów osób zależnych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   jakość życia

   W miastach trwa dyskusja nad tym, jaki rodzaj transportu powinny wspierać władze – komunikację miejską, transport samochodowy, rowerowy czy pieszy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   W naszym mieście priorytetem powinien być ruch samochodowy. Należy remontować jezdnie, budować parkingi, tak aby zapewnić płynność transportu indywidualnego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   W naszym mieście priorytetowe powinny być inwestycje w transport zbiorowy, jak np. wyznaczanie nowych buspasów czy budowa tras tramwajowych, nawet jeśli odbywa się to kosztem ruchu samochodowego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   W naszym mieście powinien powstać plan ścieżek rowerowych dla całego miasta. W kolejnych latach każda inwestycja drogowa powinna zakładać budowę ścieżek i poprawę infrastruktury rowerowej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   W naszym mieście należy wyznaczać strefy ruchu uspokojonego, czyli obszary, w których prędkość poruszania się samochodów ograniczona jest do 30 km/h.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   jakość życia
   środowisko i smog
   transport i drogi

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. W naszym mieście należy skupić się na rozwoju lokalnej oferty kulturalnej. Potrzebne są działania, które poprawią program bibliotek miejskich, miejsc aktywności lokalnej czy kin i teatrów.
   B. Nasze miasto powinno postawić na organizację dużych wydarzeń kulturalnych – koncertów, wydarzeń sportowych i spektakli. Takie przedsięwzięcia zapewniają rozrywkę mieszkańcom i są elementem promocji naszego miasta.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet i dochody miasta
   jakość życia
   kultura i sport

   Które z poniższych stwierdzeń na temat finansowania sportu w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Nasze miasto powinno przede wszystkim dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, jako ważne elementy promocji miasta i regionu.
   B. Nasze miasto powinno dofinansowywać sport amatorski i rekreacyjny, aby aktywizować ruchowo jak najwięcej mieszkańców.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet i dochody miasta
   jakość życia
   kultura i sport

   W 2023 r. połowa mieszkań w Polsce sprzedawanych była w celach inwestycyjnych (NBP, 2023). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Najem krótkoterminowy jest jedną z wielu form prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców i nie powinien być regulowany. Dodatkowo jest szansą na turystyczny rozwój naszego miasta.
   B. Najem krótkoterminowy wpływa niekorzystnie na lokalne wspólnoty mieszkańców oraz przyczynia się do zmniejszenia zasobu mieszkań wynajmowanych na stałe. W naszym mieście powinniśmy dążyć do ograniczenia liczby lokali wynajmowanych krótkoterminowo.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet i dochody miasta
   jakość życia
   mieszkania

   Miasto, szukając terenów pod zabudowę mieszkaniową, może stosować różne strategie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zabudowy miasta jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

   W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
   W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
   Nie należy regulować zabudowy, a budynki mieszkalne powinny powstawać tam, gdzie zaplanują deweloperzy.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   mieszkania
   planowanie przestrzeni

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mieszkań komunalnych w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Lokatorzy mieszkań komunalnych powinni mieć możliwość ich odkupienia na preferencyjnych warunkach.
   B. Mieszkania komunalne nie powinny podlegać sprzedaży, a miasto powinno skupić się na powiększaniu ich liczby.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet i dochody miasta
   mieszkania

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. W naszym mieście należy stworzyć korzystne warunki dla deweloperów budujących osiedla. Nie należy nakładać na nich dodatkowych regulacji dotyczących budowy.
   B. W naszym mieście należy wypracować system warunków, które muszą spełnić deweloperzy przy budowie osiedli. Powinny one dotyczyć budowy dróg dojazdowych, lokali usługowych czy przekazania części mieszkań do zasobu komunalnego naszego miasta.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   mieszkania
   planowanie przestrzeni

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któremu podlegają Lasy Państwowe, zapowiada wyłączenie z wycinki 20 proc. najcenniejszych lasów, należeć do nich mogą lasy okalające nasze miasto. Które z poniższych działań na rzecz ochrony lasów w naszym mieście i okolicach są według Pana/Pani najbardziej potrzebne?

   Podjęcie starań o wyłączenie z wycinek lasów cennych społecznie i przyrodniczo w planach przygotowywanych przez Lasy Państwowe.
   Decyzje rady miasta o tworzeniu małych terenów ochrony przyrody.
   Podjęcie starań u regionalnego dyrektora ochrony środowiska na rzecz wyznaczenia nowych rezerwatów przyrody.
   Dodatkowa ochrona lasów na terenie i w okolicach naszego miasta nie powinna być priorytetem władz w nadchodzącej kadencji.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   jakość życia
   środowisko i smog

   Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce co roku umiera około 45 tys. ludzi. Które z poniższych działań trzeba najpilniej podjąć w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście?

   Modernizacja systemów grzewczych gospodarstw domowych
   Ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego
   Usprawnienie systemu kontroli emisji przemysłowych
   Jakość powietrza w naszym mieście jest zadowalająca. Poprawa jakości stanu powietrza nie powinna być priorytetem władz w nadchodzącej kadencji.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   jakość życia
   środowisko i smog
   transport i drogi

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Tereny zielone pozytywnie wpływają na czystość powietrza. W naszym mieście należy objąć je szczególną ochroną, nawet jeśli negatywnie wpłynie to na plany inwestycyjne mające na celu rozwój miasta.
   B. Tereny zielone w mieście są ważne, ale nie powinny być traktowane priorytetowo względem inwestycji, np. w budynki mieszkalne czy nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   planowanie przestrzeni
   środowisko i smog

   3,5 mln mieszkańców Polski stanowią dzisiaj imigranci (WEI, 2023), większość z nich to uchodźcy wojenni z Ukrainy. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących integracji migrantów jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   W naszym mieście należy tworzyć programy adaptacyjne dla migrantów, zapewniając im np. naukę języka czy kursy zawodowe, oraz przystosować urzędy i szkoły do obsługi osób migrujących.
   W naszym mieście należy skupić się na działaniach integracyjnych skierowanych do polskiego społeczeństwa, np. z pomocą organizacji pozarządowych organizować programy edukacyjne dla mieszkańców.
   Integracja migrantów i dodatkowe działania na ich rzecz nie powinny być priorytetem naszego miasta.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   migracje
   prawa i wolności obywateli

   Rada miasta może przyjąć uchwałę krajobrazową, która reguluje obecność reklam w przestrzeni miejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Uchwała krajobrazowa, ograniczająca obecność reklam na bilbordach i telebimach w przestrzeni publicznej, jest potrzebna. Przyjazne w odbiorze otoczenie pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców i niweluje ilość bodźców.
   B. Uchwała krajobrazowa ograniczająca obecność reklam w przestrzeni publicznej ingeruje w wolność mieszkańców i pozbawia ich możliwości decydowania o posiadanych terenach i budynkach.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   jakość życia
   planowanie przestrzeni
   prawa i wolności obywateli

   Trwa dyskusja na temat dostępności alkoholu w przestrzeni miejskiej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   W naszym mieście należy wyznaczyć dodatkowe miejsca w przestrzeni publicznej, w których dozwolone będzie picie alkoholu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Dostępność alkoholu jest zbyt szeroka i niekorzystnie wpływa m.in. na bezpieczeństwo. Na terenie naszego miasta należy wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   bezpieczeństwo
   planowanie przestrzeni
   prawa i wolności obywateli

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących dostępności toalet w mieście jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. W naszym mieście należy zwiększać dostępność toalet poprzez budowę nowych, darmowych szaletów miejskich. Powinny być rozmieszczane szczególnie w miejscach, gdzie bywają mieszkańcy i turyści – na deptakach, w parkach czy na placach zabaw.
   B. Dostępność toalet publicznych w naszym mieście należy zwiększać poprzez wykorzystanie lokali usługowych wynajmowanych przez miasto. Właściciele restauracji i barów powinni mieć obowiązek udostępniania swoich WC wszystkim chętnym, nie tylko klientom.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   planowanie przestrzeni
   prawa i wolności mieszkańców

   Samorządy mogą wydawać tzw. media lokalne (gazety, telewizję i portale). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Samorząd nie powinien móc prowadzić portali i wydawać prasy lokalnej. Jego działania powinny ograniczyć się do informacji na ściśle określonych publikatorach miasta (oficjalna strona internetowa i profile w mediach społecznościowych).
   B. Samorząd dalej powinien móc wydawać własne media. Dzięki temu jest w stanie dotrzeć z dodatkową informacją dla mieszkańców, a także skutecznie promować gminę.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   media lokalne
   prawa i wolności mieszkańców

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących usprawnienia procesu wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania („kopciuchów”) jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   W naszym mieście przede wszystkim należy zwiększyć dopłaty do wymiany pieców dla mieszkańców.
   Wysokość dopłat do wymiany pieców w naszym mieście jest odpowiednia. Przede wszystkim należy zmienić system informowania o programach wsparcia ich wymiany, np. poprzez mobilne punkty informacyjne.
   Obecna wysokość dopłat do wymiany kopciuchów w naszym mieście jest odpowiednia, a tempo ich likwidowania jest wystarczające.
   Nasze miasto nie powinno dalej dopłacać do wymiany kopciuchów.
   Inne, jakie?
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   budżet i dochody miasta
   środowisko i smog

   Trwa dyskusja na temat zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych na Śląsku. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   Tereny pogórnicze i poprzemysłowe należy stopniowo przekształcać w miejskie parki i miejsca rekreacji dla mieszkańców.
   Pozostałe na terenach pogórniczych i poprzemysłowych budynki należy zrewitalizować i nadać im nowe funkcje usługowe, zgodnie z potrzebami mieszkańców.
   Tereny pogórnicze i poprzemysłowe powinny zostać sprzedane prywatnym inwestorom pod realizację nowych projektów, np. budowę osiedli czy biurowców.
   Inne, jakie?
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   budżet i dochody
   planowanie przestrzeni
   środowisko i smog

   Trwa dyskusja nad powiększeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) o kolejne gminy i utworzeniem „mega miasta” wokół Katowic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   Należy powiększać Metropolię o kolejne gminy, a Katowice powinny odgrywać w niej centralną i dominującą rolę.
   Należy powiększać Metropolię o kolejne gminy, przy czym żadne z miast nie powinno odgrywać w GZM dominującej roli. Zarządzanie metropolią powinno się odbywać w ramach współpracy największych miast aglomeracji.
   Obecna liczba gmin wchodzących w skład Metropolii jest wystarczająca i nie powinna być zwiększana w nadchodzącej kadencji.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   (odpowiedź spoza listy)
   budżet i dochody
   planowanie przestrzeni

   W połowie 2024 r. w Warszawie i Krakowie planowane jest uruchomienie Stref Czystego Transportu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   Wyznaczenie stref niskoemisyjnego transportu w Trójmieście jest potrzebne. Doprowadzenie do ich powstania powinno być jednym z priorytetów w nadchodzącej kadencji.
   Wyznaczenie stref niskoemisyjnego transportu w Trójmieście jest potrzebne, ale nie powinno być priorytetem w nadchodzącej kadencji.
   Trójmiasto nie potrzebuje wyznaczenia stref niskoemisyjnego transportu.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   planowanie przestrzeni
   środowisko i smog
   transport i drogi

   Jednym z problemów mieszkańców Trójmiasta są swobodnie poruszające się po mieście dziki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Należy rozwiązać problem dzików wyłącznie za pomocą ich odstrzału lub odłowu z uśmierceniem.
   B. Trójmiasto powinno wypracować programy zabezpieczające miasta przed dzikami. Należy edukować mieszkańców, stawiać zamykane kosze na śmieci i stosować urządzenia odstraszające dziką zwierzynę.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   planowanie przestrzeni

   Według danych Fundacji GrowSpace w 2023 r. w Polsce wśród osób poniżej 18 roku życia odnotowano 2139 prób samobójczych. 406 z nich miało miejsce w województwie pomorskim. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   W nadchodzącej kadencji należy zwiększyć wysokość środków z budżetu naszego miasta przeznaczaną na programy wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.
   Programy wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w naszym mieście funkcjonują efektywnie i nie wymagają większego finansowania.
   Kryzys psychiczny wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem ogólnokrajowym. Wprowadzanie programów profilaktycznych w tym zakresie to zadanie rządu, nie miasta. 
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   jakość życia

   Pas nadmorski w Trójmieście jest zagospodarowany w różnorodny sposób. W niektórych miejscach zabudowa dociera bezpośrednio nad brzeg morza, w innych brzeg oddzielony jest od miasta terenami zielonymi. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Pas nadmorski to przede wszystkim atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie teren. W jego obrębie należy rozwijać infrastrukturę dla mieszkańców i turystów, nawet kosztem ingerencji w przyrodę lub zmniejszenia terenów zielonych.
   B. Pas nadmorski pełni przede wszystkim ważną funkcję przyrodniczą i środowiskową. Chroni przed powodziami, zapobiega suszom i wychładza miasta w trakcie upałów. Tereny zielone w jego obrębie należy chronić nawet kosztem innych inwestycji.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   planowanie przestrzeni
   środowisko i smog

   Samorządy mają wpływ na funkcjonowanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez np. wydawanie opinii do Planu Urządzenia Lasu mogą zmienić politykę Lasów Państwowych. Wpływają też na bioróżnorodność Parku poprzez uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów graniczących z TPK. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę przyrodniczą dla Trójmiasta. Należy podejmować działania mające na celu ochronę jego środowiska naturalnego, tworząc nowe rezerwaty oraz zakazując wycinek na terenie całego parku.
   B. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę społeczną. Należy promować i rozwijać możliwości rekreacyjne na jego terenie poprzez planowanie dodatkowych tras rowerowych czy ścieżek oraz innej infrastruktury dla pieszych
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   planowanie przestrzeni
   środowisko i smog
   Powrót do rankingu