Co poza wyborem marszałka, czyli 75. posiedzenie Sejmu

75. posiedzenie Sejmu RP: wybór marszałka i wicemarszałka Sejmu, loterie fantowe - ułatwienia dla OPP, depozyt państwowy, odszkodowania dla pracowników, elektroniczna informacja podatkowa, oznakowanie żywności.

 
W dniach 24-26 września Sejm posłowie zabiorą swój głos w następujących sprawach

Wybór marszałka i wicemarszałka Sejmu

W związku z desygnowaniem Ewy Kopacz na premiera, Sejm wybierze nowego marszałka i wicemarszałka. Kandydatem zgłoszonym przez PO jest Radosław Sikorski, jego zastępczynią ma zostać Elżbieta Radziszewska (PO).

 

Loterie fantowe - dostępne dla Organizacji Pożytku Publicznego

Projekt PO zakłada zdjęcie z OPP obowiązku uzyskania zgody Izby Celnej na organizowanie loterii fantowych. Propozycja ma objąć loterie, których wartość puli nagród nie przekracza 54.740 zł (to 15-krotność bazowej, wynoszącej ok. 3.650 zł). Obecnie barierą w organizacji loterii fantowych dla ngo jest długotrwałe i kosztowne uzyskiwanie zgód. Posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, to będzie drugie czytanie projektu.

 

Depozyt oszczędności na koncie Ministerstwa Finansów

Instytucje publiczne nie będą mogły oszczędzać - wolne środki w formie depozytu państwowego będzie przejmować rząd. Rządowy projekt zakłada rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytów na koncie MF na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, m.in. PAN, państwowe instytucje kultury, państwowe zakłady opieki zdrowotnej czy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Ma to doprowadzić do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a przez to obniżyć poziom długu publicznego i ograniczyć koszty jego obsługi. Posłowie wysłuchają drugiego czytania projektu, nad którym pracowała Komisja Finansów Publicznych.

 

Zwolnienie od podatku dochodowego zadośćuczynień i odszkodowań pracowników

Drugiemu czytaniu zostanie poddany senacki projekt dotyczący wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projket ma na celu zwolnienie od podatku dochodowego pracowników, którzy otrzymali odszkodowania na podstawie układów zbiorowych pracy oraz regulaminów pracy.

 

Elektroniczna informacja podatkowa

Rządowy projekt, którego posłowie wysłuchają w drugim czytaniu, ma na celu usprawnienie wymiany informacji między urzędami skarbowymi, a podatnikami. Projekt przewiduje obowiązek składania informacji podatkowej wyłącznie drogą elektroniczną.
 

Oznakowanie żywności

Projekt ustawy, zgłoszonej przez rząd, jest realizacją prawa unijnego. Wprowadza m.in. zmiany w oznaczeniach okresów trwałości i składników. Dodatkowo, nakłada na producentów jaj obowiązek zgłoszenia działalności do wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej. Ustawa ma także wprowadzić automatyzację klasyfikacji tusz wołowych, która obecnie dokonywana jest wzrokowo. Posłowie wysłuchają drugiego czytania ustawy, po zaopiniowaniu jej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MamPrawoWiedziec.pl. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fundacji Batorego.

Zobacz najnowsze