Nowe prawa: podwyżki i dodatki dla nauczycieli

Duże zmiany obejmą także kształcenie zawodowe.

#częściowo weszło w środę, 28 sierpnia

 • Określono szczegółowe zasady udostępniania danych (akta, informacje, zestawienia) przez izby rozliczeniowe, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych podmiotom takim jak m.in. CBA, ABW.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

#weszło w czwartek, 29 sierpnia

 • Ratyfikowano umowę między Polską a USA dotyczącą współpracy (np. w zakresie szkolenia funkcjonariuszy, ulepszania technik śledczych) i wymiany informacji (np. z baz DNA, o osobach poszukiwanych) związanych z bezpieczeństwem i walką z przestępczością. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r

Głosowanie

 • Przedsiębiorstwa z branż energochłonnych (ok. 300 firm m.in. z branży chemicznej, hutniczej) mogą ubiegać się o rekompensaty za koszty nabycia uprawnień do emisji CO2 zawarte w cenie energii. Dopłaty będą wypłacane po raz pierwszy za rok 2019 w 2020 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Głosowanie

 • Przyjęto za cel osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii do 2020 r. 
 • Cel ma zostać osiągnięty m.in. dzięki przeprowadzeniu aukcji sprzedaży OZE z nowopowstałych instalacji jeszcze w 2019 r. (ustawa określiła ilość i wartość energii elektrycznej będącej przedmiotem sprzedaży). Aukcje ogłosi prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo weszło w czwartek, 29 sierpnia

 • Od 1 stycznia 2022 r. samorządy gmin i powiatów powyżej 50 tys. mieszkańców muszą spełnić wymóg posiadania min. 10 proc. pojazdów elektrycznych w swojej flocie. Termin przesunięto o dwa lata, pierwotnie miał to być 1 stycznia 2020 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#weszło w niedzielę, 1 września

 • Wprowadzono ograniczenia w możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Wcześniej z takiego zwolnienia mógł skorzystać przedsiębiorca, którego obroty w danym roku nie przekroczyły 200 tys. zł. Teraz z takiego zwolnienia nie będą mogli korzystać internetowi sprzedawcy kosmetyków (np. perfumy, kosmetyki do makijażu), komputerów i wyrobów elektronicznych i optycznych (np. konsole do gier, głośniki, sprzęt fotograficzny), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętów gospodarstwa domowego (np. suszarki, golarki, mikrofalówki, płyty kuchenne) oraz maszyn i urządzeń takich jak silniki, turbiny, pompy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Nauczyciele otrzymają od września do grudnia podwyżkę pensji o 9,6 proc. Podwyżkę przyspieszono, wcześniej zmiany były przewidziane na 1 stycznia 2020 r.
 • Nauczyciele-stażyści otrzymają 1 tys. zł dodatku socjalnego.
 • Minimalna wartość dodatku dla nauczycieli wychowawców wynosi 300 zł. Samorządy będą mogły zwiększać kwotę we własnym zakresie. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

Zobacz najnowsze

 • Zlecenia na wyroby medyczne są ważne 12 miesięcy. 
 • Zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie są wystawiane na 6 miesięcy, a w przypadku internetowej weryfikacji zlecenia na 12 miesięcy.
 • NFZ przeprowadza weryfikację prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dwukrotnie: przy wystawianiu zlecenia oraz podczas przyjęcia go do realizacji. Weryfikacji samego zlecenia dokonuje się tylko przy jego wystawianiu. Jeśli pacjent nie ma dostępu do internetu, weryfikacji może dokonać w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Dane o podatnikach VAT wobec których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru; o podatnikach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona; o podatnikach VAT czynnych oraz podatnikach zwolnionych z podatku, zostaną umieszone w jednym, połączonym wykazie. Baza będzie zawierać m.in. rachunek bankowy, numer REGON lub PESEL, numer w KRS, nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres siedziby.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych zostaną zastąpione przez szkoły niepubliczne. Szkoły muszą dostosować się do zmiany statusu m.in. przez zmianę danych w ewidencji prowadzonej przez gminę.
 • Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zostaną przekształcone w centra kształcenia zawodowego. W skład centrum musiała wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe oraz co najmniej jedno centrum kształcenia zawodowego.
 • Szkoły branżowe II stopnia i szkoły policealne będą funkcjonowały bez podziału na te dla młodzieży i te dla dorosłych.
 • Pensum nauczycieli kształcenia zawodowego ujednolicono do 20 godzin tygodniowo. 
 • Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe muszą obowiązkowo zdać egzamin zawodowy.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Głosowanie

 • Przedsiębiorcy obracający paliwami opałowymi będą przechowywać oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych olejów opałowych do celów grzewczych (podpisywane przy każdej sprzedaży) w formie elektronicznej w systemie SENT, a nie w formie papierowej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło w niedzielę, 1 września

 • Zamawiający i wykonawcy umów zawartych (np. w ramach zamówień publicznych) przed 1 września 2019 r. mają możliwość przeprowadzenia negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia. Wniosek składa wykonawca do końca roku. Ma to związek ze zmianami w wyliczaniu minimalnego wynagrodzenia, które wejdą 1 stycznia 2020 r.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Głosowanie

 • Od początku 2018 r. opłatą recyklingową objęte były tzw. lekkie (do 50 mikrometrów) torebki foliowe. Od 1 września taka opłata obejmuje wszystkie torby foliowe, oprócz najlżejszych tzw. zrywek (poniżej 15 mikrometrów). Sprzedawca w sklepie będzie musiał doliczać za każdą torebkę 20 gr plus VAT opłaty. 
 • Wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy lub hurtownie, w których wydawane są torebki foliowe muszą zgłosić się do marszałka województwa z wnioskiem o wpis do rejestru.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 • Posiadacze rachunków raportowanych (czyli rozliczających się podatkowo w innym kraju), którzy muszą złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej składają je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń. Oświadczenie zawiera odpowiednią klauzulę.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

 • Szkoły utworzone z dniem 1 września 2019 r., czyli czteroletnie liceum ogólnokształcące zamiast trzyletniego, pięcioletnie technikum zamiast czteroletniego oraz ośmioletnie szkoły podstawowe zamiast sześcioletnich zachowują dotychczasowe numery REGON.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie