Nowe prawa: ustawa dyscyplinująca sędziów wchodzi życie

Wśród zmian w przepisach o sądach nie tylko kary dla sędziów, ale także zmiana w wyborze I prezesa Sądu Najwyższego.

#weszło w piątek, 14 lutego

Nowe przepisy ustaw sądowych wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów np. za kwestionowanie skuteczności powołania innego sędziego czy „działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. Sędziom grozi za to m.in. usunięcie z funkcji lub z urzędu albo przeniesienie do innego sądu. Ustawa zmienia procedurę wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy sędziowie SN, a w razie braku porozumienia przy ich wyłanianiu (brak kworum, czyli 2/3 liczby sędziów każdej z izb) procedura będzie trzystopniowa. W pierwszym głosowaniu potrzeba głosów 84 członków, w drugim 75 członków, a w trzecim 32 członków. Jeśli mimo tego kandydaci nie zostaną wybrani, sędziego pełniącego obowiązki prezesa wskazuje prezydent. Sędzia ten zwołuje i przewodniczy kolejnemu zgromadzeniu sędziów, które ma wskazać kandydatów na prezesa. Ostatni etap pozostaje bez zmian – prezesa wybiera prezydent spośród pięciu zaproponowanych kandydatów. Inna zmiana to umożliwienie rzecznikowi dyscyplinarnemu prowadzenia spraw dotyczących wszystkich sędziów oraz nałożenia kary finansowej do 3 tys. zł na świadka, który nie stawi się na jego wezwanie. Kompetencje Izby Dyscyplinarnej SN obejmą także rozpatrywanie spraw o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Ustawa przewiduje zmiany w składzie samorządów sędziowskich. 

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

#częściowo weszło w sobotę, 15 lutego

Minister aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem rozwoju opracuje rozporządzenia dotyczące prosumentów energii odnawialnej. Prosument to osoba lub przedsiębiorstwo, które równocześnie wytwarza oraz wykorzystuje wytworzoną przez siebie zieloną energię elektryczną (np. przez panele słoneczne). Rozporządzenie określi m.in. zasady przyłączania mikroinstalacji prosumentów do sieci elektroenergetycznej operatora oraz zasady rozliczeń między operatorem a prosumentem. 

Zobacz najnowsze

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

#weszło w sobotę, 15 lutego

Od 2019 roku na platformie Twój PIT, przygotowanej przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), podatnicy mogą znaleźć wypełnione przez urząd skarbowy deklaracje PIT-37 i PIT-38. Zamiast samodzielnie wypełniać PIT, wystarczy sprawdzić wpisane dane i je zatwierdzić. Od tego roku udostępnione będą także PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, np. z najmu prywatnego) i PIT-36 (dochody, które nie mieszczą się w PIT-37, np. pracownicy zagraniczni) z wyłączeniem działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Wstępnie planowano uzupełnianie PIT-ów także za przedsiębiorców, ale wycofano się z tego pomysłu ze względu na „ryzyko niedotrzymania terminów” oraz „powstania dużej ilości błędów”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne