Polityka rozwoju i ogródki działkowe to tematy, którymi zajmą się posłowie na 54. posiedzeniu Sejmu

W dniach 20-22 listopada posłowie zapoznają się z projektowanymi zmianami w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i Kodeksie wyborczym.

Sejm wybierze skład Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców.

Pierwszego dnia w środę 20 listopada posłowie wysłuchają sprawozdań właściwych komisji o projektowanych zmianach w ustawach:
- o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013,
- o systemie informacji oświatowej.

Odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmiany w Kodeksie wyborczym, zaostrzającego kary za naruszenie ciszy wyborczej oraz zakazującego prowadzenia kampanii na terenie kościołów i związków wyznaniowych; projekt autorstwa posłów KP SLD.
Sejm zajmie się także projektami zmian ustawach dotyczących ogródków działkowych. Projekt m.in. umożliwia tworzenie i działalność rodzinnych ogrodów działkowych innym podmiotom niż Polski Związek Działkowców.
W czwartek Sejm wysłucha także sprawozdania Komisji Gospodarki, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumencie: Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Sejm wysłucha także w pierwszym czytaniu poselskich projektów zmian w Kodeksie karnym oraz rządowego projektu zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym podstawy prawne dla przygotowanie nowego okresy programowania UE na lata 2014-2020.
Komisje wygłoszą sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawach:
- zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw,
- w sprawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
W piątek odbędą się głosowania w sprawie:
- zmiany ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
- wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

MEN przypomni posłom o reformie finansowania zajęć dodatkowych w przedszkolach w Informacji Minister Edukacji Narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, dokonanej ustawą z 13 czerwca 2013 roku, w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych, powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci, uczęszczających do publicznych przedszkoli.


Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze