Dziś rozpoczyna się 20. dwudniowe posiedzenie Sejmu

A na nim przede wszystkim czwartkowa informacja premiera i prokuratora generalnego w sprawie Amber Gold oraz debata nad projektem ustawy zgłoszonym przez posłów PiS.

Szczególnie elektryzujący będzie drugi dzień, w którym przewidziano informację premiera i prokuratora generalnego w sprawie Amber Gold, oraz dyskusję nad wnioskiem posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie powołania komisji śledczej. Być może dlatego prezydium Sejmu zrezygnowało ostatecznie z zaplanowanej wcześniej, również potencjalnie gorącej, dyskusji nad sposobem głosowania nad przyjęciem Chorwacji do UE. Poza Amber Gold w porządku obrad przewidziano przede wszystkim sprawozdania odpowiednich komisji nad poprawkami Senatu do kilkunastu ustaw oraz informację rządu na temat świadczenia pomocy społecznej w szkołach i działalności Krajowej Rady Sądownictwa w ubiegłym roku. Dziś wieczorem posłowie będą zaś zadawać pytania do spraw bieżących, między innymi posłowie PiS w sprawie trybu powoływania i odwoływania krajowych konsultantów medycznych w związku z niedawnym odwołaniem profesora prof. Jerzego Szaflika, SLD o zarządzanie aktywami Skarbu Państwa w spółkach azotowych Puławy i Tarnów, posłowie RP o nieprawidłowości w spółce ENEA, a posłowie PSL zapytają o szkody wyrządzone przez dzikie leśne zwierzęta.
 
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627) – pierwsze czytanie projektu ustawy. Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej oraz usunięcie barier inwestycyjnych w zakresie telekomunikacji. Uzasadnia Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni
 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 319) Zmiany dotyczą przyznawania becikowego. Obecnie rodzice bądź opiekunowie prawni otrzymują 1000 zł zapomogi na każde urodzone dziecko, niezależnie od wysokości dochodów rodziny. Rządowy projekt ustawy ma ograniczyć prawo becikowego tylko dla rodzin, w których przychód na jedną osobę nie przekracza 1992 zł. Ograniczenie przyznawania becikowego jest rządową odpowiedzią na trudna sytuację ekonomiczną państwa. Komisja wnioskuje o uchwalenie ustawy. Sprawozdawca - Magdalena Kochan
 • Informacja rządu na temat świadczenia pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły
 • Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011 roku (druk nr 472) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 618) Sprawozdanie zawiera założenia i cele działalności Rady oraz informację o standardach, jakimi się kieruje przy ich wypełnianiu. Krajowa Rada Sądownictwa poinformuje też o powoływaniu sędziów, statystykach i opiniach do zmian legislacyjnych. Wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisława Piotrowicza (PiS)
 • Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 645 ). Projekt ustawy przewiduje uporządkowanie kwestii związanych z wynagrodzeniem tłumaczy , biegłych  i specjalistów sądowych
 • Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na temat uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 646 i 650). Projekt ustawy dotyczy dostosowania prawa polskiego do unijnego i porządkuje kwestie konfliktów jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne (druki nr 648 i 656) regulującej kwestie opłat za pozostawienie towarów w depozycie urzędu celnego
 • Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki nr 647 i  654). Senat usuną zapisy obligujące ministrów do sprawozdawania postępów z przygotowań do Euro, które, wraz z zakończeniem się mistrzostw, stały się bezzasadne i zawrócił uwagę ustawodawcy, iż przepisy dotyczące przygotowania Euro powinny zostać uchwalone przed rozpoczęciem turnieju. Dlatego do projektu ustawy dopisał datę jej funkcjonowania - 8 czerwca 2012 r.
 • Informacja Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę AMBER GOLD sp. z o.o. oraz podmioty od niej zależne (druk nr 657). Zaproponowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości komisja ma mieć na celu zbadanie, czy organy państwa dopełniły swoich obowiązków w przypadku kontroli działalności spółki
 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie uchwały  Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 639) i  Senat uchwalił proponowane zmiany w ustawie o zgromadzeniach, wprowadził jednak pewne poprawki, m.in. organizator nie musi już odpowiadać za czyny innych osób, tylko za własne zaniechania, skrócono 6-dniowy termin na zgłoszenie zgromadzenia do 3 dni roboczych, nie będzie też konieczne zdjęcie organizatora w zgłoszeniu i obniżono wysokość kar. Komisje będą obradować nad senackimi poprawkami w środę 29.08, dlatego nie znana jest jeszcze treść ich opinii
 • Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druki nr 642) dostosowującej prawo polskie do dyrektyw unijnych
 • Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (druki nr 643), która ma zostać ustalona przy  Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe (druki nr 644), wprowadzającej m.in. uściślenie dotyczące sposobu publikowania sprostowań.
   
Ponad to w środę wieczorem przewidziano czas na pytania i wnioski informację w sprawach bieżących
 
Klub Poselski - SLD zgłosił wniosek do Prezesa Rady Ministrów o informację bieżącą w sprawie w sprawie działań rządu zmierzających do wyrównania dyskryminujących polskie rolnictwo dopłat bezpośrednich, uproszczenia wspólnej polityki rolnej oraz skierowania środków na konkurencyjność i postęp.v Przedstawiciel wnioskodawców jest rolnik z zawodu, poseł Romuald Ajchler.
 
Pytania w sprawach bieżących(ustawa przewiduje ustne odpowiedzi osób, do których skierowano pytanie podczas tego samego posiedzenia) zgłoszą:
 • Posłowie Mirosław Pluta i Marek Rząsa z PO, w sprawie ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112 do Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 • Posłowie Maciej Orzechowski i Beata Bublewicz z PO, w sprawie umieszczania przy drogach atrap fotoradarów oraz znaków informacyjnych D51 do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 • Posłowie Andrzej Orzechowski i Grzegorz Sztolcman z PO, w sprawie możliwości rozwiązania zawartych umów na ubezpieczenie od zdarzeń medycznych albo przeniesienia terminu ich obowiązywania na 2014 r. do Ministra Zdrowia,
 • Posłowie Piotr Tomański i Renata Butryn z PO w sprawie zawieszenia przez PKP bezpośredniego połączenia kolejowego Przemyśl - Gdynia oraz Przemyśl - Kołobrzeg do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 • Posłowie Tomasz LatosMaks KraczkowskiBolesław Grzegorz Piecha i Czesław Hoc z PiS w sprawie trybu i zasad powoływania oraz odwoływania konsultantów krajowych z określonej dziedziny medycznej, na przykładzie skandalicznej procedury odwołania prof. Jerzego Szaflika ze stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki z jednoczesnym powołaniem prof. Edwarda Wylęgały na to stanowisko do Ministra Zdrowia,
 • Posłowie Jan CedzyńskiJerzy Borkowski i Jacek Najder - RP w sprawie nieprawidłowości w zakresie sprawowania przez Ministerstwo Skarbu Państwa nadzoru właścicielskiego nad spółkami sektora energetycznego, w związku z postępowaniem prokuratorskim i zarzutami korupcyjnymi dotyczącym prezesa Zarządu ENEA SA do Ministra Skarbu Państwa,
 • Posłowie Ryszard Zbrzyzny i Jacek Czerniak - SLD w sprawie zarządzania aktywami Skarbu Państwa w spółkach azotowych Puławy i Tarnów oraz docelowego kształtu sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce do Ministra Skarbu Państwa
   

  Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze