23 posiedzenie Sejmu

Dużo mówi się o wystąpieniu Donalda Tuska, planowanym na rozpoczynające się właśnie posiedzenie Sejmu.

Sprawozdanie Premiera o stanie realizacji exposé jest już wpisane do oficjalnego harmonogramu na piątek, na godzinę 9:00. Na wystąpienie wraz z piętnastominutowymi oświadczeniami klubów przewidziano ponad 8 godzin. Zanim jednak Prezes Rady Ministrów pojawi się na sali obrad, posłów czekają dyskusje nad kilkudziesięcioma projektami ustaw, uchwał i sprawozdań.
 
Posiedzenie rozpoczyna się głosowaniami, które zostały przeniesione z poprzedniej sesji. Przewiduje się także prace nad projektami, których celem jest dostosowanie prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego – zmiany w Kodeksie Wyborczym; wprowadzenie przepisów unijnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin oraz zmodyfikowanie niektórych pojęć z ustawy o Radiofonii i Telewizji.
 
Kolejne projekty dotyczą przedsiębiorców i pracodawców. Ma zostać skrócony czas oczekiwania na potwierdzenie nadania numeru NIP (z 14 do 3 dni), pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zgłaszania informacji do Państwowych Inspekcji Pracy i Sanitarnej.
W piątek wieczorem pojawi się też wątek Katastrofy Smoleńskiej – posłowie zdecydują czy przyjmują informację Ministra Sprawiedliwości o zachowaniu procedur postępowania ze zwłokami ofiar. Sejm rozpatrzy też zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska projekt uchwały, w której Sejm RP krytycznie ocenia unijną politykę klimatyczną i wzywa Rząd do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści takiej polityki. Posłowie będą również głosować nad odrzuceniem propozycji Prawa i Sprawiedliwości by powołać urząd Rzecznika Praw Podatnika.
 
Poniżej harmonogram obrad.
 
Zmiana ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. Zgodnie z ideą twórców projektu zmiany ustawy jednostki doradztwa rolniczego miałyby podlegać zarządowi województwa, a nie tak jak dotychczas bezpośrednio sejmikom wojewódzkim.
 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdawca: Anna Nemś. Wniosek komisji: uchwalić projekt ustawy.
 
 
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej, sprawozdawca: Jerzy Budnik. Wniosek komisji: uchwalić projekt ustawy.
 
Kodeks wyborczy. Senacki projekt zmian w Kodeksie Wyborczym ma na celu dostosowanie ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 
Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, sprawozdawca: Halina Rozpondek. Wniosek komisji: uchwalenie projektu ustawy.
 
 
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, sprawozdawca: Teresa Piotrowska. Wniosek komisji: uchwalenie projektu ustawy.
 
 
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, sprawozdawca: Marzena Okła-Drewnowicz. Wniosek komisji: odrzucić projekt ustawy.
 
Zmiany Kodeksu Pracy. Skrócenie z 14 do 3 dni terminu wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz zwolnienia pracodawców z obowiązku zgłaszania informacji o wykonywanej działalności do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy.
 
Ustawa o środkach ochrony roślin. Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do unijnych przepisów o preparatach stosowanych do ochrony roślin – ich racjonalnym stosowaniu i sprzedaży.
 
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy.
 
Prawo telekomunikacyjne. Celem projektu jest dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej oraz usunięcie barier inwestycyjnych w zakresie telekomunikacji.
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury.
 
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. Sprawozdanie z realizacji programu w 2011 roku oraz harmonogram jego realizacji na rok 2012 i kierunki realizacji w kolejnych latach.
 
Przedstawia Minister Zdrowia.
 
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Sprawozdanie z realizacji programu w 2011 roku.
 
Przedstawia Rada Ministrów.
 
Uchwała Senatu o świadczeniach rodzinnych. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy.
 
Obowiązek dołączania do produktów wykorzystujących energię informacji o zużyciu energii. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu.
 
Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu.
 
Informacja Premiera o stanie realizacji zadań wynikających z ubiegłorocznego exposé.
 
Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany uprawnień do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, korzystania z ulgi z tytułu użytkowania Internetu oraz ulgi na dzieci. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, sprawozdawca: Janusz Cichoń. Wniosek komisji: odrzucić wszystkie poprawki zgłaszane przez poszczególne kluby parlamentarne.
 
Działania Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące procedur postępowania ze zwłokami ofiar Katastrofy Smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej.
 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Sprawiedliwości na ten temat.
 
Rzecznik Praw Podatnika. Powołanie specjalnego urzędu, którego zadaniem jest dbanie o interesy podatników, jest odpowiedzią posłów Prawa i Sprawiedliwości na przewlekłość procesów sądowych z tego zakresu. Głosowanie nad odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.
 
Racjonalne wdrażanie polityki klimatycznej. Projekt uchwały, zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska, w którym Sejm RP krytycznie ocenia unijną politykę klimatyczną i wzywa Rząd do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści takiej polityki. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 
Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.  Celem zmian w ustawie jest dostosowanie prawa polskiego do przepisów unijnych. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Nie wiadomo jeszcze czy na tym posiedzeniu Sejm zapozna się z informacją Rządu na temat sposobu rozliczania podwykonawców współtworzących infrastrukturę na Euro 2012. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w środę rano.


Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.