39 posiedzenie Sejmu

Dziś początek 39 posiedzenia Sejmu.

Na otwarcie ślubowanie nowego posła PiS Grzegorza Janika, który zastąpi świeżo wybranego na stanowisko senatora posła Bolesława Piechę. Posłowie zajmą się także m.in. rajami podatkowymi, fotoradarami i ustawą posłów SLD, która miała nam umożliwić przechowywanie prochów w domu. Posłowie będą też głosować uzupełnienie porządku dziennego o informację premiera w sprawie bezpieczeństwa Polaków w świetle wydarzeń w Sanoku.

Dalej posłowie wysłuchają:

- sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ustawy o odpadach opakowaniowych. Ustawa ma dostosować nasze prawo do prawa UE, tak aby do końca 2014 Polska wywiązała się z obowiązujących w unii poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
- sprawozdania Komisji Administracji i Cyfryzacji dotyczącego wykonania wyroku TK dającego osobom pracującym mniej niż pół roku w sferze budżetowej prawo do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego
- sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie nowelizacji ustawy ułatwiającej gminom organizację opieki nad małymi dziećmi oraz m.in. umożliwiającej zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą
- sprawozdania Komisji Skarbu Państwa w sprawie projektu mającego na celu uchylenie ustawy na mocy której PLL LOT został przekształcony w spółkę;
- sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie nowelizacji dotyczącej wyroku TK łagodzącego sankcje za wydanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji lub zawieszonego;
- sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie ustawy związanej z wyrokiem TK wymagającym aby tajemnicę statystyczną objąć taką samą ochroną jaką objęta jest m.in. tajemnica adwokacka, lekarska, czy dziennikarska;
- sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie projektu zmian w Kodeksie Karnym proponowanych przez Platformę Obywatelską zakładający ściganie z urzędu gwałtów i zwiększenie wymiaru kary za to przestępstwo;
- pierwszego czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych dostosowującej nasze prawo do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w zakresie pieniądza elektronicznego;
- pierwsze czytanie projektów ustaw posłów Ruchu Palikota, jednej dotyczącej kontroli skarbowej, drugiej przeciwdziałającej unikaniu płaceniu podatków w kraju zamieszkania na rzecz rajów podatkowych, trzeciej regulującej zasady swobodnego przepływu kapitału, w tym cen transakcyjnych i nadzoru, czwartej przewidującej utworzenie Rejestru Operacji Gospodarczych ułatwiającego walkę z rajami podatkowymi, oraz piątej zakładającej opodatkowanie obrotu profesjonalnego między instytucjami finansowymi.

W czwartek posłowie zajmą się fotoradarami w tym:
- projektem  ustawy Solidarnej Polski dotyczącym uregulowania ilości fotoradarów (do 100 w całym kraju) i utworzenia Funduszu Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, który będzie jedynym beneficjentem środków uzyskanych dzięki tym radarom;
- projektem PiS nakładającym na Ministra Transportu m.in. obowiązek ustalenia lokalizacji fotoradarów, wprowadzenia kontroli fotodaradarowej wyłącznie w miejscach oznaczonych oraz zakładający utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
- projektem SLD zajmującym się także uregulowaniem kwestii kontroli prędkości przy pomocy mobilnych urządzeń rejestrujących;
- projektem PO, który zakłada przeznaczenie środków z fotoradarów na Krajowy Fundusz Drogowy.

Dalej tego dnia posłowie wysłuchają:
- pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji Kodeksu Cywilnego związanej z dostosowaniem naszego prawa do dyrektyw UE;
- sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie ustawy posłów SLD nowelizującej zasady pochówku w Polsce, m.in. pozywających na p z prochami zmarłych. Komisje wypowiedziały się o ustawie negatywnie;
- sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  w sprawie uchwały Senatu o nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, który dotyczy obligatoryjnego tworzenia stanowisk sekretarza w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i w urzędzie marszałkowskim
- sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach wokół postępowań toczonych drogą elektroniczną;
- sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych dotyczących oceny kwalifikacji kandydatów na sędziów oraz ułatwień zatrudniania asystentów sędziowskich
- sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie nowelizacji wprowadzającej możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy kategorii A i B w miastach nie posiadających prawa powiatu;
- sprawozdanie Komisji w sprawie nowelizacji modyfikującej metody obliczania podatku rolnego.

W piątek posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem Rady Języka Polskiego ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011. Oraz wezmą udział w głosowaniach, w tym nad:
- drugim czytaniem uchwały w sprawie udziału Polski w pracach UE w czasie prezydencji Cypryjskiej;
- sprawozdaniem Komisji w sprawie ustawy o okręgowych sądach powszechnych;
- zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.


Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.