43 posiedzenie Sejmu

O czym będą dyskutować posłowie?

Pierwszy dzień posiedzenia posłowie rozpoczną od wysłuchania sprawozdań:

 
- Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie rządowych zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzanych w trybie pilnym. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie do 2017 roku wszystkim dzieciom w wieku 3 – 5 lat miejsca w przedszkolu;

- Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie projektu ustawy złożonego przez posłów PO umożliwiającej tworzenie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na zasadzie porozumienia starostów;

- Komisji Nadzwyczajnej w sprawie rządowych projektach zmian w Kodeksie pracy uelastyczniających elastyczną organizację czasu pracy w zakładach;

- Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego dostosowujące prawo do prawa unijnego;

- Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmian w ustawie o usługach płatniczych dostosowujących nasze regulacje dotyczące pieniądza elektronicznego do regulacji unijnych;

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rządowego projektu nowelizacji ustawy o nasiennictwie;

- Komisji Infrastruktury w sprawie projektu posłów SLD zobowiązującego wszystkich pieszych poruszających się po zmroku po drogach poza terenem zabudowanym do noszenia odblasków;

- Komisji Infrastruktury w sprawie projektu Klubu PO nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych, m.in. ustanawiającej polskie jednostek oceny technicznej (JOT)

- Komisji Infrastruktury w sprawie projektu nowelizacji, którego autorem jest sama komisja, znoszącego konieczności tłumaczenia przez przewoźników dokumentacji technicznej i operacyjnej z języka angielskiego na język polski.

- Komisji Zdrowia w sprawie senackiego projektu ustawy rozszerzającej dostępność do publicznej służby zdrowia na repatriowanych lub posiadających Kartę Polaka studentów i doktorantów;

W czwartek odbędzie się pierwsze czytanie:

- rządowego projektu ustawy dostosowującej przepisy do dyrektyw UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Celem dyrektywy jest stworzenie systemu wymiany informacji między administracjami podatkowanymi państw członków UE. Projekt uzasadni Minister Finansów;

- senackiego projektu ustawy dostosowującej przepisy Kodeksu Karnego do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zmiany dotyczą przepisów odnoszących się do przedłużania tymczasowego aresztowania, prokuratorskiej kontroli korespondencji między oskarżonym a jego obrońcą oraz obecności zatrzymującego przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem;

- projektu ustawy autorstwa posłów PiS zmieniającego prawo w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi. Celem projektu jest zapisanie, że w sprawach sądowych, których przedmiotem jest uchwała jednostki samorządu, przed sądem może daną jednostkę reprezentować jej przewodniczący. Przedłożenie projektu wiąże się z niedawnym wyrokiem NSA wskazującym, że odpowiednią osobą do reprezentowania gminy jest wójt, prezydent lub burmistrz, nie zaś przewodniczący rady, jak działo się to przed wyrokiem NSA i jak chcieliby autorzy projektu.

Posłowie wysłuchają także sprawozdania:

- Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych odnośnie umowy między Polską a Singapurem w sprawie unikania podwójnego opodatkowani;

- Komisji Gospodarki w sprawie rządowego projektu liberalizującego przepisy dla polskich producentów fajerwerków

- Komisji w sprawie uchwały senatu dotyczącej ustawy deregulacyjnej

- Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie uchwały Senatu dotyczącej ustawy dostosowującej nasze prawo do wytycznych UE w obszarze gospodarki opakowaniami;

- Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie uchwały Senatu dotyczącej zmian w Kodeksie Karnym mających na celu stworzenie mechanizmów przeciwdziałania wybranym przestępstwom przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajowości;

- Komisji w sprawie uchwały Senatu dotyczącej projektu ustawy o Sądach powszechnych mającej zablokować rządową reformę sądownictwa.

Pod koniec dnia odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Rady Ministrów w sprawie zapowiadanych przez firmy masowych zwolnień

W piątek, ostatni dzień posiedzenia, tradycyjnie odbędą się głosowania. Posłowie wysłuchają także:

- sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji w 2012 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wystąpienie zostanie uzupełnione o stanowisko Komisji Spraw Wewnętrznych;

- pierwszego czytania projektu ustawy autorstwa posłów Ruchu Palikota zwalniającej przedsiębiorcę w początkach jego działalności gospodarczej od obowiązku zapłaty podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie;

- pierwszego czytania projektu ustawy autorstwa posłów SLD i RP realizującego wytyczne Komisji Europejskiej dla Polski w sprawie dostosowania naszego prawa antydyskryminacyjnego do przepisów unijnych.Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.