46 posiedzenie Sejmu, o czym będą dyskutować posłowie?

Dziś rozpoczęło się wydłużone, czterodniowe posiedzenie sejmu. Posłowie będą decydować o dalszych losach m.in. rządowych ustaw o cudzoziemcach, budżecie, odszkodowaniach dla pracowników m.in. policji, BORu, czy ABW za wypadki i choroby, które zdarzyły się w związku z wykonywaniem służby

Oprócz tego: prezydenckim projektem „ustawy krajobrazowej”, tak naprawdę to pakiet wprowadzający zmiany w kilku różnych ustawach oraz powołaniem lub nie nowego urzędu – Rzecznika Praw Przedsiębiorcy. Co ciekawe projekt ustanawiający rzecznika zgłosił zarówno Ruch Palikota, jak i PSL, który powoli zaczyna interesować się głosami tej grupy wyborców.

We wtorek początek posiedzenia. Najpierw posłowie będą głosować nad wnioskami o uzupełnienie porządku obrad o:

- Informacje Rady Ministrów na temat działań podejmowanych przez Rząd w związku z doniesieniami o korupcji na styku wydawcy podręczników – szkoły;

- Informacja Rady Ministrów na temat przypadków sądowej i urzędniczej ingerencji we władzę rodzicielską, poprzez odebranie dzieci rodzicom i umieszczenie ich w placówkach lub rodzinach zastępczych;

- Informacja premiera na temat memorandum w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa podpisanego 5 kwietnia br. oraz jego wpływu na bezpieczeństwa energetycznego Polski;

- Informacja premiera na temat bezpieczeństwa na kolei i realizacji projektów infrastrukturalnych przez spółki Grupy PKP;

- Informacja premiera na temat prób przejęcia polskiej Grupy Azoty przez rosyjskiego inwestora;

Dalej posłów zajmie drugie czytanie projektu ustawy zgłoszonego przez posłów PO aby Komisje Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych przekształcić w Komisję Nadzwyczajną ds. Związanych z ograniczeniem biurokracji. Posłowie zajmą się od razy powołaniem składu tej nowej Komisji Nadzwyczajnej.

Następnie na posłów czekają sprawozdania:

- Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nt. projektu nowelizacji upodmiotowującej nieletniego i podwyższającej jego gwarancje procesowe na całym etapie postępowania, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie projektu nowelizacji ustawy I scalaniu i wymianie gruntów;

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie zmian w ustawie o rybactwie śródlądowym;

- Komisji Zdrowia o projekcie zmian w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej, autorstwa posłów PSL. Projekt przewiduje wydłużenie okresu przejściowego na opracowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do sierpnia 2015 r.;

- Komisji Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji nakładającej na organy podatkowe I celne obowiązku poinformowania podatnika – dłużnika o zawieszeniu biegu terminy przedawnienia przed jego upływem oraz wprowadzającej obowiązek informowania organów podatkowych I celnych o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych, przez organ prowadzący to postępowanie;

- Komisji Spraw Wewnętrznych nt. projektu nowelizacji związanej z obowiązkiem wykonania prawa UE w obszarze dokumentów paszportowych. Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie przepisów w zakresie danych zamieszczanych w paszportach wydawanych małoletnim poniżej 12 r. życia oraz przepisów dotyczących wydawania paszportów tymczasowych osobom od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe;

 
Na koniec posłowie zajmą się:

- pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach. Projekt dostosowuje nasze prawo do prawa UE i w zamyśle ma zmniejszyć biurokracje i utrudnienia „szczególnie dla cudzoziemców przebywających już w Polsce, którzy nie naruszają prawa polskiego, nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a ich pobyt nie wiąże się z obciążeniami dla systemu pomocy społecznej”;

- pierwszym czytaniem rządowego projektu zmian w ustawie o finansach publicznych, zwiększającej nasz deficyt;

- pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy przyznającej odszkodowania funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, AW, CBA oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy tych służb w razie wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby;

- pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy uwalniającej kolejne zawody w ramach pakietu ustaw deregulacyjnych.

W środę zaplanowana głosowania oraz wysłuchanie sprawozdań:

- Komisji Finansów Publicznych nt. sprawozdania z wykonania budżetu w 2012 roku, razem z analizą NIK-u;

- Komisji Finansów Publicznych nt. "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2012 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" przedstawionej przez premiera;

- sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych;

- sprawozdanie z działalności NIK w 2012 roku;

- sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji mającej na celu skuteczniejsze przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i nadużyć podatkowych w obrocie tzw. towarami wrażliwymi (wyroby stalowe, paliwa, złoto oraz niektóre odpady);

- premier przedstawi dokument "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r.”.


W czwartek posłowie zajmą się sprawozdaniem Komisji w sprawie, wprowadzanej w ekspresowym tempie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zwiększającej nasz deficyt budżetowy. Dalej posłowie wysłuchają:

- informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012;

- pierwszego czytania prezydenckiego projektu nowelizacji zwiększającej narzędzia ochrony krajobrazu;

- pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

- pierwszym czytaniem poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego umożliwiającej umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne sprawców poważnych przestępców, którym upływa termin wykonywania kary lub mogą skorzystać z instytucji warunkowego zwolnienia;

- sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.;

- sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.;

- sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości.


Posłowie zajmą się też kilkoma ustawami będącymi w końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wysłuchają odpowiedzi komisji sejmowych w sprawie zmian wprowadzonych przez Senat w:

- Rządowej nowelizacji, która ma na celu objęcie systemem ubezpieczeń społecznych osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, które w związku z tym przestały pracować;

- zmian w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;

- zmian w ustawie o prawie energetycznym;

- zmian w ustawie o ruchu drogowym, wprowadzającej obowiązek noszenia odblasków przez pieszych.

W piątek, ostatniego dnia posiedzenia, posłowie będą głosować m.in. nad: 

- sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy dostosowującej polskie prawo do prawa UE;

- wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat realizacji "Programu ochrony brzegów morskich" w 2012 r.;

- pierwszym czytaniem projektu nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa posłów SP, wprowadzającego instytucję zażalenia na postanowienie o odmowie nadania statusu pokrzywdzonego;

- pierwszym czytaniem projektu nowelizacji prawa bankowego pozbawiającej banki kompetencji do wystawiania tytułów egzekucyjnych;

- zmianami w składach osobowych komisji sejmowych;

- pierwszym czytaniem zmian w Kodeksie karnym dopuszczającym w postępowaniu występowanie osób najbliższych osobom pokrzywdzonym w charakterze ich pełnomocników. Projekt został przedłożony przez posłów PO;

- pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który wprowadza zapis audio i wideo jako protokołów rozpraw;

- pierwszym czytaniem dwóch projektów, autorstwa posłów PSL i posłów RP, ustanawiających Rzecznika Praw Przedsiębiorców.
 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.