47. posiedzenie Sejmu - pierwsze po wakacjach: czym zajmą się posłowie?

Dziś rozpoczęło się 47. posiedzenie Sejmu. Pierwszego dnia złoży ślubowanie posłanka KP PO Elżbieta Królikowska-Kińska, która zastąpi powołanego na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. 29 sierpnia odbędzie pogrzeb zmarłego przed kilkoma dniami posła KP PO Konstantego Miodowicza. Sejm nie zamieścił informacji o związanych z tą uroczystością zmianach w harmonogramie, ale z pewnością wpłynie ona na przebieg posiedzenia.

Na 47. posiedzeniu posłowie będą obradować nad zapowiedzianą przez rząd przed przerwą wakacyjną nowelizacją tegorocznego budżetu państwa. Wysłuchają również sprawozdań z prac nad zmianami w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz ustawie o ustroju sądów powszechnych. Sejm zapozna się z aż sześcioma projektami zmian w ustawie o usługach płatniczych, dotyczącymi zwiększenia dostępności nowoczesnych instrumentów płatniczych oraz ustalenia wysokości opłat z tytułu transakcji.
 
Zostanie powołany skład osobowy Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
 
We wtorek 27 sierpnia oprócz ślubowania nowej posłanki KP PO Elżbiety Królikowskiej-Kińskiej, odbędzie się również ponowne ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, który rozpocznie 5-letnią kadencję, oraz zaprzysiężenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Pod obrady zostaną wniesione sprawozdania komisji o projektach zmian w ustawach:
- o systemie oświaty;
- o Biurze Ochrony Rządu;
- o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie;
- ustawy o współpracy rozwojowej.
 
Drugiego dnia w środę Sejm wysłucha także:
- sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o projekcie ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych;
- pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;
- sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o projektach ustaw o zmianie w ustawie o drogach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy.
 
Trzeciego dnia w czwartek Sejm planuje obradować nad złożonymi przez Prezydenta RP projektami:
- zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym;
- ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Posłowie zapoznają się też z informacjami:
- z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
- dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej;
oraz ze sprawozdaniami komisji sejmowych o uchwałach w sprawie projektów ustaw i zmian w ustawach:
- Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej;
- Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym;
- Komisji Gospodarki oraz Komisji Skarbu Państwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów;
- Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Prawo celne;
- Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw;
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.
 
W ostatnim dniu obrad posłowie będą w pierwszym czytaniu m.in. głosować nad:
- poselskimi projektami ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy;
- poselskim projektem ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe;
- poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa;

- poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze