48. posiedzenie Sejmu

Dzisiaj Sejm wysłucha w pierwszym czytaniu ośmiu projektów zmian w ustawach – trzech poselskich, dwóch złożonych przez Prezydenta RP, dwóch rządowych i jednego senackiego. Nowa posłanka KP PO Renata Janik złoży ślubowanie. Na posiedzeniu odbędzie się także trzecie czytanie i głosowanie nad rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej.

W środę posłowie zapoznają się w pierwszym czytaniu z projektami zmian w ustawach:
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
złożonymi przez Prezydenta RP.
 
- Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
- o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
zaproponowanymi przez rząd.
 
- o podatku od towarów i usług,
- o podatku dochodowym od osób prawnych,
- o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z inicjatywy poselskiej.
- o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
z inicjatywy senackiej. 
 
Na tym posiedzeniu Sejmu zostaną poruszane także następujące sprawozdania:
 
- sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz tzw. ustawy okołobudżetowej, zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją budżetu,
- sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,
- sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych,
- sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,
- sprawozdanie Komisji Zdrowia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw,
- sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
-sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw,
-sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,
- sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
- sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 
Ostatniego dnia pod głosowanie zostaną złożone:
- sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013,
- sprawozdanie Komisji Infrastruktury o projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych,
- wybór nowego składu Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Poza tym Sejm wysłucha informacji Premiera i Rady Ministrów: 
- o sytuacji polskiego rolnictwa w latach 2005-2013,
- o sytuacji ludzi młodych,
- alarmującej sytuacji polskich przedsiębiorstw.
 

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.