50. posiedzenie Sejmu – posłowie debatują o programie Mieszkanie dla Młodych, zmianach w CIT i fotoradarach

W tym tygodniu Sejm wysłucha założeń rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, zawartego w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

W tym tygodniu Sejm wysłucha założeń rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, zawartego w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu objęcia spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym CIT. Kluby poselskie przedstawią swoje projekty zmian w Prawie o ruchu drogowym, dotyczące zasad kontroli ruchu drogowego przy wykorzystaniu fotoradarów oraz środków pochodzących z mandatów i grzywien.
 
W środę posłowie zapoznają się również ze sprawozdaniami właściwych komisji: 
 
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela, dotyczącym objęcia nauczycieli przedszkolnych ulgowymi przejazdami w środkach komunikacji publicznej,
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, dotyczącym wprowadzenia zakazu łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, proponującym dalsze zmiany w zasadach i sposobach udostępniania informacji publicznej,
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
- o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks wykroczeń, regulującym zasady kontroli miejsc parkingowych
- o projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.,
- o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.,
- o projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.,
- w sprawie wniosku Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2013 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Witolda Waszczykowskiego.

W czwartek Sejm wysłucha w pierwszym czytaniu:
 
- przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw,
- rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
- obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,
- senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W piątek Sejm będzie głosował nad:
 
- wnioskiem o odrzucenie informacji Rady Ministrów w sprawie sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013, z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, eksportu polskich towarów rolno-spożywczych oraz rynku zbóż i rzepaku,
- wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji ludzi młodych w Polsce,
- wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat zamierzeń rządu wobec alarmującej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw i wzrostu ilości ogłoszonych w 2012 roku i I kwartale roku 2013 upadłości firm,
Oraz wysłucha:
- Informacji Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, efektywności działania otwartych funduszy emerytalnych, zabezpieczenia wypłaty bieżących świadczeń emerytalnych i rentowych oraz przewidywanej wysokości emerytury wypłacanej z I i II filara ubezpieczeniowego.
 

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.