52. posiedzenie - czy czeka nas referendum ogólnokrajowe?

Na 52. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. propozycją zmian w Konstytucji RP autorstwa posłów PiS w sprawie wzmocnienia narzędzi demokratycznych – referendum oraz inicjatywy ustawodawczej.

 Dyskutowane będą zmiany w prawie podatkowym oraz wniosek obywatelski o referendum w sprawie 6-latków. 

 
We wtorek 22 października rozpoczyna się 52. posiedzenie Sejmu, na którym odczytane zostaną sprawozdania komisji:

 

- o zmianach w podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych oraz w podatku tonażowym;

 

- poselskim projekcie zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem mającym na celu ochronę interesów konsumentów zawierających umowy z instytucjami finansowymi;

 

- o projekcie zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; projekt ten ma dostosować prawo polskie do przepisów unijnych, dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

 

- o projekcie zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących homologacji;

 

- o poselskim projekcie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących zasad dysponowania kar za składowanie i magazynowanie odpadów;

 

- o projekcie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, dotyczącym umieszczania ich w ośrodkach odosobnienia z prowadzoną terapią;

 

- z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka oraz członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego.
 

 

W środę posłowie wysłuchają pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS, mającego na celu wzmocnienie narzędzi demokracji bezpośredniej. Projekt przewiduje umocnienie statusu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, wprowadzenie obligatoryjnego referendum krajowego, gdy z inicjatywą wystąpi grupa co najmniej 1 000 000 obywateli, przyznania obywatelom prawa do występowania z inicjatywą zmian w Konstytucji RP. 
 

 

W środę i czwartek odbędą się głosowania i debaty:

 

- nad wnioskiem o odrzucenie informacji Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd Paktu dla Kultury zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1 proc. PKB w perspektywie do 2015 r.;

 

- nad projektem ustawy o przyznaniu świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej przysługującym sybirakom – kombatantom przebywającym w latach 1939-1956 na przymusowym zesłaniu lub deportacji w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (po pierwszym czytaniu);

 

- nad poselskim projektem zmian w Kodeksie postępowania karnego (po pierwszym czytaniu);

 

- rozpatrzeniem obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji: „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”;

 

- poselskimi projektami zmian ustawy o partiach politycznych dotyczących finansowania partii (po pierwszym czytaniu).

 

 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów. 

Zobacz najnowsze