61. posiedzenie Sejmu w dniach 19-21 lutego 2014 r.

Posłowie będą obradować m.in. nad ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, ustawą o funduszu sołeckim i ustawą o powiecie metropolitalnym.

W harmonogramie może się pojawić czas na dyskusję nad pilnym rządowym projektem zmian w ustawie o systemie oświaty, który ma na celu wprowadzenie bezpłatnego podręcznika dla pierwszoklasistów.
 
Pierwszego dnia obrad w środę posłowie wysłuchają sprawozdań komisji o projektach zmian w ustawach:
 
- o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą,
- o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli; projekt ma na celu wykonanie prawa unijnego,
- o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
- o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Kodeks postępowania cywilnego,
- o funduszu sołeckim, zostaną przedstawione propozycje rządowa i poselska,
- o systemie oświaty; pilny rządowy projekt, dotyczący wprowadzenia bezpłatnych podręczników dla pierwszoklasistów(ten punkt może zostać wyłączony z harmonogramu).
 
Posłowie zapoznają się w pierwszym czytaniu z poselskimi projektami ustaw:
 
- o powiecie metropolitalnym, projekt złożony przez posłów KP PO,
- o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Sejm wysłucha sprawozdania Ministra Zdrowia z realizacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2012 oraz przyjętego przez Radę Ministrów Harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia.  
 
W czwartek Sejm zapozna się z rządowymi projektami zmian w ustawach:
 
- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw; projekt ma na celu wykonanie prawa unijnego,
- o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Komisje przedstawią sprawozdania:
- o rządowym projekcie zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
- o rządowym projekcie zmian w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustaw (ten punkt może zostać wyłączony z harmonogramu),
- o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,
- o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali,
- w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego w Legnicy z dnia 30 kwietnia 2013 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Zbrzyznego,
- w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Ryszarda M. Zająca reprezentowanego przez pełnomocnika - adwokat Julitę Pedę-Cichocką z dnia 30 kwietnia 2012 r. uzupełnionego w dniu 25 czerwca 2012 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Romana Kotlińskiego.
Odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu zmian w Kodeksie wyborczym. 
 
Ostatniego dnia obrad w piątek odbędą się głosowania w sprawie:
 
- projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej),
- projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
- dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji oraz „Informacja Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011” wraz ze stanowiskiem Komisji.
- Informacji Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2012 wraz ze stanowiskiem Komisji. 
 
Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.  

Zobacz najnowsze