63. posiedzenie Sejmu w dniach 12-14 marca 2014 r.

Na 63. posiedzeniu Sejmu posłowie będą się zajmować rynkiem pracy – zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz projektem nowej ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Sejm rozpatrzy również wniosek o ogólnopolskie referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków.

Pierwszego dnia w środę  posłowie wysłuchają sprawozdań komisji o projektach:

-  zmian w ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw,

- zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,

- ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (projekt nowej ustawy),

- zmian w ustawie o bezpieczeństwie morskim,

-  uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu.

W pierwszym czytaniu zapoznają się z rządowym projektem zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Sejm wysłucha również „Informacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich” wraz ze stanowiskiem Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz rozpatrzy wniosek o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, zgłoszony przez posłów KP PiS.

W czwartek Sejm zajmie się sprawozdaniami komisji o projektach:

- ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.,

- ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.,

- ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.,

- ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.,

- ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Odbędzie się także pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W piątek Sejm rozpatrzy przyjęcie przez aklamację przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO.

Odbędą się głosowania nad:

- senackim projektem ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

-  wnioskiem o odrzucenie Informacji Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011,

-  wnioskiem o odrzucenie Informacji Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2012,

- wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2012 r.”,

-  poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw oraz rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw; oba projekty dotyczą Centralnego Biura Śledczego i jego miejsca w strukturze policji.

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze