64. posiedzenie Sejmu w dniach 19-21 marca 2014 r.

Od wczoraj trwa 64. posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmują się propozycjami zmian w ustawie o odpadach, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawie o Policji. Dziś odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu „Wolna Niedziela”.

W środę Sejm wysłuchał sprawozdań komisji o projektach zmian w ustawach:
- o odpadach, projekt dotyczy składowisk odpadów i rekultywacji,
- o systemie oświaty, projekt dotyczy zatrudniania osoby wspierającej nauczycieli w szkołach lub prowadzącej świetlicę,
- Prawo wodne oraz niektórych innych ustawach,
- o komercjalizacji i prywatyzacji

Odbyło się pierwsze czytanie projektów zmian w ustawach:
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz o zmianie niektórych innych ustawach, projekt KP PiS,
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, projekt KP SP,
- Kodeks pracy

Dzisiaj posłowie zapoznają się w pierwszym czytaniu z poselskim projektem zmian w Kodeksie pracy i obywatelskim projektem ustawy "WOLNA NIEDZIELA", oba projekty dotyczą zakazu pracy w placówkach handlowych w niedzielę.

Odbędzie się także pierwsze czytanie poselskich projektów:
- zmian w ustawie o podatku od towarów i usług,
- zmian w Kodeksie karnym,
- zmian w Kodeksie karnym oraz niektórych innych ustawach,
- zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

W piątek Sejm wysłucha kontynuacji pierwszego czytania projektów zmian w ustawie o Policji i niektórych innych ustawach (propozycji poselskiej i rządowej), dotyczących struktury funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego.

Następnie zapozna się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz poselskim projektem zmiany niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.

Na posiedzeniu zostanie przedstawiona przez Radę Ministrów Informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości" w 2012 r.

Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów. 

Zobacz najnowsze