65.posiedzenie Sejmu w dniach 2-4 kwietnia 2014 r.

Na 65. posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. ustawami z zakresu polityki rodzinnej.

W środę posłowie wysłuchają pierwszego czytania dwóch poselskich projektów zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych:
- pierwszy, autorstwa posłów SLD, dotyczy przyznania zasiłku rodzinie osoby, której niepełnosprawność powstała po 25 roku życia;
- drugi, autorstwa posłów PiS, ma na celu uchylenie progu dochodowego, od którego osoba opiekująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Porządek dzienny może zostać uzupełniony o pierwsze czytanie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie autorstwa posłów SLD.

Posłowie zapoznają się również ze sprawozdaniami komisji:
- o pilnym rządowym projekcie zmian w Prawie o ruchu drogowym;
- o rządowym projekcie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
- w sprawie wniosku Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Lublinie z dnia 22 lipca 2013 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego.

Wysłuchają także sprawozdań Rady Ministrów:
- z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku wraz ze stanowiskiem Komisji;
- z realizacji „Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce” w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji.

W czwartek Sejm zapozna się ze sprawozdaniami komisji:
- o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego;
- o rządowym projekcie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zostaną przedstawione:
- Informacja o realizacji działań wynikających z ,,Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego" w 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji,
- Informacja o realizacji ,,Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013" w roku 2012 wraz ze stanowiskiem Komisji.

W piątek odbędą się głosowania, w tym nad:
- sprawozdaniem komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie zmian w Prawie wodnym oraz niektórych innych ustawach;
- sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie zmian w ustawie o odpadach;
- sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych;
- sprawozdaniem z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.

Zobacz najnowsze