Bezczynność Parlamentu Europejskiego może zniweczyć reformę rejestru lobbingowego UE

Parlament Europejski musi zrobić więcej w sprawie przejrzystości lobbingu – domaga się ponad 100 organizacji pozarządowych w opublikowanym dzisiaj liście otwartym.

Ostrzegamy w nim posłów do Parlamentu Europejskiego, że przedstawiona we wrześniu 2016 r. propozycja Komisji Europejskiej dot. reformy Rejestru Przejrzystości UE może doprowadzić do zmniejszenia kontroli na działalnością lobbingową w instytucjach Unii Europejskiej. Jeżeli posłowie chcą, żeby idea większej przejrzystości instytucji UE została wprowadzona w życie muszą zacząć od reformy własnej izby.

Na kilka tygodni przed spodziewanym rozpoczęciem negocjacji przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w sprawie reformy Rejestru Przejrzystości UE, Alliance for Lobby Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), Civil Society Europe oraz Transparency International EU stworzyły szeroką koalicję organizacji pozarządowych, która domaga się uwzględnienia w czasie reformy kilku istotnych punktów, bez których zaproponowane przez Komisję zmiany nie będą miały pozytywnego wpływu na przejrzystość działalności lobbystów w Unii Europejskiej.

Aby zagwarantować, że wprowadzana reforma Rejestru zapewni zwiększenie przejrzystości lobbingu – zamiast jej osłabienia – sygnatariusze listu nawołują posłów do poparcia w trakcie zbliżających się negocjacji następujących punktów:

  • zobowiązanie posłów do Parlamentu Europejskiego do odbywania spotkań wyłącznie z zarejestrowanymi lobbystami;
  • zobowiązanie instytucji UE do zapewnienia odpowiedniego budżetu Wspólnemu sekretariatowi rejestru służącego przejrzystości (JTRS), który zarządza Rejestrem, co umożliwi prowadzenie bardziej efektywnych kontroli dot. rzetelności danych, przekazywanych do rejestru przez lobbystów;
  • utrzymanie obecnej – szerokiej – unijnej definicji lobbingu, która obejmuje wszystkie czynności lobbingowe, mające na celu bezpośrednie, jak i pośrednie, wpływanie na kształt polityki UE i procesu podejmowania decyzji w instytucjach unijnych;
  • zobowiązanie do wprowadzenia w dłuższej perspektywie rejestru lobbingowego, opartego na powszechnie obowiązującym prawie.

Zbliżające się negocjacje będą w najbliższych latach jedyną realną szansą na zwiększenie przejrzystości lobbingu w instytucjach UE. Posłowie powinni przewodzić tej reformie i wprowadzić wyższe standardy przejrzystości w Parlamencie Europejskim, co pomoże wywrzeć presję na Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej.

Utrzymanie obecnej, szerokiej, definicji lobbingu jest kluczową kwestią. Propozycja Komisji zawęża definicję wyłącznie do działań bezpośrednich, ignorując tym samym fakt szerokiego prowadzenia działań lobbingowych w Brukseli metodami pośrednimi. Wielu lobbystów będzie mogła tę zmianę wykorzystać i działać poza kontrolą, chyba że obie te formy lobbingu zostaną objęte nową definicją.

Zobacz najnowsze

Margarida Silva, campaigner The Alliance for Lobby Transparency and Ethics Regulation’s (ALTER-EU)

List został poparty przez ponad 100 organizacji pozarządowych, działających m.in. na rzecz przejrzystości życia publicznego, praw pracowników i konsumentów, ochrony środowiska i zdrowia, edukacji oraz współpracy na rzecz rozwoju. Wśród sygnatariuszy listu znalazły się również polskie organizacje – poza Fundacją Frank Bold podpisała go Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Z pełną treścią listu (w języku angielskim) można zapoznać się tutaj.

logo osf

Publikacja współfinansowana ze środków projektu Lobbying transparency in Poland, finansowanego ze środków Open Society Initiative for Europe jako część działań Fundacji Open Society.