Czy na 55. posiedzeniu Sejmu dowiemy się, jaka przyszłość czeka OFE?

Dzisiaj o 13.00 Sejm rozpocznie obrady nad przyszłością OFE, m.in. ustali, czy i ile środków zgromadzonych na kontach w otwartych funduszach emerytalnych zostanie przekazane ZUS.

Sejm wysłucha także w pierwszym czytaniu projektu ustawy o uzgodnieniu płci posłów KP Twój Ruch, która określa zasady uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od metrykalnej.
 
Sejm wysłucha także projektów uchwał, ustanawiających patrona roku 2014. 
 
W środę posłowie zajmą się sprawozdaniami odpowiednich komisji o projektach ustaw:
 
- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczący wyeliminowania regulacji ograniczających możliwość zaskarżania rozstrzygnięć sądowych przez prokuratora i podejrzanego (stron w postępowaniu),
 
- o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (projekt w trybie pilnym), dotyczący zmiany przepisów rekrutacji dzieci i młodzieży do publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok 2014/2015,
 
- o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 
- o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 
- o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
 
- o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
 
- o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.,
 
- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.,
 
- o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.,
 
- o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Sejm zapozna się także z:
 
- Informacją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny,
 
- rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
 
W czwartek Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawi:
 
- Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011 wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa,
 
- Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2012 wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa,
 
- Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2011 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa,
 
- Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa. 

 

 
W piątek odbędą się głosowania. 


Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.