Do końca roku nowy Sejm przyjął 30 ustaw

W nowej kadencji Sejmu do końca roku zostało zgłoszonych 59 projektów ustaw. Posłowie przyjęli 30 – zebraliśmy je i podajemy wraz z krótkim opisem.

– Dwie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pierwsza dotyczy zmiany zasad wyboru prezesa Trybunału Konstytucyjnego - wprowadzenia trzyletniej kadencji, możliwości jedynie dwukrotnego powołania na stanowiska prezesa i wiceprezesa TK, skrócenia terminu dla przeprowadzenia wyboru kandydatów, zwiększenia liczby kandydatów przedstawianych prezydentowi.
Link do ustawy

– Druga: w większości spraw TK ma orzekać w pełnym składzie rozumianym jako przynajmniej 13 z 15 sędziów (dotychczas 9). Do wydania wyroku potrzeba większości dwóch trzecich głosów, a nie zwykłej większości jak dotąd.
Link do ustawy

– Ustawa zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ma na celu powołanie nowych ministerstw, porządkuje kompetencje ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Link do ustawy 

– Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Wprowadza nową, 70-proc. stawkę podatku od odpraw menedżerów spółek Skarbu Państwa, gdy przekraczają wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Taki sam podatek zapłacą byli członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, jeśli okres, w którym otrzymują odszkodowania za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji, przekracza sześć miesięcy.
Link do ustawy

– Ustawa o finansach publicznych
Uzależnienia regułę wydatkową od celu inflacyjnego NBP. Wskaźnik inflacji (CPI) wraz z korektą błędów jej prognoz ma zostać zastąpiony tzw. sztywnym celem inflacyjnym NBP w wysokości 2,5 proc.
Link do ustawy

– Prawo wodne
Jak informuje Wartowiedziec.org, ustawa wprowadza „fakultatywne uwzględnianie przedstawionych na mapach zagrożeń powodziowych oraz mapach ryzyka powodziowego granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy”.
Link do ustawy

– Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
„Nowela wydłuża vacatio legis (do 1 stycznia 2017 r.) niektórych przepisów Prawa ochrony środowiska, które miały wejść w życie 24 grudnia br. Chodzi o przepisy, które likwidowały naruszenia polskiego prawa w stosunku do unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Ustawa z 9 października 2015 r. umożliwiła regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wydawanie decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów np. umyślnego zabijania, niszczenia siedlisk, w stosunku do wszystkich gatunków objętych ochroną, jeśli wynikają one z prowadzenia zabiegów gospodarczych w leśnictwie”, wyjaśnia „Gazeta Prawna”. Link do ustawy

– Ustawa o administracji podatkowej
Po pierwsze to wydłużenie okresu vacatio legis z 1 stycznia 2015 r. do 1 lipca 2016 r. „Ustawa o administracji podatkowej z lipca 2015 r. przewiduje m.in. utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego. Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach” – informował Onet.
Link do ustawy

– Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
„Do końca 2017 r. wydłużono obowiązek gmin zapewnienia lokali zastępczych lokatorom, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego mieszkania na skutek przeznaczenia go do rozbiórki lub remontu. Gminy pokryją także koszty przeprowadzki. Przed nowelizacją ustawa przewidywała, zakończenie tego zadania dla samorządów do końca 2015 r.” – wyjaśniał Portal Samorządowy.
Link do ustawy

– Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Przewiduje przesunięcie terminu kontaktowania umów z NFZ do 30 czerwca 2017 r. Obecne umowy miały wygasnąć 30 czerwca 2016 r. Dzięki temu rząd zdąży przygotować tzw. mapy potrzeb zdrowotnych.
Link do ustawy

– Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
Sejm przesunął z 1 stycznia do 1 maja 2016 r. termin wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa miała ochronić polską ziemię przed wykupem przez cudzoziemców. Ma to dać rządowi czas na przygotowanie nowej ustawy o obrocie ziemią rolną.
Link do ustawy

– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Projekt dotyczy przesunięcia terminu uruchomienia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.
Link do ustawy

– Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
Projekt dotyczy propozycji zmian niektórych ustaw znajdujących swoje odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na przyszły rok lub prawidłowej realizacji ustawy budżetowej.
Link do ustawy

– Rządowa ustawa zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (dwie ustawy)
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2015 r. Przewiduje ona m.in. zwiększenie tegorocznego deficytu o 3,9 mld zł, do poziomu 49 mld 980 mln zł.
Link do ustawy (1)
Link do ustawy (2)

– Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego ma – według projektu złożonego przez PiS – zostać przekształcony w Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego i podlegać bezpośrednio premierowi. Instytut ma dalej zajmować się stosunkami polsko-niemieckimi oraz polityką Niemiec.
Link do ustawy

– Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dotyczy wprowadzenia zmian o charakterze systemowym m.in. w zakresie przedłużenia obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2018 r. i regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmian sposobu realizacji uprawnienia byłych pracowników kopalń postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zmian zasad naliczania wysokości jednorazowych odpraw pieniężnych wobec osób, które skorzystają z tego instrumentu od dnia 1 stycznia 2016 r.
Link do ustawy

– Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
Szefowie agencji rolnych, m.in. KRUS, ARiMR i ARR będą powoływani przez premiera, a nie jak dotychczas w drodze konkursu.
Link do ustawy

– Ustawa o działach administracji rządowej
Dotyczy uporządkowania kompetencji ministra właściwego do spraw informatyzacji przez określenia na nowo zakresu działu.
Link do ustawy

– Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Nowe przepisy pozwolą na uproszczenie wewnętrznych procedur i przepływ informacji między państwami Unii Europejskiej – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zawarte w ustawie ustawy działania umożliwią ujednolicenie zasad i przyśpieszenie uznawalności we wszystkich krajach członkowskich. Jedną z najważniejszych zmian jest ustanowienie przez Komisję Europejską wspólnych ram kształcenia oraz wspólnych testów wykorzystywanych w procesie uznawalności.
Link do ustawy

– Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ustawa dotyczy wprowadzenia zestawu prostych i spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą.
Link do ustawy

– Ustawa o kierujących pojazdami
Strażacy nie będą mogli uzyskać prawa jazdy na motocykl w wieku 18 lat. Na objęcie strażaków przywilejem wcześniejszego kierowania motocyklem nie zgodziła się Komisja Europejska i na początku grudnia pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Link do ustawy

– Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dotyczy wydłużenia do 1 stycznia 2017 r. vacatio legis dla zmian wprowadzonych w art. 52, 52a ust. 1 i 3 oraz art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Jeszcze przez rok nadleśnictwa nie będą musiały zwracać się do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o wydawanie indywidualnych zezwoleń na prowadzenie działań związanych z gospodarką leśną.
Link do ustawy

– Ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane poprzez powołanie, a nie jak do tej pory z otwartego naboru. Szef służby cywilnej nie będzie musiał mieć wymaganego dotychczas pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub siedmioletniego stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych. Nowi urzędnicy na stanowiskach kierowniczych nie będą także musieli wykazać, że przez ostatnie pięć lat nie byli związani z partią polityczną, za to nie będą do niej mogli należeć w momencie powołania. Zniesiony został obowiązek przejścia służby przygotowawczej do pracy. Projektodawcy zakładają rozwiązanie umów z urzędnikami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej (chyba że zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy) w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowelizacji
Link do ustawy

– Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Podporządkowuje media publiczne bezpośrednio rządowi. Odbiera KRRiT kompetencje przydzielone jej poprzednio przez Platformę Obywatelską: Rada nie mogłaby przeprowadzać jawnych konkursów na członków rad nadzorczych i zarządów TVP i PR. Ma ich powoływać minister skarbu państwa. Ustawa zmniejsza liczbę członków rad nadzorczych mediów publicznych z siedmiu do trzech. Wejście w życie ustawy wygasi kadencję obecnych członków rad nadzorczych i zarządów mediów publicznych.
Link do ustawy

– Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje, że od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów.
Link do ustawy

– Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty
Obowiązek szkolny przewidziany jest dla dzieci w wieku 7 lat.
Link do ustawy

– Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
Ustawa wydłuża z 31 grudnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do wydawania świadectw efektywności energetycznej podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach starej ustawy.
Link do ustawy

– Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Odracza o 6 miesięcy wejście w życie przepisów rozdziału 4. ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w szczególności kwestii dotyczących uruchomienia systemu akcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW.
Link do ustawy

– Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Do 31 grudnia 2018 r. przesunięty został termin obowiązywania odroczenia poboru podwyższonych opłat i kar m.in. od oczyszczalni ścieków za wprowadzanie ścieków do wód czy ziemi – wyjaśnia Teraz-Srodowisko.pl.
Link do ustawy

Znamy godziny głosowań w Sejmie: najwięcej o 19 i 22W obecnej kadencji Sejmu posłowie najczęściej głosują w godzinach...

Posted by MamPrawoWiedziec.pl on 4 stycznia 2016

Zobacz najnowsze