Dziś początek ostatniego posiedzenia Sejmu przed wakacjami.

Dziś rozpoczyna się ostatnie przed wakacyjne posiedzenie Sejmu.

Najbardziej gorąca dyskusja będzie zapewne dotyczyć dwóch projektów ustaw o związkach partnerskich, jednej regulującej tę kwestię na zasadzie umowy cywilno-prawnej zawartej u notariusza, drugiej w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Możemy przeoczyć pierwsze czytanie ustaw regulujących karanie za przestępstwa seksualne, znoszącej instytucję przedawnienia w przypadku takich przestępstw i nakładającej na Państwo obowiązek ścigania z urzędu podejrzanych o popełnienie gwałtu. Posłowie będą także procedować nad Traktatem przyjmującym Chorwację w szeregi Unii Europejskiej. Tu ciekawe, ponieważ zgłoszono dwa projekty ustawa w tej sprawie. Posłowie PiS nie zgadzają się na propozycję rządu przyjęcia Traktatu zwykłą większością głosów. Domagają się zastosowania zasady ?, ponieważ przyjęcie Chorwacji zmieni rozkład sił w UE i, zdaniem posłów PiS, wpłynie na znaczenie polskiego głosu. Ponadto posłowie wysłuchają sprawozdania za działalność w ubiegłym roku NIKu, Sądu Najwyższego i Narodowego Banku Polskiego, informacji o problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz informacji o realizacji budżetu w ubiegłym roku. Minister Jacek Rostowski przedstawi projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym.

 • Sprawozdanie z realizacji budżetu państwa w roku 2011 wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli. Sprawozdanie przedstawi poseł Dariusz Rosati, zaplanowano także wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego. (druki nr 447, 484 i 590)
 • Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych na temat poręczeń i gwarancji udzielonych 2011 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Sprawozdawać będzie Paweł Arndt. (druki nr 448 i 528)
 • Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 roku (druk nr 443) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 523) Zaplanowano wystąpienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz posła Jacka Brzezinki.
 • Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku (druk nr 485) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (brak druku na stronie Sejmu) wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego oraz przedstawicielki Komisji posłanki Brygidy Kolendy - Łabuś.
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych projekcie ustawy posłów PiSu na temat ratyfikacji Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii (druki nr 500 i 583). Posłowie nie zgadzają się rządową propozycją zastosowania w tym przypadku zwykłej większości głosów. Ich zdaniem przyjęcie Chorwacji do UE zmieni warunki naszej obecności we wspólnocie, ponieważ zmieni się wartość ilości głosów niezbędnych do podjęcia decyzji. Postulują więc, aby zastosować w tym wypadku zasadę ? głosów. Posłem sprawozdawcą będzie Andrzej Halicki.
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. (druki nr 460 i 584). Sprawozdawać będzie poseł Andrzej Gałażewski.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego w zakresie dotyczącym przestępstw na tel seksualnym. Projekt przewiduje zniesienie zasady przedawnienia się tego przestępstwa (druk nr 531). Projekt uzasadni poseł Artur Dębski.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego zmieniające tryb ścigania m.in. przestępstwa zgwałcenia z przestępstwa ściganego na wniosek ofiary na  przestępstwo ścigane z urzędu. (druk nr 532) Projekt uzasadni poseł Magdalena Kochan.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie energetycznym rozdzielającej działalność sieciową, czyli przesył i dystrybucję od działalności wytwarzania i obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną. (druk nr 542). Uzasadniać będzie poseł Andrzej Czerwiński.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552). Uzasadnia poseł Robert Biedroń.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 553). Uzasadnia poseł Robert Biedroń.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554). Uzasadnia poseł Robert Biedroń.
 • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 555). Uzasadnia poseł Robert Biedroń.
 • Pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym. Zmiany będą dotyczyć uprawnień do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci (druk nr 591). Uzasadni Minister Finansów Jacek Rostowski.
 • Przedstawienie przez Radę Ministrów dokumentu: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r." (druk nr 446) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki (druk nr 471) Wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz posła Krzysztofa Gadowskiego.
 • Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku (druk nr 365) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 544). Wysłuchamy wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego oraz posła Jerzego Kozdronia.
 • Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2011 (druk nr 384) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 545). Przewidziano wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisławem Dąbrowskim oraz posła Borysa Budki.


Informacja powstała na podstawie danych dostępnych na stronach Sejmu RP – planu i harmonogramu posiedzenia, a także omówienia ustaw dostępnych na podstronach poszczególnych projektów.

Zobacz najnowsze